Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 12

Kung ikaw ay may pabagu-bagong disposisyon, paiba-iba ang damdamin at pagkilos gaya ng hangin o ng ulan, kung hindi mo kayang magpatuloy sa pagsulong, kung gayon ang Aking pamalo ay hindi malalayo sa iyo. Kapag ikaw ay pinakikitunguhan, mas masungit ang kapaligiran, at mas lalo kang inuusig, mas matindi ang paglago ng iyong pag-ibig para sa Diyos, at humihinto ka sa pagkapit sa sanlibutan. Kung walang ibang daan, ikaw ay lumalapit sa Akin, at muli mong nakakamtan ang iyong kalakasan at pagtitiwala. Gayunman, sa maginhawang mga kapaligiran, ikaw ay maguguluhan. Dapat kang pumasok sa loob nang positibo, maging aktibo at hindi tutulug-tulog. Hindi ka maliliglig ng kahit sino at kahit ano sa anumang sitwasyon, at hindi ka kayang impluwensyahan ng kanino mang pananalita. Dapat ay magkaroon ka ng isang matatag na disposisyon, at anuman ang maaring sabihin ng mga tao, isasagawa mo ang nalalaman mo na katotohanan agad-agad. Dapat ay pamalagiin mong nakagagawa ang Aking mga salita sa loob mo, kahit sino pa ang iyong kaharap; dapat ay makaya mong tumayo nang matibay sa iyong patotoo sa Akin at magpakita ng konsiderasyon sa Aking mga pasanin. Hindi ka maaring malito, sumasang-ayon nang bulag sa mga tao nang wala kang tinataglay na sarili mong mga ideya, nguni’t sa halip dapat kang magkaroon ng lakas-ng-loob na tumayo at sumalungat sa mga bagay na hindi nagmumula sa Akin. Kung alam mo nang malinaw na ang isang bagay ay mali, gayunman ay hindi isinasalita ang iyong mga inaalala, kung gayon ikaw ay hindi isa na nagsasagawa ng katotohanan. Kung alam mo na may isang bagay na mali at pagkatapos ay iibahin ang paksa, nguni’t kung gayon hinaharangan ni Satanas ang iyong daraanan at sa gayon ikaw ay nagsasalita nang walang anumang epekto at hindi makayang magtiyaga hanggang katapusan, kung gayon ikaw ay may tinataglay pa ring takot sa iyong puso, at hindi ba’t ang iyong puso ay puno pa rin ng mga kaisipan ni Satanas?

Ano ang isang mananagumpay? Ang mga mabuting sundalo ni Kristo ay dapat na maging matapang at manalig sa Akin upang maging malakas sa espirituwal; sila ay dapat na lumaban upang maging mga mandirigma at kalabanin si Satanas hanggang sa kamatayan. Ikaw ay dapat na laging manatiling gising, at ito ang dahilan kung bakit hinahayaan kita na aktibong makipagtulungan kasama Ko sa bawa’t saglit at matutong lumapit sa Akin. Kung, sa anumang sandali at sa anumang sitwasyon, kaya mong manatiling tahimik sa harap Ko, nakikinig sa Aking pagsasalita at binibigyang pansin ang Aking mga salita at mga pagkilos, kung gayon ay hindi ka madadala at mawawala ang iyong paninindigan. Anuman ang iyong matanggap mula sa loob Ko ay kayang isagawa. Bawa’t isa sa Aking mga salita ay nakatutok sa iyong sitwasyon. Tinutusok nila ang iyong puso, at kahit na itanggi mo sila ng iyong bibig, hindi mo sila maitatanggi ng iyong puso, at kung iyong pag-aaralan ang Aking mga salita, ikaw ay hahatulan. Sa ibang pananalita, ang Aking mga salita ay ang katotohanan, ang buhay, ang daan, at isang tabak na magkabila’y-talim, na makagagapi kay Satanas. Yaong mga nakauunawa at mayroong daan upang magsagawa ay pinagpala, at yaong mga hindi nagsasagawa ay walang-pagsalang hahatulan; ito ay tunay na tunay. Ngayon, ang sakop niyaong Aking hinahatulan ay lumawak. Hindi lamang yaong nakakakilala sa Akin ang Aking hahatulan sa harap Ko, yaong hindi naniniwala sa Akin at sinusubukan ang sukdulang kakayahan nila upang labanan at pigilan ang gawain ng Banal na Espiritu ay hahatulan din. Lahat niyaong sumusunod sa Aking mga yapak sa harap Ko ay makakakita na ang Diyos ay isang naglalagablab na apoy! Ang Diyos ay kamahalan! Kanyang tinutupad ang Kanyang mga paghatol, at sinisentensiyahan sila ng kamatayan. Yaong mga nasa iglesia na hindi nagbibigay ng pansin sa pagsunod sa gawain ng Banal na Espiritu, na gumagambala sa gawain ng Banal na Espiritu, na ipinagyayabang ang kanilang mga sarili, na mayroong hindi-makatwirang mga hangarin at layunin, na hindi naglalaan ng kanilang pagsisikap sa pagkain at pag-inom ng mga salita ng Diyos, na mapaghinala o litó, na nag-aaral ng gawain ng Banal na Espiritu—ang mga salita ng paghatol ay maaring dumating sa kanila anumang sandali. Ang lahat ng mga paghakbang ng mga tao ay mabubunyag. Ang Banal na Espiritu ay sinusuri ang mga puso ng mga tao, kaya’t huwag maging walang-isip; maging maingat at listo, huwag hahakbang nang bulag sa iyong sarili. Kung ang iyong mga hakbang ay hindi sumusunod sa Aking mga salita, kung gayon ikaw ay hahatulan. Hindi maaari ang manggaya, maging mapanlinlang-sa-tingin, o hindi tunay na nakauunawa; dapat kang lumapit sa harap ko at makipag-usap sa Akin nang malimit.

Anuman ang kunin mo mula sa Akin, magbibigay ito sa iyo ng daan upang magsagawa, at ikaw ay sasamahan ng Aking mga kapangyarihan, tataglayin ang Aking presensiya, at laging lalakad sa Aking mga salita, mapananaigan mo ang lahat ng bagay sa sanlibutan, at maaangkin ang kapangyarihan ng muling-pagkabuhay. Kung ang iyong mga salita, iyong pag-uugali, at iyong mga pagkilos ay hindi nagtataglay ng Aking mga salita at ng Aking presensiya, kung ilalayo mo ang iyong sarili sa Akin at mabubuhay sa loob ng iyong sarili, mabubuhay sa mga pagkaintindi ng isipan, mabubuhay sa mga doktrina at mga panuntunan, kung gayon iyan ay patunay na ang iyong isipan ay nagkakasala. Sa ibang pananalita, nananatili kang nakahawak sa iyong lumang sarili at hindi hinahayaan ang iba na saktan ang iyong sarili nang kahit gaputok man o sirain ang iyong kaluluwa; ang gayong tao ay mayroong napakahinang kakayahan at lubhang nakatatawa, at hindi nila nakikita ang biyaya ng Diyos o makikilala ang mga pagpapala ng Diyos. Kailan mo magagawa na hayaan Ako na gumawa sa loob mo kung iyong ipagpapatuloy ang iyong pag-iwas! Kapag Ako ay tapos nang magsalita, ikaw ay nakikinig nguni’t hindi natatandaan, at ikaw ay nananatiling lubhang mahina kapag ang iyong mga problema ay tunay na natutukoy; ano bang uri ng tayog iyan! Kailan kita magagawang ganap kung ikaw ay laging nangangailangan na mapagsabihan! Kung ikaw ay natatakot sa mga bunggo at mga kiskis, kung gayon ay dapat kang magmadali at abisuhan ang iba, “Hindi ko hahayaan ang kahit sino na makitungo sa akin, kaya kong alisin ang aking likas, lumang disposisyon sa pamamagitan ng aking sarili.” Sa gayon ay walang sinumang pupuna sa iyo o hihipo sa iyo, at ikaw ay malayang paniwalaan ang anumang paraan na nais mo nang walang sinumang kakalinga sa iyo, kaya mo bang sundan ang Aking mga yapak nang gaya nito? Ito ay hungkag na mga salita na nagsasabing ikaw ay nakatitiyak na Ako ang iyong Diyos at iyong Panginoon. Kung ikaw ay tunay na walang alinlangan, ang mga bagay na ito ay hindi magiging isang problema, at ikaw ay maniniwala na ito ay pag-ibig ng Diyos at pagpapala ng Diyos sa iyo. Kapag Ako ay nagsalita, ito ay sa Aking mga anak, at ito ay dapat na katagpuin nang may mga pasasalamat at mga papuri.

Sinundan:Kabanata 11

Sumunod:Kabanata 13