Mga Pinakabagong Artikulo

Mga Patotoo Tungkol sa mga Karanasan sa Buhay

Iba pa

Ang Muling Pagsilang

Lubos na bunga ito ng paghatol at pagkastigo ng Diyos kung saan nagawa kong magkaroon ngayon ng pag-unawa at pagbabago. Bagaman ang pagsasailalim sa paghatol at pagkastigo ng Diyos ay nangailangan sa aking sumailalim sa sakit ng kapinuhan, nakakuha ako ng pag-unawa sa praktikal na gawain ng Diyos, sa Kanyang mabait na diwa, at sa Kanyang disposisyon ng katuwiran at kabanalan.

Sa Wakas Namumuhay na Ako nang Kaunti na Parang Tao

Sa mga salita ng Diyos nakita ko ang isang paraan para masanay sa pagpasok at nalaman ko kung paano maglingkod na kasama ng iba. Naunawaan ko ang mga kagustuhan ng Diyos: Lahat ay may kalakasan, at nais ng Diyos na gamitin ng lahat ang mga kalakasang iyon sa gawain ng pamilya ng Diyos, at sa paggawa nito ang mga kahinaan ng lahat ay mapupunan.

Tingnan ang iba pa

Ang mga Patotoo ng mga Mananagumpay

Iba pa
Tingnan ang iba pa

Mga Patotoo Tungkol sa Pagbabalik sa Diyos

Iba pa
Tingnan ang iba pa

Mga Artikulo ng Sermon

Iba pa
Tingnan ang iba pa

Pananampalataya at Buhay

Iba pa
Tingnan ang iba pa

Kontakin Kami Gamit ang Messnger