Kabanata 80

Ang lahat ay nangangailangan ng tunay na komunikasyon sa Akin para maliwanagan at matanglawan; sa pamamagitan lamang nito magiging payapa ang espiritu. Kung hindi, ang espiritu ay hindi mapapayapa. Sa kasalukuyan, ang pinakamalalang karamdaman ninyo ay ang paghihiwalay ng Aking normal na pagkatao mula sa Aking ganap na pagka-Diyos; higit pa rito, ang karamihan sa inyo ay nagtutuon sa Aking normal na pagkatao, na para bang hindi ninyo kailanman nalaman na mayroon din Akong ganap na pagka-Diyos. Nilalapastangan Ako nito! Alam ba ninyo iyon? Ang inyong karamdaman ay napakalala na kung hindi kayo magmamadali at gagaling ay papatayin kayo ng Aking mga kamay. Sa Aking harap ay nag-aasal kayo sa isang paraan (nagpapakita bilang isang marangal na tao; mapagkumbaba at matiyaga), ngunit sa Aking likuran ay ganap na naiiba ang inaasal ninyo (lubos na mapagpaimbabaw, walang-patumangga at walang pagpipigil, ginagawa ang anumang nais ninyong gawin, lumilikha ng mga paghahati-hati, nagtatatag ng sariling mga kaharian, inaasam na ipagkanulo Ako). Kayo ay bulag! Buksan ang inyong mga mata na napalabo na ni Satanas! Tingnan ninyo kung sino talaga Ako! Wala kayong hiya! Hindi ninyo alam na kamangha-mangha ang Aking mga pagkilos! Hindi ninyo alam ang Aking pagiging makapangyarihan sa lahat! Sino ang masasabi na nagsisilbi kay Cristo datapuwa’t hindi pa siya naliligtas? Hindi ninyo alam kung anong papel ang inyong ginagampanan! Sa totoo lamang ay lumalapit ka sa harap Ko na balatkayong nagpapakita ng iyong mga panghalina—kaawa-awa ka! Sisipain kita palabas ng Aking bahay, hindi Ko ginagamit ang ganitong uri ng tao dahil hindi Ko sila itinalaga o pinili.

Ginagawa Ko ang sinasabi Ko, ang mga gumagawa ng masama ay hindi dapat matakot; hindi Ako gumagawa ng mali sa kanino mang tao. Lagi Akong kumikilos ayon sa Aking plano at kumikilos ayon sa Aking pagkamakatuwiran. Dahil ang mga gumagawa ng masama ay naging mga inapo ni Satanas simula noong paglikha, hindi Ko sila pinili; ito ang ibig sabihin ng “magbago man ang kinalalagyan o anyo ng mga bundok at ilog, ang kalikasan ng isang tao ay hindi magbabago.” Sa mga bagay na hindi mauunawaan ng sangkatauhan, lahat ay nilinaw na at walang natatago sa Akin. Marahil ay makakapagtago ka ng isang bagay mula sa paningin ng maliit na bilang ng mga tao, o makuha pa nga ang tiwala ng maraming tao, ngunit sa Akin, ito ay hindi napakadali. Sa katapusan, hindi kayo makakatakas sa Aking paghatol. Ang pagtitig ng sangkatauhan ay limitado, at kahit ang mga nakakaunawa sa maliit na bahagi ng kasalukuyang sitwasyon ay ibinibilang na kasama ng mayroong kaunting kasanayan. Para sa Akin, lahat ay nagpapatuloy nang maayos at walang humahadlang sa Aking daan nang kahit kaunti, dahil ang lahat ay nasa ilalim ng Aking pagkontrol at pagsasaayos. Sino ang mangangahas na hindi magpasakop sa Aking pagkontrol! Sino ang mangangahas na gambalain ang Aking pamamahala! Sino ang mangangahas na magtaksil o maging suwail sa Akin! Sino ang mangangahas na magsabi sa Akin ng isang bagay na hindi totoo, kundi magsasabi sa Akin ng isang kumpol ng kasinungalingan! Walang sinuman sa kanila ang makakatakas mula sa Aking napopoot na mga kamay. Kahit na sumuko ka na ngayon, at handa kang makastigo, at pumasok sa walang-hanggang kalaliman, hindi kita basta palalampasin. Dapat kitang iahon mula sa walang-hanggang kalaliman para muli kang maisailalim sa Aking kaparusahang puno ng poot (namumuhi sa kasukdulang antas). Mayroon ka bang lugar na matatakbuhan? Ang bagay na kinasusuklaman Ko nang higit sa lahat ay ang paghihiwalay ng Aking normal na pagkatao mula sa Aking ganap na pagka-Diyos.

Pinagpala ang mga tapat sa Akin; ibig sabihin, pinagpala ang mga totoong kumikilala sa Akin bilang ang Diyos Mismo na malapitang nagsusuri sa puso ng tao. Tiyak na pararamihin Ko ang iyong mga pagpapala at tutulutan kang tamasahin ang mabubuting pagpapala sa Aking kaharian magpakailanman. Ito rin ang pinakamabisang paraan para hiyain si Satanas. Gayunpaman, huwag masyadong mainip o mabahala; may panahon Akong itinakda para sa lahat. Kung ang itinakda Kong panahon ay hindi pa dumarating, kung gayon ay kahit na kulang pa ito ng iisang segundo, hindi Ako kikilos. Kumikilos Ako nang tumpak at ayon sa isang ritmo; hindi Ako kumikilos nang walang dahilan. Sa pananaw ng mga tao, Ako ay hindi naliligalig ng pag-aalala; kasintatag Ako ng Bundok Tai—ngunit hindi mo ba alam na Ako ang Diyos Mismo na makapangyarihan sa lahat? Huwag masyadong mainip; ang lahat ay nasa Aking mga kamay. Ang lahat ay matagal nang naihanda, at hindi sila makakapaghintay na magsilbi sa Akin. Ang buong mundo ng sansinukob ay mukhang nasa kaguluhan sa panlabas, ngunit sa Aking pagtanaw, ang lahat ay may kaayusan. Ang ihinanda Ko na para sa inyo ay para lamang sa inyong pagtatamasa. Natatanto ba ninyo ito? Huwag ninyong isingit ang inyong mga sarili sa Aking pamamahala. Hahayaan Kong makita ng lahat ng mga tao at lahat ng bansa ang Aking pagka-makapangyarihan sa lahat mula sa Aking mga kilos, at hahayaan Ko silang pagpalain at purihin ang banal Kong pangalan dahil sa Aking kamangha-manghang mga gawa. Ito ay dahil sinabi Ko nang wala Akong ginagawa na walang basehan; sa halip, ang lahat ay puno ng Aking karunungan at ng Aking kapangyarihan, gayundin ng Aking pagkamakatuwiran at pagkamaharlika, at higit pa rito, ng Aking poot.

Ang mga nagigising kaagad pagkarinig ng Aking mga salita ay tiyak na tatanggap ng Aking mga pagpapala at tiyak na tatanggap ng Aking pangangalaga at kalinga. Hindi sila daranas ng pagdurusa ng pagkastigo; sa halip, tatamasahin nila ang kaligayahan ng pamilya. Alam ba ninyo ito? Ang pagdurusa ay walang hanggan, at ang galak ay higit pang walang hanggan; ang mga iyon ay kapwa nararanasan simula ngayon. Kung ikaw man ay magdurusa o magagalak ay nakadepende sa saloobing mayroon ka habang kinikilala mo ang iyong kasalanan. Kung ikaw naman ay isa sa Aking itinalaga at pinili o hindi, dapat kang makatiyak dito batay sa iyong nasabi na. Madadaya mo ang mga tao, ngunit hindi mo Ako madadaya. Ang mga itinalaga at pinili Ko na ay pagpapalain nang masagana simula ngayon; tungkol naman sa mga hindi Ko itinalaga at pinili, marahas Ko silang kakastiguhin simula ngayon. Ito ang magiging patunay Ko sa inyo. Ang mga pinagpapala ngayon ay walang dudang Aking mga minamahal; tungkol naman sa mga kinakastigo, hindi na kailangang sabihin na hindi Ko sila itinalaga at pinili. Dapat ay maging malinaw ito sa iyo! Ibig sabihin niyan, kung ang nakukuha mo ngayon ay ang pagwawasto Ko sa iyo, at kung natatanggap mo ang mga salita ng Aking marahas na paghatol, kung gayon ay kinamumuhian ka at kinasusuklaman sa Aking puso at ikaw ay isa sa Aking mga itatapon. Kung tumatanggap ka ng Aking kaaliwan at ng Aking kaloob na buhay, kung gayon ikaw ay Aking pag-aari; ikaw ay isa sa Aking minamahal. Hindi mo malalaman ito batay sa Aking panlabas na itsura. Huwag masiraan ng isip tungkol dito!

Ang Aking mga salita ay nangungusap sa tunay na katayuan ng bawat tao. Naniniwala ba kayong basta Ko tinatalakay ang kahit anong mga paksa, o na sinasabi Ko kung anuman ang gusto Kong sabihin? Hinding-hindi! Sa bawat salita Ko ay natatago ang Aking karunungan. Dapat mo lamang ituring na katotohanan ang Aking mga salita. Sa loob ng napakaikling panahon, ang mga banyagang naghahanap ng tunay na daan ay magsisipasok. Kapag nangyayari na iyan ay matitigilan kayo, at ang lahat ay maisasakatuparan nang walang kahirap-hirap. Hindi ba ninyo alam na Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Pagkarinig ng Aking mga salita, matatag ninyong pinaniniwalaan ang mga ito, hindi ba? Hindi Ako nagkakamali at lalong hindi Ako gumagawa ng mga maling pahayag. Alam ba ninyo ito? Kaya paulit-ulit Kong binibigyang-diin na dapat ninyong tanggapin kaagad ang Aking pagsasanay, para mapangunahan at maakay sila. Alam ba ninyo ito? Sa pamamagitan ninyo, gagawin Ko silang perpekto. Mas mahalaga pa rito, sa pamamagitan ninyo ay magpapamalas Ako ng malalaking tanda at kababalaghan; ibig sabihin, sa gitna ng mga minamaliit ng sangkatauhan ay pumili Ako ng isang pangkat ng mga tao na maghahayag sa Akin, na magluluwalhati sa Aking pangalan, na mamamahala ng lahat para sa Akin, at mamumuno bilang mga haring kasama Ko. Samakatuwid, ang pagsasanay Ko sa inyo ngayon ang pinakadakilang pamamahala sa mundo; ito ay isang kamangha-manghang bagay na hindi kayang isakatuparan ng sangkatauhan. Sa pamamagitan ng pagpeperpekto sa inyo ay itatapon Ko si Satanas tungo sa lawa ng apoy at asupre at sa walang hanggang kalaliman, ganap na ihahagis ang malaking pulang dragon sa kamatayan nito at hindi na muling babangon kailanman. Samakatuwid, lahat ng itinatapon sa walang hanggang kalaliman ay mga inapo ng malaking pulang dragon. Kinasusuklaman ko sila nang sukdulan. Ito ay naipatupad Ko na. Hindi ba ninyo ito makita? Lahat ng hindi tapat, at lahat ng gumagawa ng kabuktutan at pandaraya ay nalantad na. Ang mga mapagmalaki, mayabang, nag-aakalang mas mabuti sa iba, at bastos ay mga inapo ng arkanghel, at sila ang mga pinakatipo ni Satanas—silang lahat ay ang Aking isinumpang mga kaaway, ang Aking mga kalaban. Dapat ay isa-isa Ko silang parusahan upang mapawi ang galit sa Aking puso. Gagawin Ko ito nang paisa-isa at lulutasin ito nang paisa-isa.

Ngayon, ano talaga ang lawa ng apoy at asupre at ang walang hanggang kalaliman? Sa imahinasyon ng sangkatauhan, ang lawa ng apoy at asupre ay isang materyal na bagay, ngunit hindi alam ng sangkatauhan na ito ay isang maling-mali na pagpapaliwanag. Gayunman ay nasa isipan pa rin ito ng mga tao. Ang lawa ng apoy at asupre ay ang Aking kamay na naggagawad ng kaparusahan sa sangkatauhan; sinuman ang itinapon sa lawa ng apoy at asupre ay napaslang na ng Aking kamay. Ang mga espiritu, mga kaluluwa, at mga katawan ng mga taong ito ay magdurusa magpakailanman. Ito ang tunay na kahulugan ng Aking mga salita nang sabihin Ko na ang lahat ay nasa Aking mga kamay. Ano kung gayon ang kahulugan ng walang hanggang kalaliman? Ipinapalagay ng mga tao na ito ay isang malaking bangin na walang katapusan at hindi maarok ang kalaliman. Ang tunay na walang hanggang kalaliman ay ang impluwensiya ni Satanas. Kung ang isang tao ay nahuhulog sa mga kamay ni Satanas, ang taong ito ay nasa walang-hanggang kalaliman; kahit na tubuan pa sila ng mga pakpak ay hindi sila makalilipad palabas. Ito ang dahilan kaya tinawag itong walang-hanggang kalaliman. Ang lahat ng mga taong ito ay isasailalim sa walang hanggang pagkastigo; ganito ang paraan ng pagsasaayos Ko rito.

Sinundan: Kabanata 79

Sumunod: Kabanata 81

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

Kaugnay na Nilalaman

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito

Kontakin Kami Gamit ang Messnger