Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 67

Ang Aking mga anak ay humaharap nang tápátan, at humaharap sa lahat ng mga tao. Marahas Kong kakastiguhin ang mga maghamong salungatín sila nang harapan; tinitiyak Ko iyon. Ngayon, lahat ng mga yaong nakabangon at nagpastol sa iglesia ay pawang naabot ngayon ang estado ng mga panganay na anak at magkakasama na ngayon sa kalulwahatian kasama Ako─lahat ng Akin ay sa inyo rin. Ipinagkakaloob Ko sa lahat ng sumunod sa Akin nang tapat ang masaganang biyayà, upang ikaw ay maging makapangyarihan, higit pa sa lakas ng iba pang tao. Ang Aking kalooban ay nasa inyo nang lubós bilang mga panganay na anak at nais Ko lang kayo na gumulang pa sa lalong madaling panahon at tapusin na ang naipagkatiwala Ko sa inyo. Unawain ito! Na ang Aking ipinagkatiwala sa inyo ay ang katapusang proyekto ng Aking plano sa pamamahala. Ako ay umaasa lamang sa inyo na maialay ang iyong buong pagkatao sa Akin ng iyong buong puso, ng iyong buong isip at ng iyong buong lakas, at ibuhos ang lahat ng mga ito para sa Akin. Hindi na makapaghihintay ang panahon para sa tao, at walang sinoman, walang anuman, at walang bagay na makapipigil sa Aking likhâ. Unawain ito! Umuunlad ang Aking likha nang maayos nang walang balakíd.

Ako ay nakahahakbang sa magkabilang dulo ng santinakpan, ang Aking mga mata ay sumusuri palagi sa bawat tao nang tangi, at nang mas higit pa ay namamasid Ko ang buong larawan ng santinakpan. Ang aking mga salita ay mistulang naglalakbay sa bawat sulok ng santinakpan. Sinuman ang maghamong huwag maglingkod para sa Akin, sinuman ang maghamong mang-alimura at manirang-puri sa Aking mga anak─ang lahat ng mga yaong sadyang gumagawa ng mga bagay na ito ay narapat na makaranas ng matinding kaparusahan. Ang aking paghatol ay mangyayari nang lubusan. Na ibig sabihin, ngayon ay ang kapanahunan ng paghatol, at sa pamamagitan ng maingat na obserbasyon ay matutuklasan mo na ang Aking paghatol ay sumasaklaw sa kabuuan ng sansinukob. Mangyari pa, ang Aking pamilya ay hindi tangi; yaong may mga kaisipan, mga salita, at mga kilos na di umaalinsunod sa Aking kalooban ay hahatulan. Narapat mong unawain, ang Aking paghatol ay sumasaklaw sa buong sansinukob, hindi lamang isang grupo ng mga tao o mga bagay─napagtanto mo ba ito? Kung ikaw ay pasumandaling magkaroon ng namaling kaisipan, samakatuwid ay makararanas ka agad ng paghatol sa iyong sariling kalooban.

Ang Aking paghatol ay magagawa sa lahat ng hugis at mga anyo. Alamin ito! Ako ang tangì at pantás na Diyos ng sansinukob! Wala nang hihigit pa sa Aking kapangyarihan. Ang Aking mga paghatol ay pawang naisiwalat sa inyo: Kung may anumang mga maling kaisipan ka ay magbibigay-inspirasyon Ako sa iyo pagkatapos. Nang upang ikaw ay aking mapaalalahanan. Kung ayaw mong makinig, iiwan kita agad pagkatapos (tumutukoy ito sa hindi lang pagdududa sa Aking pangalan, ngunit nang lalo pa sa mga panlabas na mga kagawian─yaong kaugnay sa mga mahalay na kalúgúran). Kung ang iyong mga kaisipan ay mapanlabán sa Akin, nagrereklamo ka sa Akin, paulit-ulit na tinatanggap ang mga ideya ni Satanas at hindi sinusunod ang mga pandama ng buhay, kung gayon ang iyong espiritu ay mapupunta sa kadiliman at ang iyong lamán ay madurusa ng sakít. Narapat na lumapit ka sa Akin, hindi mo maibabalik nang lubusan ang iyong mga normal na kalagayan sa isa o dalawang araw lamang, at ang iyong buhay ay mahahalatang babagsak unti-unti. Yaóng mahihilig sa masamáng pananalita ay Aking didisiplinahin ang inyong mga bibig at dilà at magsasanhi upang ang inyong mga dila ay mapasailalim sa pakikipagtalo. Yaong di mapigil sa masamang gawâ ay Aking babalaan kayo sa inyong mga espiritu, at yaong ayaw makinig ay parurusahan nang matindi. Yaong harapang humatol at lumaban sa Akin, ibig sabihin yaong nagpapakita ng pagsuway sa salita o sa gawa, Aking tatanggalin at iiwan sila nang lubusan, dahilan upang malipol sila at mawalan ng mga pangunahing biyaya; ito ang mga iyong tinatanggal pagkatapos mapili. Yaong mga mangmang, ibig sabihin yaong may mga pananaw na hindi malinaw, paliliwanagan Ko pa rin sila at ililigtas sila. Ngunit yaong nakakaintindi ng katotohanan subalit hindi isinasagawa ito ay gagawaran alinsunod sa mga tuntunin na binanggit sa itaas, kung sila man ay mangmang o hindi. Samantalang yaong mga tao na ang mga intensyon ay mali na sa simula pa lamang, titiyakin Kong sila ay hindi makatutuntong sa katotohanan kailanman at sila ay tatanggalin nang unti-unti, isa-isa─walang maiiwan─ngunit ang maiwan alinsunod sa Aking pagsasaayos (sapagkat hindi ako gumagawa ng mga bagay nang nagmamadali, ngunit manapa’y sa isang maayos na kayarian).

Ang Aking paghatol ay isinisiwalat nang lubusan, nakatutok sa iba’t ibang tao, at narapat na sila ay magsiluklok sa kanilang tamang mga puwesto. Depende sa kung aling tuntunin ang nilabag, lalapatan at hahatulan Ko sila alinsunod sa tuntuning iyon. Samantalang yaong hindi napangalanan at hindi tumanggap kay Kristo sa mga huling araw, mayroong isang tutunin lamang: Babawiin Ko agad ang espiritu, kaluluwa at katawan ng sinumang sumuway sa Akin at itatapon sila sa Hades (impiyerno); sinuman ang hindi sumuway sa Akin, maghihintay Ako sa inyo na gumulang bago isagawa ang isang pangalawang paghatol. Ipinapahayag lahat ng Aking mga salita nang buong linaw at walang itinatago. Nais Ko lamang na isaisip ninyo ang mga ito palagì!

Sinundan:Kabanata 66

Sumunod:Kabanata 68