453 Ang Gawain ng Banal na Espiritu ay May mga Prinsipyo

1 Ang gawain ng Banal na Espiritu ay may mga prinsipyo, at may kundisyon ito. Anong klaseng tao ang tipikal na iniimpluwensyahan ng Banal na Espiritu? Ano ang kailangang taglayin ng isang tao para matamo ang gawain ng Banal na Espiritu? Sa pananampalataya ng isang tao, kailangan ay malinaw niyang maunawaan na kailangan ay mayroon man lang siyang konsiyensya at tapat na puso. Kapag mayroon kang tapat na puso—gayundin ng konsiyensya at katwiran na kailangang maging likas sa tao–saka ka lamang maaaring impluwensyahan ng Banal na Espiritu.

2 Naunawaan na ba ninyo kung paano mag-impluwensya ang Banal na Espiritu? Karaniwan ay iniimpluwensyahan ng Banal na Espiritu yaong mga may pusong tapat, at kapag ang mga tao ay nagkakaproblema at naghahangad ng katotohanan. Hindi papansinin ng Diyos ang mga taong wala ni katiting na katwiran o konsiyensya ng tao. Ano, kung gayon, ang dapat gawin ng mga taong ito? Kailangan silang tunay na magsisi. Una, kailanga’y bukas ang puso mo sa Diyos, at kailangan mong hangarin ang katotohanan mula sa Diyos; kapag nauunawaan mo na ang katotohanan, puwede mo na itong isagawa. Sa gayo’y maaari ka nang magpasakop sa plano ng Diyos at tulutan Siyang pamahalaan ka. Sa ganitong paraan ka lamang pupurihin ng Diyos.

3 Kailangan mo munang isantabi ang sarili mong kayabangan at kahambugan, at talikdan ang sarili mong mga interes. Pagkatapos niyon, iukol ang buong katawan at kaluluwa mo sa iyong tungkulin at sa gawain ng pagpapatotoo para sa Diyos. Kailangan mo munang isuko ang sarili mo, buksan ang puso mo sa Diyos, at isantabi ang mga bagay na mahal at pinahahalagahan mo. Kung patuloy kang kakapit sa mga bagay na iyon habang humihiling ka sa Diyos, matatamo mo ba ang gawain ng Banal na Espiritu? Ang gawain ng Banal na Espiritu ay may kundisyon, at ang Diyos ay isang Diyos na banal at namumuhi sa kasamaan. Kung palaging nakakapit ang mga tao sa mga bagay na ito, palaging sarado ang kanilang damdamin sa Diyos at tumatanggi sa gawain at patnubay ng Diyos, titigil ang Diyos sa pag-impluwensya sa kanila. Kaya, yaong mga walang katwiran o konsiyensya ng tao ay kailangang tunay na magsisi, at kung hindi ay hindi sila iimpluwensyahan ng Banal na Espiritu.

Hango sa “Makakamtan Mo ang Katotohanan Matapos Ipagkaloob sa Diyos ang Iyong Tunay na Puso” sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo

Sinundan: 452 Ang Prinsipyo ng Gawain ng Banal na Espiritu

Sumunod: 454 Mas Kumikilos ang Banal na Espiritu sa mga Taong Nais Magawang Perpekto

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

Kaugnay na Nilalaman

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito

Kontakin Kami Gamit ang Messnger