Kabanata 68

Ipinatutupad ang Aking salita sa bawat bansa, dako, bayan at denominasyon, at natutupad ito sa bawat sulok sa anumang panahon. Ang mga sakunang nangyayari sa lahat ng dako ay hindi mga labanan sa pagitan ng mga tao, ni mga away na ginagamitan ng mga sandata. Hindi na magkakaroon ng mga digmaan pagkatapos. Lahat ay nasa loob ng Aking pagkakahawak. Lahat ay haharap sa Aking paghatol at mamamalagi sa gitna ng sakuna. Hayaan ang mga lumalaban sa Akin, pati na ang mga hindi nagkukusang makipagtulungan sa Akin, na magdusa ng pasakit ng iba’t ibang sakuna; hayaan silang manangis at magngalit ang mga ngipin hanggang sa kawalang-hanggan, at manatili sa kadiliman magpakailanman. Hindi sila matitirang buhay. Kumikilos Ako na may katapatan at kaliksihan, at hindi Ko isinasaalang-alang kung gaano ka na naging tapat sa Akin noong nakaraan; hangga’t lumalaban ka sa Akin, kaagad pakakawalan sa iyo ng Aking kamay ng paghatol ang poot nang wala ni anumang pagkaantala—ni isang saglit—at nang wala ni katiting na awa. Sinasabi Ko na mula’t sapul pa na Ako ang Diyos na tumutupad sa Kanyang sinasabi. Bawat salitang sinasabi Ko ay matutupad, at ipakikita Ko sa inyo ang bawat isa sa mga ito. Ito talaga ang ibig sabihin ng pagpasok sa realidad sa lahat.

Ang matitinding sakuna ay tiyak na hindi sasapit sa Aking mga anak, na Aking minamahal; aalagaan Ko ang Aking mga anak bawat saglit at bawat sandali. Tiyak na hindi ninyo ninyo kakailanganing magtitiis ng matinding sakit at pagdurusa. Sa halip, ito ay para gawing perpekto ang Aking mga anak at tuparin ang Aking salita sa kanila. Bilang resulta, maaari ninyong makilala ang Aking walang hanggang kapangyarihan, lalo pang lumago sa buhay, mas maagang balikatin ang mga pasanin para sa Akin, at italaga ang inyong buong sarili para sa kaganapan ng Aking plano ng pamamahala. Dapat kayong magbunyi nang may saya at ligaya dahil dito. Ipapasa Ko sa inyo ang lahat, na tutulutan kayong mamahala; ilalagay Ko ito sa inyong mga kamay. Kung totoong minamana ng isang anak na lalaki ang buong lupain ng kanyang ama, gaano pa kaya kayo, Aking mga panganay na anak? Talagang pinagpala kayo. Sa halip na magdusa ng matitinding sakuna, tatamasahin ninyo ang walang-hanggang mga pagpapala. Anong kaluwalhatian! Anong kaluwalhatian!

Bilisan ninyo at sundan ang Aking mga yapak sa lahat ng oras at sa lahat ng dako; huwag kayong mapag-iwanan. Hayaan ninyo ang mga puso ninyo na sumunod sa puso Ko at hayaan ninyo ang mga isip ninyo na sumunod sa isip Ko. Makipagtulungan sa Akin na may isang puso at isang isip. Kumaing kasama Ko, mamuhay kasama Ko, at masiyahang kasama Ko. Naghihintay ang mga kamangha-manghang pagpapala para matamasa at makuha ninyo. Mayroong lubhang di-matutumbasang kasaganaan sa loob Ko. Wala kahit katiting nito ang naihanda na para sa kaninupamang iba; ginagawa Ko ito lahat-lahat para sa Aking mga anak.

Ngayon, ang nasa isip Ko ang siyang matutupad. Sa sandaling natapos na Akong magsalita sa inyo, ang mga bagay na iyon ay naganap na. Talagang nagpapatuloy ang gawain nang ganoon kabilis at nagbabago ito anumang sandali. Kung ang inyong pansin ay malihis kahit saglit lang, mangyayari ang isang “pag-ikot mula sa gitna,” at maitatapon kayo nang napakalayo, at maaalis kung gayon mula sa agos na ito. Kung hindi kayo masigasig na maghahanap, magiging sanhi kayo na mapunta sa wala ang Aking matiyagang pagsisikap. Sa hinaharap, dadagsa ang mga tao mula sa iba’t ibang bansa anumang oras: Sa inyong kasalukuyang antas, makakaya ba ninyong pangunahan sila? Lubusan Ko kayong sasanayin na maging mabubuting kawal sa loob nang maikling panahong ito upang matupad ang ibinigay Kong gawain. Ninanais Kong luwalhatiin ninyo ang Aking pangalan sa lahat ng aspeto at kamangha-manghang magpatotoo sa Akin. Hayaan ang kanilang mga kinamumuhian na tumindig sa ibabaw nila ngayon upang pangunahan at pamunuan sila. Nauunawaan ba ninyo ang Aking mga hangarin? Natanto na ba ninyo ang Aking matiyagang pagsisikap? Ginagawa Ko ang lahat ng ito para sa inyo. Nakasalalay lamang ito sa kung kaya ninyong matamasa ang Aking mga pagpapala o hindi.

Ako, ang Diyos na nagsasaliksik sa isip at puso ng sangkatauhan, ay naglalakbay hanggang sa mga dulo ng mundo. Sinong mangangahas na hindi magsilbi sa Akin? Matindi ang alitan sa pagitan ng lahat ng bansa at mapait silang nakikibaka, nguni’t sa bandang huli, hindi sila makatatakas mula sa Aking pagkakahawak. Talagang hindi Ko sila pakakawalan nang ganoon kadali. Dadalhin Ko sila isa-isa sa paghatol batay sa kanilang mga pagkilos, mga katayuan sa lupa, at mga kasiyahan sa lupa. Wala Akong paliligtasin. Nagsimula nang mabunyag ang Aking poot at lahat ng ito ay sasapit sa kanila. Lahat ay matutupad sa kanila isa-isa, at lubusan nila itong idinulot sa kanilang mga sarili. Ang mga taong bigong makakilala sa Akin o kinamuhian Ako noong nakaraan ay haharap ngayon sa Aking paghatol. Para naman sa mga umusig sa Aking mga anak, talagang kakastiguhin Ko sila ayon sa mga sinabi at ginawa nila noon. Hindi Ko paliligtasin maging ang mga bata; lahat sila ay kauri ni Satanas. Kahit na wala silang sinasabi o ginagawa, kung namumuhi sila sa Aking mga anak sa kanilang mga puso, hindi Ko paliligtasin ni isa man sa kanila. Ipakikita Ko sa kanilang lahat na tayo—ang pangkat na ito ng mga tao—ang namumuno at may kapangyarihan ngayon; tiyak na hindi sila. Dahil dito, lalong higit ninyong dapat italaga ang inyong sukdulang lakas at taimtim na gugulin ang inyong mga sarili para sa Akin, upang magluwalhati at magpatotoo kayo sa pangalan Ko sa bawat dako, sulok, relihiyon, at denominasyon, at palaganapin ito sa buong sansinukob at sa mga dulo ng mundo!

Sinundan: Kabanata 67

Sumunod: Kabanata 69

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

Kaugnay na Nilalaman

Kabanata 5

Ang tinig ng Aking Espiritu ay isang pagpapahayag ng kabuuan ng Aking disposisyon. Nauunawaan ba ninyo? Ang maging malabo tungkol sa...

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito

Kontakin Kami Gamit ang Messnger