Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Klasikong Tanong at Sagot sa Ebanghelyo ng Kaharian

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Tanong 10: Madalas na ipinapaliwanag ni Pastor Yuan ng aming iglesia ang Biblia, tinuturuan tayong maging mababang-loob, matiyaga, at masunurin. Kapani-paniwala ang kanyang pananalita, at mukhang makadiyos mula sa kanyang panlabas na anyo. Nakinig din si Pastor Yuan sa inyong pagpapatotoo tungkol sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw sa atin. Inamin din niya na ang salita ng Makapangyarihang Diyos ay ang katotohanan, ngunit bakit hindi niya ito tinatanggap? Bakit nagkakalat pa siya ng mga tsismis sa lahat ng lugar, kinokondena at tinututulan ang gawain ng Diyos sa mga huling araw, at pinipigilan ang mga tao na bumaling sa Makapangyarihang Diyos?

Sagot: Aang mga pinuno ng relihiyon na tumututol at nagkokondena sa gawain ng Makapangyarihang Diyos ay hindi isang di-pangkaraniwang bagay. Noong pumunta ang Panginoong Jesus upang isakatuparan ang Kanyang gawain, hindi ba’t kinondena at pinahirapan din Siya ng mga namumunong Hudyo? Sa bandang huli ipinako pa nila ang Panginoong Jesus sa krus. Ito ang katotohanan batay sa kasaysayan. Darating ang Makapangyarihang Diyos ng mga huling araw, at ang mga salitang Kanyang ipinapahayag ay katotohanan lahat at kinukumbinsi nang lubos ang mga tao. Ang sinuman na tapat na naniniwala sa Diyos at nagugutom sa katotohanan, kapag nabasa ang salita ng Maskapangyarihang Diyos, ay babaling sa Makapangyarihang Diyos. Ngunit natatakot ang mga pastor at mga matatanda sa mga relihiyosong lupon na kung ang lahat ng mananampalataya ay babaling sa Makapangyarihang Diyos, wala nang matitira na makikinig sa kanilang hungkag na kaalaman tungkol sa Biblia at mga teorya sa teolohiya. Pagkatapos ay malalagay sa panganib ang kanilang katayuan at kabuhayan. Kung kaya’t kailangan nilang tutulan at kondenahin ang Makapangyarihang Diyos na parang mga baliw. Tingnan muna natin ang isang talata mula sa salita ng Makapangyarihang Diyos. Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Ang sinumang hindi nauunawaan ang layunin ng gawa ng Diyos ay yaong naninindigan laban sa Diyos, at lalo na yaong mga alam ang layunin ng gawa ng Diyos ngunit hindi hinahangad na bigyang kasiyahan ang Diyos. Yaong mga nagbabasa ng Biblia sa mga enggrandeng iglesia, nagsasalaysay ng Biblia araw-araw, ngunit ni isa ay hindi nauunawaan ang mga layunin ng gawa ng Diyos. Wala ni isa ang kayang makilala ang Diyos; bukod dito, wala ni isa ang umaayon sa puso ng Diyos. Lahat sila ay mga walang silbi, masasamang tao, bawat isang tumatayo nang mapagmataas para turuan ang Diyos. Kahit iwinawasiwas nila ang ngalan ng Diyos, kusang-loob nila Siyang sinasalungat. Kahit tinatawag nila ang kanilang mga sarili na mananampalataya ng Diyos, sila yaong mga kumakain ng laman at umiinom ng dugo ng tao. Ang lahat ng mga taong iyon ay demonyong lumalamon sa kaluluwa ng tao, mga diyablong sinasadyang manggambala sa mga sumusubok lumakad sa tamang landas, at sagabal na humahadlang sa landas ng mga naghahanap sa Diyos. Kahit sila ay may ‘malulusog na laman’, paano malalaman ng kanilang mga tagasunod na sila ay antikristo na umaakay sa tao sa pagsalungat sa Diyos? Paano nila malalaman na sila ay demonyong nabubuhay na sadyang naghahanap ng kaluluwang lalamunin? (“Ang Lahat ng Hindi Kilala ang Diyos ay Yaong Sumasalungat sa Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). Walang naniwala na tututulan ng relihiyosong mundo ang Diyos, ngunit ibinunyag ng pagdating ng Panginoong Jesus ang mga anticristo sa mga relihiyosong lupon. Pinahirapan at kinondena ng mga pinuno ng relihiyon ang Panginoong Jesus, at sa huli, ipinako nila Siya sa krus. Ang katotohanang ito ay patunay na ang lahat ng pinuno ng relihiyon ay tinututulan ang Diyos habang naglilingkod sila sa Kanya. Kapag ipinapaliwanag ng mga pastor at mga pinuno ng relihiyon ng mga huling araw ang Biblia, madalas nilang ginagamit ang mga salita at doktrina upang maparangalan ang kanilang sarili, ngunit hindi nila isinasagawa ang mga salita ng Panginoong Jesus. Lalo na kapag darating sa kanila ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, lubusang nalalantad ang kanilang pagkamuhi sa katotohanan at malasatanas na kalikasan. Upang protektahan ang kanilang mga posisyon at kabuhayan, gumagawa sila ng lahat ng uri ng tsismis at buong galit nilang tinututulan at kinokondena ang Makapangyarihang Diyos, nililinlang at kinokontrol ang mga mananampalataya. Isinasara pa nila ang iglesia sa ilalim ng pagkukunwaring gusto nilang “protektahan ang kawan ng tupa at ipagtanggol ang katotohanan,” hinahadlangan ang mga tao sa pagsisiyasat sa gawain at mga salita ng Makapangyarihang Diyos. Ang mas kasuklam-suklam ay binubuo at pinananatili ng ilang pastor at pinuno ang kanilang sariling reputasyon, sinusubukang makamit ang kanilang kasuklam-suklam na layunin na pagkukulong at pagkontrol sa mga tao, sa pamamagitan ng garapalang pagnanakaw sa mga salita ng Makapangyarihang Diyos at pangangaral ng mga ito sa mga mananampalataya. Ito ay lubusang naglalantad sa kanilang marahas na mga ambisyon na makipagpaligsahan sa Diyos para sa katayuan. Itong mga pastor at pinuno ng relihiyon ay kapareho lang ng mga Fariseong Hudyo na nagkondena at tumutol sa Panginoong Jesus noon. Lahat sila ay namumuhi sa katotohan at mga anticristo na ang tingin sa Diyos ay kaaway. magiging napakahirap sana na makita ang totoong mga kulay nila. Matindi ang kanilang paglabag sa disposisyon ng Diyos at nakatakdang makatanggap ng matuwid na kaparusahan ng Diyos.

mula sa iskrip ng pelikulang Awit ng Tagumpay

Sinundan:Tanong 9: Gusto kong malaman kung pa’no ginagawa ng Makapangyarihang Diyos ang paghatol Niya para iligtas ang sangkatauhan kay Satanas. Maaari niyo bang ibahagi sa ‘min ang karanasa’t patotoo niyo?

Sumunod:Tanong 11: Pinahirapan din si Pastor Yuan ng CCP dahil sa kanyang pananampalataya noong nakaraan. Hindi ko kailanman inakala na makikipagsabwatan siya sa mala-demonyong CCP upang tutulan ang Makapangyarihang Diyos. Hindi ba ito garapalang pagsalungat sa Diyos? Paano naging napakataksil at napakamalisyoso ang mga pastor at mga namumuno na ito?

Baka Gusto Mo Rin