Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Klasikong Tanong at Sagot sa Ebanghelyo ng Kaharian

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Tanong 5: Inisip ko dati na ang mga araw ng CCP ay bilang na at malapit nang bumagsak, kaya hindi ba makakatulong nang malaki kung hinintay ko ang kanyang pagbagsak bago ako naniwala? Pero ngayon nakikita ko na ang layunin ng CCP na pahirapan at arestuhin tayo ay upang tayo ay maipadala sa impiyerno! Kung hintayin natin na mamatay ang CCP bago tayo manampalataya sa Makapangyarihang Diyos, matatanggap pa kaya natin ang pagliligtas ng Diyos sa mga huling araw at makakapasok sa kaharian ng Diyos? Mapapalampas kaya natin ang ating pagkakataon na mailigtas?

Sagot: Ngayon, dahil tayo ay naniniwala sa Diyos, hinahanap ang katotohanan at lumalakad sa tamang landas ng buhay, hinaharap natin ang buong galit na pang-aapi at pagpapahirap ng CCP. Ito ay isang makahulugang bagay! Ito ay dahil ginagamit ng Diyos ang rehimen ng malasatanas na CCP upang magsilbi para sa pagpeperpekto ng isang grupo ng mga mananagumpay, habang kasabay nitong ibinubunyag at inaalis ang mga hindi tapat na naniniwala sa Diyos at hindi nagmamahal sa katotohanan. Ang totoong mga mananagumpay ay yaong, habang nabubuhay sa ilalim ng awtoritarianismong rehimen ng CCP, nakakaranas ng salita ng Diyos nang may totoong pananampalataya, at sa pamamagitan ng pagdanas ng mabangis na pagsugpo at malupit na pagpapahirap ng CCP, makikitang mabuti ang totoong mga kulay ng demonyong Satanas, at pagkatapos mamumuhi kay Satanas, tatalikuran ito, at tapat na babaling sa Diyos, makakamit ang kaligtasan at magiging perpekto! Ang mga mananagumpay ay nabuo sa natatanging kapaligiran ng pagtutol laban sa Diyos at pagpapahirap sa bayan ng Diyos ng malasatanas na rehimen ng CCP. Kung wala ang marahas na kapaligirang binuo ng pang-aapi at pagpapahirap ng demonyong CCP, ang totoong mga mananagumpay ay hindi mabubuo. Para sa mga tapat na naghahangad sa Diyos, kahit gaano pa ang gawin ng CCP na pagpapahirap o gaano karahas ang kapaligiran, susunod pa rin sila sa Diyos, gagampanan ang kanilang tungkulin, ilalagay sa panganib ang lahat para hanapin ang katotohanan, at magkaroon ng mas malalim na pananampalataya sa Diyos! Nakikita nila ang paghihigpit ng CCP sa katarungan, pagsuporta sa masama, at ang kawalang galang nito sa batas, mali at masamang reaksiyonaryong diwa. Malinaw nilang nakikita na ang CCP ay isang demonyo na nagtitiwali, nagpapahirap at sumisila sa sangkatauhan, Kung kaya lalo silang nagagalit dito, nagrerebelde laban dito, at tunay na bumabaling sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagkakaiba na naipakita ng malasatanas na rehimen ng CCP, nalaman din nila ang pagkamatuwid at kabanalan ng Diyos, ang Kanyang kagandahan at kabutihan. Ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay pagmamahal at pagliligtas sa sangkatauhan! Ang pananampalataya at pagmamahal nila sa Diyos ay lalo pang lumago, at ang kanilang mga puso ay lalo pang napalapit sa Diyos. Ang mga taong ito ay tuluyan nang nakalabas sa maitim na impluwensiya ng malasatanas na rehimen ng CCP at nakayanan ang pagpapatotoo ng mga mananagumpay. Sila ang mga mananagumpay na nilikha ng Diyos sa gitna ng malaking pagdurusa, at ang grupo ng mga tao rin na may bahagi sa “pagdurusa, kaharian, at pagtitiis” ni Cristo. Sila ang totoong mga saksi ni Cristo, ang 144,000 mananagumpay na nakasaad sa Aklat ng Pahayag, yaong makakapasok sa kaharian ng Diyos at makakatanggap ng buhay na walang hanggan! Ito ang dahilan kung bakit ang ating pagkakaranas sa pagpapahirap ng CPP dahil sa ating paniniwala at paghahanap ng katotohanan ay napakamakahulugan! Kagaya ng sinabi ng Panginoong Jesus: “Mapapalad ang mga pinaguusig dahil sa katuwiran: sapagka’t kanila ang kaharian ng langit Mapapalad kayo pagka kayo’y inaalimura, at kayo’y pinaguusig, at kayo’y pinagwiwikaan ng sarisaring masama na pawang kasinungalingan, dahil sa akin” (Mateo 5:10-11). Ito ay tulad lamang ng sinasabi ng Makapangyarihang Diyos. “Marahil ay naaalala ninyo ang mga salitang ito: ‘Sapagka’t ang aming magaang kapighatian, na sa isang sangdali lamang, ay siyang gumagawa sa amin ng lalo’t lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan;’ Sa nakaraan, narinig ninyo ang mga kasabihang ito, ngunit walang nakaunawa ng tunay na kahulugan ng mga salita. Ngayon, alam niyo na rin ang tunay na kahalagahan na mayroon ang mga ito. Ito ang mga salita na isasakatuparan ng Diyos sa mga huling araw. At ito ay mangyayari sa mga malupit na pinighati ng malaking pulang dragon sa lugar kung saan ito namamalagi. Ang malaking pulang dragon ay inuusig ang Diyos at ito ay kaaway ng Diyos, kaya sa lugar na ito, ang mga naniniwala sa Diyos ay isinasailalim sa panghihiya at pag-uusig. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga salitang ito ay magiging katotohanan sa inyong kalipunan ng mga tao” (“Ang Gawain ba ng Diyos ay Payak tulad nang Inaakala ng Tao?” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). Ngayon na ang ginintuang panahon upang gawing perpekto ng Diyos ang mga mananagumpay. Pagbagsak ng CCP, ang mga mananagumpay na ito ay mangingibabaw sa lahat para maging saksi sa tagumpay ng Diyos! Kapag ang kanilang pagsaksi sa Diyos ay umabot sa sukdulan, ang kaharian ng Diyos ay opisyal na maitatatag sa lupa! Ang gawain ng Diyos na pagliligtas sa sangkatauhan ay matatapos sa oras na iyon. Ang mga maililigtas at magiging perpekto ay maihahanda na. Kung ating hihintayin ang oras na iyon para maniwala, mapapalampas natin ang pagkakataon na gawin ng Diyos na mga mananagumpay. Ang mga taong ito ay hindi madadala ang pagpapatotoo sa pananagumpay at hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kahit na sila ay mabuhay, sila ay mabibilang lamang na “taga-serbisyo,” at hindi magiging miyembro ng kaharian ng Diyos.

Makapangyarihan ang Diyos. Ang karunungan ng Diyos ay palaging nagagamit batay sa pagpapakana ni Satanas. Ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw ay hindi mapipigilan ng anumang kalabang puwersa. Magmula nang umpisahan ng Makapangyarihang Diyos ang Kanyang gawain sa mga huling araw, patuloy Niyang hinarap ang mga galit na pagsalungat at pagkondena mula sa mga relihiyosong lupon at ang mala demonyong CCP. Ngunit, ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay patuloy pa ring kumakalat sa buong Mainland China, umaabot sa wala pang nakakaabot na hangganan, na may libu-libong iglesia na itinatatag sa buong bansa at milyun-milyong tao ang dumadalo sa ngalan ng Makapangyarihang Diyos. Ang Makapangyarihang Diyos ay nakakuha ng isang grupo ng mga tao na kapareho Niya ang pag-iisip. Ngayon, ang website ng ebanghelyo ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay nabuksan na sa iba’t-ibang mga bansa at lugar sa buong mundo. Parami nang parami ang tumatanggap at nagpapalaganap sa mga salita ng Makapangyarihang Diyos. Ang paglawak ng kaharian ng ebanghelyo ay lubusang nagbubunyag sa kapangyarihan at karunungan ng Diyos!

Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Ngayon, ang Diyos ay bumalik sa mundo upang gawin ang Kanyang gawain. Ang Kanyang unang hinintuan ay ang engrandeng pagtitipon ng mga diktatoryal na namumuno: Tsina, ang matatag na balwarte ng ateismo. Nagkamit ang Diyos ng isang grupo ng mga tao sa pamamagitan ng Kanyang karunungan at kapangyarihan. Sa panahong iyon, Siya ay tinutugis ng namumunong partido ng Tsina sa lahat ng paraan at sumailalim sa matinding pagdurusa, na walang lugar sa pamamahinga ng Kanyang ulo at hindi makahanap ng sisilungan. Sa kabila nito, ipinagpatuloy pa rin ng Diyos ang gawaing Kanyang binabalak: Binibigkas Niya ang Kanyang tinig at nagpapakalat ng ebanghelyo. Walang sinuman ang makakaarok sa lalim ng kapangyarihan sa lahat ng Diyos. Sa Tsina, isang bansa na itinuturing ang Diyos bilang isang kaaway, ang Diyos ay hindi kailanman tumigil sa Kanyang gawain. Sa halip, mas maraming tao ang tumanggap ng Kanyang mga gawain at salita, dahil ginagawa ng Diyos ang lahat ng Kanyang makakaya upang iligtas ang bawat isa at ang bawat miyembro ng sangkatauhan. Pinagkakatiwalaan namin na walang bansa o kapangyarihan ang maaaring pumigil sa kung ano ang nais ng Diyos na makamit. Yaong mga sumasawata sa gawain ng Diyos, nilalabanan ang salita ng Diyos, iniistorbo at pinapahina ang plano ng Diyos sa huli ay parurusahan ng Diyos” (“Diyos ang Namumuno sa Kapalaran ng Buong Sangkatauhan” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Lumalawak ang kaharian sa kalagitnaan ng sangkatauhan, nabubuo ito sa kalagitnaan ng sangkatauhan, ito ay tumatayo sa kalagitnaan ng sangkatauhan; walang puwersa ang maaaring magwasak sa Aking kaharian. … Lumalakad Ako ngayon sa kalagitnaan ng Aking bayan, naninirahan Ako sa kalagitnaan ng Aking bayan. Ngayon, yaong may tunay na pag-ibig sa Akin, ang taong gaya nito ay mapalad; mapalad yaong mga nagpapasakop sa Akin, sila ay tiyak na mananatili sa Aking kaharian; mapalad yaong mga nakakakilala sa Akin, sila ay tiyak na hahawak ng kapangyarihan sa Aking kaharian; mapalad ang mga yaong naghahangad sa Akin, tiyak na makaliligtas sila mula sa mga gapos ni Satanas at matatamasa nila ang pagpapala sa Akin; mapalad ang mga yaong kayang talikuran ang kanilang mga sarili, tiyak na papasok sila sa Aking pag-aari, at mamanahin ang gantimpala ng Aking kaharian. Aalalahanin Ko ang mga yaong gumagawa para sa Aking kapakanan, yayakapin Ko nang may kagalakan ang mga yaong gumugugol para sa Aking kapakanan, bibigyan Ko ng mga kasiyahan ang mga yaong naghahandog sa Akin. Pagpapalain Ko ang mga yaong nasisiyahan sa Aking mga salita; tiyak na sila ang magiging mga haligi na magtataas sa ituktok ng Aking kaharian, tiyak na magkakaroon sila ng walang-kapantay na gantimpala sa Aking bahay, at walang maihahalintulad sa kanila. Tinanggap na ba ninyo ang mga pagpapalang ibinigay sa inyo? Hinanap na ba ninyo ang mga ipinangako sa inyo? Sa ilalim ng paggabay ng Aking liwanag, tiyak na makakawala kayo mula sa pagkasakal ng mga puwersa ng kadiliman. Sa gitna ng kadiliman, tiyak na hindi ninyo maiwawala ang ilaw na gumagabay sa inyo. Tiyak na kayo ang magiging panginoon ng lahat ng nilalang. Tiyak na kayo ay magiging mananagumpay sa harap ni Satanas. Sa pagbagsak ng kaharian ng malaking pulang dragon, tiyak na tatayo kayo sa kalagitnaan ng napakaraming tao upang sumaksi sa Aking tagumpay. Tiyak na magiging matatag at matibay kayo sa lupain ng Sinim. Sa pamamagitan ng mga pagdurusang tinitiis ninyo, mamanahin ninyo ang pagpapalang nagmumula sa Akin, at tiyak na sisinagan ng Aking kaluwalhatian ang lahat sa loob ng sansinukob” (“Ang Ikalabing-siyam na Pagbigkas” ng mga Pagbigkas ng Diyos sa Buong Sansinukob sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

mula sa iskrip ng pelikulang Awit ng Tagumpay

Sinundan:Tanong 4: Sa ilalim ng pamumuno ng gobyerno ng CCP, ang mga tao ay maaaring maaresto, mapahirapan at maaari pang mapatay dahil sa pagtanggap sa totoong daan! Hindi ko maintindihan, bakit takot na takot ang CCP sa gawain ng Makapangyarihang Diyos?

Sumunod:Tanong 1: Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Tanging si Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan.” Naalala ko ang minsang sinabi ng Panginoong Jesus, “Datapuwa’t ang sinomang umiinom ng tubig na sa kaniya’y aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailan man; nguni’t ang tubig na sa kaniya’y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan” (Juan 4:14). Alam na nating ang Panginoong Jesus ang pinagmumulan ng tubig na buhay, at ang daan ng walang hanggang buhay. Posible kayang ang Makapangyarihang Diyos at ang Panginoong Jesus ay ang parehong pinagmumulan? Ang kanilang gawain at mga salita ba ay parehong sa Banal na Espiritu? Ang kanilang gawain ba’y sa iisang Diyos?

Baka Gusto Mo Rin