Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 13

Sa inyong kasalukuyang kalagayan masyado kayong nakakapit sa mga pagkaintindi ng sarili, at medyo malubha ang inyong relihiyosong panggagambala. Hindi ninyo kayang kumilos sa espiritu, hindi ninyo natatarok ang gawain ng Banal na Espiritu, at tinatanggihan ninyo ang bagong liwanag. Hindi mo nakikita ang araw sa maghapon dahil bulag ka. Hindi mo nauunawaan ang mga tao, hindi mo kayang iwanan ang mga magulang mo, kulang ka sa espirituwal na pagtalos, hindi mo alam ang gawain ng Banal na Espiritu, at wala kang ideya kung papaano kakain at iinom ng Aking salita. Suliranin ito na hindi mo alam kung papaano kakain at iinom sa iyong sarili. Sumusulong ang gawain ng Banal na Espiritu sa isang kagila-gilalas na bilis bawa’t araw. May bagong liwanag araw-araw, at may bago at sariwang mga bagay araw-araw, nguni’t hindi mo naiintindihan. Sa halip, gusto mong gumawa ng pananaliksik, at tinitingnan mo ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng pananaw ng iyong sariling mga kagustuhan nang hindi maingat na isinasaalang-alang ang mga iyon at nakikinig ka nang tuliro. Hindi ka masigasig na nananalangin sa espiritu, hindi ka tumitingin sa Akin o higit na nagbubulay-bulay sa Aking mga salita. Kaya ang tanging mayroon ka ay mga sulat, mga tuntunin at mga katuruan. Dapat alam mo kung papaano kakain at iinom ng Aking salita at madalas lumapit sa harapan Ko dala ang Aking salita.

Hindi makabitaw sa kanilang mga sarili ang mga tao sa ngayon, lagi nilang iniisip na sila yaong mga tama. Nakalubog sila sa kanilang sariling maliit na mundo at hindi sila nagiging mga taong nasa tama. Kung magpipilit sila sa pagkakaroon ng isang di-tamang layunin kung gayon tiyak na hahatulan sila, at kung malubha ito kung gayon ay maaalis sila. Dapat kang higit na magsikap tungo sa pagkakaroon ng nagpapatuloy na pakikisama sa Akin at hindi basta nakikisama sa kaninupamang gusto mo. Dapat may pagkaunawa ka sa mga taong iyong pinakikisamahan at nagbabahagi tungkol sa mga espirituwal na usapin sa buhay, saka mo pa lamang matutustusan ng buhay ang iba at mapupunuan ang kanilang mga kakulangan. Hindi dapat gumamit ng tonong nagsesermon sa kanila, na pangunahing ang maling posisyon na taglayin. Sa pakikisama dapat kang magkaroon ng pagkaunawa sa mga espirituwal na bagay. Dapat may karunungan ka at makayang maunawaan kung ano ang nasa puso ng ibang mga tao. Dapat maging isang taong nasa tama kung maglilingkod ka sa iba at dapat nagbabahagi kung ano ang mayroon ka.

Ang maselang bagay ngayon ay makaya mo na makisama sa Akin, na makipagtalastasan nang malápít sa Akin, kumain at uminom sa iyong sarili, at maging malápít sa Diyos. Dapat maunawaan mo kaagad ang mga espirituwal na usapin at makayang maaninag ang nasa kapaligiran at kung ano ang nakaayos sa paligid mo. Kaya mo bang maunawaan kung ano Ako? Lubhang kailangan na kumain at uminom ka upang mapunan[a] kung ano ang kulang mo at mabuhay sa Aking salita! Kilalanin ang Aking mga pagkilos at huwag magreklamo. Kung gagawin mo ang ganoon at hihiwalay, maaaring mawala sa iyo ang pagkakataong matanggap ang biyaya ng Diyos. Simulan mo sa pagiging malápít sa Akin: Ano ang kulang sa iyo, papaano ka mapapalapit sa Akin at mauunawaan ang Aking puso? Mahirap para sa mga tao na mapalapit sa Akin dahil hindi nila mabitawan ang sarili. Laging pabagu-bago ang kanilang disposisyon, tumatakbong mainit at pagkatapos ay malamig, at nagiging mayabang sila at nasisiyahan sa kanilang mga sarili sa sandaling nakatikim sila ng kaunting katamisan. May mga taong hindi pa nagigising; Gaano karami sa sinasabi mo ang naglalaman ng kung ano ka? Gaano karami rito ang pagtatanggol sa sarili, o panggagaya sa iba o pagsunod lamang sa mga tuntunin? Ang dahilan kung bakit hindi mo natatarok o nauunawaan ang gawain ng Banal na Espiritu ay dahil hindi mo alam kung papaano mapalapit sa Akin. Sa panlabas palagi kang nagmumuni-muni hinggil sa mga bagay-bagay, umaasa sa mga pagkaintindi ng sarili at sa iyong isipan; lihim kang nagsasaliksik at nakikibahagi sa ilang maliliit na pakánâ, at ni hindi mo ito maihayag sa lahat. Ipinakikita nito na hindi mo tunay na nauunawaan ang gawain ng Banal na Espiritu. Kung talagang naiintindihan mo na ang isang bagay ay hindi nanggagaling sa Diyos, bakit hindi ka nangangahas na manindigan at tanggihan ito? Gaano karami ang makakagawang manindigan at magsalita para sa Akin? Hindi ka nagpapakita ng anumang gulugod ng batang lalaki.

Ang lahat na naisasaayos ngayon ay para sa layunin ng pagsasanay sa inyo upang lumago kayo sa inyong mga buhay, upang gawing malinaw at matalas ang inyong espiritu, upang buksan ang inyong espirituwal na mga mata at hayaan kayong makilala ang mga bagay-bagay na galing sa Diyos. Ang galing sa Diyos ay nagbibigay-kakayahan sa iyo na maglingkod nang may kapangyarihan at pasanin at maging matatag sa espiritu. Ang mga bagay na hindi galing sa Akin ay hungkag lahat; walang ibinibigay sa iyo ang mga ito, nagsasanhi ang mga ito na lumubog ang iyong espiritu at mawala ang iyong pananampalataya at maglagay ng agwat sa pag-itan natin, ginagawa kang bihag ng sarili mong isipan. Maaari mong mahigitan ngayon ang lahat sa sekular na mundo kapag nabubuhay ka sa espiritu, nguni’t ang mabuhay sa isipan mo ay pagiging nakuha ni Satanas at walang patutunguhan ito. Napakasimple nito ngayon: Tumingin sa Akin gamit ang iyong puso at kaagad magiging malakas ang iyong espiritu, magkakaroon ka ng landas sa pagsasagawa at gagabayan Ko ang bawa’t hakbang mo. Mabubunyag sa iyo ang Aking salita sa lahat ng sandali at sa lahat ng dako. Saanman o kailanman, o gaano man kasalungat ang kapaligiran, malinaw Kong ipakikita sa iyo at mabubunyag sa iyo ang Aking puso kung tumitingin sa Akin gamit ang iyong puso; sa ganitong paraan tatakbo ka sa daang nasa harapan at hindi kailanman maliligaw. Sinusubukan ng ilang tao na kapain ang kanilang dinaraanan[b] mula sa labas at hindi kailanman sa loob ng kanilang espiritu. Madalas na hindi nila natatarok ang gawain ng Banal na Espiritu. Kapag nakikisama sila sa ibang tao, mas nalilito lamang sila na walang landas na susundan at hindi nila alam kung ano ang dapat gawin. Ang gayong tao ay hindi alam kung ano ang masakit sa kanila; maaaring mayroon silang maraming bagay at maaaring mukha silang nasisiyahan sa loob, nguni’t iyan ba’y may anumang pakinabang? Talaga bang mayroon kang landas na susundan? Mayroon ka bang anumang pagpapalinaw at kaliwanagan? Mayroon ka bang anumang bagong mga pagkakita? Nakakasulong ka ba o umaatras? Nakakasabay ka ba sa bagong liwanag? Wala kang pagsunod; ang pagsunod na madalas mong ipinamamarali ay walang iba kundi salita lamang. Naisasabuhay mo ba ang isang masunuring buhay?

Gaano kalaki ang hadlang ng sariling-pagkamatuwid ng tao, pagiging-kampante, kasiyahan-sa-sarili at pagmamataas? Sino ang sisisihin kapag hindi ka nakakapasok sa realidad? Dapat suriin mong maigi ang iyong sarili para makita kung ikaw ay taong nasa tama. Ginagawa ba ang mga mithiin mo na Ako ang nasa isip? Titindig ba ang iyong mga salita at pagkilos at Aking presensiya? Sinusuri Ko ang lahat ng iyong mga kaisipan at palagay. Hindi ka ba nakokonsensya? Naglalagay ka ng balatkayo para makita ng iba at mahinahong umaasta ng pagkamatuwid-sa-sarili; ginagawa ito para ipagsanggalang ang sarili mo. Ginagawa mo ito para ikubli ang iyong kasamaan, at naghahanap pa nga ng mga paraan upang itulak ang kasamaang iyan sa iba pa. Anong kataksilan ang nananahan sa puso mo! Iyong isipin ang lahat na nasabi mo; hindi ba’t para sa iyong kapakanan kaya natakot ka na ang sarili mong kaluluwa ang masasaktan at kaya ikinubli mo si Satanas, at pagkatapos ninakawan mo ang iyong mga kapatid ng kanilang pagkain at pag-inom? Anong masasabi mo para sa iyong sarili? Iniisip mo ba na sa susunod makakaya mong punan ang pagkain at pag-inom na nakuha ni Satanas ngayon? Kaya nakikita mo ito nang malinaw ngayon, ito ba’y isang bagay na mababayaran mo? Napupunan mo ba ang nasayang na panahon? Dapat ninyong masigasig na suriin ang inyong mga sarili para makita kung bakit walang pagkain at pag-inom sa mga huling ilang pagtitipon at sino ang nagsanhi ng kaguluhang ito. Dapat kayong isa-isang magbahagi hanggang maging malinaw ito. Kung hindi matinding napipigil ang gayong tao, hindi maiintindihan ng kapatiran, at pagkatapos muli lamang itong mangyayari. Hindi bukás ang inyong mga espirituwal na mata at napakarami sa inyo ang bulag! At yaong mga nakakakita ay pabáyâ tungkol dito. Hindi sila naninindigan at nagsasalita at sila, rin, ay bulag. Yaong mga nakakakita nguni’t hindi nagsasalita ay mga pipi. Marami rito ang mga may kapansanan.

May mga tao na hindi nakakaunawa kung ano ang katotohanan, kung ano ang buhay, kung ano ang daan, at hindi nila nauunawaan ang espiritu. Itinuturing nila ang Aking salita na walang iba kundi pormula lamang, at masyado itong mahigpit. Hindi nila nauunawaan kung ano ang tunay na pasasalamat at papuri. May mga tao na hindi kayang tarukin ang mga maselan at pangunahing mga bagay, sa halip, natatarok lamang nila ang pangalawahin. Ano ang ibig sabihin na gambalain ang pamamahala ng Diyos? Ano ang ibig sabihin na gibain ang pagtatayo ng iglesia? Ano ang ibig sabihin na gambalain ang gawain ng Banal na Espiritu? Ano ang isang kampon ni Satanas? Dapat malinaw na maunawaan ang mga katotohanag ito at hindi lamang malabong ipagwalang-bahala. Ano ang dahilan na walang pagkain at pag-inom sa panahong ito? Ipinapalagay ng ilang tao na dapat nilang purihin nang malakas ang Diyos ngayon, nguni’t papaano nila dapat purihin Siya? Dapat bang umawit sila ng mga himno at sumayaw para purihin Siya? Hindi ba ibinibilang ang ibang paraan bilang papuri? Dumadalo sa mga pagtitipon ang ilang tao na may pagkaunawa na ang masayang papuri ang paraan upang purihin ang Diyos. May ganitong mga pagkaunawa ang mga tao, at hindi nila binibigyang-pansin ang gawain ng Banal na Espiritu, na ang kinalalabasan nito ay mayroon pa ring mga paggambala. Walang pagkain at pag-inom sa pagtitipong ito; nakapagsasabi ang lahat na isasaalang-alang nila ang pasanin ng Diyos at ipagtatanggol ang patotoo ng iglesia. Sino ba talaga ang nagsaalang-alang sa pasanin ng Diyos? Itanong mo sa sarili: Ikaw ba’y isa na nagpakita ng pagsasaalang-alang para sa pasanin ng Diyos? Nakakapagsagawa ka ba ng pagkamatuwid para sa Diyos? Nakakapanindigan ka ba at nakakapagsalita para sa Akin? Naisasagawa mo ba nang matatag ang katotohanan? Ikaw ba’y may sapat na lakas ng loob na labanan ang lahat ng mga gawa ni Satanas? Makakaya mo bang isantabi ang iyong mga damdamin at ilantad si Satanas para sa kapakanan ng Aking katotohanan? Napapahintulutan mo ba ang Aking kalooban na matupad sa iyo? Naihahandog mo ba ang iyong puso kapag dumarating ang kritikal na sandali? Ikaw ba’y isa na nagsasakatuparan ng Aking kalooban? Tanungin mo ang sarili at mag-isip tungkol dito nang madalas. Ang mga kaloob ni Satanas ay nasa loob mo at ikaw ang dapat sisihin para diyan dahil hindi mo nauunawaan ang mga tao at bigong makilala ang lason ni Satanas; inaakay mo ang iyong sarili sa kamatayan. Lubusan kang nalilinlang ni Satanas hanggang sa punto na ganap kang nalilito; lasing ka sa alak ng kahalayan at humahapay ka paroo’t parito hindi nakakayang hawakan ang matatag na pananaw at walang landas ng pagsasagawa. Hindi ka kumakain at umiinom nang tama, mabangis kang lumalaban at nakikipag-away, hindi mo alam ang tama sa mali at sinusunod kung sinuman ang nangunguna—mayroon ka bang anumang katotohanan? Ipinagtatanggol ng ilang tao ang kanilang mga sarili at nakikilahok pa sa panlilinlang, nakikisama sila sa iba nguni’t iyan ay nag-aakay sa kanila sa daang walang patutunguhan. Mula ba sa Akin nakukuha ng mga taong ito ang kanilang mga layunin, mithiin, pangganyak, at pinagkukunan? Sa palagay mo kaya napupunan mo ang kapatiran sa nakukuha sa kanilang pagkain at pag-inom? Maghanap ka ng ilang tao na makakasamang magtipon at tanungin sila, at hayaan silang magsalita para sa sarili nila: Sila ba ay natutustusan ng anuman? O nakakainom sila ng isang kabusugan ng maruming tubig at napupuno ng basura at ngayon ay wala silang landas na susundan? Hindi ba’t magigiba niyan ang iglesia? Nasaan ang pag-ibig na nasa mga kapatiran? Lihim kang nagsasaliksik kung sino ang tama at sino ang mali, nguni’t bakit hindi ka nagdadala ng pasanin para sa iglesia? Karaniwan na napakahusay mo sa pagsigaw ng mga nakakaengganyong pananalita, nguni’t kapag nangyayari ang mga bagay sa katunayan paligoy-ligoy ka tungkol sa mga iyon. May ilang taong nakauunawa nguni’t tahimik na bumubulong lamang samantalang ang iba’y nagsasalita kung ano ang nauunawaan nila nguni’t walang sinumang iba pa ang nagsasalita. Hindi nila alam kung ano ang nagmumula sa Diyos at kung ano ang gawain ni Satanas. Nasaan ang inyong mga panloob na damdamin tungkol sa buhay? Hindi mo talaga natatarok ang gawain ng Banal na Espiritu at hindi nakikilala ang gawain ng Banal na Espiritu at mahirap para sa iyo na tumanggap ng mga bagong bagay. Tinatanggap mo lamang ang relihiyoso at sekular na mga bagay, na umaayon sa mga pagkaintindi ng mga tao. Samakatuwid, walang-patumangga kang lumalaban. Gaano karaming tao ang nakakatarok sa gawain ng Banal na Espiritu? Gaano karami ang tunay na nagdadala ng pasanin para sa iglesia? Natatarok mo ba ito? Ang pag-awit ng mga himno ay isang paraan upang magpuri sa Diyos, nguni’t hindi mo malinaw na nauunawaan ang katotohanan ng pagpupuri sa Diyos at mahigpit ka sa paraan mo sa pagpupuri sa Kanya. Hindi ba’t sarili mong pagkaunawa iyan? Palagi kang walang tigil na kumakapit sa sarili mong mga pagkaunawa at hindi mo kayang magtuon sa kung ano ang gagawin ng Banal na Espritu ngayon, hindi kayang damahin kung ano ang nararamdaman ng iyong mga kapatiran, at hindi kayang hanapin ang kalooban ng Diyos sa tahimik na paraan. Pikit-mata mong ginagawa ang mga bagay-bagay at inaawit ang mga kanta nang mainam, nguni’t ang resulta ay ganap na kaguluhan. Talaga bang pagkain at pag-inom iyan? Nakikita mo ba kung sino ang talagang nagsasanhi ng mga paggambala? Hindi ka pangunahing nabubuhay sa espiritu, bagkus ay nakahawak sa iba’t ibang pagkaunawa—sa papaanong paraan iyan pagdadala ng pasanin para sa iglesia? Makikita ninyo na ang gawain ng Banal na Espiritu ay sumusulong nang mas mabilis pa nga ngayon, kaya hindi ba kayo nabubulagan kung mahigpit kayong nakahawak sa inyong sariling mga pagkaunawa at nilalabanan ang gawain ng Banal na Espiritu? Hindi ba iyan tulad ng isang langaw na umuuntog sa mga pader at humuhugong sa paligid? Kung nagpupumilit ka sa paraang ito maisasantabi ka.

Yaong mga ginagawang ganap bago ang sakuna ay masunurin sa Diyos. Nabubuhay silang umaasa kay Cristo, sumasaksi kay Cristo, at dinadakila Siya. Sila ang matatagumpay na mga batang lalaki at mabubuting mga kawal ni Cristo. Maselan ito ngayon na payapain mo ang iyong sarili at mapalapit sa Diyos at makisama sa Kanya. Kung hindi mo kayang mapalapit sa Diyos, nanganganib ka na mabihag ni Satanas. Kung kaya mong mapalapit sa Akin at makisama sa Akin, ibubunyag sa iyo ang lahat ng katotohanan, at magkakaroon ka ng isang pamantayan upang sundan para sa iyong buhay at mga pagkilos. Dahil ikaw ang isa na malapit sa Akin, hindi kailanman aalis ang salita Ko sa tabi mo, at hindi ka lilihis mula sa salita Ko sa buhay mo; hindi magkakaroon si Satanas ng paraan upang samantalahin ka, at sa halip mapapahiya ito at tatakas sa pagkatalo. Kung tinitingnan mo sa labas kung ano ang kulang sa loob mo, maaaring may mga pagkakataon kung kailan matatagpuan mo ang ilan dito, nguni’t ang nakararami rito ay magiging mga alintutunin at ito ay maaaring hindi isang bagay na kailangan mo. Dapat mong bitawan ang iyong sarili at mas kumain at uminom ng salita Ko at alamin kung papaano magbulay-bulay sa salita Ko. Kung may isang bagay kang hindi nauunawaan, lumapit sa Akin at madalas makisama sa Akin; sa ganitong paraan, kung ano ang nauunawaan mo ay magiging tunay at totoo. Dapat simulan mo sa pagiging malapit sa Akin. Kritikal ito! Kung hindi, hindi mo malalaman kung papaano kakain at iinom. Hindi ka nakakakain at nakakainom sa sarili mo—ang katayuan mo ay talagang napakaliit.

Talababa:

a. Wala sa orihinal na teksto ang “na mapunan.”

b. Wala sa orihinal na teksto ang “kanilang dinaraanan.”

Sinundan:Kabanata 12

Sumunod:Kabanata 14

Baka Gusto Mo Rin