Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Paalam sa mga Araw ng Pakikipagbuno sa Kapalaran

Yixin Isang payak na nayon na napag-iwanan na ng panahon, ang aking mga magulang na hapung-hapo mula sa kanilang trabaho, isang buhay na gipit sa pinansyal … ito ang malulungkot na ala-ala na nakatatak sa aking murang… Buong Teksto

2018-11-13 08:08:08

Sinira Ako ng Aking mga Prinsipyo sa Buhay

Gumagana si Satanas sa pamamagitan ng mga mapanlinlang na "mga teoryang ito" upang manipulahin ang isip ng mga tao na magbalak laban sa isa't isa, walang awa kung pumatay, nakikibahagi sa sutil at walang katapusang kumpe… Buong Teksto

2018-02-03 20:59:52

Maikling Pagbabahagi Tungkol sa Pinagmumulan ng Kadiliman at Kasamaan ng Mundo

Yang Le Lungsod ng Wuhai, Awtonomong Rehiyon ng Inner Mongolia Noong nag-aaral pa ako, nagkasakit at namatay ang aking ama. Pagkamatay niya, kami—ang aking ina na walang trabaho, ang dalawang kapatid kong babae at ako—a… Buong Teksto

2018-02-03 17:59:52

Ang Tanging Paraan Para Maiwasan ang Sakuna

Chaotuo Lungsod ng Xiaogan, Probinsiya ng Hubei Mula nang nangyari ang Lindol ng Sichuan noong Mayo 12, lagi na akong natatakot at nag-aalala na maaari akong dalawin ng sakuna isang araw. Sa partikular dahil nakita ko a… Buong Teksto

2018-02-03 03:59:52

Biyaya ng Diyos: Inakay Ako ng Pag-ibig ng Diyos Palabas sa Pagkalugmok sa Pera

Ni Bong, Pilipinas Mga Nilalaman Gusto Kong Maging Mayaman Isang Buhay ng Pagsasakripisyo sa Kalusugan para sa Pera Naririnig Ko ang Pagtawag ng Diyos Inakay Ako ng mga Salita ng Diyos upang Makita ang Pamimi… Buong Teksto

2019-08-13 02:29:04

Sa Wakas ay Alam Ko na Kung Paano Magpatawad ng Iba

Xiao Wu Ako ay may sariling pinagkakakitaan. Pangunahing itininda ko ang lahat ng uri ng tela, at gumawa din ako ng mga damit para sa aking mga parokyano bilang pandagdag ng kita. Pagkalipas ng ilang taon, ang aking neg… Buong Teksto

2018-06-22 12:53:23

Pagtatapon sa mga Kadena

Kung hindi dahil sa pagliliwanag ng Diyos, hindi ko kailanman makikita ang katotohanang ako ay ginawang tiwali ni Satanas, at tiyak na hindi ko kailanman makikita nang malinaw ang mga mapanlinlang na pakana nito. Kung hi… Buong Teksto

2018-02-04 01:59:52

Isang Naiibang Karanasan ng Paghahanap ng Trabaho

Ni Liang Xin Sa lipunan ngayon, may iba’t ibang uri ng malalaking negosyo at tila hindi mabilang ang oportunidad para makapagtrabaho. Ngunit sa paglipas ng mga taon, wala nang halaga ang mga nakapagtapos ng kolehiyo. Pu… Buong Teksto

2019-07-10 14:36:17

Umasa sa Diyos, Naalis Ko sa Aking Sarili ang Kaba Bago ang Pagsusulit

Ang pagsusulit ko bago makapasok sa senior high school noong 2012 ang unang malaking pagbabago sa buhay ko. Inasahan ng buong pamilya ko na maganda ang magiging lagay ko, at malaki ang tiwala ko na maipapasa ko ang aking… Buong Teksto

2019-04-13 18:27:40

Ang Maging Isang Matapat na Tao ay Tunay na Dakila!

Wu Ming, China Isang araw noong 2004 sinabi sa akin ng isang kaibigan: “Bawat araw gumigising ka nang maaga at buong araw na abala sa paggupit ng tela, pinapagod mo ang sarili mo, ngunit hindi ka pa rin kumikita ng pera… Buong Teksto

Matapat na Tao 2019-03-17 13:43:55

Ang Karanasan ng Isang Doktor sa Pagbabagong-anyo

Liu Jing Nang ako ay bata pa, sa tuwing dinadala ako ng aking ina sa ospital upang patingin sa isang doktor at nakita ang lahat ng mga doktor at mga nars sa kanilang puting toga na nagmamadali sa paligid, madalas kong n… Buong Teksto

2018-09-20 00:37:04

Ang Pagsasama ng Mag-asawa ay Hindi na Usapin

Ni Wang Ran , Singapore Mga Nilalaman Isang Magandang Pangarap Sunud-sunod na Pagtatalo ng Mag-asawa Pagbabasa ng mga Salita ng Diyos at Pagkatuklas sa Ugat ng Pagdurusa Pagsasagawa ng Katotohanan at Pakikipa… Buong Teksto

2019-08-10 06:31:58

Kristiyanong Pag-ibig: Paano Malalampasan ang Paghihiwalay

Ni Shuyi, South Korea Isang umaga noong umpisa ng tag-init, isang mabining halimuyak ang kumalat sa hangin at pumasok sa bawat sulok ang sinag ng araw. Suot ang isang bulaklaking malambot na bestida, masayang umupo si Q… Buong Teksto

2019-06-18 18:52:04

Paano Ko Nagawang Makasundo ang Manugang Ko

Liu Jie, Hunan Magkaibang Pananaw, Palagiang Mga Pagtatalo Ako ay isang pangkaraniwang maybahay, isang mabuting asawa at mapagmahal na ina, inaalagaan kong mabuti ang aking asawa at mga anak, masipag at mapag-impok ako… Buong Teksto

2019-03-19 10:57:28

Matapos Ang Pagtataksil ng Kanyang Asawa Sinagip Siya ng Diyos sa Dilim ng Kalungkutan

Gawa ni Ouyang Mo, Probinsya ng Hubei Mabilis na tumatakbo ang panahon. Lumaki si Hong’er mula sa isang simpleng bata sa isang kaaya-ayang dalaga, at nagising ang kanyang umuusbong na interes sa pag-ibig. Hindi siya int… Buong Teksto

2019-01-15 06:41:06

Patotoo ng Isang Kristiyano: Paano Niya Napagtagumpayan ang Tuksong Mangalunya (Ikalawang Bahagi)

Ni Xiyue, Lalawigan ng Henan Sa mga sumunod na araw, hindi man nahulog si Jingru sa tukso ni Satanas at alam niyang hindi na sila maaaring magsama ni Wang Wei, patuloy na naglaro sa kanyang isipan ang pakikipagkita niya… Buong Teksto

2018-11-13 07:49:36

Patotoo ng Isang Kristiyano: Paano Niya Napagtagumpayan ang Tuksong Mangalunya (Unang Bahagi)

Ni Xiyue, Lalawigan ng Henan Isang gabi, naglilinis ng kanyang bahay si Jingru. “Kring, kring.” Nagsimulang tumunog ang telepono. Sinagot niya ito at isang kakaiba ngunit pamilyar na boses ang kanyang narinig: “Hello! … Buong Teksto

2018-11-13 07:31:54

Paano Makakasundo ng Walang Modo, at Mayabang na Kabataang Tulad Ko ang Lola Ko?

An Qi Ako si An Qi. Bago ang gulang na anim, nakatira ako sa bahay ng aking lola. Noong panahong iyon, ang aking lola ang nadama kong tao na pinakamalapit ako. Bawat araw tuwing pumapasok ako sa kindergarten, pinagpapas… Buong Teksto

2018-09-02 05:50:25

Ang mga Salita ng Diyos ang Gumagabay sa Akin upang Matutunan Kung Paano Turuan ang Aking mga Anak (II)

Xiaoxue, Malaysia Isang araw pagtapos ng hapunan, tinuruan ko ang panganay kong lalaki na magbasa ng Tsino—mga simpleng salita lang, “Langit, lupa, tao, at, lupa, tatay, nanay....” Tinuruan ko siya nang ilang beses, ngu… Buong Teksto

2018-11-13 08:51:30

Ang mga Salita ng Diyos ang Gumagabay sa Akin upang Matutunan Kung Paano Turuan ang Aking mga Anak (I)

Xiaoxue, Malaysia Mayroon akong dalawang anak na lalaki na isang taon ang pagitan. Upang palakihin sila nang edukado, may magandang modo, mabubuting tao na makakayanang tumayo sa kanilang sariling mga paa sa lipunan at … Buong Teksto

2018-11-13 08:42:34

Paano Natutupad ang mga Propesiya ng Pagbabalik ng Panginoon

Dahil talagang natupad na ang mga propesiya sa Bibliya tungkol sa pagbabalik ng Panginoon, bakit hindi natin Siya nakikitang dumadating sa isang ulap? Sasabihin sayo ng Tagalog sermon na ito ang kasagutan. Buong Teksto

2019-09-24 17:28:50

Paano Magkaroon ng Personal na Debosyong Kristiyano

Ni Li Cheng Mga Nilalaman Naniwala Ako na ang Espirituwal na Debosyon ay Binubuo ng Paulit-ulit na Pagbabasa ng Biblia, Pananalangin at Pag-awit ng mga Himno Ano ang Bumubuo sa Tunay na Espirituwal na Debosy… Buong Teksto

2019-08-21 23:33:26

Ang 5 Propesiya sa Biblia Tungkol sa Pagbabalik ng Panginoong Jesus ay Naganap na

Ni Zheng Xun Mga Nilalaman 1. Pagsulpot ng Giyera, Taggutom at mga Lindol 2. Ang Pagpapanumbalik ng Israel 3. Ipapangaral ang Ebanghelyo sa Bawat Sulok ng Mundo 4. Sasagana ang Katampalasanan at ang Pag-ibig … Buong Teksto

Tagalog Bible Study 2019-08-12 23:45:47

3 Landas ng Pagasasagawa para sa Mas Mabisang Pag-aaral ng Biblia

Ni: Xiao Xiao, Pransya Mga Nilalaman 1. Kapag nagbabasa ng Biblia, ang pagpapatahimik sa iyong puso sa harap ng Diyos ay kinakailangan para sa pagkakamit ng pagliliwanag at paggabay ng Banal na Espiritu. 2. Huwag… Buong Teksto

Tagalog Bible Study 2019-07-02 20:03:13

Ebanghelyo Ngayong Araw: Paano Magiging Mas Malapit sa Diyos

Ni Kaiomo, China Mga Nilalaman 1. Manalangin sa Diyos nang may Katapatan sa Puso at Hayaang Makilusan ng Banal na Espiritu 2. Kapag Nagbabasa ng mga Salita ng Diyos, Pagnilayan Mo ang mga Ito sa Iyong Puso at Mau… Buong Teksto

Tagalog Bible Study 2019-05-31 19:49:44

Tagalog Sermon: Paano Natin Malugod na Sasalubungin ang Pagbabalik ng Panginoong Jesus?

Ni Yanjin Mga Nilalaman 1. Huwag Umasa sa mga Paniwala at mga Palagay, Magkaroon Ka ng isang Pusong May Takot sa Diyos 2. Aktibong Hanapin at Siyasatin ang Tunay na Daan 3. Pagtuunan ang Pakikinig sa Tini… Buong Teksto

Tagalog Bible Study 2019-05-30 14:32:21

Sa Wakas ay Alam na Niya Kung Ano ang Tunay na Pagsisisi

Ni Liu Shuo Sa isang pagpupulong ng mga magkakatrabaho, sina Wang Wei, Ma Tao at Hu Zhi ay nakaupong tutok sa pag-aaral ng Biblia. Ngumiti si Wang Wei at kinausap ang grupo, sinasabing, “Mga katrabaho, mag-umpisa tayo … Buong Teksto

Tagalog Gospel Reflections 2019-05-27 05:49:41

Paano Manalangin sa Paraang Pakikinggan ng Diyos: 4 na Prinsipyong Kailangan Nating Maunawaan

Alam mo ba kung paano mananalangin sa paraang pakikinggan ng Diyos? Ang apat na prinsipyo ang magbibigay-daan upang matanggap mo ang kasagutan ng Diyos sa iyong mga panalangin. Buong Teksto

Tagalog Prayer 2019-05-27 05:48:24

3 Malalaking Obra Maestra para sa Pagtatagumpay sa mga Tukso sa Digmaang Espirituwal

Hingzing Hilagang Korea Mga Nilalaman Una, sa harap ng panunukso ni Satanas, dapat kang manalangin sa Diyos at lalong hangarin ang katotohanan upang maunawaan ang kalooban ng Diyos at huwag maging biktima sa mga … Buong Teksto

2019-03-17 13:12:22

3 Mahahalagang Punto sa Ating Panalangin sa Diyos, Alam Mo Ba

Cheng Shi 3Mayroong ilang mga dahilan kung bakit tila hindi nakikinig ang Diyos sa ating mga panalangin. Nananalangin ba tayo sa Diyos na may tapat na puso? Nananalangin ba tayo sa Diyos na may pagkamaykatuw… Buong Teksto

Tagalog Prayer 2019-03-17 13:08:25

Buhay Kristiyano: 4 na Puntos upang Turuan Kang Makipag-ugnayan sa Iba Alinsunod sa mga Layunin ng Diyos

Tayong mga Kristiyano, paano tayo dapat nakikipag-ugnayan sa iba sa ating buhay alinsunod sa mga layunin ng Panginoon? Ito rin ay naging problema ko dati. Salamat sa Panginoon para sa Kanyang patnubay! Matapos nito, naha… Buong Teksto

2018-11-13 09:38:17

Dagsa ang Malalaking Sakuna sa Mundo: Kailan Magaganap ang Pagdadala?

Naging karaniwan na ang pagsipot ng mga kalamidad sa buong mundo at lumitaw na ang mga palatandaan ng mga huling araw. Malinaw sa mga pangyayari na nakabalik na ang Panginoon, kaya bakit kailangan pa tayong itaas bago su… Buong Teksto

2020-03-05 21:19:04

Ang mga propesiya ng Katapusan ay Natutupad na: Paano Salubungin ang Ikalawang Pagdating ng Panginoon

Ngayon ay ang katapusan ng mga araw. Ang mga sakuna ay madalas na nangyayari sa buong mundo, at naglilitawan ang mga palatandaan ng pagbabalik ni Cristo, kaya bakit hindi pa Siya nakita na bumalik sa isang ulap? At paano… Buong Teksto

2020-03-05 05:01:28

Ang Paraan Upang Malaman Kung May Gawain Ba ng Banal na Espiritu ang Isang Iglesia o Wala

Kumusta mga kapatid ng Espirituwal na Tanong at Sagot, Ilang buwan na ang nakararaan, nasaksihan ko ang pagpapaligsahan sa isa’t isa ng mga pastor sa aming iglesia para sa katanyagan at pagtamo at pandaraya para sa po… Buong Teksto

Tagalog Bible Study 2019-09-17 05:25:29

Ano ang Daan Patungo sa Buhay na Walang Hanggan?

Ang Diyos ang bukal kung saan dadaloy ang tubig ng buhay, at nasa Kanya ang buhay na walang hanggan. Nguni’t bilang mga mananampalataya sa Panginoon, nasa atin ba ang daan patungo buhay na walang hanggan? Magpatuloy sa p… Buong Teksto

2019-09-16 17:12:42

Paano Natakot si Job sa Diyos at Iniwasan ang Kasamaan?

Ni Zhou Ming Sa tuwing mababanggit ang mga salitang “matakot sa Diyos”, karamihan sa mga tao ay iisipin ang kuwento ni Job sa Biblia. Si Job ay natakot sa Diyos at iniwasan ang kasamaan, nagpatotoo siya para sa Diyos no… Buong Teksto

2019-08-26 17:00:47

Bakit Hinahayaan ng Diyos na Magdusa ang mga Kristiyano?

Ni Li Tong Mga Nilalaman Ang mga Pagsubok at Pagpipino ang Pinakamagandang Biyaya sa Atin ng Diyos Matutulungan Ba Tayo ng Materyal na Biyaya na Umunlad sa Ating mga Buhay? Paano Makakalampas sa mga Pagsubok at… Buong Teksto

Pananampalataya sa Diyos, Tagalog Gospel Reflections 2019-08-21 12:55:46

Parabula ng Sampung Dalaga: Paano Maging Matalinong Dalaga

Alam nating lahat ang parabula ng sampung dalaga at nais maging matatalinong dalaga na maaaring sumalubong sa Panginoon. Kung ganoon, alam mo ba kung bakit sila matalino? Buong Teksto

Tagalog Gospel Reflections 2019-08-07 08:25:15

Ano ang Kaligtasan at Paano Ito Natatamo Mula sa Diyos

Ni Junying Mga Nilalaman Ang Kaligtasan ng Diyos sa Sangkatauhan sa Panahon ng Kautusan Ang Kaligtasan ng Diyos para sa Sangkatauhan sa Kapanahunan ng Biyaya Kaligtasan ng Diyos sa Sangkatauhan sa mga Hul… Buong Teksto

Tagalog Gospel Reflections 2019-07-26 15:44:58

Ano ang Pagkakaroon ng Pananampalataya sa Diyos?

Ni Huafei Mga Nilalaman Mayroon ba Tayong Tunay na Pananampalataya sa Panginoon? Ano nga Talaga ang Tunay na Pananampalataya     1. Pananampalataya ni Abraham     2. Pananampalataya ni Job Paano Bum… Buong Teksto

Pananampalataya sa Diyos, Tagalog Gospel Reflections 2019-07-26 15:44:54

Si Jesucristo ba ay Diyos o ang Anak ng Diyos?

Ni: Xie Wen, Japan Kamakailan, nang malapit ng matapos ang isang grupo sa pag-aaral ng Biblia, ang Kapatid na Li, isang manggagawa, ay nagtanong ng ganito: “Nakatala sa Biblia, ‘At nang mabautismuhan si Jesus, pagdaka'y… Buong Teksto

Tagalog Bible Study, Tagalog Gospel Reflections 2019-07-03 11:29:30

Ano ang Tunay na Kabuluhan ng Pagtubos ng Panginoong Jesus?

Ni Xiaomo, China Ang pagbanggit sa “Pagtubos ni Jesus” ay palaging nagpupuno sa atin ng pasasalamat sa Panginoon. Dalawang libong taon ang nakararaan, upang matubos tayo mula sa mga kamay ni Satanas, ipinako ang Pangino… Buong Teksto

Tagalog Bible Study, Tagalog Gospel Reflections 2019-06-04 17:20:50

Ang Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw ay May Mahalagang Kabuluhan sa Kaligtasan at Pagiging Perpekto ng Tao sa Pamamagitan ng Pagsampalataya sa Diyos

Ang mga taong nakaranas ng gawain ng paghatol at pagkastigo ng Diyos ay nakita na itong malinaw: Yaong mga taong mapalad na naranasan ang paghatol at pagkastigo ng Diyos sa mga huling araw ay tunay na pinagpala sa lahat … Buong Teksto

Ang Paghuhukom ng Diyos sa mga Huling Araw 2019-05-21 17:10:26

Ginaganap at Tinutupad ng Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw ang mga Propesiya sa Biblia

Ang pinakamaraming inihula sa loob ng Kasulatan ay ang gawain ng paghatol at pagkastigo ng Diyos sa mga huling araw. Binabanggit sa Kasulatan ang paglalapat ng paghatol ng Diyos sa may halos dalawang daang lugar; maaarin… Buong Teksto

Ang Paghuhukom ng Diyos sa mga Huling Araw 2019-05-21 17:09:34

Ang Kahihinatnan at Ibubunga ng Pagtanggi sa Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw

Ang lahat ng mga tao na nakaranas ng gawain ng Diyos sa mga huling araw ay maaaring malinaw na makita na kapag ang lubos na natiwaling sangkatauhan ay nakararanas ng paghatol at pagkastigo ng Diyos ay makakakuha sila ng … Buong Teksto

Ang Paghuhukom ng Diyos sa mga Huling Araw 2019-05-21 17:07:50

Ang Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw ang Gumagawa ng mga Mananagumpay Bago Sumapit ang Kalamidad

Ngayon ang Makapangyarihang Diyos ay umaasa pa rin sa pagbabalik ng lahat ng mananampalataya kay Jesus, at matiyagang naghihintay para sa yaong mga tapat na naniniwala sa Diyos upang magbalik-loob. Sinasabi ng Makapangya… Buong Teksto

2019-05-21 17:05:35

Paano Isinasagawa ng Diyos ang Kanyang Gawain ng Paghatol at Pagkastigo sa Kapanahunan ng Kaharian?

Tingnan natin kung paanong isinasakatuparan ng Diyos ang Kanyang gawain ng paghatol at pagkastigo sa Kapanahunan ng Kaharian; kinakailangan dito na banggitin ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos upang patunayan ang g… Buong Teksto

Ang Paghuhukom ng Diyos sa mga Huling Araw 2019-05-21 17:04:04

Ang Kaharian Ba ng Diyos ay Nasa Langit o nasa Lupa?

Ni Junwei, China Mga Nilalaman Isang Pangunahing Natuklasan: Hindi nasa Langit ang Lugar na Inihanda para sa Atin ng Panginoon Ang Kalooban ng Diyos ay Masusunod sa Lupa, at ang Hantungan ng Sangkatauhan ay nasa … Buong Teksto

Tagalog Bible Study, Tagalog Gospel Reflections 2019-04-01 11:26:51

Matapos ang Muling Pagkabuhay ni Hesukristo, Anong Kahulugan ng Kanyang Pagpapakita sa Tao?

Ni Cheng Hang Sa Biblia, nakatalang: “At samantalang kanilang pinaguusapan ang mga bagay na ito, siya rin ay tumayo sa gitna nila, at sa kanila'y nagsabi, Kapayapaa'y suma inyo. Datapuwa't sila'y kinilabutan, at nangahi… Buong Teksto

2019-03-27 09:14:37

Alam Mo Ba ang Kahulugan ng Muling Pagkabuhay ng Panginoong Jesus at Nang Kanyang Pagpapakita sa Tao?

Ni Hanxiao Lahat ng mga naniniwala sa Panginoon ay alam na, upang matubos tayo, pinahintulutan ng Panginoong Jesus na maipako ang Kanyang Sarili sa krus para sa ating kapakanan, at paglipas ng ikatlong araw Siya ay nabu… Buong Teksto

2019-03-23 16:35:53

Makapapasok ba Tayo sa Kaharian ng Langit Ngayong ang Ating mga Kasalanan ay Pinatawad na?

He Jun, Sichuan Linggo Agosto 5, 2018. Makulimlim. Pagkatapos ng pulong sa araw na ito, dumating ang isang kapatid na lalaki na naghahanap sa akin, ang kanyang mukha ay puno ng pangamba. Sinabi niya na hinihiling ng … Buong Teksto

Tagalog Bible Study, Tagalog Gospel Reflections 2019-03-19 10:24:10

Ano ang Pagdadala sa Harap ng Diyos?

Ni Li Huan Kagaya ng ibang mga kapatid na Kristiyano, sabik na sabik na ako sa ikalawang pagparito ng Panginoong Jesus. Tinatalima natin ang sumusunod na talata sa Biblia: “Kung magkagayon, tayong nangabubuhay, na nanga… Buong Teksto

Tagalog Bible Study, Tagalog Gospel Reflections 2019-03-19 10:12:30

Sino ang Nagtulot sa Kanyang Makalakad nang Basta-basta Palabas ng Ilang Papuntang Canaan

Cheng Yi Isang gabi, napakasaya ko na nakita ko ang Kapatid na Liu na nasa Skype. Naalala ko na ang Kapatid na Liu ay naniniwala sa Panginoon sa loob ng maraming taon at sa nakaraan siya ay palaging nagsasagawa ng gawai… Buong Teksto

2019-03-19 10:04:21

Tagalog Gospel Reflection:Ang Minsang Maligtas ay Hindi Nangangahulugan ng Palaging Naligtas

Ni Yang Xin, Lalawigan ng Shandong Ang araw ay lumubog sa kanluran, at ang huling liwanag ng papalubog na araw ay lumaganap sa buong mundo habang papauwi ako pagkatapos ng isang pagtitipon, iniisip ang sinabi ng pastor:… Buong Teksto

Tagalog Bible Study, Tagalog Gospel Reflections 2019-03-19 09:36:43

Kapag Dumating ang Panginoon na Kumakatok sa Pintuan, Paano Tayo Sasagot

Xiao Fei Pagkapasok ko sa paniniwala sa Panginoon, gustong awitin ng mga kapatid ang himnong tinatawag na “Ang Mabuting Tao ay Kumakatok sa Pintuan” na ganito: “Ang mabuting tao ay kumakatok sa pintuan, Ang Kanyang buho… Buong Teksto

Tagalog Bible Study, Tagalog Gospel Reflections 2019-03-17 13:39:08

Tatlong Sunod-sunod na mga Pambihirang Supermoon

Tulad ng inasahan ng mga kinauukulang eksperto, dalawang supermoon ang lilitaw nang sunod-sunod sa ika-19 ng Pebrero at ika-21 ng Marso 2019, na nagiging dalawang kamangha-manghang tanawin sa astronomiya na kasunod ng "s… Buong Teksto

2019-02-28 15:22:58

Inilantad: Ang Tunay na Kahulugan ng “Naganap Na” na Sinabi ng Panginoong Jesus sa Krus

Gawa ni Xiang’ai, Probinsya ng Heilongjiang Nung alas-siyete ng umaga, nagmamadali si Wang Xue papunta sa bahay ng anak niyang si Hui Min. Kalahating oras bago ‘yon, pumunta si Pastor Zhang sa bahay ni Wang Xue para sab… Buong Teksto

Tagalog Bible Study, Tagalog Gospel Reflections 2019-02-09 17:22:43

Ano ang Kalooban ng Diyos sa Likod ng Talinghaga ng Panginoon at Alipin?

Ni Wang Yan, China Mula noong tayo’y nabautismuhan at bumalik tayo sa Panginoon, madalas nating marinig ang ating mga pastor at nakatatanda na nagsasabing, “Sinabi ni apostol Pablo, ‘Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipa… Buong Teksto

2019-09-24 14:38:31

Pagbubulay-bulay sa Ebanghelyo: Kapahayagan ng mga Taong May Mapagpakumbabang-loob

Sinabi ng Panginoong Jesus, “Mapapalad ang mga mapagpakumbabang-loob: sapagka’t kanila ang kaharian ng langit” (Mateo 5:3). Ibig ng Diyos yaong mga mapagpakumbabang-loob, gayun din sinasang-ayunan at pinagpapala ang mga … Buong Teksto

2019-09-19 15:33:43

Anong Babala ang Ibinigay ng Panginoong Jesus sa Atin sa Hindi Pangingilin sa Araw ng Sabbath?

Ni Li Qing, China Isang umaga, habang ako ay nagdedebosyon, nakita ko ito na nakasulat sa Bibliya: “Nang panahong yaon ay naglalakad si Jesus nang araw ng sabbath sa mga bukiran ng trigo; at nangagutom ang kaniyang mga … Buong Teksto

Tagalog Bible Study, Tagalog Gospel Reflections 2019-06-03 18:59:12

Bilang Isang Kristiyano, Ang Palagiang Pagdalo sa mga Pagtitipon ay Hindi Maaaring Pabayaan!

Kamusta mga kapatid ko sa Espirituwal na Q&A, Napapagod ako nang husto sa pagtarabaho sa araw, at hindi ako makatulog nang mahimbing sa gabi. Bilang resulta, ayaw kong magpunta nang maaga sa mga pagtitipon. Hindi ko gus… Buong Teksto

2019-03-25 08:30:51

Ang Hiwaga ng “Muling Pagkabuhay ng Isang Patay na Tao”

Li Cheng Mga kapatid, kapayapaan ay suma inyo! Salamat sa Panginoon para sa Kanyang mga paghahanda na nagpahintulot sa atin na ipabatid dito ang mga katotohanan ng Banal na Kasulatan. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon. … Buong Teksto

2019-03-25 08:30:46

Bakit Ibinigay ng Panginoong Jesus kay Pedro ang mga Susi ng Kaharian ng Langit

Yang Qing Baffled From Reading the Bible Nang maaga akong magising, ako ay nanalangin, at pagkatapos ay binuksan ang Biblia sa Mateo 16:19, kung saan sinasabi ng Panginoong Jesus kay Pedro: “Ibibigay ko sa iyo ang … Buong Teksto

Tagalog Bible Study, Tagalog Gospel Reflections 2019-03-19 10:30:39

Paalam sa mga Araw ng Pakikipagbuno sa Kapalaran

Yixin Isang payak na nayon na napag-iwanan na ng panahon, ang aking mga magulang na hapung-hapo mula sa kanilang trabaho, isang buhay na gipit sa pinansyal … ito ang malulungkot na ala-ala na nakatatak sa aking murang… Buong Teksto

2018-11-13 08:08:08

Sinira Ako ng Aking mga Prinsipyo sa Buhay

Gumagana si Satanas sa pamamagitan ng mga mapanlinlang na "mga teoryang ito" upang manipulahin ang isip ng mga tao na magbalak laban sa isa't isa, walang awa kung pumatay, nakikibahagi sa sutil at walang katapusang kumpe… Buong Teksto

2018-02-03 20:59:52

Maikling Pagbabahagi Tungkol sa Pinagmumulan ng Kadiliman at Kasamaan ng Mundo

Yang Le Lungsod ng Wuhai, Awtonomong Rehiyon ng Inner Mongolia Noong nag-aaral pa ako, nagkasakit at namatay ang aking ama. Pagkamatay niya, kami—ang aking ina na walang trabaho, ang dalawang kapatid kong babae at ako—a… Buong Teksto

2018-02-03 17:59:52

Ang Tanging Paraan Para Maiwasan ang Sakuna

Chaotuo Lungsod ng Xiaogan, Probinsiya ng Hubei Mula nang nangyari ang Lindol ng Sichuan noong Mayo 12, lagi na akong natatakot at nag-aalala na maaari akong dalawin ng sakuna isang araw. Sa partikular dahil nakita ko a… Buong Teksto

2018-02-03 03:59:52

Biyaya ng Diyos: Inakay Ako ng Pag-ibig ng Diyos Palabas sa Pagkalugmok sa Pera

Ni Bong, Pilipinas Mga Nilalaman Gusto Kong Maging Mayaman Isang Buhay ng Pagsasakripisyo sa Kalusugan para sa Pera Naririnig Ko ang Pagtawag ng Diyos Inakay Ako ng mga Salita ng Diyos upang Makita ang Pamimi… Buong Teksto

2019-08-13 02:29:04

Sa Wakas ay Alam Ko na Kung Paano Magpatawad ng Iba

Xiao Wu Ako ay may sariling pinagkakakitaan. Pangunahing itininda ko ang lahat ng uri ng tela, at gumawa din ako ng mga damit para sa aking mga parokyano bilang pandagdag ng kita. Pagkalipas ng ilang taon, ang aking neg… Buong Teksto

2018-06-22 12:53:23

Pagtatapon sa mga Kadena

Kung hindi dahil sa pagliliwanag ng Diyos, hindi ko kailanman makikita ang katotohanang ako ay ginawang tiwali ni Satanas, at tiyak na hindi ko kailanman makikita nang malinaw ang mga mapanlinlang na pakana nito. Kung hi… Buong Teksto

2018-02-04 01:59:52

Isang Naiibang Karanasan ng Paghahanap ng Trabaho

Ni Liang Xin Sa lipunan ngayon, may iba’t ibang uri ng malalaking negosyo at tila hindi mabilang ang oportunidad para makapagtrabaho. Ngunit sa paglipas ng mga taon, wala nang halaga ang mga nakapagtapos ng kolehiyo. Pu… Buong Teksto

2019-07-10 14:36:17

Umasa sa Diyos, Naalis Ko sa Aking Sarili ang Kaba Bago ang Pagsusulit

Ang pagsusulit ko bago makapasok sa senior high school noong 2012 ang unang malaking pagbabago sa buhay ko. Inasahan ng buong pamilya ko na maganda ang magiging lagay ko, at malaki ang tiwala ko na maipapasa ko ang aking… Buong Teksto

2019-04-13 18:27:40

Ang Maging Isang Matapat na Tao ay Tunay na Dakila!

Wu Ming, China Isang araw noong 2004 sinabi sa akin ng isang kaibigan: “Bawat araw gumigising ka nang maaga at buong araw na abala sa paggupit ng tela, pinapagod mo ang sarili mo, ngunit hindi ka pa rin kumikita ng pera… Buong Teksto

Matapat na Tao 2019-03-17 13:43:55

Ang Karanasan ng Isang Doktor sa Pagbabagong-anyo

Liu Jing Nang ako ay bata pa, sa tuwing dinadala ako ng aking ina sa ospital upang patingin sa isang doktor at nakita ang lahat ng mga doktor at mga nars sa kanilang puting toga na nagmamadali sa paligid, madalas kong n… Buong Teksto

2018-09-20 00:37:04

Ang Pagsasama ng Mag-asawa ay Hindi na Usapin

Ni Wang Ran , Singapore Mga Nilalaman Isang Magandang Pangarap Sunud-sunod na Pagtatalo ng Mag-asawa Pagbabasa ng mga Salita ng Diyos at Pagkatuklas sa Ugat ng Pagdurusa Pagsasagawa ng Katotohanan at Pakikipa… Buong Teksto

2019-08-10 06:31:58

Kristiyanong Pag-ibig: Paano Malalampasan ang Paghihiwalay

Ni Shuyi, South Korea Isang umaga noong umpisa ng tag-init, isang mabining halimuyak ang kumalat sa hangin at pumasok sa bawat sulok ang sinag ng araw. Suot ang isang bulaklaking malambot na bestida, masayang umupo si Q… Buong Teksto

2019-06-18 18:52:04

Paano Ko Nagawang Makasundo ang Manugang Ko

Liu Jie, Hunan Magkaibang Pananaw, Palagiang Mga Pagtatalo Ako ay isang pangkaraniwang maybahay, isang mabuting asawa at mapagmahal na ina, inaalagaan kong mabuti ang aking asawa at mga anak, masipag at mapag-impok ako… Buong Teksto

2019-03-19 10:57:28

Matapos Ang Pagtataksil ng Kanyang Asawa Sinagip Siya ng Diyos sa Dilim ng Kalungkutan

Gawa ni Ouyang Mo, Probinsya ng Hubei Mabilis na tumatakbo ang panahon. Lumaki si Hong’er mula sa isang simpleng bata sa isang kaaya-ayang dalaga, at nagising ang kanyang umuusbong na interes sa pag-ibig. Hindi siya int… Buong Teksto

2019-01-15 06:41:06

Patotoo ng Isang Kristiyano: Paano Niya Napagtagumpayan ang Tuksong Mangalunya (Ikalawang Bahagi)

Ni Xiyue, Lalawigan ng Henan Sa mga sumunod na araw, hindi man nahulog si Jingru sa tukso ni Satanas at alam niyang hindi na sila maaaring magsama ni Wang Wei, patuloy na naglaro sa kanyang isipan ang pakikipagkita niya… Buong Teksto

2018-11-13 07:49:36

Patotoo ng Isang Kristiyano: Paano Niya Napagtagumpayan ang Tuksong Mangalunya (Unang Bahagi)

Ni Xiyue, Lalawigan ng Henan Isang gabi, naglilinis ng kanyang bahay si Jingru. “Kring, kring.” Nagsimulang tumunog ang telepono. Sinagot niya ito at isang kakaiba ngunit pamilyar na boses ang kanyang narinig: “Hello! … Buong Teksto

2018-11-13 07:31:54

Paano Makakasundo ng Walang Modo, at Mayabang na Kabataang Tulad Ko ang Lola Ko?

An Qi Ako si An Qi. Bago ang gulang na anim, nakatira ako sa bahay ng aking lola. Noong panahong iyon, ang aking lola ang nadama kong tao na pinakamalapit ako. Bawat araw tuwing pumapasok ako sa kindergarten, pinagpapas… Buong Teksto

2018-09-02 05:50:25

Ang mga Salita ng Diyos ang Gumagabay sa Akin upang Matutunan Kung Paano Turuan ang Aking mga Anak (II)

Xiaoxue, Malaysia Isang araw pagtapos ng hapunan, tinuruan ko ang panganay kong lalaki na magbasa ng Tsino—mga simpleng salita lang, “Langit, lupa, tao, at, lupa, tatay, nanay....” Tinuruan ko siya nang ilang beses, ngu… Buong Teksto

2018-11-13 08:51:30

Ang mga Salita ng Diyos ang Gumagabay sa Akin upang Matutunan Kung Paano Turuan ang Aking mga Anak (I)

Xiaoxue, Malaysia Mayroon akong dalawang anak na lalaki na isang taon ang pagitan. Upang palakihin sila nang edukado, may magandang modo, mabubuting tao na makakayanang tumayo sa kanilang sariling mga paa sa lipunan at … Buong Teksto

2018-11-13 08:42:34

Paano Natutupad ang mga Propesiya ng Pagbabalik ng Panginoon

Dahil talagang natupad na ang mga propesiya sa Bibliya tungkol sa pagbabalik ng Panginoon, bakit hindi natin Siya nakikitang dumadating sa isang ulap? Sasabihin sayo ng Tagalog sermon na ito ang kasagutan. Buong Teksto

2019-09-24 17:28:50

Paano Magkaroon ng Personal na Debosyong Kristiyano

Ni Li Cheng Mga Nilalaman Naniwala Ako na ang Espirituwal na Debosyon ay Binubuo ng Paulit-ulit na Pagbabasa ng Biblia, Pananalangin at Pag-awit ng mga Himno Ano ang Bumubuo sa Tunay na Espirituwal na Debosy… Buong Teksto

2019-08-21 23:33:26

Ang 5 Propesiya sa Biblia Tungkol sa Pagbabalik ng Panginoong Jesus ay Naganap na

Ni Zheng Xun Mga Nilalaman 1. Pagsulpot ng Giyera, Taggutom at mga Lindol 2. Ang Pagpapanumbalik ng Israel 3. Ipapangaral ang Ebanghelyo sa Bawat Sulok ng Mundo 4. Sasagana ang Katampalasanan at ang Pag-ibig … Buong Teksto

Tagalog Bible Study 2019-08-12 23:45:47

3 Landas ng Pagasasagawa para sa Mas Mabisang Pag-aaral ng Biblia

Ni: Xiao Xiao, Pransya Mga Nilalaman 1. Kapag nagbabasa ng Biblia, ang pagpapatahimik sa iyong puso sa harap ng Diyos ay kinakailangan para sa pagkakamit ng pagliliwanag at paggabay ng Banal na Espiritu. 2. Huwag… Buong Teksto

Tagalog Bible Study 2019-07-02 20:03:13

Ebanghelyo Ngayong Araw: Paano Magiging Mas Malapit sa Diyos

Ni Kaiomo, China Mga Nilalaman 1. Manalangin sa Diyos nang may Katapatan sa Puso at Hayaang Makilusan ng Banal na Espiritu 2. Kapag Nagbabasa ng mga Salita ng Diyos, Pagnilayan Mo ang mga Ito sa Iyong Puso at Mau… Buong Teksto

Tagalog Bible Study 2019-05-31 19:49:44

Tagalog Sermon: Paano Natin Malugod na Sasalubungin ang Pagbabalik ng Panginoong Jesus?

Ni Yanjin Mga Nilalaman 1. Huwag Umasa sa mga Paniwala at mga Palagay, Magkaroon Ka ng isang Pusong May Takot sa Diyos 2. Aktibong Hanapin at Siyasatin ang Tunay na Daan 3. Pagtuunan ang Pakikinig sa Tini… Buong Teksto

Tagalog Bible Study 2019-05-30 14:32:21

Sa Wakas ay Alam na Niya Kung Ano ang Tunay na Pagsisisi

Ni Liu Shuo Sa isang pagpupulong ng mga magkakatrabaho, sina Wang Wei, Ma Tao at Hu Zhi ay nakaupong tutok sa pag-aaral ng Biblia. Ngumiti si Wang Wei at kinausap ang grupo, sinasabing, “Mga katrabaho, mag-umpisa tayo … Buong Teksto

Tagalog Gospel Reflections 2019-05-27 05:49:41

Paano Manalangin sa Paraang Pakikinggan ng Diyos: 4 na Prinsipyong Kailangan Nating Maunawaan

Alam mo ba kung paano mananalangin sa paraang pakikinggan ng Diyos? Ang apat na prinsipyo ang magbibigay-daan upang matanggap mo ang kasagutan ng Diyos sa iyong mga panalangin. Buong Teksto

Tagalog Prayer 2019-05-27 05:48:24

3 Malalaking Obra Maestra para sa Pagtatagumpay sa mga Tukso sa Digmaang Espirituwal

Hingzing Hilagang Korea Mga Nilalaman Una, sa harap ng panunukso ni Satanas, dapat kang manalangin sa Diyos at lalong hangarin ang katotohanan upang maunawaan ang kalooban ng Diyos at huwag maging biktima sa mga … Buong Teksto

2019-03-17 13:12:22

3 Mahahalagang Punto sa Ating Panalangin sa Diyos, Alam Mo Ba

Cheng Shi 3Mayroong ilang mga dahilan kung bakit tila hindi nakikinig ang Diyos sa ating mga panalangin. Nananalangin ba tayo sa Diyos na may tapat na puso? Nananalangin ba tayo sa Diyos na may pagkamaykatuw… Buong Teksto

Tagalog Prayer 2019-03-17 13:08:25

Buhay Kristiyano: 4 na Puntos upang Turuan Kang Makipag-ugnayan sa Iba Alinsunod sa mga Layunin ng Diyos

Tayong mga Kristiyano, paano tayo dapat nakikipag-ugnayan sa iba sa ating buhay alinsunod sa mga layunin ng Panginoon? Ito rin ay naging problema ko dati. Salamat sa Panginoon para sa Kanyang patnubay! Matapos nito, naha… Buong Teksto

2018-11-13 09:38:17

Dagsa ang Malalaking Sakuna sa Mundo: Kailan Magaganap ang Pagdadala?

Naging karaniwan na ang pagsipot ng mga kalamidad sa buong mundo at lumitaw na ang mga palatandaan ng mga huling araw. Malinaw sa mga pangyayari na nakabalik na ang Panginoon, kaya bakit kailangan pa tayong itaas bago su… Buong Teksto

2020-03-05 21:19:04

Ang mga propesiya ng Katapusan ay Natutupad na: Paano Salubungin ang Ikalawang Pagdating ng Panginoon

Ngayon ay ang katapusan ng mga araw. Ang mga sakuna ay madalas na nangyayari sa buong mundo, at naglilitawan ang mga palatandaan ng pagbabalik ni Cristo, kaya bakit hindi pa Siya nakita na bumalik sa isang ulap? At paano… Buong Teksto

2020-03-05 05:01:28

Ang Paraan Upang Malaman Kung May Gawain Ba ng Banal na Espiritu ang Isang Iglesia o Wala

Kumusta mga kapatid ng Espirituwal na Tanong at Sagot, Ilang buwan na ang nakararaan, nasaksihan ko ang pagpapaligsahan sa isa’t isa ng mga pastor sa aming iglesia para sa katanyagan at pagtamo at pandaraya para sa po… Buong Teksto

Tagalog Bible Study 2019-09-17 05:25:29

Ano ang Daan Patungo sa Buhay na Walang Hanggan?

Ang Diyos ang bukal kung saan dadaloy ang tubig ng buhay, at nasa Kanya ang buhay na walang hanggan. Nguni’t bilang mga mananampalataya sa Panginoon, nasa atin ba ang daan patungo buhay na walang hanggan? Magpatuloy sa p… Buong Teksto

2019-09-16 17:12:42

Paano Natakot si Job sa Diyos at Iniwasan ang Kasamaan?

Ni Zhou Ming Sa tuwing mababanggit ang mga salitang “matakot sa Diyos”, karamihan sa mga tao ay iisipin ang kuwento ni Job sa Biblia. Si Job ay natakot sa Diyos at iniwasan ang kasamaan, nagpatotoo siya para sa Diyos no… Buong Teksto

2019-08-26 17:00:47

Bakit Hinahayaan ng Diyos na Magdusa ang mga Kristiyano?

Ni Li Tong Mga Nilalaman Ang mga Pagsubok at Pagpipino ang Pinakamagandang Biyaya sa Atin ng Diyos Matutulungan Ba Tayo ng Materyal na Biyaya na Umunlad sa Ating mga Buhay? Paano Makakalampas sa mga Pagsubok at… Buong Teksto

Pananampalataya sa Diyos, Tagalog Gospel Reflections 2019-08-21 12:55:46

Parabula ng Sampung Dalaga: Paano Maging Matalinong Dalaga

Alam nating lahat ang parabula ng sampung dalaga at nais maging matatalinong dalaga na maaaring sumalubong sa Panginoon. Kung ganoon, alam mo ba kung bakit sila matalino? Buong Teksto

Tagalog Gospel Reflections 2019-08-07 08:25:15

Ano ang Kaligtasan at Paano Ito Natatamo Mula sa Diyos

Ni Junying Mga Nilalaman Ang Kaligtasan ng Diyos sa Sangkatauhan sa Panahon ng Kautusan Ang Kaligtasan ng Diyos para sa Sangkatauhan sa Kapanahunan ng Biyaya Kaligtasan ng Diyos sa Sangkatauhan sa mga Hul… Buong Teksto

Tagalog Gospel Reflections 2019-07-26 15:44:58

Ano ang Pagkakaroon ng Pananampalataya sa Diyos?

Ni Huafei Mga Nilalaman Mayroon ba Tayong Tunay na Pananampalataya sa Panginoon? Ano nga Talaga ang Tunay na Pananampalataya     1. Pananampalataya ni Abraham     2. Pananampalataya ni Job Paano Bum… Buong Teksto

Pananampalataya sa Diyos, Tagalog Gospel Reflections 2019-07-26 15:44:54

Si Jesucristo ba ay Diyos o ang Anak ng Diyos?

Ni: Xie Wen, Japan Kamakailan, nang malapit ng matapos ang isang grupo sa pag-aaral ng Biblia, ang Kapatid na Li, isang manggagawa, ay nagtanong ng ganito: “Nakatala sa Biblia, ‘At nang mabautismuhan si Jesus, pagdaka'y… Buong Teksto

Tagalog Bible Study, Tagalog Gospel Reflections 2019-07-03 11:29:30

Ano ang Tunay na Kabuluhan ng Pagtubos ng Panginoong Jesus?

Ni Xiaomo, China Ang pagbanggit sa “Pagtubos ni Jesus” ay palaging nagpupuno sa atin ng pasasalamat sa Panginoon. Dalawang libong taon ang nakararaan, upang matubos tayo mula sa mga kamay ni Satanas, ipinako ang Pangino… Buong Teksto

Tagalog Bible Study, Tagalog Gospel Reflections 2019-06-04 17:20:50

Ang Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw ay May Mahalagang Kabuluhan sa Kaligtasan at Pagiging Perpekto ng Tao sa Pamamagitan ng Pagsampalataya sa Diyos

Ang mga taong nakaranas ng gawain ng paghatol at pagkastigo ng Diyos ay nakita na itong malinaw: Yaong mga taong mapalad na naranasan ang paghatol at pagkastigo ng Diyos sa mga huling araw ay tunay na pinagpala sa lahat … Buong Teksto

Ang Paghuhukom ng Diyos sa mga Huling Araw 2019-05-21 17:10:26

Ginaganap at Tinutupad ng Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw ang mga Propesiya sa Biblia

Ang pinakamaraming inihula sa loob ng Kasulatan ay ang gawain ng paghatol at pagkastigo ng Diyos sa mga huling araw. Binabanggit sa Kasulatan ang paglalapat ng paghatol ng Diyos sa may halos dalawang daang lugar; maaarin… Buong Teksto

Ang Paghuhukom ng Diyos sa mga Huling Araw 2019-05-21 17:09:34

Ang Kahihinatnan at Ibubunga ng Pagtanggi sa Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw

Ang lahat ng mga tao na nakaranas ng gawain ng Diyos sa mga huling araw ay maaaring malinaw na makita na kapag ang lubos na natiwaling sangkatauhan ay nakararanas ng paghatol at pagkastigo ng Diyos ay makakakuha sila ng … Buong Teksto

Ang Paghuhukom ng Diyos sa mga Huling Araw 2019-05-21 17:07:50

Ang Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw ang Gumagawa ng mga Mananagumpay Bago Sumapit ang Kalamidad

Ngayon ang Makapangyarihang Diyos ay umaasa pa rin sa pagbabalik ng lahat ng mananampalataya kay Jesus, at matiyagang naghihintay para sa yaong mga tapat na naniniwala sa Diyos upang magbalik-loob. Sinasabi ng Makapangya… Buong Teksto

2019-05-21 17:05:35

Paano Isinasagawa ng Diyos ang Kanyang Gawain ng Paghatol at Pagkastigo sa Kapanahunan ng Kaharian?

Tingnan natin kung paanong isinasakatuparan ng Diyos ang Kanyang gawain ng paghatol at pagkastigo sa Kapanahunan ng Kaharian; kinakailangan dito na banggitin ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos upang patunayan ang g… Buong Teksto

Ang Paghuhukom ng Diyos sa mga Huling Araw 2019-05-21 17:04:04

Ang Kaharian Ba ng Diyos ay Nasa Langit o nasa Lupa?

Ni Junwei, China Mga Nilalaman Isang Pangunahing Natuklasan: Hindi nasa Langit ang Lugar na Inihanda para sa Atin ng Panginoon Ang Kalooban ng Diyos ay Masusunod sa Lupa, at ang Hantungan ng Sangkatauhan ay nasa … Buong Teksto

Tagalog Bible Study, Tagalog Gospel Reflections 2019-04-01 11:26:51

Matapos ang Muling Pagkabuhay ni Hesukristo, Anong Kahulugan ng Kanyang Pagpapakita sa Tao?

Ni Cheng Hang Sa Biblia, nakatalang: “At samantalang kanilang pinaguusapan ang mga bagay na ito, siya rin ay tumayo sa gitna nila, at sa kanila'y nagsabi, Kapayapaa'y suma inyo. Datapuwa't sila'y kinilabutan, at nangahi… Buong Teksto

2019-03-27 09:14:37

Alam Mo Ba ang Kahulugan ng Muling Pagkabuhay ng Panginoong Jesus at Nang Kanyang Pagpapakita sa Tao?

Ni Hanxiao Lahat ng mga naniniwala sa Panginoon ay alam na, upang matubos tayo, pinahintulutan ng Panginoong Jesus na maipako ang Kanyang Sarili sa krus para sa ating kapakanan, at paglipas ng ikatlong araw Siya ay nabu… Buong Teksto

2019-03-23 16:35:53

Makapapasok ba Tayo sa Kaharian ng Langit Ngayong ang Ating mga Kasalanan ay Pinatawad na?

He Jun, Sichuan Linggo Agosto 5, 2018. Makulimlim. Pagkatapos ng pulong sa araw na ito, dumating ang isang kapatid na lalaki na naghahanap sa akin, ang kanyang mukha ay puno ng pangamba. Sinabi niya na hinihiling ng … Buong Teksto

Tagalog Bible Study, Tagalog Gospel Reflections 2019-03-19 10:24:10

Ano ang Pagdadala sa Harap ng Diyos?

Ni Li Huan Kagaya ng ibang mga kapatid na Kristiyano, sabik na sabik na ako sa ikalawang pagparito ng Panginoong Jesus. Tinatalima natin ang sumusunod na talata sa Biblia: “Kung magkagayon, tayong nangabubuhay, na nanga… Buong Teksto

Tagalog Bible Study, Tagalog Gospel Reflections 2019-03-19 10:12:30

Sino ang Nagtulot sa Kanyang Makalakad nang Basta-basta Palabas ng Ilang Papuntang Canaan

Cheng Yi Isang gabi, napakasaya ko na nakita ko ang Kapatid na Liu na nasa Skype. Naalala ko na ang Kapatid na Liu ay naniniwala sa Panginoon sa loob ng maraming taon at sa nakaraan siya ay palaging nagsasagawa ng gawai… Buong Teksto

2019-03-19 10:04:21

Tagalog Gospel Reflection:Ang Minsang Maligtas ay Hindi Nangangahulugan ng Palaging Naligtas

Ni Yang Xin, Lalawigan ng Shandong Ang araw ay lumubog sa kanluran, at ang huling liwanag ng papalubog na araw ay lumaganap sa buong mundo habang papauwi ako pagkatapos ng isang pagtitipon, iniisip ang sinabi ng pastor:… Buong Teksto

Tagalog Bible Study, Tagalog Gospel Reflections 2019-03-19 09:36:43

Kapag Dumating ang Panginoon na Kumakatok sa Pintuan, Paano Tayo Sasagot

Xiao Fei Pagkapasok ko sa paniniwala sa Panginoon, gustong awitin ng mga kapatid ang himnong tinatawag na “Ang Mabuting Tao ay Kumakatok sa Pintuan” na ganito: “Ang mabuting tao ay kumakatok sa pintuan, Ang Kanyang buho… Buong Teksto

Tagalog Bible Study, Tagalog Gospel Reflections 2019-03-17 13:39:08

Tatlong Sunod-sunod na mga Pambihirang Supermoon

Tulad ng inasahan ng mga kinauukulang eksperto, dalawang supermoon ang lilitaw nang sunod-sunod sa ika-19 ng Pebrero at ika-21 ng Marso 2019, na nagiging dalawang kamangha-manghang tanawin sa astronomiya na kasunod ng "s… Buong Teksto

2019-02-28 15:22:58

Inilantad: Ang Tunay na Kahulugan ng “Naganap Na” na Sinabi ng Panginoong Jesus sa Krus

Gawa ni Xiang’ai, Probinsya ng Heilongjiang Nung alas-siyete ng umaga, nagmamadali si Wang Xue papunta sa bahay ng anak niyang si Hui Min. Kalahating oras bago ‘yon, pumunta si Pastor Zhang sa bahay ni Wang Xue para sab… Buong Teksto

Tagalog Bible Study, Tagalog Gospel Reflections 2019-02-09 17:22:43

Ano ang Kalooban ng Diyos sa Likod ng Talinghaga ng Panginoon at Alipin?

Ni Wang Yan, China Mula noong tayo’y nabautismuhan at bumalik tayo sa Panginoon, madalas nating marinig ang ating mga pastor at nakatatanda na nagsasabing, “Sinabi ni apostol Pablo, ‘Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipa… Buong Teksto

2019-09-24 14:38:31

Pagbubulay-bulay sa Ebanghelyo: Kapahayagan ng mga Taong May Mapagpakumbabang-loob

Sinabi ng Panginoong Jesus, “Mapapalad ang mga mapagpakumbabang-loob: sapagka’t kanila ang kaharian ng langit” (Mateo 5:3). Ibig ng Diyos yaong mga mapagpakumbabang-loob, gayun din sinasang-ayunan at pinagpapala ang mga … Buong Teksto

2019-09-19 15:33:43

Anong Babala ang Ibinigay ng Panginoong Jesus sa Atin sa Hindi Pangingilin sa Araw ng Sabbath?

Ni Li Qing, China Isang umaga, habang ako ay nagdedebosyon, nakita ko ito na nakasulat sa Bibliya: “Nang panahong yaon ay naglalakad si Jesus nang araw ng sabbath sa mga bukiran ng trigo; at nangagutom ang kaniyang mga … Buong Teksto

Tagalog Bible Study, Tagalog Gospel Reflections 2019-06-03 18:59:12

Bilang Isang Kristiyano, Ang Palagiang Pagdalo sa mga Pagtitipon ay Hindi Maaaring Pabayaan!

Kamusta mga kapatid ko sa Espirituwal na Q&A, Napapagod ako nang husto sa pagtarabaho sa araw, at hindi ako makatulog nang mahimbing sa gabi. Bilang resulta, ayaw kong magpunta nang maaga sa mga pagtitipon. Hindi ko gus… Buong Teksto

2019-03-25 08:30:51

Ang Hiwaga ng “Muling Pagkabuhay ng Isang Patay na Tao”

Li Cheng Mga kapatid, kapayapaan ay suma inyo! Salamat sa Panginoon para sa Kanyang mga paghahanda na nagpahintulot sa atin na ipabatid dito ang mga katotohanan ng Banal na Kasulatan. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon. … Buong Teksto

2019-03-25 08:30:46

Bakit Ibinigay ng Panginoong Jesus kay Pedro ang mga Susi ng Kaharian ng Langit

Yang Qing Baffled From Reading the Bible Nang maaga akong magising, ako ay nanalangin, at pagkatapos ay binuksan ang Biblia sa Mateo 16:19, kung saan sinasabi ng Panginoong Jesus kay Pedro: “Ibibigay ko sa iyo ang … Buong Teksto

Tagalog Bible Study, Tagalog Gospel Reflections 2019-03-19 10:30:39