Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 17

Itinatayo ang iglesia at sinusubukan ni Satanas ang buong makakaya nito na gibain ito. Gusto nitong gibain ang Aking pagtatayo sa anumang maaaring paraan, kaya dapat kaagad linisin ang iglesia. Dapat walang mga latak o anumang masasama na natitira; dapat itong linisin upang maging walang kapintasan ito at nananatiling kasing linis tulad nang dati. Dapat gising kayo at naghihintay sa bawat sandali, at dapat mas manalangin sa harapan Ko. Dapat matanto ang ibat ibang balak at mga tusong pakana ni Satanas, kilalanin ang espiritu, kilalanin ang mga tao at makayang mahiwatigan ang lahat ng uri ng tao, mga usapin at mga bagay; dapat mas kumain at uminom ng Aking mga salita at, mas mahalaga pa, dapat makayang kumain at uminom ng mga ito sa sarili ninyo. Sangkapan ang sarili ninyo ng buong katotohanan, lumapit sa Akin upang mabuksan Ko ang inyong mga espirituwal na mata at pahintulutan kayong makita ang lahat ng mga hiwaga na nasa loob ng espiritu…. Kapag pumapasok ang iglesia sa bahagi ng pagtatayo nito, nauuwi ito sa isang digmaan ng mga banal laban kay Satanas[a]. Inilalahad sa harap ninyo ang ibat ibang nakapangingilabot na kaanyuan ni Satanas; tumitigil ba kayo at bumabalik sa dati, o naninindigan kayo at lumalakad pasulong, umaasa sa Akin? Lubusang ihantad ang masasama at mga pangit na kaanyuan ni Satanas, at huwag mag-atubiling makasakit at huwag magpakita ng awa! Labanan si Satanas hanggang kamatayan! Ako ang iyong ayuda at dapat mayroon kang espiritu ng batang lalaki! Nagwawala si Satanas sa kahuli-hulihang paghihingalo nito pero hindi pa rin nito matatakasan ang Aking paghatol. Nasa ilalim ng Aking mga paa si Satanas at tinatapakan din ng inyong mga paa—totoo ito!

Lahat yaong mga relihiyosong nanggagambala at yaong mga ginigiba ang iglesia ay hindi dapat pinapayagan kahit katiting at kaagad Ko silang hahatulan. Ilantad si Satanas, yurakan ito, lubusang wasakin ito at hayaan itong walang mataguan. Tiyal na ibubunyag ng lahat ng uri ng mga demonyo at multo ang mga tunay na anyo nito sa harapan Ko at itatapong lahat ang mga ito sa walang hanggang hukay kung saan hindi sila makalalaya kailanman; lahat ng mga ito ay nasa ilalim ng ating mga paa. Kung gusto mo na makibaka sa mabuting pakikibaka para sa katotohanan, kung gayon una sa lahat, huwag bigyan ng pagkakataon ng gumawa si Satanas, at para magawa ito kailangang maging isa kayo sa isipan at kayang maglingkod na nakikipag-ugnayan, bitiwan lahat ng mga sarili ninyong pagkaintindirelinquish all your own conceptions, mga kuro-kuro, mga pananaw at mga paraan ng paggawa ng mga bagay, payapain ang puso mo sa loob Ko, magtuon sa tinig ng Banal na Espiritu, bigyang pansin ang gawain ng Banal na Espiritu at maranasan ang mga salita ng Diyos nang detalyado. Dapat mayroon lang isang layunin, na ang maisagawa ang kalooban Ko. Wala kang dapat ibang layunin. Dapat tumingin ka sa Akin ng buong puso mo, masdan ang Aking mga pagkilos at ang paraan nang paggawa Ko ng mga bagay nang malapitan, at huwag magpabaya sa paanuman. Dapat matalas ang iyong espiritu, bukas ang mga mata mo. Karaniwan na, yaong mga hindi tama ang mga layunin at tunguhin, yaong mga gustong makita ng iba, mga sabik gumawa ng mga bagay, mga malamang manggagambala, mga matibay sa relihiyosong katuruan, mga kampon ni Satanas, atbp., kapag nanindigan ang mga taong ito nagiging suliranin sila para sa iglesia at napupunta sa wala ang pagkain at inuman ng mga kapatiran; kapag nakatagpo kayo ng ganitong uri ng taong nagkukunwari kung gayon kaagad pagbawalan sila. Kung hindi sila nagbabago sa kabila ng paulit-ulit na pagpapaalala sa gayon magdurusa sila nang matindi. Kung yaong mga nagmamatigas na ipinipilit ang kanilang paraan ay ipinagtatanggol ang kanilang sarili at sinusubukang pagtakpan ang kanilang kasalanan, dapat kaagad silang ihiwalay ng iglesia at huwag bigyan ng lugar para magpakana. Huwag mawalan ng marami sa pagsisikap na magligtas ng kaunti, at ituon ang tingin sa buong larawan.

Dapat nabuksan na ngayon ang iyong mga espirituwal na mata, at makita ang pagkakaiba ng ilang uri ng mga tao sa iglesia:

Anong uri ng tao ang nauunawaan ang mga expirituwal na usapin at nalalaman ang espiritu?

Anong uri ng tao ang hindi nauunawaan ang mga espirituwal na usapin?

Anong uri ng tao ang may masasamang expiritu sa loob nila?

Anong uri ng tao ang may Satanas na gumagawa sa kanila?

Anong uri ng tao ang malamang na manggagambala?

Anong uri ng tao ang may Banal na Espiritu ng gumagawa sa kanila?

Anong uri ng tao ang nagpapakita ng pagsaalang-alang tungo sa pasanin ng Diyos?

Anong uri ng tao ang maisasagawa ang kalooban Ko?

Sino ang Aking tapat na saksi?

Alamin na ang kaliwanagan na ibinibigay ng Banal na Espiritu sa lahat ng iglesia ang pinakamataas ng pangitain ngayon. Huwag maging naguguluhan tungkol sa mga bagay na ito, pero sa halip dapat maglaan ng panahon na lubusang isipin ang mga ito—lubhang napakaselan nito para sa inyong pag-unlad sa buhay! Kung hindi ninyo nauunawaan ang mga bagay na ito sa harap mismo ng sarili ninyong mga mata kung gayon hindi ninyo kayang maglakad sa landas na hinaharap, malalagay ka sa panganib ng tukso at pagkabihag anumang oras, at maaaring masila ka. Ang pangunahing bagay ngayon ay magtuon sa pagiging napapalapit sa Akin sa puso mo, higit na pakikisama sa Akin, at anumang kulang sa iyo o hinahanap mo ay pupunan sa iyo sa pamamagitan ng pagiging malapit sa Akin at pakikisama sa Akin. Tiyak na paglalaanan ang buhay mo at magkakaroon ka ng bagong kaliwanagan. Hindi Ko kailanman tinitingnan kung gaano ka kamangmang dati at hindi Ko natatandaan ang inyong mga pagsalangsang. Tinitingnan Ko kung paano mo Ako minamahal: Maaari mo ba Akong mahalin higit sa lahat ng ibang bagay? Tumintingin Ako para makita kung makababalik ka o hindi at umaasa sa Akin para iwaksi ang iyong kamangmangan. Ilang tao ang naninindigan sa Akin, hayagang lumalaban sa Akin, at hinahatulan ang ibang tao; hindi nila alam ang Aking mga salita, at malamang din na hindi nila matagpuan ang Aking mukha. Lahat yaong mga nasa harapan Ko na taimtim na naghahanap sa Akin, na may mga pusong nagugutom at nauuhaw sa pagkamakatuwiran, liliwanagan Kita, magbubunyag sa iyo, hahayaan kang makita Ako sa iyong sariling mga mata at maunawaan ang Aking kalooban nang personal; tiyak na mabubunyag sa iyo ang Aking puso, upang maunawaan mo. Dapat isinasagawa mo iyan na nililiwanagan Ko sa loob mo ayon sa Aking mga salita, kung hindi ay hahatulan ka. Sumunod sa kalooban Ko at hindi ka maliligaw.

Para sa lahat yaong naghahanap na makapasok sa Aking mga salita, ibayong biyaya at mga pagpapala ang mapapasainyo, magkakaroon ng bagong kaliwanagan araw-araw, bagong mga pananaw araw-araw at nakadarama nang mas sariwa sa pagkain at pag-inom ng Aking mga salita araw-araw; matitikman ito sa sarili bibig: Napakatamis nito! … Dapat maging maingat, at huwag masisiyahan kapag mayroon ilang pananaw at nagkaroon ng isang tikim ng katamisan-ang susi ay magpatuloy na sumusulong sa paghahanap! Iniisip ng ilang tao na ang gawain ng Banal na Espiritu ay totoong kamangha-mangha at tunay—ito nga talaga ang persona ng Makapangyarihang Diyos na hayagang ibinubunyag, at lalo pang dakilang mga tanda at kababalaghan ang nasa hinaharap. Maging maingat at gising sa lahat ng oras, panatilihing nakatuon ang paningin sa pinagmulan, manahimik sa Aking harapan, magbigay-pansin at makinig nang mabuti, at maging tiyak tungkol sa Aking mga salita. Walang maaaring kalabuan; kung may anumang pagaalinlangan ka kung gayon kinatatakutan Kong mawawala ka paglampas sa pintuang-daan. Magkaroon ng malilinaw na pangitain, manindigan sa matibay na saligan, sundan itong agos ng buhay at mahigpit na sumunod saanman ito dadaloy; walang pasubaling huwag magkaroon ni katiting na pag-aatubili. Kumain lang, uminom at magbigay papuri, maghanap na may malinis na puso at huwag manghimagod. Dalhin anumang hindi maunawaan sa harapan Ko nang higit pa at tiyaking huwag magkaroon ng isang nagdududang puso upang maiwasan ang dumanas ng matinding kawalan. Umalinsabay! Umalinsabay! Huwag lalayo! Itapon ang mga hadlang at huwag maging napakasama. Buong pusong magtaguyod at huwag umurong. Dapat ihandog mo ang iyong puso sa lahat ng panahon at huwag kailanman pumalya kahit isang sandali. Palaging mayroong bagong gawain gagawin ang Banal na Espiritu, gumagawa ng mga bagong bagay at may bagong kaliwanagan araw-araw; isang pagbabagong-anyo sa bundok—lumitaw na ang banal na espirituwal na katawan ng Diyos! Ang Araw ng pagkamakatuwiran ay nagpapasinag ng liwanag at nagniningning, nakikita na ng lahat ng mga bansa at lahat ng mga tao ang Iyong maluwalhating mukha. Magniningning ang Aking liwanag sa lahat yaong mga lumalapit sa harapan Ko. Liwanag ang Aking mga salita, nangunguna sa harapan. Hindi papaling sa kaliwa o kanan habang naglalakad kayo pero lalakad sa loob ng Aking liwanag, at ang pagtakbo ay hindi magiging isang di-mabungang pagpapagal. Dapat malinaw na makita ang gawain ng Banal na Espiritu at ang Aking kalooban ay naroon sa loob nito. Nakakubli ang lahat ng hiwaga at unti-unti itong mabubunyag sa iyo. Isaisip ang Aking mga salita sa lahat ng panahon at lumapit sa harapan Ko para sa higit pang pakikisama sa Akin. Sumusulong ang gawain ng Banal na Espiritu. Lumakad sa Aking mga yapak; mga dakilang kababalaghan ang nasa unahan at ibubunyag ang mga ito sa iyo isa-isa. Yaon lamang mga nagmamalasakit, mga naghihintay at mga gising ang makikita ang mga ito. Tiyaking hindi magpapabaya. Ang plano ng pamamahala ng Diyos ay papalapit sa huling yugto nito, magtatagumpay ang pagtatayo ng iglesia, ang bilang ng mga matatagumpay ay nakatakda na, magagawa ang matagumpay na batang lalaki at papasok sila sa kaharian kasama Ko, panghahawakan ang pagka-hari kasama Ko, pamumunuan ang lahat ng bansa ng bakal na tungkod at maluluwalhating sama-sama!

Talababa:

a. Inalis ng orihinal na teksto “laban kay Satanas.”

Sinundan:Kabanata 16

Sumunod:Kabanata 18

Baka Gusto Mo Rin