Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 22

Mayroong iba na pumapalakpak pa rin – sila ay basta walang pag-arok sa kanilang mga espiritu. Ito ay karapat-dapat na pag-ukulan ng panahon na kunin ang kabuuan ng karanasang ito. Ang paniniwala sa Diyos ay hindi isang bagay na madaling gawin. Kayo ay naguguluhan nilalamon ang bawa’t bagay na nasa paningin, at iniisip na ang lahat ng ito ay lubhang kawili-wili, napakasarap! Sa mga huling araw, ang lahat ng mga uri ng ng mga espiritu ay lilitaw upang gampanan ang kanilang mga papel, lantarang lalabanan ang mga pasulong na hakbang ng mga anak ng Diyos at nakikibahagi sa pagbabaklas ng binubuong iglesia. Kung ito ay hindi ninyo sineseryoso, binibigyan si Satanas ng pagkakataon upang gumawa, gagawin nitong magulo ang iglesia, ang mga tao ay matatakot at makadarama ng kawalang-pag-asa, at sa mga seryosong kaso ang mga tao ay mawawalan ng mga pangitain. Sa ganitong paraan, ang pinagsumakitang halaga na aking binayaran sa loob ng maraming mga taon ay mauuwi lahat sa wala.

Ang panahon ng pagbubuo ng iglesia ay ang pinakaabalang panahon din ni Satanas. Sa pamamagitan ng ilang tao, si Satanas ay malimit na magsanhi ng paggambala at paghinto at ito ay yaong mga hindi kilala ang espiritu o yaong mga bagong mananampalatayang gumaganap ng papel ni Satanas nang pinakamadali. Dahil ang mga tao ay hindi nauunawaan ang gawa ng Banal na Espiritu, sila ay malimit na nag-uunat ng kanilang mga kamay at gumagawa ng mga bagay-bagay sa kanilang sariling kapasyahan, ganap na naaayon sa kanilang sariling mga kagustuhan, mga paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay at mga pagkaintindi. Pigilan mo ang iyong dila—ito ay sinabi para sa iyong sariling pag-iingat. Makinig at sumunod nang mabuti. Ang iglesia at lipunan ay magkaiba. Hindi mo maaring basta sabihin ang iyong ikinasisiya, o sabihin anuman ang iyong iniisip. Ito ay hindi maaari dito sapagka’t ito ay ang bahay ng Diyos. Hindi tinatanggap ng Diyos ang paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay ng mga tao. Dapat mong gawin ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng pagsunod sa Banal na Espiritu, isabuhay ang mga salita ng Diyos at sa gayon ang iba ay hahanga sa iyo. Dapat mo munang ayusin ang lahat ng mga kaguluhan sa loob ng iyong sarili sa pamamagitan ng pananalig sa Diyos. Wakasan mo na ang iyong napababang mga disposisyon at magawa mo na tunay na maunawaan ang iyong sariling mga sitwasyon at alamin kung paano mo dapat gawin ang mga bagay-bagay; panatilihin mo ang pakikisama sa anumang bagay na hindi mo nauunawaan. Ito ay hindi katanggap-tanggap para sa iyo na hindi mo kilalanin ang iyong sarili. Hilumin mo muna ang iyong sariling karamdaman, at sa pamamagitan ng pagkain at pag-inom ng Aking mga salita nang higit pa, pagbubulay-bulay sa Aking mga salita, isabuhay ang buhay at gawin ang mga bagay-bagay ayon sa Aking mga salita; kung ikaw man ay nasa tahanan o nasa iba mang lugar, dapat mong hayaan ang Diyos na gumamit ng kapangyarihan sa loob mo. Iwaksi mo ang laman at ang pagiging likas. Laging hayaan ang mga salita ng Diyos na magkaroon ng dominyon sa loob mo. Hindi kailangang mag-alala na ang iyong buhay ay hindi nababago; dahan-dahan mong mararamdaman na ang iyong disposisyon ay nabago na nang malaki. Dati ikaw ay mabilis na mapunta sa kasikatan, hindi mo sinunod ang sinuman o ikaw ay ambisyoso, matuwid-sa-sarili o puno-ng-kayabangan, at unti-unti mong iwawaksi ang mga bagay na ito. Kung umaasa kang maiwaksi ang mga iyon sa sandaling ito, kung gayon iyan ay hindi posible! Ito ay dahil sa ang iyong lumang sarili ay hindi hahayaan ang iba na hipuin ito, ito ay nag-ugat nang napakalalim sa iyo. Sa gayon ay dapat kang magsagawa ng pansariling mga pagsisikap, positibo at masigasig na sumunod sa gawain ng Banal na Espiritu, gamitin ang iyong kalooban upang makipagtulungan sa Diyos at maging handang isagawa ang Aking mga salita. Kung ikaw ay makagawa ng kasalanan, ikaw ay didisiplinahin ng Diyos. Kapag ikaw ay bumaling pabalik at dumating sa pagkaunawa, kung gayon ang lahat ay kaagad na magiging mabuti sa loob mo. Kung magsalita ka nang nagmamalabis, kung gayon ikaw ay kaagad na didisiplinahin sa loob. Nakikita mo na ang Diyos ay hindi nalulugod sa ganyang uri ng bagay, kaya’t kung ihihinto mo ito agad-agad ikaw ay makararanas ng panloob na kapayapaan. Mayroong mga mananampalataya na hindi nauunawaan kung ano ang mga damdamin ng buhay o kung paano mabuhay sa loob ng mga damdamin ng buhay. Kung minsan ikaw ay nagtataka, kahit hindi ka nagsalita ng kahit ano, bakit ka nakadarama ng lubhang kabalisahan sa loob? Sa mga sandaling ganito ito ang iyong iniisip at isipan ay ang may suliranin. Kung minsan ikaw ay may sariling pamimilian, iyong sariling mga pagkaintindi at mga palagay; minsan ipinalalagay mo ang iba na mas mababa sa iyo; minsan ikaw ay gumagawa ng iyong sariling makasariling pagkalkulaat hindi ka nananalangin o sinusuri ang iyong sarili, iniiwan kang nakadarama ng kabalisahan sa loob. Marahil ay iyong alam kung ano ang problema, kaya’t kaagad kang tumatawag sa pangalan ng Diyos sa iyong puso, maging malapit sa Diyos at ikaw ay mapanunumbalik. Kapag ang iyong puso ay lubhang nagugulumihanan, nalilito at balisa, walang pasubali na hindi mo dapat isipin na pinahihintulutan ka ng Diyos na magsalita. Lalo na yaong mga bagong mananampalataya ay dapat sumunod sa Diyos nang mabuti sa bagay na ito. Ang mga damdamin na inilalagay ng Diyos sa loob ng tao ay kapayapaan, kagalakan, kalinawan at katiyakan. Malimit ay hindi mo mauunawaan at gagawing magulo ang mga bagay-bagay at gagawin ang mga bagay-bagay sa sariling kapasyahan—lahat ng mga ito ay mga pag-abala, at ikaw ay tunay na tunay na dapat magbigay ng pansin dito. Kung ikaw ay malapit sa ganitong kundisyon, dapat ka munang magsagawa ng mga pang-apulang lunas, kung hindi ikaw ay lilikha ng mga pag-abala at ang Diyos ay sasaktan ka. Huwag kang maging makasarili; kunin mo ang mga kalakasan ng iba at gamitin ang mga ito upang mapunuan ang iyong sariling mga kakulangan, panoorin kung paano ang iba ay nabubuhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos at tingnan kung karapat-dapat kang matuto o hindi mula sa kanilang mga buhay, mga pagkilos at pagsasalita. Kung iyong ipinalalagay ang iba na mas mababa sa iyo kung gayon ikaw ay makasarili, bilib-sa-sarili at hindi mapakikinabangan ng kahit sino. Ang susi ngayon ay ang tumuon sa buhay, kumain at uminom ng higit pa ng Aking mga salita, danasin ang Aking mga salita, alamin ang Aking mga salita, gawin ang Aking mga salita na tunay na maging iyong buhay —ito ang pangunahing bagay. Maari bang ang buhay ng isa na hindi kayang mabuhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos ay gumulang? Hindi, ito ay hindi kaya. Ikaw ay dapat na mabuhay sa pamamagitan ng Aking mga salita sa lahat nang sandali. Sa buhay, ang Aking mga salita ang dapat na maging panuntunan ng iyong asal. Sasanhiin ng mga ito na inyong maramdaman na ang paggawa ng mga bagay-bagay sa isang tiyak na paraan ay siyang kinalulugdan ng Diyos, at ang paggawa ng mga bagay-bagay sa isa pang paraan ang siyang kinamumuhian ng Diyos; dahan-dahan, ikaw ay makararating sa paglakad sa tamang landas. Dapat mong maunawaan kung anong mga bagay-bagay ang nagmumula sa Diyos at anong mga bagay-bagay ang nagmumula kay Satanas. Ang mga bagay-bagay na nagmumula sa Diyos ay nagsasanhi sa iyo na maging napakalinaw pa tungkol sa mga pangitain, at sinasanhi ng mga ito na ikaw ay maging palapit nang palapit sa Diyos, seryosong nagbabahagi ng pag-ibig sa mga kapatid na lalaki at babae; kaya mong magpakita ng konsiderasyon tungo sa pasanin ng Diyos, at ang iyong pusong nagmamahal-sa-Diyos ay hindi nagsasawa; mayroong daan sa harap para iyong lakaran. Ang mga bagay na nagbubuhat kay Satanas ay nagsasanhi sa iyo upang mawalan ng mga pangitain at lahat ng mayroon ka nang una ay wala na; napapawalay ka sa Diyos, wala kang pag-ibig para sa mga kapatid na lalaki at babae at mayroon kang pusong puno-ng-pagkamuhi. Ikaw ay nagiging desperado, hindi mo na nais ipamuhay ang buhay-iglesia, at ang iyong pusong nagmamahal-sa-Diyos ay naglaho na. Ito ay gawa ni Satanas at siya ring bunga na dala ng gawa ng mga masasamang espiritu.

Ito ngayon ay isang napakahalagang sandali. Dapat kayong magpatuloy sa masipag na paggawa hanggang sa kahuli-hulihang minuto, palinawin ninyo ang mga mata ng inyong espiritu upang makaya ninyong pag-ibahin ang mabuti at ang masama, at magsikap hanggang sa abot ng inyong makakaya para sa pagtatayo ng iglesia. Alisin ninyo ang mga kampon ni Satanas, mga panggambala ng relihiyon at ang gawa ng mga masasamang espiritu. Padalisayin ang iglesia, ipatupad ang Aking kalooban nang walang balakid, at sa loob ng napakaikling panahong ito bago ang mga kalamidad tunay na gagawin Ko kayong ganap sa pinakamabilis na paraan, at dadalhin kayo tungo sa kaluwalhatian.

Sinundan:Kabanata 21

Sumunod:Kabanata 23