Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

MGA AKLAT

 • Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

  Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

  Ito ang unang pagkakataon mula sa paglikha na kinausap ng Diyos ang buong sangkatauhan. ang mga pagbigkas na ito ang unang teksto na ipinahayag ng Diyos sa sangkatauhan na kung saan ay inilantad Niya ang mga tao, ginabayan sila, hinatulan sila, at nagsalita ng puso-sa-puso sa kanila at kaya, ito rin ang unang mga pagbigkas na kung saan ay ipinaalam ng Diyos sa mga tao ang Kanyang mga yapak, ang lugar kung saan Siya ay namamalagi, ang disposisyon ng Diyos, kung anong mayroon at kung ano ang Diyos, ang mga kaisipan ng Diyos, at ang pag-aalala Niya para sa sangkatauhan. Maaaring sabihin na ang mga ito ay ang mga unang pagbigkas na ipinahayag ng Diyos sa sangkatauhan na nagmula sa ikatlong langit mula noong paglikha, at ang unang pagkakataon na ginamit ng Diyos ang Kanyang likas na pagkakakilanlan upang magpakita at ipahayag ang Kanyang tinig sa sangkatauhan sa pamamagitan ng mga salita.

 • Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw (Mga Seleksyon)

  Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw (Mga Seleksyon)

  Ang Makapangyarihang Diyos, ang Cristo ng mga huling araw, ay ipinapahayag ang Kanyang mga salita upang hatulan at dalisayin ang mga tao at akayin sila sa bagong panahon, ang Panahon ng Kaharian. Ang lahat ng nagpapasakop sa Kanyang kapangyarihan ay masisiyahan sa mas mataas na katotohanan at tatanggap ng mas dakilang mga pagpapala. Tunay na mabubuhay sila sa liwanag, at makakamit nila ang katotohanan, ang daan, at ang buhay.

 • Ang Balumbon na Binuksan ng Cordero

  Ang Balumbon na Binuksan ng Cordero

  Si Cristo ng mga Huling Araw, ang Makapangyarihang Diyos, ay nagpahayag ng mga salita, nagbibigay ng patotoo na ang Tagapagligtas noon ay bumalik sa isang “puting ulap” at nagawa ang gawain ng paghatol simula sa bahay ng Diyos upang humatol, linisin, at iligtas ang sangkatauhan. Ang Makapangyarihang Diyos ay ang Cordero na propesiya sa Aklat ng Pahayag na nagbubukas ng balumbon at ng pitong tatak.

 • Ang Paghatol ay Nagsisimula sa Bahay ng Diyos

  Ang Paghatol ay Nagsisimula sa Bahay ng Diyos

  Ang Makapangyarihang Diyos, si Cristo ng mga Huling Araw, ay nagpahayag ng mga salita upang humatol, linisin at iligtas ang mga tao, at nagawa Niya ang gawain ng paghatol simula sa bahay ng Diyos. Ang Makapangyarihang Diyos ay nagpakita sa Silangan ng mundo na may pagkamakatuwiran, kamahalan, poot, at pagkastigo, at Siya ay nagpahayag ng Kanyang Sarili sa hindi mabilang na mga uri ng sangkatauhan! Tinutupad nito ang mga salita sa 1 Pedro 4:17, “Sapagka’t dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos.”

 • Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo

  Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo

  Ipinaliliwanag ng aklat na ito ang sangkap ng tao at ang kasalukuyang situwasyon ng tao, malinaw na itinatakda ang layunin na dapat itaguyod ng mga tao, at nilulutas ang mga usapin na may kaugnayan sa kalikasan ng tao.

 • Mga Klasikong Salita ng Makapangyarihang Diyos Tungkol sa Ebanghelyo ng Kaharian (Mga Seleksyon)

  Mga Klasikong Salita ng Makapangyarihang Diyos Tungkol sa Ebanghelyo ng Kaharian (Mga Seleksyon)

  Ang mga seleksyon mula sa klasikong mga salita ng Makapangyarihang Diyos ay kasama sa aklat na ito at sumasaksi para sa lahat ng mga umaasa at nananalangin para sa pagpapakita ng Diyos sa matagal nang pagbabalik ng Tagapagligtas na nasa mga puting alapaap, at sumasaksi sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos sa Kapanahunan ng Kaharian. Pinangungunahan nito ang sangkatauhan na makilala na ang Makapangyarihang Diyos at ang Panginoong Jesus ay parehong Diyos—Siya ang Cordero na iprinopesiya sa Aklat ng Pahayag na nagbukas sa aklat at sa pitong tatak.

 • Ang Mga Tupa ng Diyos ay Naririnig ang Tinig ng Diyos (Mga Kinakailangan ng Bagong Mananampalataya)

  Ang Mga Tupa ng Diyos ay Naririnig ang Tinig ng Diyos (Mga Kinakailangan ng Bagong Mananampalataya)

  Nakatala sa aklat na ito ang mga mapangitaing katotohanan ng tatlong yugto ng gawain ng Diyos, ang Kanyang mga pangalan, ang hiwaga ng Kanyang pagkakatawang-tao, at kung paano matutukoy ang tunay na daan sa mga maling daan, na babasahin at gagamitin ng mga taong tumanggap kamakailan lang sa gawain ng Diyos sa mga huling araw, at para mailatag nila ang mga pundasyon nang mabilis hangga’t maaari sa mga mapangitaing katotohanan ng gawain ng Diyos.

 • Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

  Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

  Kapag umaawit tayo ng mga bagong awit ng papuri sa Diyos, nararanasan natin na tayo ang grupo ng mga taong sumusunod sa Cordero at umaawit ng mga bagong kantang naihula sa Aklat ng Pahayag. Tunay na nararanasan natin na tayo ay labis na pinagpala na nadala na sa trono ng Diyos at nakadalo sa piging ng kasal ng Cordero.

 • Mga Piling Salaysay ukol sa mga Pagsasaayos ng Gawain ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos (Praktikal na Salin)

  Mga Piling Salaysay ukol sa mga Pagsasaayos ng Gawain ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos (Praktikal na Salin)

  Mahahalagang pagsasaayos ng gawain at mga sermon at paliwanag tungkol sa gawain ng iglesia ng taong ginagamit ng Banal na Espiritu ang tinipon sa aklat na ito, na itinatala ang mga prinsipyo ng katotohanan at mahahalagang paksang dapat unawain at isagawa ng mga taong hinirang ng Diyos sa kanilang buhay sa iglesia at sa pagsasagawa ng kanilang tungkulin, at ang mahahalagang prinsipyo sa pagsasagawa ng iba’t ibang uri ng gawain para sa iglesia. Mahalagang gabay ito para sa lahat ng antas ng mga pinuno ng iglesia sa kanilang gawain gayundin sa mga taong hinirang ng Diyos sa kanilang tungkulin. Ito ay isang dokumentasyon ng gawain sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos na nagpapakita sa buong prosesong ginagawa ng mga taong hinirang ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos na dumaranas ng gawain ng Diyos sa mga huling araw, na pumapasok sa tamang landas ng pananalig sa Diyos at nagkakamit ng kaligtasan.

 • Mga Saksi kay Cristo ng mga Huling Araw

  Mga Saksi kay Cristo ng mga Huling Araw

  Ipinahayag na ng Makapangyarihang Diyos, ang Cristo ng mga huling araw, ang iba’t ibang katotohanan, inilantad ang bawat katotohanan at hiwaga sa Biblia, at ibinunyag sa sangkatauhan ang kuwento sa likod ng tatlong yugto ng gawain ng Diyos, ang hiwaga ng pagiging tao ng Diyos at ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw, atbp. Pinatototohanan nito na ang Makapangyarihang Diyos ang pagbabalik ng Panginoong Jesus at pagpapakita ng Diyos sa mga huling araw.

 • Mga Klasikong Tanong at Sagot sa Ebanghelyo ng Kaharian

  Mga Klasikong Tanong at Sagot sa Ebanghelyo ng Kaharian

  Ang mahahalagang tanong at sagot mula sa mga pelikulang ebanghelyo ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos na may kaugnayan sa katotohanan ay nahango sa aklat na ito. Ang lahat ng mga klasikong tanong at sagot na ito ay ang lahat ng pag-unawa ng mga taong hinirang ng Diyos tungkol sa kanilang mga karanasan sa katotohanan ng mga salita ng Diyos, at lahat ng mga ito ay nagmumula sa pagpapalinaw at kaliwanagan ng Banal na Espiritu. Ang lahat ng mga ito ay alinsunod sa katotohanan, at hindi lamang makalulutas ang mga ito ng mga tanong at pagkaunawa ng yaong naghahanap ng katotohanan at nagsisiyasat ng totoong daan, ngunit ang mga ito rin ay mga kahanga-hangang materyales na sanggunian para sa mga taong hinirang ng Diyos upang masangkapan ang kanilang sarili ng katotohanan at sumaksi sa gawain ng Diyos.

 • Sandaang mga Tanong at mga Sagot sa Pag-iimbestiga sa Tunay na Daan

  Sandaang mga Tanong at mga Sagot sa Pag-iimbestiga sa Tunay na Daan

  Ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos—Cristo ng mga huling araw at ang pagbabalik ni Jesus—ay sumasaksi sa pagpapakita at gawain ng Diyos at naghahayag sa mga misteryo ng anim na libong taon na planong pamamahala ng Diyos sa Kanyang pagliligtas para sa sangkatauhan. Sa aklat na ito, ginawa ang mga seleksyon mula sa mga katotohanan na ipinahayag ni Cristo ng mga huling araw, upang lutasin ang mga katanungan tungkol sa gawain ng Diyos sa mga huling araw ng mga tao mula sa lahat ng relihiyon at sa mga iyon na nauuhaw at naghahanap sa tunay na daan, nagpapahintulot sa mga tao na makita na ang Kanyang mga salita ay ang katotohanan, ang daan, at ang buhay.

 • Mga Patotoo ng Karanasan sa Paghatol ni Cristo

  Mga Patotoo ng Karanasan sa Paghatol ni Cristo

  Nagsimula na ang paghatol sa harap ng malaking puting luklukan sa mga huling araw! Ang huling Cristo—ang Makapangyarihang Diyos—ay naipahayag na ang katotohanan upang isagawa ang Kanyang gawain ng paghahatol at paglilinis sa sangkatauhan. Sa pamamagitan ng pagbubunyag at paghatol ng salita ng Diyos, unti-unting natatanto ng piniling bayan ng Diyos ang katotohanan ng kanilang katiwalian sa pamamagitan ni Satanas at naghahanap ng daan para matakasan ang impluwensya ni Satanas, na tumutulong para unti-unting magbago ang disposisyon nila sa buhay. Ang mga tunay na karanasang ito ay nagpapatotoo na ang gawain ng paghatol na isinasagawa ng Makapangyarihang Diyos ay ang gawain ng lubusang pagliligtas sa sangkatauhan.

I-download  PDF I-download  epub I-download  TXT  UTF8 I-download  TXT  GBK
Ibahagi
I-download