11 Nadala Kami sa Harap ng Luklukan

1 Nagkaanyo na ang iglesia ng Philadelphia, at lubusan itong naging ganito dahil sa biyaya at awa ng Diyos. Naipapahayag ng mga banal ang kanilang pag-ibig para sa Diyos at hindi kailanman natinag mula sa kanilang landasing espirituwal. Matatag sila sa kanilang pananampalataya na naging katawang-tao na ang isang tunay na Diyos, na Siya ang Pinuno ng sansinukob na nag-uutos sa lahat: Pinagtitibay ito ng Banal na Espiritu at pinatutunayan ng mahigpit na katibayan! Hindi ito mababago kailanman! O, Makapangyarihang Diyos! Ngayon nabuksan Mo ang aming mga espirituwal na mata, hinahayaang makakita ang bulag, makalakad ang pilay, at mapagaling ang mga ketongin. Nabuksan Mo ang makalangit na durungawan at nakita namin ang mga hiwaga ng espirituwal na mundo. Nalaganapan kami ng mga banal Mong salita, at nailigtas Mo kami mula sa masamang sangkatauhan na pinapangyari ni Satanas. Ito ay Iyong dakilang gawain at Iyong matinding awa. Kami ay mga saksi para sa Iyo!

2 Naging mapagpakumbaba at nakatago Ka sa katahimikan nang matagal na panahon. Napasailalim Ka sa muling pagkabuhay at pagdurusa ng pagpapako sa krus; nalaman Mo ang mga kagalakan at mga kalungkutan ng buhay ng tao gayundin ang pag-uusig at kagipitan. Naranasan Mo at nalasap ang kirot ng mundo ng tao, at napabayaan Ka ng kapanahunan. Ang Diyos na nagkatawang-tao ay Diyos Mismo. Nailigtas Mo kami mula sa tambak na dumi para sa kapakanan ng kalooban ng Diyos at inalalayan Mo kami ng Iyong kanang kamay; naibigay sa amin nang malaya ang Iyong biyaya. Gumagawa Ka ng mga buung-buong pagsisikap upang magawang mapasaamin ang buhay Mo; nasa mga banal ang halagang naibayad Mo ng Iyong dugo, pawis at luha. Kami ang mga sakop ng Iyong puspusang pagsisikap; kami ang halagang binabayaran Mo. O, Makapangyarihang Diyos! Dahil ito sa pag-ibig at awa Mo, sa pagkamatuwid at kamahalan Mo, kabanalan at kababaang-loob Mo na yuyukod sa harapan Mo ang lahat ng mga tao at sasambahin Ka sa buong kawalang-hanggan.

3 Ngayon nagawa Mo nang ganap ang lahat ng iglesia—ang iglesia ng Philadelphia—na siyang katuparan ng Iyong 6,000-taong plano ng pamamahala. Maaari nang maging mapagpakumbabang magpasakop ngayon ang mga banal sa harapan Mo; nakaugnay sila sa isa’t isa sa espiritu at sinasamahan ang isa’t isa sa pag-ibig. Nakaugnay sila sa pinagmumulan ng bukal. Dumadaloy nang walang-tigil ang buhay na tubig ng buhay at hinuhugasan at nililinis nito ang lahat ng dumi at lusak sa iglesia, muling dinadalisay ang Iyong templo. Hinahayaan nating maghari ang Diyos sa ating mga espiritu, lumalakad kasama Niya at nagtatamo ng pangingibabaw, nananagumpay sa mundo, at malayang lumilipad ang ating mga espiritu at naaabot ang pagpapalaya; ang mga ito ang mga kalalabasan ng pagiging Hari ng Makapangyarihang Diyos. Aktibong makipagtulungan sa Diyos, maglingkod na magkakaugnay at maging isa, bigyang-kaluguran ang kalooban ng Makapangyarihang Diyos, magmadaling maging isang banal na espirituwal na katawan, yurakan si Satanas, at wakasan ang kapalaran nito.

Hango sa “Kabanata 2” ng Mga Pagbigkas ni Cristo sa Pasimula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan: 10 Kaharian ng Diyos ay Lumitaw na sa Lupa

Sumunod: 12 Dinala na ng Diyos ang Kanyang Kaluwalhatian sa Silangan

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

Kaugnay na Nilalaman

85 Kasama Ka Hanggang Wakas

INagpapaanod ako't nilalakbay ang mundo,pakiramdam ay wala sa sarili at sa loob ay walang-kakayanan.Ginising ng Iyong mga malalambing na...

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito

Kontakin Kami Gamit ang Messnger