Mga Patotoo Tungkol sa Pagbabalik sa Diyos

98 artikulo 7 video

Ang Pagpili ng Isang Paring Katoliko

Ni Weimo, Tsina Pinalaki ako ng mga magulang ko sa Simbahang Katolika at naging isa akong pari paglaki ko Kalaunan, unti-unting naging mapanglaw ang …

Ang Tunay na Kulay ng Isang Pastor

Ni Yangmu, Malaysia Talagang tinitingala ko dati si Pastor Li sa dati kong simbahan. Isinuko niya ang kanyang pamilya at karera at naglakbay sa kung …

Nasa Bingit ng Kapahamakan

Ni Zhang Hui, Tsina Noong 2005, kakatanggap ko pa lang no’n ng gawain ng Makapangyarihang Diyos, nag-ebanghelyo ako sa kapatid sa dati kong simbahan. …

Nakita Ko na ang Tunay na Kulay ng Aking Pastor

Ni Nora, Philippines Naaalala ko noong una akong maging Kristiyano Mataas ang pagtingin sa akin ni Pastor Chen, ang Pastor ng aming iglesia, at ng ka…

Ang Aking Pinili

Ni Baiyun, Tsina Noong Marso 2012, ibinahagi ng mama ko sa akin ang ebanghelyo ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Sinimulan ko ang pagbaba…

Isang Espirituwal na Labanan sa Tahanan

Ni Ruth, Estados Unidos Noong August 2018, isang kaibigan ang nagsabing nagbalik na’t nagpapahayag ng katotohanan ang Panginoong Jesus para gawin ang…

Ang Paggising ng Isang Nalinlang na Espiritu

Ni Yuan Zhi, Brazil Ipinanganak ako sa isang maliit na lungsod sa Northern China at noong 2010, sumunod ako sa mga kamag-anak ko sa Brazil. Dito sa B…

Nawala at Natagpuang Muli

Ni Xieli, Estados Unidos Nagpunta ako sa U.S.A. upang magtrabaho nang husto hanggang sa abot ng makakaya ko sa paghahangad ng isang maligayang buhay …

Pagtakas mula sa “Lungga ng Tigre”

Ni Xiaoyou, Tsina Ako si Xiaoyou at ako ay 26 taong gulang. Dati akong Katoliko. Noong maliit pa ako, sumama ako sa aking ina sa simbahan para dumalo…

Ang Salita ng Diyos ang Aking Lakas

Ni Jingnian, Canada Bata pa ako ay sinundan ko na ang pananalig ng pamilya ko sa Panginoon, na madalas na nagbabasa ng Biblia at dumadalo sa mga sa…

Isang Pambihirang Tagumpay

Ni Fangfang, Tsina Nananalig ang buong pamilya namin sa Panginoong Jesus, at samantalang isa lang akong karaniwang mananampalataya sa aming iglesia…

Paano Ako Muntik nang Maging Hangal na Dalaga

Ni Li Fang, Tsina Noong taglagas ng 2002, si Sister Zhao na mula sa aking denominasyon, ang Iglesia ng Katotohanan, ay isinama sa aking tahanan ang ka…

Kontakin Kami Gamit ang Messnger