Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Klasikong Tanong at Sagot sa Ebanghelyo ng Kaharian

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Tanong 4: Nang nabuhay muli ang Panginoong Jesus na nagkatawang-tao. Siya nga ang naging Espiritu. At sa gayo’y nananahan sa atin ang Espiritung nagbibigay-buhay, pinagsasama ang espiritu at tayo’y magiging isa. Kaya pa’nong ‘di tayo magiging Diyos? Sabihin nyo paano naman ako magkakamali?

Sagot: Sinabi mong, “Nang nabuhay muli ang Panginoong Jesus matapos Siyang ipako Siya ang naging Espiritu na nagbibigay-buhay. “May basehan ba ito sa salita ng Diyos? May sinabi ba Siya tungkol dito pagkabuhay? wala nga Siyang sinabi kaya sa’n mo ibinase ‘yan? Hindi ko pa narinig na … sinabi Niya na magiging Espiritung nagbibigay-buhay Siya. at hindi rin ito pinatototohanan. Anong basehan mo sa pagsasabi na naging Espiritung nagbibigay-buhay Siya pagkabuhay muli? Matapos mabuhay ulit, ay sinabi Niya, “Tatanggap ka ng kapangyarihan, matapos dumating ang Espiritu Santo sa’yo: at kayo’y magiging saksi sa’kin dun nga sa Jerusalem, Judea, at sa Samaria, at sa pinakamalayo pa” (Mga Gawa 1: 8). Hindi Niya sinabi na darating sa ‘yo ang “Espiritung nagbibigay-buhay.” Kung ito’y talagang dapat na dumating, kung gano’n, bakit hindi Siya Mismo ang nagsabi nito? Pinipilit mong tawaging Espiritung nagbibigay-buhay ang Banal na Espiritu. Imahinasyon mo lamang ang lahat ng ito. Sumailalim man sila sa Banal na Espiritu at magkamit ng buhay, di pa rin ito Espiritung nagbibigay ng buhay. Ito’y ang Banal na Espiritu. At paano man Siya gumawa iligtas at gawing perpekto ang tao, Lahat ng ito’y gawa ng Diyos. Hindi tayo dapat magpaliwanag nang walang basehan. o tangkaing bigyang-kahulugan ito dahil gusto natin. Ginagawa Niya ang Kanyang gawain para lamang iligtas ang sangkatauhan Alam nating ang Panginoong Jesus, bago o matapos man na ipako sa krus, ay tunay nga na tinubos ang sangkatauhan, at hindi Siya talaga nagbago. Kung hindi natin hahanapin ang totoo pero susubukan natin Siyang bigyang-kahulugan, pagpapahayag lang ito ng ating kademonyohan. Basahin natin ang mga talata ng Kanyang mga salita Sabi ng Makapangyarihang Diyos: “Ang Espiritu sa loob ni Jesus, ang Espiritu sa langit, at ang Espiritu ni Jehova ay iisa lang. Pwedeng Banal na Espiritu, ang Espiritu ng Diyos, ang pitong ulit na pinalakas na Espiritu, at ang Espiritu ng lahat- lahat. Ang Kanyang Espiritu ang makagagawa ng maraming gawain. Pwede Siyang lumikha ng mundo at wasakin ito gamit ang pagbaha; Maaari Niyang iligtas ang sangkatauhan at bukod pa rito ay masakop at lipulin ang buong sangkatauhan. Ang gawaing ito ay isinagawa ng Diyos mismo...” (“Umiiral ba ang Trinidad?” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). “Ang sangkap ng Diyos Mismo ay ang Espiritu, na matatawag na Banal na Espiritu o ang pitong ulit na pinalalakas na Espiritu. Sila ay Espiritu ng Diyos. Iyon nga lang ang Espiritu ng Diyos ay tunay ngang naiiba sa iba’t ibang panahon. Ngunit ang Kanilang sangkap ay iisa pa rin. Samakatuwid, ang gawain ng Diyos Mismo ay ang gawain ng Banal na Espiritu; at ang gawain ng nagkatawang Diyos ay walang iba kundi ang Espiritu Santo” (“Ang Gawain ng Diyos at ang Gawain ng Tao” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). Nakikita natin sa Kanyang mga salita na sa dalawang beses na nagkatawang-tao ang Diyos talagang tinubos Niya at iniligtas ang tao. Ang Banal na Espiritu ang gumagawa. Ito ang Diyos at ang Diyos ang Banal na Espiritu. Ang bawat yugto ng gawain ng Diyos sa pagkakatawang-tao man o sa paggamit sa tao ay resulta ng gawain ng Banal na Espiritu. Wala ring pwedeng makialam dito. Kaya nga ‘wag nating subukang bigyang-kahulugan ito. na minsa’y iyon ang tawag tapos, Espiritung nagbibigay-buhay. Talagang hindi ito katanggap-tanggap. Nakakatawa ang maling ideyang ito.

Alam natin na ang gawain ng Panginoong Jesus ay gawain ng Banal na Espiritu, at siguradong ito’y Espiritu Niya, walang kaduda-duda ‘to. Kaya naman ang Kanyang gawain at Kanyang mga pahayag ay sa Banal na Espiritu, bago at matapos Siyang ipako sa krus. Ito’y mananatiling Banal na Espiritu Ito’y hinding hindi magbabago magpakailanman. Ito ang gumagawa ng gawain, kahit ano pa man ang antas na naabot nito. Hindi naman sa nagagawa madalas ng Banal na Espiritu ang gawain at ginagawa naman ito ng Espiritung nagbibigay-buhay o ng Espiritu ng pagkabuhay na muli. Masasabi ko na isa ‘tong kalokohan. Makapangyarihan ang Banal na Espiritu at malawak ang saklaw ng Kanyang gawain. Hindi lang Niya binibigkas ang tinig ng Diyos, gumagawa rin Siya ng mga himala. Siya ang nagsusustento sa mga iglesia, at nagbibigay ng katotohanan, kaya din Niyang gawing perpekto ang tao, iligtas at pamunuan ang sangkatauhan. Ang Banal na Espiritu ay makapangyarihan nasa lahat ng dako at nagpupuno sa lahat ng bagay. Kung sasabihin natin na ang Diyos ang ganito o ganyang Espiritu ayon sa Kanyang mga kakayahan, hindi ba talagang nakakatawa ‘yan? Tanging mga bulaang propeta, antikristo, at mga charlatan ang nagsasalita ng mga walang kapararakang bagay. Kasasabi mo pa lang na, “Ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa tao at humahalo sa’ting espiritu para maging isa.” Pa’no mo naman nasabi ito? Iyan ba ay may basehan? Pinagtibay ba ito ng Banal na Espiritu? Mayroon ka man lang bang ebidensya? Nang gawin ng Panginoon Jesus ang Kanyang gawain, hindi Niya sinabing hahalo ang Espiritu Niya sa tao. Wala ring sinabi ang Banal na Espiritu. At wala ring gano’ng propesiya sa Biblia. At sa lahat ng henerasyon ng mga banal, Mayroon na bang tao na ang espiritu’y humalo sa Espiritu Niya? Mayroon bang makapagpapatotoo riyan? wala ni isa. Katunayan, sinumang may karanasan ay makapagpapatotoo na kapag iniimpluwensyahan ng Banal na Espiritu ang mga taong hinirang ng Diyos ginagawa Niya ito para ipaunawa ang katotohanan sa Kanyang mga salita para mas lalo nilang makilala ang Diyos Ngunit ito’y hindi kailanman maging buhay ng tao. Pag nagdarasal tayo sa Kanya minsa’y binibigyan Niya tayo ng lakas at pananampalataya. Pumapayag din Siyang madama ang presensya ng Diyos, at kung minsa’y nagbubunyag Siya sa’tin ng Kanyang salita upang maunawaan natin Siya. Ngunit di magiging buhay ng tao ang Banal na Espiritu. Alam ito ng nakararami. Kaya naman, ga’no man kadalas manalangin at makipagniig ang tao sa Diyos, hindi kailanman hahalo ang espiritu nila sa Espiritu ng Diyos Pag inimpluwensyahan ng Banal na Espiritu ang tao, Sila’y inaakay Niya sa katotohanan, makalaya sa kamay ni Satanas, ibinabalik sa panig ng Diyos para masunod at sambahin nila ang Makapangyarihang Diyos. Pag nagawa ito makukumpleto ang gawain ng pagliligtas, at ‘di na sila tutulungan ng Banal na Espiritu. magkakaroon sila ng katotohanan bilang kanilang buhay, at dahil dito’y natupad na ng Banal na Espiritu ang Kanyang layunin. Walang batayan itong “Ang espiritu ng tao at ng Diyos ay makikihalubilo at magiging katulad.” Ito’y galing sa mga imahinasyon ng tao. Nakikita natin na ang mga nagkakalat ng mga maling ideya ay talagang nakakaabala sa gawain ng Diyos. Ikinakalat nila ito para lang linlangin at gambalain ang mga tao para hindi nila maunawaan ang kalooban at gawain ng Diyos. Masama at malisyoso ang kanilang motibo! Hangad ni Satanas na iligaw at linlangin ang tao, kaya iniimbento niya ang mga kasinungalingang ito para iligaw tayo Sa gayo’y nalilinaw nito ang ideyang “Naging tao ang Diyos para maging Diyos ang tao.” Gusto ni Satanas na tanggapin natin ang maling ideyang iyon. Mag-ingat tayo para malabanan natin si Satanas.

Ang totoo, ang ginagawa ng Banal na Espiritu, ay ang gawain ng pagliligtas. Lahat ay may kakayahang maranasan ito. Madalas bigyang liwanag ng Banal na Espiritu ang tao, at tinutulungang maunawaan ang katotohanan. Pinapayuhan, dinidisiplina, pinapanatag, at ginagabayan Niya ang tao para tulungan silang mabuhay. Ngunit ito’y ‘di magiging buhay ng tao. Sa halip, sinusuri Niya ang tao para, tulungang maunawaan ang sarili. Lahat ng ginagawa ng Banal na Espiritu ay para iligtas ang tao. Sinumang may mga mata ay nakikita ito. Nasa Kapanahunan man ito ng Biyaya, o sa mga huling araw, ang gawain Nito ay hindi nagbabago. Kaya naman ang ideyang “Ang Banal na Espiritu ay sumasaatin” “ay hindi umaayon sa aktwal na katotohanan Sa ngayon, hindi pa namin narinig na may tao sa Panahon ng Biyaya na ang espiritu ay nakaisa ng Espiritu ng Diyos, o nabuhay na tulad ng Diyos. At sa mga huling araw, hindi Niya sinabi na “Ang espiritu ng tao ay hahalo sa Espiritu ng Diyos at magiging isa, kaya ang tao ay magiging kagaya nya.” Kaya “Ang Banal na Espiritu ay Sumasaatin at naghahalo ang dalawang espiritu para maging isa” wala itong basehan sa salita ng Diyos, at pawang mga kathang-isip lang ng mga tao. Hindi ito naaayon sa totoong gawain ng Banal na Espiritu. Sigurado akong isa ito sa mga kasinungalingan ni Satanas Alam nating lahat na ang Diyos ang Panginoon ng lahat Wala rin Siyang kapantay, at tayo’y mga nilikha lamang Niya. Kahit dumaranas tayo ng gawain ng Diyos, hanggang mamuhay tayo sa katotohanan, kahit na may maisabuhay tayong konti nito, hindi kailan man tayo magiging Diyos. Basahin natin ang ilan pa sa Kanyang mga salita para maunawaan natin. At sinabi Niya, “Bagaman itinalaga ng Diyos ang disposisyon ng tao ito nga ay talagang tiyak at maaaring sabihing isang positibong bagay- nagawa rin ni Satanas ang disposisyon ng tao. Samakatuwid, ang disposisyon ng tao ay ang disposisyon ni Satanas. Kahit na ang isang taong umiibig sa Diyos sa puntong magagawa niyang tamasahin sa lupa ang buhay sa langit, ay masasabing: ‘Oh Diyos! Hindi sapat ang pag-ibig ko sa ‘yo,’ at nakarating sa pinakamataas na lupain, hindi mo pa rin masasabing nabubuhay siya sa Diyos o kumakatawan sa Diyos, dahil ang sangkap ng tao’y hindi tulad ng sa Diyos. Ang tao’y hindi mabubuhay ng mas mahaba sa Diyos, O kayang maging Diyos. Kung anong iniutos ng Banal na Espiritu sa tao upang mabuhay ay alinsunod lang sa hinihiling ng Diyos sa tao” (“Ang Tiwaling Tao ay Walang Kakayanang Kumatawan sa Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). “Sa madaling salita, dapat itong maunawaan: Ga’no mo man maunawaan ang katotohanan, anuman ang iyong karanasan, at ga’no man kayo sumunod sa orkestrasyon ng ating Diyos, ga’no man kalaki o kalalim ang iyong buhay, ang buhay mo ay buhay pa rin ng tao, at ang tao’y hindi pwedeng maging Diyos; Ito’y ganap at dapat maunawaan ng mga tao” (mula sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo). “Kung ang Diyos Mismo ang nagperpekto sa grupo ng malalaki at maliliit na Diyos, hindi ba ‘yan gugulo? Gayon pa man, iyon ay imposibleng mangyari, isang malaking kalokohan, isang walang katotohanang konsepto mula sa mga tao. Tao lang ang pwede Niyang likhain, Hindi pwede ang Diyos; Siya’y pwede lang magkatawang-tao bilang isang imahe ng laman, ngunit hindi Niya ang Diyos. Hindi Niya nilikha ang Kanyang Sarili, At may sarili Siyang sangkap na kailanman ay hindi magbabago. Di Niya nilikha ang Sarili Niya, Siya lang ang makagagawa ng mga tao at lumikha ng ibang mga bagay” (mula sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo). Ginagawa Niyang malinaw lahat ng ito para maunawaan din natin. Ginawa ng Diyos ang langit at lupa, tao at iba pa. Matagal na ‘yang katotohanan. Hindi Niya kailanman sinabi sa tao na lilikha Siya ng isang grupo ng mga Diyos. Sinabi lamang Niya na nilikha Niya ang tao sa Kanyang imahe Kahit na tayo’y ginawa sa imahen Niya, tao pa rin tayo dahil sa katotohanang nilikha Niya ang tao sa Kanyang imahe. Bakit kailangang baluktutin ng ilan ang Kanyang mga salita? Pa’no naging mali na lumikha ng tao ang Diyos sa Kanyang imahe? Ang pagsira ni Satanas sa tao ay masyadong malalim Kahit matapos silang iligtas, ang pagnanais nilang maging Diyos ay hindi nanghina, at naghahanap sila ng katibayan sa Kanyang salita, para kumpirmahin ang pagnanais na ito. Hindi ba ito ang disposisyon ng arkanghel? Sabihin ninyo, paano naging arkanghel si Satanas? Hindi ba dahil nais nitong maging Diyos at gusto rin nitong pumantay sa Kanya? Matapos ipatapon ng Diyos si Satanas, pinagpalagay nyang kanya ang lupa Nililinlang ni Satanas ang tao, naninira siya ta kumukontrol para sundin at sambahin nila si Satanas. Ito ang bunga ng pagsira ni Satanas sa sangkatauhan. Ang maling ideya na “Naging tao ang Diyos para maging Diyos ang tao,” ano sabihin nyo ano namang nagyayari? Hinihikayat nito ang tao na hangaring. maging Diyos at pantayan ang Diyos. Ang sinumang nalinlang at nalason ng teoriyang ito’y magiging mayabang at mapagmataas at uutusan kahit sino na sundin siya, sundin at sambahin siya na parang Diyos, para masunod ang gusto niya. Ganap talaga nitong nilalabag ang kanyang mga layunin ng Diyos para iligtas ang tao Kaya saan nanggagaling ang mapanlinlang na teoriyang ito? Nanggaling ba ito sa tao o kay Satanas? Dapat natin itong kilatisin. Hindi nagmula ang teoriyang ito sa Banal na Espiritu. Maaari ito kay Satanas. Talagang tiwala nating masasabi na “Naging tao ang Diyos upang maging Diyos ang tao” ay isang malaking kasinungalingan mula kay Satanas. Walang talagang alinlanganan ito.

mula sa iskrip ng pelikulang Nanganganib na Pagdala

Sinundan:Tanong 3: Hindi magiging Diyos ang tao kahit na isabuhay natin ang imahe Niya. Buong-buo ko ‘yung tinatanggap. Pero pag sinabi nating pwede siyang maging Diyos sa pagsabuhay sa imahe ng Diyos hindi natin tinutukoy ang Diyos at ang Kanyang pagkatao. kundi ang Diyos sa Kanyang disposisyon pero wala ang Kanyang pagkatao. Kung isinabuhay natin ang imahe Niya tayo’y magiging Diyos na may buhay Niya, yun nga lang, wala ang pagkatao Niya. Kaya ang pahayag na “naging tao ang Diyos at maaaring magiging Diyos ang tao” ay ganap na totoo.

Sumunod:Tanong 1: Lahat ng mga pastor at elder ng mga relihiyon ay naglilingkod sa Diyos sa iglesia. Tama lang sabihing pagdating sa pagbalik ng Panginoon, dapat silang magmasid at maghintay, at saka mag-ingat. Pero ba’t ‘di lang nila hinahanap o sinisiyasat ang gawain ng Makapangyarihang Diyos ng mga huling araw, sa halip, tinutuligsa nila ang Makapangyarihang Diyos, at hinihigpitan ang nananalig sa tunay na daan?

Baka Gusto Mo Rin