Kabanata 44 at 45

Mula pa noong sinabi ng Diyos sa tao ang tungkol sa “pagmamahal para sa Diyos”—ang pinakamalalim sa lahat ng aralin—tumuon Siya sa pagsasalita tungkol sa paksang ito sa “ang mga pagbigkas ng pitong Espiritu,” na naging dahilan upang subukan ng lahat ng tao na makilala ang kahungkagan ng buhay ng tao, at sa gayon ay mahukay ang tunay na pagmamahal sa kanilang loob. Gaanong pagmamahal sa Diyos mayroon ang mga yaong umiiral sa kasalukuyang hakbang? Alam ba ninyo? Walang hangganan ang aralin ng “pagmamahal sa Diyos.” Anong uri ng pag-unawa mayroon ang lahat ng tao tungkol sa buhay ng tao? Ano ang kanilang saloobin patungkol sa pagmamahal sa Diyos? Nakahanda ba sila o hindi? Sinusundan ba nila ang napakalaking sambayanan, o kinamumuhian ang laman? Dapat kang maging malinaw at makaunawa sa lahat ng bagay na ito. Wala ba talagang nakapaloob sa mga tao? “Ibig Kong tunay Akong mahalin ng tao; gayunman sa ngayon, sinasadya pa rin ng mga tao na magpakabagal, hindi magawang ibigay ang kanilang tunay na pagmamahal sa Akin. Sa kanilang paglalarawan sa isip, naniniwala sila na kung ibinibigay nila ang kanilang tunay na pagmamahal sa Akin, walang malalabi sa kanila.” Sa mga salitang ito, ano ba talaga ang ibig sabihin ng “tunay na pagmamahal”? Bakit hinihingi pa rin ng Diyos ang tunay na pagmamahal ng mga tao sa kapanahunang ito na ang “lahat ng tao ay nagmamahal sa Diyos”? Sa gayon, ang layunin ng Diyos ay hingin sa tao na isulat ang kahulugan ng tunay na pagmamahal sa isang palasagutang papel, kaya’t ito ang tumpak na takdang-aralin na inilatag ng Diyos para sa tao. Hinggil sa hakbang na ito ng ngayon, bagama’t hindi humihingi ng malaki ang Diyos sa tao, hindi pa rin naaabot ng tao ang mga orihinal na hinihingi ng Diyos sa tao; sa madaling salita, hindi pa nila nailalagak ang lahat nilang lakas sa pagmamahal sa Diyos. Sa gayon, sa gitna ng hindi nila kahandaan, humihingi pa rin ang Diyos sa mga tao ng Kanyang mga kinakailangan, hanggang sa magkaroon ng bisa ang gawaing ito at Siya ay magtamo ng kaluwalhatian sa gawaing ito. Tunay nga na ang gawain sa lupa ay tinatapos ng pagmamahal para sa Diyos. Sa gayon, ipahihiwatig lamang ng Diyos sa tao ang pinakamahalaga sa lahat ng gawain kapag natapos na Niya ang Kanyang gawain. Kung bibigyan Niya ng kamatayan ang tao sa sandaling nagwakas na ang Kanyang gawain, anong mangyayari sa tao, anong mangyayari sa Diyos, at anong mangyayari kay Satanas? Masasabi lamang na “nalupig ng Diyos ang tao” kapag natamo na ang pag-ibig ng tao na nasa lupa. Kung hindi, sasabihin ng mga tao na inaapi ng Diyos ang tao, at sa gayon ay mapapahiya ang Diyos. Hindi magpapakahangal ang Diyos para walang imik na wakasan ang Kanyang gawain. Sa gayon, kapag malapit nang matapos ang gawain, babangon ang alon ng alab para sa pagmamahal sa Diyos, at ang pagmamahal sa Diyos ay magiging napapanahong usapin. Sabihin pa, itong pagmamahal sa Diyos ay walang bahid ng tao, ito ay isang walang-halong pagmamahal, tulad ng pag-ibig ng isang tapat na babae sa kanyang asawa, o ng pagmamahal ni Pedro. Hindi ang pagmamahal nina Job at Pablo ang ibig ng Diyos, kundi ang pagmamahal ni Jesus kay Jehova, ang pagmamahal sa pagitan ng Ama at ng Anak: “iniisip lamang ang Ama, nang walang pagsasaalang-alang sa pansariling pagkalugi o pakinabang, minamahal lamang ang Ama, at wala nang iba, at wala nang iba pang hinihingi.” Kaya ba ito ng tao?

Kung ihahambing ka namin sa ginawa ni Jesus, Siya na hindi ganap ang pagkatao, ano ang ating iniisip? Gaano kalayo ang narating ninyo sa inyong ganap na pagkatao? Kaya ba ninyong abutin ang sangsampu ng ginawa ni Jesus? Naangkop ba kayong mauwi sa krus para sa Diyos? Ang inyo bang pagmamahal sa Diyos ay makapagdadala ng kahihiyan kay Satanas? At gaano sa inyong pagmamahal sa tao ang inyo nang naalis? Nahalinhan na ba ito ng pagmamahal para sa Diyos? Talaga bang tinitiis ninyo ang lahat alang-alang sa pag-ibig sa Diyos? Sandaling isipin ang tungkol kay Pedro, na nabuhay sa lumipas na panahon, at saka tingnan ang inyong mga sarili, na nabibilang sa ngayon—talagang may malaking kaibhan; hindi kayo naaangkop tumayo sa harap ng Diyos. Sa inyong loob, may higit bang pagmamahal para sa Diyos, o higit na pagmamahal para sa demonyo? Ito ay dapat na halinhinang ilagay sa kaliwang-tabi at kanang-tabi ng timbangan, upang makita kung alin ang higit na mataas—gaanong pagmamahal para sa Diyos ang talagang nasa inyo? Nababagay ba kayong mamatay sa harap ng Diyos? Ang dahilan kung bakit nagawa ni Jesus na tumayo sa krus ay dahil sapat ang Kanyang mga karanasan sa lupa upang magdulot ng kahihiyan kay Satanas, at tanging sa dahilang iyan na tahasang tinulutan Siya ng Diyos Ama na tapusin ang yugtong iyon ng gawain; ito ay dahil sa hirap na Kanyang pinagdusahan at sa Kanyang pag-ibig para sa Diyos. Ngunit kayo ay walang gaanong kakayahan. Kaya’t dapat kayong magpatuloy sa pagdanas, pagkakamit ng pagkakaroon ng Diyos sa inyong puso, at wala nang iba pa—kaya ba ninyong tuparin ito? Mula rito, makikita kung gaano mo kinamumuhian ang Diyos, at kung gaano mo minamahal ang Diyos. Hindi dahil labis na mapaghanap ang Diyos sa tao, kundi dahil hindi masigasig ang tao sa kanyang paggawa. Hindi ba’t ito ang realidad ng kalagayan? Kung hindi, gaanong kaibig-ibig ang matutuklasan mo sa Diyos, at gaanong kasuklam-suklam ang masusumpungan mo sa iyong sarili? Dapat kang magbigay ng masusing pagsasaalang-alang sa mga bagay na ito. Makatwirang sabihin na kakaunti lamang sa ilalim ng mga kalangitan ang nagmamahal sa Diyos—ngunit makakaya mo bang maging tagapagpauna, lampasan ang pinakamahusay na nakamit sa mundo at mahalin ang Diyos? Walang hinihingi ang Diyos sa tao. Hindi ba makapagbibigay ang tao ng kaunti mang karangalan sa Kanya para dito? Wala ka bang kakayahang matamo kahit ito? Ano pa ang maaaring sabihin?

Sinundan: Kabanata 42

Sumunod: Kabanata 46

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

Kaugnay na Nilalaman

Kabanata 22 at 23

Ngayon, handa ang lahat na intindihin ang kalooban ng Diyos at alamin ang disposisyon ng Diyos, subalit walang nakakaalam kung bakit wala...

Kabanata 88

Sadyang hindi kayang maguni-guni ng mga tao ang lawak kung gaano na bumilis ang Aking hakbang: Kamangha-manghang pangyayari ito na...

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito

Kontakin Kami Gamit ang Messnger