Lahat ng nilalaman ng website na ito, kabilang ang ngunit hindi limitado sa, teksto, mga video, mga audio, mga larawan, logo, at iba pang mga materyal, ay alinman sa pag-aari ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos o kaya’y lisensyado ng may-akda para sa lehitimong paggamit. Protektado ito ng mga batas sa inyong bansa, batas sa South Korea, at pandaigdigang mga tipan at kapulungan na nauugnay sa karapatang magpalathala, mga karapatan sa trademark, at iba pang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian. Mangyaring basahin nang mabuti ang Disclaimer na ito bago pumasok sa website na ito. Kung patuloy kang magba-browse, magbabasa, magda-download, o gagamit ng nilalaman ng website na ito, ibig sabihin ay nabasa, tinanggap at susundin mo ang lahat ng tuntunin at kundisyon ng Disclaimer na ito.

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay hindi pangkalakal. Maaari mong kopyahin o i-download nang libre ang lahat ng nilalaman ng website na ito. Ngunit kapag ginamit mo ang anumang nilalaman ng website na ito, kailangan mong ipahiwatig na nagmula iyon sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos at maglaan ng isang link sa website na ito. Mangyaring gamitin ang lahat ng nilalaman ng website na ito nang walang pinapalitan dito; hindi ito maaaring i-edit, baguhin, pasamain, o gamitin para sa mga layuning pangkalakal. Huwag mong gagamitin ang nilalaman ng website na ito para siraan ang Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ni salungatin ang layunin ng website na ito, na patotohanan at ipangaral ang ebanghelyo ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Huwag kang maglalabas ng impormasyon sa pangalan ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos upang siraan ang mga kapakanan ng Iglesia. Kung gagawin mo ito, pananagutin namin sa batas ang (mga) taong may kaugnayan dito. Anumang media, grupo, organisasyon, o sinumang indibiduwal ay hinihikayat na kopyahin ang nilalaman ng website na ito para ipangaral ang ebanghelyo ng Makapangyarihan Diyos sa mga huling araw. Pasasalamatan namin kung ipapaalam mo sa amin ang mga sitwasyon na paggagamitan mo ng nilalaman nito.

Ang nakarehistrong trademark ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos at iba pang mga markang makahulugan ay pag-aaring lahat ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Walang sinuman ang pinahihintulutang gamitin ang mga ito nang walang nakasulat na pahintulot mula sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos.

Kung naghihinala ka na may nilalabag ang anumang nilalaman ng aming website, mangyaring ipaalam sa amin kaagad na may kasamang kapani-paniwala at may bisang nakasulat na patunay. Lulutasin namin kaagad ang bagay na ito pagkatapos itong mapatunayan.

E-Mail: contact.tl@kingdomsalvation.org