Madalas na mga Sakuna—Paano Maging Matatalinong Dalaga sa Pagtanggap sa Panginoon

Setyembre 8, 2021

Sinabi ng Panginoong Jesus, “At mangakakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingawngaw ng mga digmaan; ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan: sapagka’t kinakailangang ito’y mangyari datapuwa’t hindi pa ang wakas. Sapagka’t magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian; at magkakagutom at lilindol sa iba’t ibang dako. Datapuwa’t ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan” (Mateo 24:6–8). Ang mga sakuna ngayon ay lumilitaw sa higit na mas maraming bilang sa lahat ng dako ng mundo: Ang Wuhan coronavirus, ang mga balang sa Africa, ang pagkasunog ng mga kagubatan sa Australia, at iba pang mga sakuna na lumilitaw nang sunod-sunod. Ang apat na blood moon ay lumitaw din. Ang mga propesiya ng pagbabalik ng Panginoon ay talagang natupad na; ang Panginoon ay dapat na talagang nakabalik na. Ang isang bagay na sumasakop sa mga isipan ng maraming mananampalataya sa Panginoon ay ito: Paano tayo magiging matatalinong dalaga sa pagtanggap sa pagbabalik ng Panginoon? Minsang sinabi ng Panginoong Jesus, “Kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit ng sampung dalaga, na kinuha ang kanilang mga ilawan, at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalake. At ang lima sa kanila’y mga mangmang, at ang lima’y matatalino. Sapagka’t nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan, ay hindi sila nangagdala ng langis: Datapuwa’t ang matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan” (Mateo 25:1–4). Makikita natin mula sa mga banal na kasulatan, na ang matatalinong dalaga ay naghanda ng langis ng ilawan at mapitagan na naghintay sa pagdating ng Panginoon. Sa huli, nagawa nila Siyang salubungin, at dumalo sa piging sa kaharian ng langit. Kaya, maraming mga kapatid ang naniniwala na hangga't patuloy silang nagbabasa ng mga banal na kasulatan, dumadalo sa mga pagtitipon, masigasig na isinasagawa ang gawain ng Panginoon, at mapitagan na naghihintay, nangangahulugan ito na naihanda nila ang langis ng ilawan at sila ay matatalinong dalaga, at na sila ay matitipon sa kaharian ng langit sa pagbabalik ng Panginoon. Gayunman, ito ay ating naging pagsasagawa sa maraming taon, at ngayon lahat ng uri ng mga sakuna ang nagdaratingan, ngunit hindi pa natin natatanggap ang Panginoon. Dahil dito ay wala tayong ibang magawa kundi ang magnilay-nilay, at tanungin ang ating mga sarili: Ang masigasig bang pagsasagawa ng gawain ng Panginoon sa ganitong paraan ay tunay na pagiging matalinong dalaga? Matatanggap ba natin ang Panginoon at matitipon bago ang kapighatian?

Pagbabasa ng mga Banal na Kasulatan, Pagdarasal, at Masigasig na Pagsasagawa ng Gawain ng Panginoon: Magagawa ba Nating Salubungin ang Panginoon sa Ganitong Paraan?

Isipin nating muli ang mga eskriba, punong pari at Fariseo. Lahat sila ay nabasa nang mabuti ang mga banal na kasulatan, at ang kanilang mga pamilya ay naglingkod sa Diyos sa buong henerasyon. Mahigpit nilang sinunod ang batas, sumunod sa mga kautusan, masigasig na nagtrabaho, at naglakbay pa sa buong mundo upang ikalat ang ebanghelyo ng Diyos. Maaaring sabihin na maraming gawain ang ginawa nila, tiniis ang hindi mumunting pagdurusa, at mapitagan na hinintay ang pagdating ng Mesiyas. Ayon sa ating mga kuru-kuro at imahinasyon, dapat ay kwalipikado sila higit sa sinuman na tanggapin ang Panginoon at makamit ang Kanyang kaligtasan at biyaya. Ngunit ano ang mga katotohanan? Nang ang Panginoong Jesus ay nagkatawang-tao at dumating upang gumawa, hindi lamang nabigo ang mga taong ito na makilala ang Panginoong Jesus, ngunit sila pa ay naniwala, batay sa kanilang mga kuru-kuro at imahinasyon, na “ang sinumang hindi tinawag na ‘Mesiyas’ ay hindi ang Diyos.” Malinaw nilang naririnig na ang mga salita ng Panginoon ay may awtoridad at kapangyarihan, ngunit sa batayan ng kanilang mga kuru-kuro at imahinasyon, kinondena nila ang gawain at mga salita ng Panginoong Jesus na lumalabas sa mga banal na kasulatan. Ginamit nila ito bilang katwiran upang tanggihan na ang Panginoon ay ang Diyos Mismo, at ginamit din nila ito upang hatulan at lapastanganin ang Panginoong Jesus. Wala silang katiting na paggalang sa Diyos sa kanilang mga puso; hindi nila inintindi, o hinanap o siniyasat ito. Nakipagtulungan pa sila sa pamahalaang Romano upang ipako sa krus ang Panginoong Jesus, at sa huli ay pinarusahan sila ng Diyos. Kaya’t makikita na kung ang isa ay isinasangkot lamang ang kanyang sarili sa pagpapagal at pagsasagawa ng gawain, ngunit wala man lamang ni kaunting kaalaman sa Diyos, hindi niya makakayang marinig ang tinig ng Diyos at tanggapin ang Panginoon.

Paano Maging Isang Matalinong Dalaga upang Masalubong ang Panginoon

Minsang sinabi ng Panginoong Jesus, “Dinirinig ng Aking mga tupa ang Aking tinig, at sila’y Aking nakikilala, at sila’y nagsisisunod sa Akin” (Juan 10:27). “Datapuwa’t pagkahating gabi ay may sumigaw, Narito, ang kasintahang lalake! Magsilabas kayo upang salubungin siya” (Mateo 25:6). Mula sa mga banal na kasulatan, maaari nating makita na magagawang tanggapin ng matatalinong dalaga ang kasintahang lalaki sa pangunahing kadahilanan na higit na pinahahalagahan nila ang pakikinig sa tinig ng Diyos. Kapag narinig nila ang isang tao na sumisigaw na ang kasintahang lalaki ay dumating, ang matatalinong dalaga ay nanguna upang lumabas para tanggapin siya, at sila ay naghanap at nagsiyasat. Sa huli, naririnig nila ang tinig ng Diyos sa mga salita ng Diyos, at sa gayon ay tinanggap nila ang Panginoon. Ito ay tulad ng kung kailan, tulad ng naitala sa banal na kasulatan, narinig ng babae ng Samaria ang sinabi ng Panginoong Jesus, “Sapagka’t nagkaroon ka na ng limang asawa; at ang nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa: dito’y sinabi mo ang katotohanan” (Juan 4:18). Pagkatapos ay napagtanto niya na tanging ang Diyos lamang ang makakaalam at makakapagsabi ng mga bagay na nakatago sa kanyang puso. Namangha, sinigaw niya sa ibang mga tao, “Magsiparito kayo, tingnan ninyo ang isang lalake, na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa: mangyayari kayang ito ang Cristo?” (Juan 4:29). Nakilala niya mula sa Kanyang mga salita na ang Panginoong Jesus ay ang Mesiyas na ang pagdating ay hinulaan na. At pagkatapos ay nariyan si Pedro—sa paglipas ng kanyang panahon kasama ang Panginoon, nakita niya na ang mga salitang binigkas at ang gawaing ginawa ng Panginoong Jesus ay hindi mga bagay na kayang sabihin at gawin ng isang normal na tao. Mula sa mga salita at gawain ng Panginoon, nakilala niya na ang Panginoong Jesus ay si Cristo, ang Anak ng Diyos. Nariyan din sina Nathanael, Juan, Andres, at ang iba pa na narinig ang tinig ng Diyos sa mga salita ng Panginoong Jesus. Napagtanto nila nang may kasiguruhan na ang Panginoong Jesus ay ang Diyos Mismo, at iniwan nila ang lahat upang sumunod sa Kanya. Ang mga taong ito lamang ang matatalinong dalaga.

Ang mga katotohanan sa itaas ay ginagawang malinaw na ang matatalinong dalaga ay ang mga nakikinig sa tinig ng Diyos. Kapag naririnig nila ang iba na nagpapakalat ng ebanghelyo ng Diyos, nagagawa nilang ibaba ang kanilang sariling mga kuru-kuro at imahinasyon at siyasatin ang gawain ng Diyos nang may kababaang loob, at mapaghanap na mga puso. Sa huli, natatamo nila ang kaliwanagan ng Diyos, nakikilala ang tinig ng Diyos, at tinatanggap ang Panginoon. Para naman sa mga hindi nagbibigay pansin sa pakikinig sa tinig ng Diyos, na hindi naghahanap kahit na narinig na nila ang katotohanan na ipinahayag, walang pagkilala, matigas ang ulo na kumakapit lamang sa literal na mga salita ng mga banal na kasulatan, at naniniwala na sa pamamagitan ng pagpapagal, ng paggugol ng kanilang mga sarili at paghahandog, magagawa nilang batiin ang pagpapakita ng Diyos—lahat sila ay mga hangal na dalaga, at sa huli ay mawawala sa kanila ang kaligtasan at biyaya ng Diyos.

Nakasulat sa Aklat ng Pahayag: “Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia” (Pahayag 2:7). “Narito Ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng Aking tinig at magbukas ng pinto, Ako’y papasok sa kaniya, at hahapong kasalo niya, at siya’y kasalo Ko” (Pahayag 3:20). Ipinapakita ng mga propesiyang ito na sa pagbabalik ng Panginoom sa mga huling panahon, magbibigkas Siya ng mga salita. Ngayon, ang mga sakuna ay lumalaki sa sukat—marahil ang Panginoon ay talagang nagbalik na. Kaya, sa mahalang oras na ito, paano natin makikilala ang tinig ng Diyos? Susunod, i-fellowship natin ang ilan pa sa mga prinsipyo.

1) Ang mga Pagpapahayag na Binigkas ng Diyos ay Nagtataglay ng Awtoridad at Kapangyarihan, at Ito ay mga Pagpapahayag ng Disposisyon ng Diyos

Tulad ng alam nating lahat, ang mga pagpapahayag ang ginamit ng Diyos sa simula upang likhain ang mundo. Ang mga pagpapahayag ng Diyos ay nagtataglay ng awtoridad at kapangyarihan; sa sandaling ang pagpapahayag ng Diyos ay binigkas, ito ay makakamit sa realidad. Gaya na lamang ng sinabi ng Diyos sa Aklat ng Genesis: “Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag” (Genesis 1:3). “Mapisan ang tubig na nasa silong ng langit sa isang dako, at lumitaw ang katuyuan, at nagkagayon” (Genesis 1:9). Sinabi ni Jehova kay Moises, “Salitain mo sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Kayo’y magpakabanal; sapagka’t Ako si Jehova ninyong Diyos ay banal” (Levitico 19:2). Mayroon ring mga salita ng Panginoong Jesus na nagbunyag sa mga Fariseo: “Datapuwa’t sa aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw! Sapagka’t sinasarhan ninyo ang kaharian ng langit laban sa mga tao: sapagka’t kayo’y hindi na nagsisipasok, at ang nagsisipasok man ay ayaw ninyong bayaang mangakapasok” (Mateo 23:13).

Kapag narinig na natin ang mga salita ng Diyos, nagkakaroon tayo ng kamalayan na walang ordinaryong tao ang maaaring bumigkas ng mga ito. Ang mga salita ng Diyos ay maaaring atasan ang lahat ng mga bagay; nabuo ang mga ito at ginawang kumpleto ng Kanyang mga salita. Lahat ng mga lumalaban at sumusuway sa Diyos ay maaari ring mapahamak ng Kanyang mga salita. Ang pakikinig sa mga ito ay kamangha-mangha para sa atin at madarama natin na ang disposisyon ng Diyos ay hindi nagpapalampas ng pagkakasala mula sa sinumang tao, na ang mga salita ng Diyos ay ganap na kumakatawan sa Kanyang katayuan at awtoridad, at na sa mga huling araw dapat nating makilala kung ang naririnig natin ay ang tinig ng nagbalik na Panginoon o hindi. Ganito tayo makakatamo ng pagkilala.

2) Ang mga Salita ng Diyos ay Nagsisiwalat ng mga Misteryo, at Nagbubunyag sa Katiwalian at mga Lihim ng Sangkatauhan

Tulad ng alam nating lahat, ang nagkatawang-taong Panginoong Jesus ay nagsiwalat ng maraming mga misteryo sa panahon kung kailan Siya gumawa. Mayroong “Mangagsisi kayo; sapagka’t malapit na ang kaharian ng langit” (Mateo 4:17) pati na rin ang “Hindi ang bawa’t nagsasabi sa Akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng Aking Ama na nasa langit” (Mateo 7:21). Ito ay dahil lamang sa ibinunyag ng Panginoon ang mga misteryo na nakapalibot sa pagpasok sa kaharian ng langit na nalaman natin na ang mga tunay na nagsisisi at ang mga taong gumagawa ng kalooban ng Ama sa langit ang makakapasok sa kaharian ng langit. Ito ay isang bagay na hindi natin malalaman kung hindi ipinahayag ng Panginoong Jesus ang misteryong ito sa atin.

Bukod dito, ang Diyos ay isang Diyos na sumusuri sa kaibuturan ng puso ng mga tao. Ang Diyos ay may lubusang pag-unawa sa atin; ang Diyos lamang ang maaaring maghayag ng ating katiwalian at kung ano ang naninirahan sa ating mga puso. Halimbawa, binanggit ng Panginoong Jesus ang tungkol kay Nathanael sa ilalim ng puno ng igos, na pinahihintulutan si Nathanael na makilala na ang Panginoong Jesus ay ang Mesiyas na ang pagdating ay hinulaan. Nariyan din si Mateo na maniningil ng buwis, na nakilala na ang Panginoong Jesus ay ang Diyos dahil binanggit ni Jesus ang nilalaman ng kanyang mga panalangin. Makikita natin dito na ang mga salita ng Diyos ay hindi lamang naghahayag ng mga misteryo, ngunit inilalantad din ang katiwalian at mga lihim ng sangkatauhan; ito rin ay isang paraan upang makilala natin kung ang isang bagay ay tinig ng Diyos.

3) Ang mga Pagpapahayag ng Diyos ay Nagbibigay ng Panustos ng Buhay at Nagbibigay ng Landas sa Tao

Sinabi ng Panginoong Jesus, “Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan Ko” (Juan 14:6). Ang Diyos Mismo ang siyang katotohanan; nagawang ipahayag ng Diyos ang katotohanan para tustusan ang sangkatauhan alinsunod sa kanilang mga pangangailangan, sa anumang oras at sa anumang lugar. Sa Kapanahunan ng Kautusan, hindi alam ng sangkatauhan kung paano mabuhay o kung paano sumamba sa Diyos, kaya ipinahayag ng Diyos ang kautusan sa pamamagitan ni Moises upang akayin ang mga tao sa kanilang buhay. Tulad ng sinabi sa Sampung Utos: “Ako si Jehova mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Egipto, sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Dios sa harap Ko” (Deuteronomio 5:6–7). “Huwag kang papatay. Ni mangangalunya. … Ni sasaksi sa di katotohanan laban sa iyong kapuwa. Ni huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapuwa …” (Deuteronomio 5:17–21). Matapos marinig ang mga salita ng Diyos, nalaman ng mga tao noon kung paano sila dapat mabuhay at kung paano nila dapat sambahin ang Diyos. Pagkatapos, nang ang Panginoong Jesus ay dumating upang gumawa at ipalaganap ang ebanghelyo ng kaharian ng langit, sinimulan Niyang turuan ang mga tao na dapat nilang ipagtapat ang kanilang mga kasalanan at magsisi, na dapat silang maging mapagparaya at matiyaga, na dapat nilang mahalin ang iba tulad ng kanilang sarili, na sila dapat ang asin at ang ilaw ng lupa, at higit pa. Tulad noong tinanong ni Pedro ang katanungang ito sa Panginoong Jesus, “Panginoon, makailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin na siya’y aking patatawarin? hanggang sa makapito?” (Mateo 18:21), direktang sinabi ni Jesus kay Pedro, “Hindi ko sinasabi sa iyo, Hanggang sa makapito; kundi, Hanggang sa makapitongpung pito” (Mateo 18:22). Matapos marinig ang mga salitang ito mula sa Panginoon, naunawaan ni Pedro na ang kapatawaran ay isang bagay na dapat nating sundin; hindi ito kondisyunal o limitado sa isang tiyak na bilang. Nagkaroon sa gayon ng landas ng pagsasagawa si Pedro.

Kaya, kung may isang tao ngayon na nagbibigay sa atin ng magandang balita na ang Panginoon ay nagbalik na at sumasaksi sa atin na ang Banal na Espiritu ay nagsasalita sa mga iglesia, maaari tayong makinig at suriin kung ang daan ba na ito ay makakapagbigay sa atin ng sustento para sa mga kasalukuyan nating pangangailangan. Lahat tayo ay mamumuhay ngayon sa estado ng paggawa ng mga kasalanan at pagtatapat sa mga ito, kung saan hindi natin mapalaya ang ating mga sarili. Kung ang mga salitang kanilang ibinabahagi ay maaaring ituro ang daan upang mapalaya ang ating mga sarili sa kasalanan at makatamo ng pagkadalisay, nangangahulugan ito na ang Panginoong Jesus ay nagbalik na. Maaari nating kilalanin ang tinig ng Diyos batay sa isang prinsipyong ito.

Ang fellowship ba na ito ay nagbigay sa inyo ng landas upang maging matalinong dalaga at matanggap ang Panginoon? Kung naging kapaki-pakinabang ito sa inyo ay umaasa akong ibabahagi niyo ito sa iba. Ang aking hiling ay sana lahat tayo ay maging matatalinong dalaga, ibinubuhos ang ating mga puso sa paghahanap at pakikinig nang mabuti sa tinig ng Panginoon. Nawa’y masalubong natin ang pagbabalik ng Panginoon at makadalo sa piging kasama Siya!

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

Kaugnay na Nilalaman