Mga Patotoo Tungkol sa Pagbabalik sa Diyos

70 artikulo 4 video

Pagtakas sa mga Usap-usapan

Noong Oktubre ng 2016, dumating ako sa New York sa Estados Unidos at binautismuhan kinalaunan sa ngalan ng Panginoong Jesus sa isang Intsik na Iglesia…

Ako ay Dinala sa Harap ng Diyos

Binautismuhan ako at lumapit sa Panginoong Jesus nung 20 ako. Pinagsigla ang puso ko ng mga sermon ng pastor tungkol sa pagmamahal, at matulungin sa i…

Ang Pangalan ng Diyos Ay Totoong Misteryoso

Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Sa bawat kapanahunan, gumagawa ang Diyos ng mga bagong gawain at Siya ay tinatawag sa bagong pangalan; paano Niya nai…

Paghatol ang Susi sa Kaharian ng Langit

Isinilang ako sa isang pamilyang Kristiyano. Palaging sinasabi ng tatay ko noon, “Sa paniniwala sa Panginoon, pinapatawad ang mga kasalanan natin at h…

Nakita Ko Na ang Balumbong Nakabukas

Nung tinanggap ko ang Panginoon, nalaman ko sa pamamagitan ng Biblia kung saan nanggaling ang lahat at ang pinagmulan ng katiwalian ng tao. Nalaman ko…

Pagsunod sa mga Yapak ng Cordero

“Yamang naniniwala ang tao sa Diyos, dapat niyang sundang mabuti ang mga yapak ng Diyos, isa-isang hakbang; dapat siyang ‘sumunod sa Kordero saan man …

Ang Hiwaga ng Mga Pangalan ng Diyos

“Bagaman ang Jehova, Jesus, at ang Mesiyas ay kumakatawang lahat sa Espiritu ng Diyos, ang mga pangalang ito ay tumutukoy lamang sa iba’t ibang mga ka…

Magkasama Kaming Muli ng Panginoon

Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Ang Cristo ng mga huling araw ay naghahatid ng buhay, at naghahatid ng walang maliw at magpakailanmang daan ng katoto…