Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

`

Ang Ika-pitumpung Pagbigkas

Na ibinubunyag at hayagang ipinamamalas ang Aking hiwaga, hindi na nakatago, ay lubusang dahil sa Aking biyaya at awa. Na lumilitaw ang Aking salita sa gitna ng mga tao, hindi na nakatago, ay mas higit pang dahil sa Aking biyaya at awa. Minamahal Ko lahat yaong taimtim na ginugugol ang kanilang sarili para sa Akin at inilalaan ang kanilang sarili sa Akin. Namumuhi Ako sa lahat ng yaong isinilang sa Akin pero hindi Ako kilala, tinututulan pa nga Ako. Hindi Ko pababayaan ang sinumang tao na taimtim na para sa Akin, pero dodoblehin ang kanilang mga pagpapala. Yaong mga walang utang na loob ay parurusahan Ko nang dalawang ulit, at hindi basta palalampasin. Sa Aking kaharian ay walang kalikuan o panlilinlang, walang kamunduhan, iyon ay, walang amoy ng patay, pero lahat ay katapatan, pagkamakatuwiran, ang lahat ay kadalisayan, kawalang-lihim, walang itinatago, walang pagkukubli; sariwa ang lahat, kasiyahan ang lahat, pagpapatatag ang lahat. Kung sinuman ay pinamamalagi ang amoy ng patay, tiyak na hindi siya maaaring manatili sa Aking kaharian, pero pamumunuan ng Aking tungkod na bakal. Lahat na walang-katapusang hiwaga mula pa noong unang panahon hanggang sa kasalukuyan ay lubusang ibinubunyag sa inyo—yaong mga natatamo Ko sa mga huling araw—hindi ba ninyo nararamdamang pinagpala kayo? Higit pa nga ang araw ng hayagang pagpapamalas sa araw kapag nakikibahagi kayo sa Aking paghahari.

Yaong mga tunay na namumuno bilang mga hari ay umaasa sa Aking pagtatalaga at pamimili, at walang dapat na anumang kalooban ng tao. Kung may sinumang mangangahas na makibahagi rito, dapat maranasan niya ang hampas ng Aking kamay, at siya ang pakay ng Aking naglalagablab na apoy; ito ang isa pang panig ng Aking pagkamakatuwiran at kamahalan. Nasabi Ko na, pinamumunuan Ko ang lahat ng bagay, Ako ang marunong na Diyos na gumagamit ng lubos na awtoridad, at hindi Ako maluwag kaninuman, malupit, na walang personal na pakiramdam. Pinakikitunguhan Ko ang sinuman (gaano man siya kagaling magsalita, hindi Ko siya pagpapasensiyahan) sa Aking pagkamakatuwiran, katapatan, at kamahalan, samantalang tinutulungan ang lahat na mas makita ang kamanghaan ng Aking mga gawa, makita kung ano ang ibig sabihin ng Aking mga gawa. Isa-isa Kong pinaparusahan ang lahat ng uri ng pagkilos ng masasamang espiritu, isa-isang itinatapon ang mga ito sa napakalalim na hukay. Tinapos Ko ang gawaing ito bago nagsimula ang panahon, hinahayaang walang katayuan ang mga ito, hinahayaang walang lugar para magawa ang gawain ng mga ito. Lahat ng Aking hinirang na bayan, yaong mga itinalaga at pinili Ko, ay hindi kailanman maaangkin ng mga ito sa kahit anong oras, pero palaging banal. Yaong mga hindi Ko naitalaga at napipili ay ipinapasa Ko kay Satanas at hindi na hinahayaang manatili pa. Ang Aking mga atas sa pangangasiwa sa lahat ng aspeto ay may kinalaman sa Aking pagkamakatuwiran, Aking kamahalan. Hindi Ko pakakawalan kahit isa ng mga yaong kung kanino gumagawa si Satanas, pero itatapon sila kasama ng kanilang mga katawan sa Hades, dahil namumuhi Ako kay Satanas. Hindi Ko sa paanuman basta palalampasin ito, pero lubusang wawasakin at hindi bibigyan ng pinakamaliit na pagkakataong magawa ang gawain niya. Yaong mga pinasama ni Satanas sa isang partikular ng antas (yaong mga pakay ng sakuna) ay ganoon dahil sa matalinong pagsasaayos ng Aking sariling kamay. Huwag isiping dahil ito sa bangis ni Satanas, pero alamin na Ako ang Makapangyarihang Diyos na namumuno sa lahat sa sansinukob! Para sa Akin walang mga suliraning hindi malulutas, mas lalong walang hindi matutupad o anumang salitang hindi masasabi. Hindi dapat kumilos ang tao bilang mga tagapayo Ko. Mag-ingat na mahampas ng Aking kamay at maitapon sa Hades. Sinasabi Ko sa’yo! Yaong mga maagap na nakikipagtulungan sa Akin ngayon ang mga pinaka-matatalino, iniiwasan ang kawalan, tinatakasan ang kirot ng paghatol. Lahat ito ay nasa Aking pagsasaayos, Aking pagtatalaga; huwag gumawa ng di-maingat na pananalita, pananalitang mapagmalaki, pag-iisip na napakadakila mo. Hindi ba’t lahat ito ay sa pamamagitan ng Aking pagtatalaga? Kayong mga magiging tagapayo Ko ay walang kahihiyan! Hindi ninyo nalalaman ang sarili ninyong tayog, kahabag-habag na napakaliit! Gayunpaman, minamaliit ninyo ito, at hindi nauunawaan ang inyong mga sarili. Paulit-ulit kayong nagbibingi-bingihan sa Aking mga salita, hinahayaan ang Aking masisigasig na pagsisikap na mawalang-saysay, halos hindi iniisip na biyaya at awa Ko ito. Sa halip ay itinatanghal ninyo ang sarili ninyong katalinuhan nang paulit-ulit. Natatandaan ba ninyo ito? Anong pagkastigo ba ang dapat tanggapin ng mga taong nag-iisip na matalino sila? Walang malasakit at di-tapat sa Aking mga salita, hindi inuukit ang mga ito sa inyong mga puso, ginagamit ninyo ang pagkukunwari sa Akin para gumawa nang ganito at ganyan. Masasamang tao! Kailan ninyo lubusang isasaalang-alang ang Aking puso? Hindi ninyo isinasaalang-alang ang Aking puso, at kaya ang pagtawag sa inyo na masasamang tao ay hindi pagmaltrato sa inyo. Akmang-akma ito sa inyo!

Ipinapakita Ko ngayon sa inyo, isa isa, ang mga bagay na dating nakatago. Itinatapon ang malaking pulang dragon sa napakalalim na hukay at lubusang nawasak, dahil ang pagpapanatili dito ay ganap na walang kabuluhan, na ibig sabihin ay hindi makakagawa ng serbisyo para kay Cristo. Magmula ngayon wala na itong kulay pulang bagay; unti-unti itong dapat manghina hanggang mawala. Ginagawa Ko kung ano ang sinasabi Ko; ito ang pagtatapos ng Aking gawain. Alisin ang mga pagkaintindi ng tao, lahat na nasabi Ko, nagawa Ko. Sinumang sinusubukang maging matalino ay nagdadala ng pagkawasak sa sarili niya, nagdadala ng paghamak sa sarili niya, at ayaw mabuhay. Kaya paluluguran Kita at tiyak na hindi pananatilihin ang gayong mga tao. Magmula ngayon, ang mamamayan ay sisidhi sa kahusayan, samantalang lahat ng mga hindi maagap na nakikipagtulungan sa Akin ay matatangay sa kawalan. Yaong Aking mga nasasang-ayunan ay yaong Aking gagawing ganap. Hindi Ko itatapon kahit isa. Walang pagsalungat sa Aking sinasabi. Yaong mga hindi maagap na nakikipagtulungan sa Akin ay magdurusa ng higit na pagkastigo, pero sa bandang huli tiyak na ililigtas Ko sila, gayunman sa panahong iyon, ang lawak ng kanilang mga buhay ay magiging ibang-iba. Gusto mo bang maging gayong tao? Tumindig ka at makipagtulungan sa Akin! Tiyak na hindi Ko pakikitunguhan nang may paghamak yaong mga taimtin na ginugugol ang kanilang mga sarili para sa Akin. Yaong mga taimtim na inilalaan ang kanilang mga sarili sa Akin, ipagkakaloob Ko ang lahat ng pagpapala Ko sa’yo. Lubusan mong ihandog ang iyong sarili sa Akin! Ang kinakain mo, ang isinusuot mo, at ang hinaharap mo ay lahat nasa Aking mga kamay, isasaayos Ko lahat ito nang wasto, para sa iyong walang katapusang kasiyahan, di-mauubos, dahil nasabi Ko na, “Sa mga yaong taimtim na gumugugol para sa Akin, tiyak na pagpapalain Ko kayo nang labis.” Lahat ng pagpapala ay dumarating sa bawat taong taimtim na ginugugol ang sarili para sa Akin.

Sinundan:Ang Ika-animnapu’t siyam na Pagbigkas

Sumunod:Ang Ika-pitumpu’t-tatlong Pagbigkas

Baka Gusto Mo Rin