Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

`

Ang Ika-limangpu’t anim na Pagbigkas

Nagsisimula na Akong gumawa ng mga pagkilos para parusahan yaong mga gumagawa ng masama, yaong mga gumagamit ng kapangyarihan, at yaong mga inuusig ang mga anak ng Diyos. Mula ngayon, sinumang sumasalungat sa Akin sa kanilang puso, ang kamay ng Aking mga atas na pangangasiwa kailanma’y mapapasakanila. Alamin ito! Ito ang pasimula ng Aking paghatol at walang awa ang ipakikita kaninuman at walang sinumang pakakawalan dahil Ako ang walang-damdaming Diyos na nagsasagawa ng pagkamakatuwiran; makabubuti sa inyo na kilalanin ito.

Hindi sa nais Kong parusahan yaong mga gumagawa ng masama, sa halip paghihiganti ito na idinulot sa kanila ng sarili nilang kasamaan. Hindi Ako kaagad nagpaparusa kaninuman, ni hindi Ko itinuturing sinuman nang di-makatarungan—isinasagawa Ko ang pagkamakatuwiran sa lahat. Talagang minamahal Ko ang Aking mga anak at talagang kinamumuhian Ko yaong mga masasama na nilalabanan Ako; ito ang prinsipiyo sa likod ng Aking mga pagkilos. Bawat isa sa inyo ay dapat magkaroon ng isang kaunawaan sa Aking mga atas na pangangasiwa. Kung hindi, hindi kayo magkakaroon ng kahit katiting na takot at magiging pabaya sa harapan Ko, at hindi ninyo malalaman kung ano ang nais Ko na gawing perpekto, kung ano ang nais Kong gawing ganap, kung ano ang nais Kong matamo at kung anong uri ng tao ang kinakailangan ng Aking kaharian.

Ang Aking mga atas ng pangangasiwa ay:

1. Maging sino ka man, kung sasalungating mo Ako sa puso mo, hahatulan ka.

2. Dahil yaong mga napipili Ko, madidisiplina sila kaagad para sa anumang maling panukala.

3. Ilalagay Ko sa isang dako yaong mga hindi naniniwala sa Akin sa isang tabi. Hahayaan Ko silang magsalita at kumilos nang walang-ingat hanggang sa pinaka-wakas kung kailan lubusang parurusahan Ko sila at aayusin sila.

4. Dahil yaong mga naniniwala sa Akin, aalagaan Ko sila at ipagsasanggalang sila sa lahat ng panahon. Tutustusan Ko sila ng buhay ginagamit ang paraan ng pagliligtas sa lahat ng panahon. Ang mga taong ito ay magkakaroon ng Aking pag-ibig at talagang hindi sila mahuhulog o maliligaw. Anumang kahinaan mayroon sila ay magiging panandalian, at talagang hindi Ko maaala-ala ito.

5. Dahil yaong mga parang naniniwala pero hindi talaga naniniwala—ibig sabihin yaong mga naniniwala na mayroong Diyos pero hindi hinahanap ang Cristo, pero hindi rin tumututol—ang ganitong uri ng mga tao ang pinaka-kahabag-habag, at sa pamamagitan ng Aking mga gawa ay gagawin Kong makakita sila nang malinaw. Sa pamamagitan ng Aking mga pagkilos, ililigtas Ko ang ganitong uri ng mga tao at ibinabalik sila.

6. Ang mga panganay ng anak ng Diyos na mga naunang tumanggap ng Akin pangalan ay pagpapalain! Talagang ipagkakaloob Ko ang pinakamainam na pagpapala sa inyo at kayo ay magkakaroon ng pagtamasa hanggang masiyahan ang inyong puso; walang sinumang mangangahas na hadlangan ito. Lahat ay lubusang inihanda para sa inyo, dahil ito ang Aking atas ng pangangasiwa.

Sa lahat ng aspeto makakaya ninyong makita kung ano ang ginagawa ng Aking kamay at kung ano ang mga kaisipang mayroon Ako sa Aking puso—hindi ba lahat ito ay para sa inyo? Sino sa inyo ang para sa Akin? Nasisiyasat na ba ninyo ang mga kaisipan sa inyong mga puso o ang mga salitang sinasabi ninyo? Nakagawa na ba kayo ng isang taimtim na paglapit sa mga bagay na ito? Nalilitong-isip! Talipandas! Hindi tinatanggap ang mga pagpipigil ng Banal na Espiritu! Napapakawalan Ko na ang Aking boses sa iyo paulit-ulit, pero walang pagtugon kailanman. Huwag nang maging mapurol ang ulo! Ang tungkulin mo ay maunawaan ang Aking kalooban at karagdagan pa ito ang daan na dapat mong pasukin. Talagan naguguluhan ka, wala kang kaunawaan, hindi mo nakikita nang malinaw kung ano ang nais Kong matupad sa iyo, o kung ano ang nais Kong matamo mula sa iyo! Upang maunawaan ang Aking kalooban dapat magsimula ka munang maging malapit sa Akin at higit na nakikisama sa Akin. Palagi mong sinasabi na hindi mo kayang maunawaan ang Aking kalooban; puno ka na ng iyong mga sariling bagay, kaya papaano Akong makagagawa sa iyo? Hindi ka maagap na pumupunta sa Akin, pero naghihintay lang nang di-kaaya-aya. Sinasabi Ko na gaya ka ng isang uod, pero minamasama mo ito at hindi ito tinatanggap. Ngayon dapat ay bumangon ka at makipagtulungan sa Akin! Huwag maging di-kanais-nais! Iyan ay maguurong ng buhay mo. Ang pagiging maagap ay magdadala ng mga pakinabang sa sarili mo, hindi sa iba—hindi mo pa ba nakikilala at nauunawaan ito? Madalas ibinubunyag ang Aking kalooban sa iyo—hindi mo ba nahihiwatigan ito? Bakit kailanma’y hindi mo kinikilala ito? At bakit kailanma’y hindi mo kayang maunawaan ang Aking kalooban? Ang pagkaunawa ba sa Aking kalooban ay hindi nagdadala ng kalamangan sa iyo?

Umaasa Ako na maipapakita mo ang pagsasaalang-alang sa Aking kalooban sa lahat ng aspeto upang magkaroon Ako ng daang mapupuntahan at isang tahanang mapagpapahingahan sa iyo. Huwag na Akong harangan pa, napakalupit nito! Wala kang pang-unawa sa Aking mga salita at walang pagtugon tungo sa mga ito. Tingnan at masdan kung anong oras na ngayon—wala nang paghihintay pa! Kung hindi mo susundang maigi ang Aking mga yapak kung gayon napakahuli na, lalong hindi magkakaroon ng anumang paraan para matubos mo ito!

Sinundan:Ang Ika-limampu’t tatlong Pagbigkas

Sumunod:Ang Ika-limampu’t walong Pagbigkas

Baka Gusto Mo Rin