Mga Gabay para sa Pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Kaharian

Mga Gabay para sa Pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Kaharian

Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga tinipon na katanungan at kuru-kuro na karaniwan sa mga taong naghahanap at nagsisiyasat sa tunay na daan, na binibigyan nito ng solusyon na may kalakip na mga salita ng Makapangyarihang Diyos. Malaking pakinabang sa mga tao ang mga katanungan at sagot na ito upang maunawaan ang katotohanan at siyasatin ang tunay na daan, at napakahalaga ring sanggunian ang mga ito para sa mga hinirang na tao ng Diyos habang ipinapalaganap nila ang Kanyang mga salita at pinatototohanan ang Kanyang gawain. Dinirinig ng mga tupa ng Diyos ang Kanyang tinig, at kung matuklasan nila ang katotohanan at makilala na ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos ay ang tinig ng Diyos matapos mabasa ang aklat na ito, kung magkagayon, sila ang matatalinong dalaga na sumalubong sa Panginoon.

Mga Aklat ng Ebanghelyo

I-download

Kontakin Kami Gamit ang Messnger