Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Ang Ika-animnapu’t walong Pagbigkas

Ipinatutupad ang Aking salita sa bawat bayan, dako, bansa at sekta, at natutupad ang Aking salita sa bawat sulok sa alinmang panahon. Ang mga sakunang nangyayari sa lahat ng dako ay hindi labanan sa pagitan ng mga tao, ni hindi sila mga away sa pamamagitan ng mga sandata. Hindi na magkakaroon ng mga digmaan pagkatapos. Lahat ay nasa loob ng Aking pagkahawak. Lahat ay haharap sa Aking paghatol at magdurusa sa gitna ng sakuna. Hayaan yaong mga tinututulan Ako at yaong mga ayaw magkusang makipagtulungan sa Akin na magdusa ng kirot ng ibat ibang sakuna. Hayaang manangis sila at magngalit ang mga ngipin hanggang walang hanggan, at manatili sa kadiliman kailanman. Hindi sila matitirang buhay. Kumikilos Ako na may katapatan at kaliksihan, at hindi Ko isasaalang-alang kung gaano ka naging matapat sa Akin sa nakaraan. Hanggat tumututol ka sa Akin, kaagad pakakawalan ng Aking kamay ng paghatol ang poot sa iyo na sa paanuma’y hindi maaantala, kahit na isang sandali, at wala kahit kapilas na awa. Nasasabi Ko na mula’t sapul pa na Ako ang Diyos na tinutupad ang Kanyang sinasabi. Bawat salitang sinasabi Ko ay matutupad, at makikita ninyong lahat ito. Ito talaga ang ibig sabihin ng pagpasok sa realidad sa lahat.

Ang matitinding sakuna ay tiyak na hindi babagsak sa Aking mga anak, Aking minamahal. Aalagaan Ko ang Aking mga anak bawat saglit at bawat sandali. Tiyak na hindi kayo magtitiis ng sakit at pagdurusa; sa halip, ito ay para sa kapakanan ng pagka-perpekto ng Aking mga anak at katuparan ng Aking salita sa kanila, upang makilala ninyo ang Aking pagka-makapangyarihan sa lahat, lalong lumago sa buhay, mas maagang balikatin ang mga pasanin para sa Akin, at italaga ang kanilang buong sarili para sa kaganapan ng Aking plano ng pamamahala. Dapat kayong magalak at magsaya at magbunyi dahil dito. Ipapasa Ko sa inyo ang lahat, pinapayagan kayong mamahala. Ilalagay Ko ito sa inyong mga kamay. Kung ang anak ay minamana ang buong lupain ng kanyang ama, lalo pa ngang higit kayong, Aking mga panganay na anak? Talagang pinagpala kayo. Sa halip na nagdurusa mula sa matitinding sakuna, matatamasa ninyo ang walang hanggang pagpapala. Anong luwalhati! Anong luwalhati!

Bilisan mo at sundan ang Aking mga yapak sa lahat ng oras at sa lahat ng dako, at huwag mapag-iwanan. Hayaang sumunod ang puso mo sa puso Ko; hayaang sumunod ang isip mo sa isip Ko. Makipagtulungan sa Akin na may isang puso, isang isip. Kumaing kasama Ko, mamuhay kasama Ko, at masiyahang kasama Ko. Naghihintay ang mga kamangha-manghang pagpapala para sa inyo na matamasa at makuha. Mayroong ganoong di-matutumbasang kasaganaan sa loob Ko. Wala kahit katiting ang naihahanda na para kaninuman pa—ginagawa Ko ito lubos-lubos para sa Aking mga anak.

Ngayon, kung ano ang nasa isip Ko ay kung ano ang matutupad. Minsang matapos Akong nagsasalita sa inyo, yaong mga bagay ay nagaganap na. Talagang nagtutuloy ang gawain nang ganoon kabilis at nagbabago ito anumang sandali. Kung ang iyong pansin ay malihis kahit saglit lang, “pagpapaikot” na kababalaghan ay mangyayari, at matatapon kayo nang napakalayo, at maaalis mula sa agos na ito. Kung hindi kayo masigasig na maghahanap hahayaan ninyo ang Aking matiyagang pagsisikap na mapunta sa wala. Nang maglaon, dadagsa ang mga tao mula sa ibat ibang bansa anumang oras. Sa inyong kasalukuyang antas, makakaya ninyo bang pangunahan sila? Lubusan Ko kayong sasanayin na maging magigiting na kawal sa loob nang maikling panahon upang maging ganap ang Aking utos. Ninanais Ko para sa inyo na maluwalhati ang Aking pangalan sa lahat ng aspeto at magpatotoo ng kamangha-mangha para sa Akin. Hayaan yaong kanilang minaliit ay tumindig sa ibabaw nila ngayon at pangunahan sila gayundin pamunuan sila. Nauunawaan ba ninyo ang Aking mga layunin? Nakikilala ninyo na ba ang Aking matiyagang pagsisikap? Ginagawa Ko ang lahat ng ito para sa inyong sariling kapakanan. Nakasalalay ito sa kung kaya ninyong matamasa ang Aking mga pagpapala o hindi.

Ako, ang Diyos na sinasaliksik ang isip at puso ng tao, ay naglalakbay sa mga dulo ng daigdig. Sinong nangangahas na huwag maglingkod para sa Akin? Tumintindi ang alitan sa pagitan ng lahat ng mga bansa at ang mga ito ay mapait na nagsasagupa, pero sa bandang huli hindi makatatakas ang mga ito mula sa Aking pagkahawak. Talagang hindi Ko pakakawalan ang mga ito nang ganoon kadali. Dadalhin Ko ang mga ito isa isa sa paghatol batay sa mga pagkilos ng mga ito, mga katayuan sa lupa, at mga kasiyahan sa lupa. Wala Akong paliligtasin. Nagsisimulang naibubunyag ang Aking poot at lahat ito ay darating sa mga ito. Lahat ay matutupad sa mga ito isa isa, at lubusang ito ang naidulot nila sa kanilang mga sarili. Yaong mga nabigong makilala Ako o hinamak Ako sa nakaraan ay haharapin ang Aking paghatol. Para naman sa mga yaong inusig ang Aking mga anak sa nakaraan, talagang dadalhin Ko sila sa pagkastigo ayon sa kung ano ang sinabi nila at ginawa. Hindi Ko paliligtasin maging ang mga bata. Lahat sila ay uri ni Satanas. Kahit na wala silang sabihin o gawin, kung namumuhi sila sa Aking mga anak sa kanilang mga puso, hindi Ko paliligtasin isa man sa kanila. Ipakikita Ko sa kanilang lahat na yaong namumuno at may hawak ng kapangyarihan ngayon ay tayo, itong pangkat ng mga tao, tiyak na hindi sila. Dahil dito, lalong higit ninyong dapat italaga ang inyong sukdulang lakas at taimtim na gugulin ang inyong mga sarili para sa Akin, upang maluwalhati at magpatotoo para sa pangalan Ko sa bawat dako, sulok, sekta at denominasyon, at palaganapin ito sa mga dulo ng buong sansinukob!

Sinundan:Ang Ika-animnapu’t-limang Pagbigkas

Sumunod:Ang Ika-animnapu’t siyam na Pagbigkas

Baka Gusto Mo Rin