Mga Patotoo Tungkol sa Pagbabalik sa Diyos

88 artikulo 4 video

Nagsimula Na ang Paghatol ng Malaking Puting Trono

Ni Witri, Indonesia Nang manampalataya ako, sinimulan ko’ng pagbabasa ng Biblia’t ginawa’ng makakaya ko para sundin ang salita ng Panginoon. Tapos na…

Maaari bang Katawanin ng Biblia ang Panginoon?

Ni Xiangwang, Malaysia Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Ang Diyos Mismo ay buhay, at ang katotohanan, at sabay na umiiral ang Kanyang buhay at katoto…

Nakapagpasasa Ako sa Buhay na Tubig ng Buhay

Ni Yangwang, South Korea Nagmula pa sa tatlong henerasyon ang pananampalataya ng pamilya ko. Nagsimula akong dumalo sa iglesia bilang isang bata. Pag…

Isang Karanasan ng Pagbabahagi ng Ebanghelyo

Ni Fusu, South Korea Nagbahagi na ’ko ng ebanghelyo mula nang tanggapin ang gawain ng Makapangyarihang Diyos. Tahimik kong napagpasyahang gagawin kon…

Ito ang Tinig ng Diyos

Ipinanganak ako sa isang pamilyang Kristiyano at, noong bata pa ako, sumasama ako sa aking mga magulang sa mga pagsamba. Pinanatili ko pa rin ang akin…

Pagtakas sa mga Usap-usapan

Noong Oktubre ng 2016, dumating ako sa New York sa Estados Unidos at binautismuhan kinalaunan sa ngalan ng Panginoong Jesus sa isang Intsik na Iglesia…

Ako ay Dinala sa Harap ng Diyos

Binautismuhan ako at lumapit sa Panginoong Jesus nung 20 ako. Pinagsigla ang puso ko ng mga sermon ng pastor tungkol sa pagmamahal, at matulungin sa i…

Ang Pangalan ng Diyos Ay Totoong Misteryoso

Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Sa bawat kapanahunan, gumagawa ang Diyos ng mga bagong gawain at Siya ay tinatawag sa bagong pangalan; paano Niya nai…

Kontakin Kami Gamit ang Messnger