Kabanata 71

Ginawa Kong hayag ang lahat Ko sa inyo, ngunit bakit hindi ninyo magawang bulay-bulayin ang Aking mga salita nang inyong buong puso at kaluluwa? Bakit ipinalalagay ninyong basura ang Aking mga salita? Mali ba ang Aking sinasabi? Tinamaan ba kayo ng Aking mga salita sa maseselang bahagi? Patuloy kayong nagpapaliban at nag-aatubili. Bakit kayo kumikilos nang ganito? Hindi ba malinaw ang Aking pagkakasabi? Napakaraming beses Ko nang sinabi na dapat na bulay-bulayin nang mabuti ang Aking mga salita, at dapat na maingat na bigyang-pansin ang mga ito. Mayroon ba sa inyo na masunurin at mapagpasakop na mga anak? Nawalan ba ng saysay ang Aking mga salita? Wala ba ni anumang bisa ang mga ito? Gaano kabuo kang makakaayon sa Aking kalooban? Kung ikaw ay humahayo nang hindi napagsasabihan, kahit sa isang sandali, ikaw ay magiging talipandas at hindi mapipigilan. Kung hindi Ko sasabihin nang malinaw kung paano kumilos at magsalita, maaari kayang sa kaibuturan mo ay wala kang magiging ideya? Hayaang sabihin Ko ito sa iyo! Siya na nagdurusa ng pagkalugi ay siya na masuwayin, hindi nagpapasakop, at hangal na naniniwala! Ang mga tao na hindi nagbibigay-pansin sa Aking sinasabi at hindi nauunawaan ang mga detalye ay hindi makaaarok sa Aking mga intensyon, ni hindi nila Ako magagawang paglingkuran. Ang ganitong mga tao ay haharapin Ko at makararanas ng Aking paghatol. Ang hindi pag-unawa sa mga detalye ay pagiging sukdulang mapangahas at sadyang mapusok; kung kaya kinamumuhian Ko ang ganitong mga tao, at hindi Ako magiging mapagparaya sa kanila. Hindi Ako magpapakita sa kanila ng awa; ang ipapakita Ko lamang sa kanila ay ang Aking kamahalan at paghatol. Tingnan kung gayon kung tatangkain mo pa ring linlangin Ako. Ako ang Diyos na sumusuri sa kaibuturan ng puso ng tao. Dapat maging malinaw sa lahat ang puntong ito; kung hindi, sila ay hahayo lamang sa kanilang karaniwang gawain at pakikitunguhan Ako nang walang ingat. Ito ang dahilan kung bakit ang ilang tao ay walang-malay na hinagupit Ko. Sinabi Ko na hindi Ko pakikitunguhan ang sinuman nang hindi-makatarungan, na hindi Ako gumagawa ng mali, at lahat ng Aking ginagawa ay ayon sa matalinong pagsasaayos ng Aking kamay.

Ang Aking paghatol ay bumagsak sa lahat ng tao na hindi tunay na nagmamahal sa Akin. Sa panahong ito mismo nagiging malinaw kung sino ang Aking itinakda at pinili, at kung sino ang mga pupuntiryahin ng Aking pag-aalis. Ang lahat ng ito ay isa-isang ihahayag, at walang mananatiling nakatago. Lahat ng tao, pangyayari, at bagay ay nakatayo at umiiral upang isakatuparan ang Aking mga salita, at lahat ay abala na gawing totoo ang mga salita na binibigkas ng Aking bibig. Ako lamang ang namamahala sa sansinukob at sa mga sulok ng mundo. Hahagupitin Ko ang sinumang mangahas na suwayin ang Aking mga salita o tanggihan ang Aking mga gawa, para mapalubog sa Hades ang taong iyon at hindi na mabuhay pa. Lahat ng Aking salita ay naaangkop at wasto, at lubos na walang bahid ng karumihan. Ang inyo bang pananalita ay maaaring maging katulad ng sa Akin? Kayo ay maligoy; kayo walang saysay at hindi nagpapaliwanag nang malinaw ng inyong sarili—gayunman iniisip pa rin ninyo na nagkamit kayo ng ilang bagay, at na halos nakuha na ninyo ito. Hayaang sabihin Ko ito sa iyo! Kapag mas nasisiyahan sa sarili ang mga tao, mas malayo sila sa Aking mga pamantayan. Hindi sila nagpapakita ng konsiderasyon para sa Aking kalooban, at nililinlang nila Ako at hindi iginagalang ang Aking pangalan sa kasukdulan! Wala kang kahihiyan! Hindi mo tinitingnan kung anong uri ng reputasyon ang mayroon ka. Napakahangal at mangmang mo!

Ang Aking mga salita ay patuloy na, at sa lahat ng aspeto ay, itinuturo ang mga bagay-bagay. Maaari kayang hindi mo pa rin ito nauunawaan? Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Layunin mo bang biguin Ako? Pabangunin ang inyong mga diwa, at dagdagan ang inyong katapangan. Hindi ko itinatrato nang hindi-makatarungan ang sinumang nagmamahal sa Akin. Sinusuri Ko ang kaibuturan ng puso ng tao, at alam Ko ang bawat bagay na nasa loob ng puso ng lahat ng tao. Ang lahat ng ito ay isa-isang ibubunyag, at ang lahat ay Aking susuriin. Hindi Ko kailanman kakaligtaan ang sinumang tunay na nagmamahal sa Akin; silang lahat ay tagatanggap ng mga pagpapala, at ang grupo ng panganay na mga anak na Aking itinalaga na maging mga hari. Para sa mga hindi tunay na nagmamahal sa Akin, sila ang mga pupuntiryahin ng kanilang sariling mga panlilinlang, at magdurusa ng kasawian; ito rin ay Aking itinalaga. Huwag mag-alala; isa-isa Ko silang ibubunyag. Inihanda Ko nang mabuti ang gawaing ito nang maaga, at sinimulan Ko nang gawin ito. Ito ay ginagawang lahat sa maayos na paraan; hindi talaga ito magulo. Napagpasyahan Ko na kung sino ang pipiliin at kung sino ang aalisin. Isa-isa silang ibubunyag upang inyong makita. Sa mga panahong ito ay makikita ninyo kung ano ang ginagawa ng Aking kamay. Makikita ng lahat ng tao na ang Aking pagkamakatuwiran at ang Aking kamahalan ay hindi nagtutulot ng pagkakasala o paglaban ng sinuman, at ang sinumang nagkakasala ay parurusahan nang matindi.

Ako Siya na patuloy na nagsasaliksik sa kaibuturan ng puso ng bawat isa. Huwag lamang Akong tingnan mula sa panlabas. Mga taong bulag! Hindi kayo nakikinig sa mga salita na sinabi Ko nang malinaw, at hindi ninyo lamang Ako pinaniniwalaan, na mismong ganap na Diyos. Tiyak na hindi Ko hahayaan ang sinumang mangahas na manlinlang o magtago ng anumang bagay sa Akin.

Naaalala mo ba ang bawat isa na Aking sinabi? “Ang makita Ako ay katulad ng pagkakakita ng bawat nakatagong misteryo mula sa walang katapusan hanggang sa walang katapusan.” Napag-bulay-bulayan mo na ba nang mabuti ang pahayag na ito? Ako ang Diyos, at ang Aking mga misteryo ay itinanghal upang makita ninyo. Hindi ba ninyo nakita ang mga ito? Bakit hindi ninyo Ako binibigyang-pansin? At bakit mo labis na sinasamba ang malabong Diyos na nasa iyong isipan? Paanong Ako—ang nag-iisang tunay na Diyos—ay makagagawa ng mali? Paniwalaan ito! Maging sigurado dito! Ang Aking bawat salita at kilos, bawat hakbang at bawat galaw Ko, ang Aking pagngiti, ang Aking pagkain, ang Aking pananamit, ang lahat ng sa Akin ay ginawa mismo ng Diyos. Hinahatulan ninyo Ako: maaari kayang nakita na ninyo ang Diyos bago pa man Ako dumating? Kung hindi pa, bakit lagi mo Akong inihahambing sa iyong Diyos sa iyong isipan? Ito ay ganap na bunga ng mga kuru-kuro ng tao! Ang Aking mga kilos at mga pag-uugali ay hindi tumutugma sa iyong mga imahinasyon, hindi ba? Hindi Ko tinutulutan ang sinumang tao na ipalagay kung ang Aking mga kilos at mga pag-uugali ay tama. Ako ang nag-iisang tunay na Diyos, ito ang hindi mababago at hindi mapag-aalinlanganang katotohanan! Huwag maging biktima ng iyong sariling mga panlilinlang. Tinukoy ito ng Aking mga salita sa ganap na kalinawan. Hindi ito isang bahid ng pagiging tao sa Akin, at lahat sa Akin ay ang mismong Diyos, na lubos na ipinamalas sa inyo, at wala ni isang bagay na nakatago!

Sinundan: Kabanata 70

Sumunod: Kabanata 72

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

Kaugnay na Nilalaman

Kabanata 28

Ang kalagayan ng mga tao ay na kapag mas babahagya nilang nauunawaan ang mga salita ng Diyos, mas nagdududa sila sa kasalukuyang paraan ng...

Kabanata 20

Nilikha ng Diyos ang buong sangkatauhan, at inaakay na Niya ang buong sangkatauhan hanggang ngayon. Sa gayon, alam ng Diyos ang lahat ng...

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito