Kabanata 58

Dahil naintindihan mo na ang Aking layon, makakaya mong magkaroon ng konsiderasyon para sa Aking pasanin, at maaari kang magtamo ng liwanag at paghahayag at mapapakawalan at lalaya. Mapapalugod Ako nito at magsasanhi na maisagawa ang Aking kalooban para sa iyo, magpapasigla sa lahat ng banal, at magpapatibay at magpapatag sa Aking kaharian sa lupa. Ang napakahalagang bagay ngayon ay ang maintindihan ang Aking layon; ito ang landas na dapat ninyong pasukin at, bukod pa riyan, ito ang tungkuling dapat tuparin ng bawat tao.

Ang Aking salita ay mabisang gamot na nagpapagaling sa lahat ng uri ng karamdaman. Basta’t handa kang humarap sa Akin, pagagalingin kita at tutulutan Kong makita mo ang Aking pagiging walang-hanggang kapangyarihan, ang Aking kamangha-manghang mga gawa, ang Aking katuwiran, at ang Aking kamahalan. Bukod pa riyan, pasusulyapan Ko sa inyo ang sarili ninyong katiwalian at mga kahinaan. Lubos Kong nauunawaan ang bawat kundisyon sa iyong kalooban; lagi mong ginagawa ang mga bagay-bagay nang taos-puso, at hindi mo ito ipinapakita. Mas malinaw pa sa Akin ang tungkol sa bawat bagay na ginagawa mo. Gayunman, dapat mong malaman kung alin ang mga bagay ang pinupuri Ko at alin ang mga bagay na hindi Ko pinupuri; dapat ay malinaw mong matukoy ang kaibhan sa pagitan ng mga ito, at huwag itong balewalain.

Sa pagsasabing, “Kailangan tayong magpakita ng konsiderasyon sa pasanin ng Diyos,” hanggang salita lamang iyan. Gayunman, kapag nahaharap kayo sa mga katotohanan, kahit alam na alam ninyo kung ano ang pasanin ng Diyos, hindi ninyo ito binibigyan ng anumang konsiderasyon. Talagang litung-lito kayo at mga hangal, at bukod pa riyan, sukdulan ang inyong kamangmangan. Ipinaliliwanag nito kung gaano kahirap pakitunguhan ang mga tao; ang tanging ginagawa nila ay sumambit ng mga salita na masarap pakinggan tulad ng, “Hindi ko talaga maintindihan ang layon ng Diyos, pero kung magtatagumpay akong maintindihan iyon, siguradong kikilos ako para sundin ito.” Hindi ba ito ang inyong aktwal na kundisyon? Bagama’t alam ninyong lahat ang layon ng Diyos, at alam ninyo ang dahilan ng inyong karamdaman, ang mahalagang isyu ay na ayaw man lamang ninyong magsagawa; ito ang inyong pinakamatinding hirap. Kung hindi ninyo lulutasin ito kaagad, ito ang magiging pinakamalaking balakid sa inyong buhay.

Sinundan: Kabanata 57

Sumunod: Kabanata 59

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

Kaugnay na Nilalaman

Kabanata 1

Gaya ng sinabi ng Diyos, “Walang maaaring makatarok sa ugat ng Aking mga salita, ni maunawaan ang Aking mga layunin sa pagbigkas sa mga...

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito