Mga Patotoo Tungkol sa Pagbabalik sa Diyos

83 artikulo 4 video

Maaari bang Katawanin ng Biblia ang Panginoon?

Ni Xiangwang, Malaysia Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Ang Diyos Mismo ay buhay, at ang katotohanan, at sabay na umiiral ang Kanyang buhay at katoto…

Nakapagpasasa Ako sa Buhay na Tubig ng Buhay

Ni Yangwang, South Korea Nagmula pa sa tatlong henerasyon ang pananampalataya ng pamilya ko. Nagsimula akong dumalo sa iglesia bilang isang bata. Pag…

Isang Karanasan ng Pagbabahagi ng Ebanghelyo

Ni Fusu, South Korea Nagbahagi na ’ko ng ebanghelyo mula nang tanggapin ang gawain ng Makapangyarihang Diyos. Tahimik kong napagpasyahang gagawin kon…

Ito ang Tinig ng Diyos

Ipinanganak ako sa isang pamilyang Kristiyano at, noong bata pa ako, sumasama ako sa aking mga magulang sa mga pagsamba. Pinanatili ko pa rin ang akin…

Pagtakas sa mga Usap-usapan

Noong Oktubre ng 2016, dumating ako sa New York sa Estados Unidos at binautismuhan kinalaunan sa ngalan ng Panginoong Jesus sa isang Intsik na Iglesia…

Ako ay Dinala sa Harap ng Diyos

Binautismuhan ako at lumapit sa Panginoong Jesus nung 20 ako. Pinagsigla ang puso ko ng mga sermon ng pastor tungkol sa pagmamahal, at matulungin sa i…

Ang Pangalan ng Diyos Ay Totoong Misteryoso

Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Sa bawat kapanahunan, gumagawa ang Diyos ng mga bagong gawain at Siya ay tinatawag sa bagong pangalan; paano Niya nai…

Paghatol ang Susi sa Kaharian ng Langit

Isinilang ako sa isang pamilyang Kristiyano. Palaging sinasabi ng tatay ko noon, “Sa paniniwala sa Panginoon, pinapatawad ang mga kasalanan natin at h…

Nakita Ko Na ang Balumbong Nakabukas

Nung tinanggap ko ang Panginoon, nalaman ko sa pamamagitan ng Biblia kung saan nanggaling ang lahat at ang pinagmulan ng katiwalian ng tao. Nalaman ko…

Pagsunod sa mga Yapak ng Cordero

“Yamang naniniwala ang tao sa Diyos, dapat niyang sundang mabuti ang mga yapak ng Diyos, isa-isang hakbang; dapat siyang ‘sumunod sa Kordero saan man …