Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

`

Ang Ikalabing-siyam na Pagbigkas

Habang patuloy na sumusulong ang gawain ng Banal na Espiritu, nadadala tayong muli ng Diyos sa isang bagong paraan ng gawain ng Banal na Espiritu. Bunga nito, hindi maiiwasan na nagkaroon ang ilan ng maling pagkaunawa sa Akin at gumawa ng mga reklamo sa Akin. Ang ilan ay nakikipaglaban at sinalansang Ako, at nasusuri Ako. Gayunman, buong awa pa rin Akong naghihintay para sa inyong pagsisisi at pagbuti. Ang pagbabago sa paraan ng gawain ng Banal na Espiritu ay ang Diyos Mismo na hayagang nagpapakita. Mananatiling hindi nagbabago ang Aking salita! Yamang ikaw itong inililigtas Ko, hindi Kita pababayaan sa kalagitnaan ng daan. Pero mayroong mga pagdududa sa loob ninyo at gusto ninyong bumalik nang walang dala. Huminto na sa pagsulong ang ilan sa inyo habang nagmamasid at naghihintay ang iba. Sunud-sunuran naman ang iba sa kalagayan, at gumagaya lang ang ilan sa ginagawa ng iba. Talagang pinatigas ninyo ang inyong mga puso! Kinukuha mo ang sinabi Ko sa inyo at ginawa itong sariling kahambugan at pagmamalaki mo. Higit pang pagnilay-nilayan ito—ito ay walang iba kundi mga salita ng awa at paghatol na dumarating sa iyo. Talagang mapanghimagsik kayo. Tuwirang nagsasalita at tuwirang nagsusuri ang Banal na Espiritu. Dapat kayong matakot. Huwag kumilos nang padalus-dalos o huwag magpadala. Huwag maging palalo, hambog, o mapagmataas! Dapat higit na magtuon sa pagsasagawa ng Aking salita, at ipamuhay ang Aking salita saanman magpunta, upang talagang mabago ka ng Aking salita mula sa loob at mahayag ang Aking disposisyon sa iyo. Mga tunay na kinalabasan ang mga ito.

Upang maitayo ang iglesia, dapat maging natatanging tayog ka, at buong puso at walang tigil na naghahanap, gayundin tinatanggap ang pagsusunog at paglilinis ng Banal na Espiritu at maging isang nabagong tao. Sa ilalim ng ganitong mga kalagayan maitatayo ang iglesia. Napangungunahan kayo ngayon ng gawain ng Banal na Espiritu upang simulan ang pagtatayo ng iglesia. Kung patuloy kayong gagawi na makupad at may kamangmangan gaya nang dati, kung gayon wala na kayong pag-asa. Dapat sangkapan ninyo ang inyong mga sarili ng buong katotohanan at magkaroon ng espirituwal na kaunawaan, at lumakad sa perpektong daan ayon sa Aking karunungan. Para maitayo ang iglesia, dapat nasa espiritu ka ng buhay at hindi lang gumagaya nang paimbabaw. Ang paraan ng paglago sa buhay mo ay kaparehong paraan kung saan naitatayo ka. Gayunman, pansinin na yaong mga umaasa sa mga espirituwal na kaloob o yaong mga hindi kayang unawain ang mga espirituwal na usapin o kulang sa praktikalidad ay hindi maitatayo, ni yaong mga hindi kayang maging malapit o makipag-usap sa Akin sa lahat ng panahon. Yaong mga buhos na buhos ang kanilang mga isip sa mga pagkaintindi o nabubuhay sa mga katuruan ay hindi maitatayo, at maging yaong mga ginagabayan ng kanilang mga damdamin. Anuman ang pakikitungo sa iyo ng Diyos, dapat lubusan kang magpasakop sa Kanya. Kung hindi, hindi ka maitatayo. Yaong mga abala sa sarili nilang pagpapahalaga sa sarili, pagkamakatuwiran sa sarili, kayabangan, at kapanatagan at gustong maging mapangmata at ipagpasikat ang mga sarili ay hindi maitatayo. Yaong mga hindi makapaglingkod sa pakikipag-ugnayan sa iba ay hindi maaaring maitayo. Yaong mga walang espirituwal na kaunawaan at pikit-matang sumusunod sa sinumang nangunguna ay hindi maitatayo, at yaong mga bigong maunawaan ang Aking mga layunin at nabubuhay sa mga sinaunang kalagayan ay hindi maitatayo. Yaong mga napakabagal na sumunod sa bagong liwanag at walang pangitain bilang isang saligan ay hindi maitatayo.

Dapat maitayo ang iglesia sa lalong madaling panahon, at mayroon Akong mahalagang pagkabahala para rito. Dapat magsimula ka sa pamamagitan ng pagtuon sa positibo, at sumali sa mga hanay ng pagtatayo sa paghahandog ng iyong sarili ng buong lakas mo. Kung hindi, tatanggihan ka. Dapat ganap mong talikuran ang dapat talikuran, at kumain at uminom nang tama ang dapat kainin at inumin. Dapat isabuhay mo ang katunayan ng Aking salita, at hindi ka dapat magtuon sa mga mababaw at walang-halagang usapin. Tanungin ang sarili mo, gaano karami na ang nakuha mo sa Aking salita? Gaano karami ang isinasabuhay mo sa Aking salita? Dapat manatili kang makatuwiran at umiwas sa pagiging padalus-dalos. Kung hindi, nakapipinsala lang ito, hindi nakakatulong sa iyong sariling paglago sa buhay. Dapat mong maunawaan ang katotohanan, malaman paano ito isinasagawa, at hayaang ang Aking salita na talagang maging buhay mo. Ito ang napakahalagang punto!

Dahil nakaabot na sa isang maselan na sandali ang pagtatayo ng iglesia, bumabalangkas si Satanas ng mga plano, at ginagawa ang sukdulan nito para gibain ito. Hindi kayo dapat pabaya pero maingat ng magpatuloy at gumamit ng kaunawaan sa espiritu. Kung wala ang gayong kaunawaan, daranas ka ng malaking kawalan. Hindi ito maliit na bagay lang. Dapat isaalang-alang mo ito bilang isang mahalagang usapin. May kakayahan si Satanas sa paggawa ng mga huwad na pagpapakita at pagbebenta ng mga huwad na may makahulugang pagkakaiba sa kahusayan ng mga nilalaman nito. Gumagawi ang mga tao na napakahangal at walang ingat, at nagkukulang sa kaunawaan, na ibig sabihin na hindi ka makapananatiling makatuwiran at mahinahon sa lahat ng panahon. Hindi masumpungan saanman ang inyong puso. Isang karangalan at gayundin isang kawalan ang paglilingkod. Maaari itong humantong alinman sa pagpapala o kasawian. Manatiling tahimik sa Aking presensiya at mabuhay ayon sa Aking salita, at talagang mananatili kang mapagbantay at gumagamit ng kaunawaan sa espiritu. Kapag dumarating si Satanas, makakaya mong magbantay laban dito kaagad, gayundin madarama ang pagdating nito; madarama mo ang talagang pagkaasiwa sa iyong espiritu. Nakikibagay ang kasalukuyang gawa ni Satanas sa mga pagbabago ng mga kalakaran. Kapag gumagawing may kahangalan at kulang sa pagiging mapagbantay ang mga tao, mananatili sila sa pagkabihag. Dapat manatili kang mapagbantay sa lahat ng panahon at maingat na nagmamasid. Huwag makipagtalo sa sarili mong mga kapakinabangan at kalugihan, o tinataya para sa kapakanan ng sarili mong pakinabang. Sa halip, hanaping matupad ang Aking kalooban.

Maaaring magmukhang magkapareho ang mga bagay pero ang katangian ng mga ito ay maaaring magkakaiba. Dahil dito, dapat kilalanin mo ang mga tao gayundin ang mga espiritu. Dapat gumamit ka ng kaunawaan at manatiling makatuwiran sa espirituwal. Kapag lumilitaw ang kamandag ni Satanas ay kaagad mong makakayang makilala ito. Hindi nito matatakasan ang liwanag ng paghatol ng Diyos. Dapat magbigay ka ng matamang pansin sa pakikinig sa tinig ng Banal na Espiritu habang nabubuhay sa espiritu. Huwag sunud-sunuran sa iba at ipagkamali kung ano ang kabulaanan sa isang bagay na totoo. Huwag basta sumunod sa sinumang nangunguna, baka dumanas ka ng malalaking kawalan. Ano ang mararamdaman mo rito? Naramdaman mo ba ang mga kahihinatnan? Huwag kang basta-basta nakikialam sa paglilingkod o isingit ang iyong sariling mga kuro-kuro rito, kung hindi pababagsakin Kita. Mas masahol pa, kung tumatanggi kang sumunod at sinasabi at ginagawa ayon sa gusto mo, itatakwill Kita! Hindi kailangan ng iglesia na humakot ng mas maraming tao; ninanais nito yaong mga taimtim na nagmamahal sa Diyos at talagang nabubuhay ayon sa Aking salita. Dapat batid mo ang iyong sariling tunay na kalagayan. Hindi ba panlilinlang sa sarili kapag ipinapalagay ng mahirap ang sarili nila na mayaman? Para maitayo ang iglesia, dapat ka sumunod sa Espiritu. Huwag tumuloy sa pamamagitan nang pagbubulag-bulagan, pero manatili sa iyong lugar at isakatuparan ang iyong sariling katungkulan. Hindi kayo dapat lumabas sa inyong mga papel, pero isakatuparan ang anumang katungkulan na maaari ninyong gampanan sa inyong sukdulang kalakasan, at sa gayon totoong malulugod Ako. Hindi ito na lahat kayo ay maglilingkod sa parehong katungkulan. Sa halip, bawat isa sa inyo ay dapat gampanan ang iyong sariling papel at italaga ang iyong paglilingkod sa pakikipag-ugnaany sa ibang nasa iglesia. Hindi dapat lumihis ang paglilingkod mo sa alinmang direksiyon.

Sinundan:Ang Ikalabing-walong Pagbigkas

Sumunod:Ang Ika-dalawampu’t dalawang Pagbigkas

Baka Gusto Mo Rin