34 Sumayaw sa Paligid ng Trono

Nagpakita na ngayon si Cristo ng mga huling araw,

dumating na ang kaharian ng langit sa lupa.

Ang Diyos na naging tao ay nagsasalita ng katotohanan, binubuksan ang balumbon,

ito ang Salita na nagpapakita sa katawang-tao.

Ang lahat ng salita ng Diyos ay may ganoong awtoridad,

nilulupig ang lahat ng tao, ipinapakita ang Kanyang pagiging maharlika.

Purihin Siya, lahat ng papuri sa Kanya,

lahat ay sumasayaw sa galak!

At sumasayaw tayo sa paligid ng Kanyang trono!

Lahat ay sumasayaw sa galak!

Narinig natin ang tinig ng Diyos at naitaas na tayo

sa harap ng Kanyang trono, upang dumalo sa piging ng Cordero.

At makatatamasa tayo ng Kanyang mga salita araw-araw,

ang pamumuhay sa presensiya ng Diyos ay kagalakan mismo.

Nakatakas na tayo sa kadiliman at nakamit ang kalayaan,

kaya mas sumasayaw tayo, mas nagagalak tayo.

Purihin Siya, lahat ng papuri sa Kanya,

lahat ay sumasayaw sa galak!

At sumasayaw tayo sa paligid ng Kanyang trono!

Lahat ay sumasayaw sa galak!

Humaharap tayo sa Diyos, humaharap tayo sa Diyos,

at tinatanggap ang pagsasanay ng kaharian.

Sa pamamagitan ng paghatol at pagpipino ng mga salita ng Diyos,

ang ating mga disposisyon ay nagbabagong-anyo.

Ngayon ay nakamit na natin ang lahat ng pagliligtas ng Diyos,

at nasisiyahan tayo sa pag-ibig Niya, ito ang biyaya ng Diyos.

Purihin Siya, lahat ng papuri sa Kanya,

lahat ay sumasayaw sa galak!

At sumasayaw tayo sa paligid ng Kanyang trono!

Lahat ay sumasayaw sa galak!

Magalak, langit at lupa! Magalak!

Ngumingiti ang buwan, sumasayaw ang mga bituin,

at humuhuni ang lahat ng ibon sa mga puno.

Ngayon ay nabubuhay tayo sa isang bagong buhay na may walang-katapusang pasasalamat.

Ginagampanan natin nang tapat ang lahat ng ating tungkulin,

naghahangad ng katotohanan at nagpapatotoo sa Diyos.

Purihin Siya, lahat ng papuri sa Kanya,

lahat ay sumasayaw sa galak!

At sumasayaw tayo sa paligid ng Kanyang trono!

Lahat ay sumasayaw sa galak!

Dumating na ang matuwid na kaharian, naghahari ang mga salita ng Diyos.

Dumanas na tayo ng pang-aapi at mga pagdurusa,

buong puso tayong namumuhi sa malaking pulang dragon.

Matatag nating itinatalaga na laging sumunod kay Cristo.

Nalupig na ng mga salita ng Diyos ang buong mundo.

Sumasamba sa Kanya ang mga bansa, umaawit tayo ng mga papuri sa Kanya.

Nakagawa na ang Diyos ng isang grupo ng mga mananagumpay.

Ang dakilang gawain ng Diyos ay ganap nang matagumpay.

Nagawa na ang kalooban ng Diyos dito sa lupa gaya ng sa langit.

Ganap na Niyang napahiya ang diyablong si Satanas.

Ang lahat ng tao ng Diyos ay nagpapatotoo sa Kanya.

Ngayon, ang Kanyang kaharian ay lubos nang naganap sa lupa.

Purihin Siya, lahat ng papuri sa Kanya,

lahat ay sumasayaw sa galak!

At sumasayaw tayo sa paligid ng Kanyang trono!

Lahat ay sumasayaw sa galak!

Purihin Siya, lahat ng papuri sa Kanya,

lahat ay sumasayaw sa galak!

At sumasayaw tayo sa paligid ng Kanyang trono!

Lahat ay sumasayaw sa galak!

Sinundan: 33 Purihin ang Tagumpay ng Makapangyarihang Diyos

Sumunod: 35 Tumayo at Sumayaw para sa Diyos

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

Kaugnay na Nilalaman

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito

Kontakin Kami Gamit ang Messnger