Kabanata 28

Kapag nakikita mo na ang panahon ay napakaikli at mabilis na kumikilos pasulong ang gawain ng Banal na Espiritu, nagiging sanhi upang ikaw ay magkamit ng gayon kadakilang mga pagpapala at tanggapin ang Hari ng sansinukob, ang Makapangyarihang Diyos, na Siyang sumisikat na Araw, ang Hari ng kaharian—ang lahat ng ito ay Aking biyaya at habag. Ano pa bang mayroon na maaaring makapaghiwalay sa iyo mula sa Aking pag-ibig? Bulayin nang maingat, huwag subukang tumakas, maghintay nang tahimik sa harap Ko sa bawat saglit at huwag laging gumala sa labas. Ang iyong puso ay dapat na dumikit nang malapit sa Aking puso, at kahit na ano pa ang mangyari, huwag gumawa nang bulag o ayon sa sariling kapasyahan. Dapat kang tumingin sa Aking kalooban, gawin anuman ang Aking nais, at maging handang iwan iyong hindi Ko ninanais. Hindi ka dapat kumilos batay sa iyong mga nararamdaman, bagkus ay magsagawa ng katuwiran, gaya Ko; na walang damdamin kahit sa iyong mga magulang. Dapat mong iwan ang lahat ng hindi umaayon sa katotohanan at dapat mong ialay ang iyong sarili at gugulin ang iyong sarili para sa Akin nang may dalisay na puso na nagmamahal sa Akin. Huwag pahintulutan ang pagkontrol ng sinumang tao, anumang pangyayari o bagay; hangga’t ito ay umaayon sa Aking kalooban, isagawa lang ito nang naaayon sa Aking mga salita. Huwag matakot, sapagka’t ang Aking mga kamay ay umaalalay sa iyo, at ilalayo kita mula sa lahat ng masasama. Dapat mong bantayan ang iyong puso, manatiling nasa loob Ko sa lahat ng sandali, dahil ang iyong buhay ay nangangailangang nakasalig sa Aking buhay; kung iiwan mo Ako, kaagad kang malalanta.

Dapat mong malaman na ito ay mga huling araw. Ang diyablong si Satanas, gaya ng isang leong umaatungal, ay naglalakad sa palibot, naghahanap ng mga taong masisila. Ang lahat ng uri ng mga salot ay lumilitaw ngayon, at maraming iba’t ibang uri ng masasamang espiritu. Tanging Ako ang tunay na Diyos; tanging Ako ang iyong kanlungan. Ngayon, wala kang magagawa kundi magtago sa Aking lihim na dako, tanging sa loob Ko, at ang mga sakuna ay hindi darating sa iyo at walang kalamidad ang makalalapit sa iyong tolda. Dapat kang lumapit sa Akin nang higit pa at makisalamuha sa Akin sa lihim na dako; huwag makisalamuha na may kaluwagan sa ibang tao. Kailangan mong maunawaan ang kahulugan sa Aking mga salita—hindi Ko sinasabi na ikaw ay hindi pinapayagan na makisalamuha, kaya lamang ngayon ay wala ka pa ring kakayahang kumilala. Sa loob ng panahong ito, ang gawain ng masasamang espiritu ay palasak. Ginagamit nila ang lahat ng uri ng tao upang makisalamuha sa iyo. Ang kanilang mga salita ay lubhang kasiya-siyang pakinggan, nguni’t may lason sa loob. Ang mga ito ay balatkayong mga bala at bago mo ito matanto, kanilang itatanim ang kanilang lason sa loob mo. Dapat mong malaman na ang karamihan ng mga tao ngayon ay di-matatag, na para bang sila ay lasing. Kapag ibinahagi mo sa kanila ang iyong mga paghihirap, ang sinasabi nila sa iyo ay mga panuntunan at doktrina lamang, at ito ay hindi kasing-buti ng pakikisalamuha nang tuwiran sa Akin. Lumapit ka sa harap Ko at ilabas mong lahat ang lumang mga bagay sa loob mo, buksan ang iyong puso sa Akin at ang Aking puso ay tiyak na mabubunyag sa iyo. Ang iyong puso ay dapat na maging masigasig sa harap Ko. Huwag maging tamad, sa halip ay dapat kang malimit na lumapit sa Akin—ito ang pinakamabilis na paraan upang ang iyong buhay ay lumago. Dapat kang mabuhay sa loob Ko at Ako ay mabubuhay sa loob mo, at Ako ay magiging Hari sa loob mo, na pinapatnubayan ka sa lahat ng bagay, at ikaw ay magkakaroon ng bahagi ng kaharian.

Huwag mong maliitin ang iyong sarili dahil ikaw ay bata; dapat mong ialay ang iyong sarili sa Akin. Hindi Ko pinapahalagahan kung ano ang wangis ng mga tao sa panlabas o kung gaano sila katanda. Pinapahalagahan Ko lamang kung minamahal nila Ako nang taos o hindi, at kung sinusunod nila ang Aking daan, at isinasagawa ang katotohanan na ipinagwawalang-bahala ang lahat ng iba pang mga bagay. Huwag mag-alala tungkol sa kung ano ang magiging bukas o kung paano ang magiging hinaharap. Hangga’t ikaw ay nananalig sa Akin upang mabuhay sa bawat araw, kung gayon tiyak na ikaw ay Aking aakayin. Huwag manahan sa kaisipang “Ang aking buhay ay lubhang maliit, hindi ko nauunawaan ang kahit ano,” na isang kaisipang ipinadala ni Satanas. Basta gamitin mo ang iyong puso upang lumapit sa Akin sa lahat ng oras, at sumunod sa Aking mga yapak hanggang sa dulo ng daan. Kapag iyong narinig ang Aking mga salita ng pagtutol at babala, gumising ka at agad na tumakbo pasulong; huwag huminto sa paglapit sa Akin, sumabay sa mga yapak ng kawan at manatiling nakatingin sa unahan. Sa presensya Ko, dapat mong ibigin ang iyong Diyos nang iyong buong puso at kaluluwa. Subuking pag-aralan ang Aking mga salita nang higit habang nasa landas ng paglilingkod. Sa pagsasagawa ng katotohanan, huwag kang panghinaan ng puso—magtaglay ka ng isang makapangyarihang puso, na may kapasiyahan at pagpupunyagi ng isang anak na lalaki, taglayin ang isang pusong mahirap talunin. Kung nais mong ibigin Ako, dapat mo Akong bigyang-kasiyahan sa lahat ng bagay na nais Kong isakatuparan sa iyo. Kung nais mo Akong sundan, dapat mong iwan ang lahat ng mayroon ka, lahat ng iyong iniibig; magpasakop nang mapagkumbaba sa harap Ko, na may isang payak na isipan. Huwag kang magsaliksik o mag-isip nang walang pag-iingat, kundi laging sumabay sa gawain ng Banal na Espiritu.

Dito ay binibigyan kita ng payo: Dapat kang humawak nang matibay sa lahat ng Aking nililiwanagan sa loob mo, at siguraduhin mong gampanan ang mga ito!

Sinundan: Kabanata 27

Sumunod: Kabanata 29

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

Kaugnay na Nilalaman

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito

Kontakin Kami Gamit ang Messnger