Pananampalataya at Buhay

61 artikulo

Dagsa ang Malalaking Sakuna sa Mundo: Kailan Magaganap ang Pagdadala?

Naging karaniwan na ang pagsipot ng mga kalamidad sa buong mundo at lumitaw na ang mga palatandaan ng mga huling araw. Malinaw sa mga pangyayari na nakabalik na ang Panginoon, kaya bakit kailangan pa tayong itaas bago sumapit ang malaking pagdurusa? Paano tayo madadala?

Paano Natutupad ang mga Propesiya ng Pagbabalik ng Panginoon

Dahil talagang natupad na ang mga propesiya sa Bibliya tungkol sa pagbabalik ng Panginoon, bakit hindi natin Siya nakikitang dumadating sa isang ulap? Sasabihin sayo ng Tagalog sermon na ito ang kasagutan.

Pagbubulay-bulay sa Ebanghelyo: Kapahayagan ng mga Taong May Mapagpakumbabang-loob

Sinabi ng Panginoong Jesus, “Mapapalad ang mga mapagpakumbabang-loob: sapagka’t kanila ang kaharian ng langit” (Mateo 5:3). Ibig ng Diyos yaong mga mapagpakumbabang-loob, gayun din sinasang-ayunan at pinagpapala ang mga mapagpakumbabang-loob, at tanging sila lang ang makapapasok sa kaharian ng langit. Lahat tayo’y umaasang magiging mga taong may mapagpakumbabang-loob, nguni’t ano ba talagang uri ang mga taong mapagpakumbabang-loob? Sinisiyasat ng may akda ng artikulo ang katanungang ito at tumatanggap ng mga kasagutan.

Ano ang Daan Patungo sa Buhay na Walang Hanggan?

Ang Diyos ang bukal kung saan dadaloy ang tubig ng buhay, at nasa Kanya ang buhay na walang hanggan. Nguni’t bilang mga mananampalataya sa Panginoon, nasa atin ba ang daan patungo buhay na walang hanggan? Magpatuloy sa pagbasa upang mas matuto…

Si Jesucristo ba ay Diyos o ang Anak ng Diyos?

Ni: Xie Wen, Japan Kamakailan, nang malapit ng matapos ang isang grupo sa pag-aaral ng Biblia, ang Kapatid na Li, isang manggagawa, ay nagtanong ng g…