Mga Patotoo Tungkol sa Pagbabalik sa Diyos

83 artikulo 4 video

Maaari bang Katawanin ng Biblia ang Panginoon?

Ni Xiangwang, Malaysia Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Ang Diyos Mismo ay buhay, at ang katotohanan, at sabay na umiiral ang Kanyang buhay at katoto…

Nasa Bingit ng Kapahamakan

Ni Zhang Hui, Tsina Noong 2005, kakatanggap ko pa lang no’n ng gawain ng Makapangyarihang Diyos, nag-ebanghelyo ako sa kapatid sa dati kong simbahan.…

Nakita Ko na ang Tunay na Kulay ng Aking Pastor

Ni Nora, Pilipinas Naaalala ko noong una akong maging Kristiyano Mataas ang pagtingin sa akin ni Pastor Chen, ang Pastor ng aming iglesia, at ng kany…

Nakapagpasasa Ako sa Buhay na Tubig ng Buhay

Ni Yangwang, South Korea Nagmula pa sa tatlong henerasyon ang pananampalataya ng pamilya ko. Nagsimula akong dumalo sa iglesia bilang isang bata. Pag…

Isang Karanasan ng Pagbabahagi ng Ebanghelyo

Ni Fusu, South Korea Nagbahagi na ’ko ng ebanghelyo mula nang tanggapin ang gawain ng Makapangyarihang Diyos. Tahimik kong napagpasyahang gagawin kon…

Ang Aking Pinili

Ni Baiyun, China Noong Marso 2012, ibinahagi ng mama ko sa akin ang ebanghelyo ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Sinimulan ko ang pagbaba…

Ito ang Tinig ng Diyos

Ipinanganak ako sa isang pamilyang Kristiyano at, noong bata pa ako, sumasama ako sa aking mga magulang sa mga pagsamba. Pinanatili ko pa rin ang akin…

Isang Espirituwal na Labanan sa Tahanan

Ni Ruth, United States Noong August 2018, isang kaibigan ang nagsabing nagbalik na’t nagpapahayag ng katotohanan ang Panginoong Jesus para gawin ang …

Pagtakas sa mga Usap-usapan

Noong Oktubre ng 2016, dumating ako sa New York sa Estados Unidos at binautismuhan kinalaunan sa ngalan ng Panginoong Jesus sa isang Intsik na Iglesia…

Ako ay Dinala sa Harap ng Diyos

Binautismuhan ako at lumapit sa Panginoong Jesus nung 20 ako. Pinagsigla ang puso ko ng mga sermon ng pastor tungkol sa pagmamahal, at matulungin sa i…

Ang Pangalan ng Diyos Ay Totoong Misteryoso

Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Sa bawat kapanahunan, gumagawa ang Diyos ng mga bagong gawain at Siya ay tinatawag sa bagong pangalan; paano Niya nai…