Kabanata 38

Hindi sa mabuti o dalisay ang inyong pananampalataya, kundi, kagila-gilalas ang Aking gawain! Ang lahat ay dahil sa Aking habag! Hindi ka dapat magkaroon ng munti mang tiwaling disposisyon ng pagkamakasarili o pagmamataas, kung hindi ay hindi Ako gagawa sa iyo. Kailangan mong maunawaan nang malinaw na kung bumagsak man o tumayo nang matatag ang mga tao ay hindi dahil sa kanila; ito ay dahil sa Akin. Ngayon, kung hindi mo nauunawaan nang malinaw ang hakbang na ito, tiyak na mabibigo kang makapasok sa kaharian! Kailangan mong maunawaan na ang ginagawa ngayon ay ang kagila-gilalas na gawain ng Diyos; wala itong kinalaman sa tao. Ano ba ang halaga ng mga pagkilos ng tao? Kapag hindi sila nagiging makasarili, mapagmataas, at puno ng kapalaluan, ginagambala nila ang pamamahala ng Diyos at sinisira ang Kanyang mga plano. O, ang mga tiwali! Kailangan mong magawang umasa sa Akin ngayon; kung hindi, sasabihin Ko sa iyo ngayon na wala kang anumang makakamit kailanman! Ang lahat ay mauuwi sa wala at ang iyong mga ginagawa ay mawawalan ng halaga!

Huwag kang magbagal o mag-alinlangan; ngayon, isasakatuparan ang Aking kagila-gilalas na gawain sa bawat isa sa mga umiibig sa Akin. Wala Akong paggagamitan sa mga hindi nagpapakumbaba ng kanilang sarili, at ngayon Akin lamang ginagamit ang mga lubusang nagpakumbaba. Ako ay magiging lubusang bukas sa mga nasasainyo lamang na umiibig sa Akin nang may tapat na puso, na minamaliit ng iba, at na kayang buksan nang lubusan ang kanilang mga sarili sa Akin. Hahayaan Kitang maunawaan ang Aking mga layunin at sa lahat ng sandali ay nasa Aking harapan ka na tumatanggap ng Aking mga pagpapala. Hinding-hindi Ko tatratuhin nang masama ang mga gumugugol ng kanilang sarili para sa Akin ngayon, iniaalay ang kanilang mga sarili sa Akin ngayon, at bumabalikat ng mga pasanin para sa Akin ngayon—sa gayon nabubunyag ang Aking pagiging matuwid. Huwag kayong magreklamo tungkol sa Akin; ang Aking biyaya ay sapat para sa inyo. Kung ganoon, lumapit ka na lang at kunin ito nang matikman mo ang walang-kapantay na katamisan. Hindi lamang ito lilikha ng pag-ibig para sa Akin sa loob mo, kundi palalalimin pa nito ang pag-ibig mong iyon.

Ang Aking gawain ay isinasakatuparan nang paisa-isang hakbang, at hinding-hindi ito walang ingat o nalilito. Upang masundan Ako, kailangan din ninyong gawin nang ganito ang mga bagay-bagay. Tingnan ninyo ang Aking kilos at matuto sa Akin; sa ganitong paraan, kung susundan ninyo ang Aking mga yapak, dadalhin kayo sa pagpapamalas ng kaharian. Magsaya kayo nang may iisang tinig! Aking mga anak! Ang gawain ng Diyos ay isasakatuparan sa inyo, sa pangkat na ito ng mga tao. Hindi ba ninyo nararamdaman na pinagpala kayo?

Ito ay tunay ngang mahirap arukin! Dinala Ko na kayo rito ngayon upang maaari ninyong makita ang Aking kagila-gilalas na gawain!

Sinundan: Kabanata 37

Sumunod: Kabanata 39

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

Kaugnay na Nilalaman

Magalak, Lahat Kayong mga Tao!

Sa Aking liwanag, muling nakikita ng mga tao ang liwanag. Sa Aking salita, natatagpuan ng mga tao ang mga bagay na tinatamasa nila. Nagmula...

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito