Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

`

Ang Ikalawang Pagbigkas

Nagkakaanyo na ang iglesia ng Filadelfia, at lubusan itong naging ganito dahil sa biyaya at awa ng Diyos. Naipapahayag ng mga banal ang kanilang pag-ibig para sa Diyos at hindi kailanman natinag mula sa kanilang landasing espirituwal. Matatag sila sa pananampalataya na naging katawang-tao ang tanging tunay ng Diyos, na Siya ang Pinuno ng sansinukob na nag-uutos sa lahat—pinagtitibay ito ng Banal na Espiritu at pinatutunayan ng mahigpit na katibayan! Hindi ito mababago kailanman!

Oh, Makapangyarihang Diyos! Ngayon nabubuksan Mo ang aming mga espirituwal na mata, hinahayaang makakita ang bulag, makalakad ang pilay, at mapagaling ang mga ketongin. Nabubuksan Mo ang maka-langit ng durungawan at nakikita namin ang mga hiwaga ng espirituwal na mundo. Nalalaganapan kami ng mga banal Mong salita, at naililigtas Mo kami mula sa masamang sangkatauhan na pinagyari ni Satanas. Dakilang gawain Mo ito at pambihirang awa Mo. Mga saksi kami para sa Iyo!

Naging mapagpakumbaba at nakatago Ka sa katamikan nang matagal na panahon. Napasailalim Ka ng muling pagkabuhay at pagdurusa ng pagpapako sa krus; nalaman Mo ang mga kagalakan at mga kalungkutan ng buhay ng tao gayundin ang pag-uusig at kagipitan. Naranasan Mo at nalasap ang kirot ng mundo ng tao, at napabayaan Ka ng panahon. Ang Diyos nagkatawang-tao ay Diyos Mismo. Naililigtas Mo kami mula sa tambak na dumi para sa kapakanan ng kalooban ng Diyos at inalalayan Mo kami sa Iyong kanang kamay; Naibibigay sa amin nang malaya ang Iyong biyaya. Gumagawa Ka ng mga buong-buong pagsisikap upang magawang mapasaamin ang buhay Mo; nasa mga banal ang halagang naibayad Mo sa Iyong dugo, pawis at luha. Kami ang mga sakop ng Iyong puspusang pagsisikap; kami ang halagang binabayaran Mo.

Oh, Makapangyarihang Diyos! Dahil ito sa pag-ibig at awa Mo, pagkamakatuwiran at kamahalan Mo, kabanalan at kababaang-loob Mo na yuyukod sa harapan Mo ang lahat ng mga tao at sinasamba Ka sa buong kawalang-hanggan.

Ngayon nagagawa Mong ganap ang lahat ng mga iglesia—ang iglesia ng Filadelfia—na ang katuparan ng 6,000-taong plano ng pamamahala Mo. Maaari nang maging mapagpakumbabang masunurin ngayon ang mga banal sa harapan Mo; nauugnay sila sa isa’t isa sa espiritu at sinasamahan ang isa’t isa sa pag-ibig. Nauugnay sila sa pinagmumulan ng bukal. Dumadaloy nang walang tigil ang buhay na tubig ng buhay at hinuhugasan at nililinis nito ang lahat ng dumi at lusak sa iglesia, muling nilinis ang templo Mo. Nakikilala namin ang praktikal na tunay na Diyos, naglakad sa loob ng mga salita Niya, kinilala ang aming sariling mga gawain at mga tungkulin, at ginawa ang lahat na magagawa namin upang gugulin ang aming mga sarili para sa iglesia. Dapat naming kunin ang bawat sandali upang manahimik sa harapan Mo at sundin ang gawain ng Banal na Espiritu upang hindi mahadlangan ang kalooban Mo sa amin. Mayroong pag-iibigan sa isa’t isa sa gitna ng mga banal, at mapagtatakpan ng mga kalakasan ng ilan ang mga pagkukulang ng iba. Maaari silang makalakad sa espiritu sa bawat sandali at nakakamtan ang kaliwanagan at pagpapalinaw ng Banal na Espiritu. Isinasagawa nila ang katotohanan kaagad pagkatapos na maunawaan ito; umaalinsabay sila sa bagong liwanag at sinusundan ang mga yapak ng Diyos.

Aktibong makipagtulungan sa Diyos; hinahayaan Siyang mangasiwa ay paglakad kasama Niya. Lahat ng ating mga sariling kuro-kuro, mga pagkaunawa at mga palagay, lahat ng ating mga secular na pagkakasalabid, ay nawawalang parang bula. Hinahayaan nating maghari ang Diyos sa ating mga espiritu, lumalakad kasama Niya at natatamo ang pangingibabaw, nananagumpay sa mundo, at malayang lumilipad ang ating mga espiritu at naaabot ang pagpapalaya; ang mga ito ang mga kalalabasan nang pagiging Hari ng Makapangyarihang Diyos. Paano tayo hindi sasayaw at aawit ng mga papuri, inaalay ang ating mga papuri at inaalay ang mga bagong himno?

Talagang mayroong maraming paraan para purihin ang Diyos: pagtawag sa pangalan Niya, paglapit sa Kanya, pag-iisip sa Kanya, panalanging-pagbabasa, pagkakaroon ng pagkikisama pagmumuni-muni, pagbubulay-bulay, panalangin, at mga awit ng papuri. Mayroong kagalakan sa mga ganitong uri ng papuri, at mayroong pagpapahid ng langis; mayroong kapangyarihan sa papuri at mayroon ding bigatin. Mayroong pananampalataya sa papuri, at mayroong bagong kaunawaan.

Aktibong makipagtulungan sa Diyos, maglingkod na magkakaugnay at maging isa, bigyang-kaluguran ang kalooban ang Malapangyarihang Diyos, magmadaling maging isang banal na espirituwal na katawan, yurakan si Satanas, at tapusin ang kahihinatnan nito. Natitipon sa harap ng Diyos ang iglesia ng Filadelfia at ipinamamalas sa sarili nito ang luwalhati ng Diyos.

Sinundan:Ang Unang Pagbigkas

Sumunod:Ang Ikatlong Pagbigkas

Baka Gusto Mo Rin