Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Tungkol sa Biblia (2)

Bilis

Tungkol sa Biblia (2)

Ang Biblia ay tinatawag din na Lumang at Bagong Tipan. Alam ninyo ba kung ano ang tinutukoy ng "tipan"? Ang "tipan" sa "Lumang Tipan" ay mula sa kasunduan ni Jehova sa bayan ng Israel nang patayin Niya ang mga taga-Ehipto at iniligtas ang mga Israelita mula sa Faraon. Siyempre pa, ang patunay ng kasunduang ito ay ang dugo ng tupa na ipinahid sa mga biga, kung saan nagtatag ang Diyos ng kasunduan sa tao, isa na kung saan sinabi na ang lahat nang may dugo ng tupa sa itaas at mga gilid ng hamba ng pintuan ay mga Israelita, sila ang piniling bayan ng Diyos, at silang lahat ay maliligtas ni Jehova (sapagkat papatayin na ni Jehova noon ang lahat ng mga panganay na lalaki ng Ehipto at panganay na mga tupa at baka). Ang kasunduang ito ay may dalawang antas ng kahulugan. Wala sa mga tao o mga alagang hayop ng Ehipto ang maililigtas ni Jehovah; papatayin Niya ang lahat ng kanilang panganay na lalaki at panganay na mga tupa at baka. Kaya, sa maraming mga libro ng propesiya hinulaan na ang mga taga-Egipto ay matinding kakastiguhin bilang resulta ng kasunduan ni Jehova. Ito ang unang antas ng kahulugan. Pinatay ni Jehova ang mga panganay na lalaki ng Ehipto at ang lahat ng mga panganay na alagang hayop, at iniligtas Niya ang lahat ng mga Israelita, na nangangahulugang ang lahat ng mga tao sa lupain ng Israel ay itinangi ni Jehova, at ang lahat ay maliligtas; ninanais Niyang gumawa ng pang-matagalang gawain sa kanila, at itinatag ang kasunduan sa kanila gamit ang dugo ng tupa. Pasimula sa panahong iyon, hindi papatayin ni Jehova ang mga Israelita, at sinabi na sila ang Kanyang magpakailanman mga pinili. Sa gitna ng labing-dalawang angkan ng Israel, sisimulan Niya ang Kanyang gawain sa buong Kapanahunan ng Kautusan, bubuksan Niya ang lahat ng Kanyang mga batas sa mga Israelita, at pipili mula sa kanila ng mga propeta at mga hukom, at sila ang magiging sentro ng Kanyang gawain. Gumawa Siya ng isang kasunduan sa kanila: Malibang magbago ang kapanahunan, Siya ay gagawa lamang sa gitna ng mga pinili. Ang kasunduan ni Jehova ay hindi nababago, dahil ito ay isinakatuparan sa dugo, at itinatag sa pamamagitan ng Kanyang piniling bayan. Mas mahalaga, Siya ay pumili ng naaangkop na saklaw at target na dapat pagmulan ng Kanyang gawain para sa buong kapanahunan, at sa gayon nakita ng mga tao ang kasunduan bilang lalong mahalaga. Ito ang ikalawang antas ng kahulugan ng kasunduan. Maliban sa Genesis, na naroon na bago pa ang pagtatatag ng kasunduan, ang lahat ng iba pang mga libro sa Lumang Tipan ay nagtatala ng gawa sa gitna ng mga Israelita pagkatapos ng pagtatatag ng kasunduan. Siyempre, may mga paminsan-minsang salaysay ang mga Gentil, ngunit sa pangkalahatan, ang Lumang Tipan ay nagsasaad ng gawain ng Diyos sa Israel. Dahil sa kasunduan ni Jehova sa mga Israelita, ang mga aklat na isinulat sa Kapanahunan ng Kautusan ay tinawag na ang "Lumang Tipan." Ang mga ito ay ipinangalan sa kasunduan ni Jehova sa mga Israelita.

Ang Bagong Tipan ay ipinangalan sa pagdanak ng dugo ni Jesus sa krus at ang Kanyang kasunduan sa lahat ng mga naniniwala sa Kanya. Ang kasunduan ni Jesus ay ito: Ang mga tao ay dapat lamang maniwala sa Kanya upang ang kanilang mga kasalanan ay mapatawad sa pagdanak ng Kanyang dugo, at sa gayon ang mga ito ay maligtas, at isilang muli sa pamamagitan Niya, at hindi na magiging mga makasalanan; ang mga tao ay dapat lamang maniwala sa Kanya upang matanggap ang Kanyang biyaya, at hindi magdusa sa impiyerno pagkatapos nilang mamatay. Ang lahat ng mga aklat na isinulat sa Kapanahunan ng Biyaya ay dumating pagkatapos ng kasunduang ito, at lahat ng mga ito ay isinasaad ang gawain at mga pagbibigkas na nakapaloob dito. Ang mga ito ay hindi lalagpas sa pagliligtas ng pagpako sa krus ng Panginoong Jesus o sa kasunduan; itong lahat ay mga aklat na isinulat ng mga kapatid sa Panginoon na nagkaroon ng mga karanasan. Kaya, ang mga librong ito ay ipinangalan din sa isang kasunduan: Ang mga ito ay tinawag na ang "Bagong Tipan." Ang dalawang tipan na ito ay sinasaklaw lamang ang Kapanahunan ng Biyaya at ang Kapanahunan ng Kautusan, at walang kaugnayan sa huling kapanahunan. Kaya, ang Biblia ay walang malaking gamit para sa mga tao ngayong mga huling araw. Masasabi lang, nagsisilbi ito bilang pansamantalang sanggunian, ngunit ito ay talagang walang gaanong halagang gamitin. Datapwat ito pa rin ang pinakaiingat-ingatan ng mga relihiyosong tao. Hindi nila alam ang Biblia; alam lamang nila kung paano ipaliwanag ang Biblia, at pangunahing walang malay sa mga pinagmulan nito. Ang kanilang saloobin sa Biblia ay: Lahat na nasa Biblia ay tama, wala itong nilalaman na mga di-kawastuan o mga pagkakamali. Pagkatapos nito magsisimula silang pag-aralan ito. Dahil una nilang napagpasiyahan na ang Biblia ay tama, at walang pagkakamali, pinag-aaralan nila at sinusuri ito nang may malaking interes. Ang kasalukuyang yugto ng gawain ay hindi hinulaan sa Biblia. Hindi kailanman nabanggit ang gawaing panlulupig sa lahat ng mga pinaka-madilim na lugar, dahil sa ito ang pinakabagong gawain. Sapagka't ang kapanahunan ng gawain ay naiiba, kahit si Jesus Mismo ay hindi alam na ang yugto ng gawaing ito ay gagawin sa mga huling araw—at sa gayon paano magsusuri ang mga tao sa mga huling araw upang malaman ang yugtong ito ng gawain?

Karamihan sa mga taong ipinapaliwanag ang Biblia ay gumagamit ng lohikal na pagpapalagay, at walang aktwal na pinagmulan. Sila ay gumagamit lamang ng lohika upang magpahiwatig ng maraming bagay. Sa taun-taon, wala kahit isa ang nangahas na himay-himayin ang Biblia, o magsabing "hindi" sa Biblia, dahil ang aklat na ito ay ang banal na aklat, at ang mga tao ay sinasamba ito bilang Diyos. Ito ay nagpatuloy nang ilang libong taon. Ang Diyos ay hindi inalintana, at walang sinuman ang nakatuklas sa kuwentong napapaloob sa Biblia. Sinasabi natin na ang pagpapahalaga sa Biblia ay pagsamba sa diyus-diyosan, gayunma'y wala sa mga taos-pusong mananampalataya ang naglakas-loob na tingnan ito sa ganitong paraan, at kanilang sasabihin sa iyo: “Kapatid! Huwag mong sabihin iyan, iyan ay kakila-kilabot! Paano mo nagagawang lumapastangan laban sa Diyos?” Susunod tutularan nila ang pagpapakita na nasaktan: O maawaing Jesus, Panginoon ng kaligtasan, nakikiusap ako sa Iyo na patawarin ang kanyang mga kasalanan, sapagkat Ikaw ang Panginoon na nagmamahal sa tao, at lahat kami ay nagkasala, mangyaring ipakita sa amin ang dakilang pagkahabag, amen.” Makikita mo kung gaano sila ka-relihiyoso; paano magiging madali para sa kanila na tanggapin ang katotohanan? Ang pagsasabi mo niyan ay lubusang tatakot sa kanila. Wala kahit isa ang maglalakas-loob na mag-isip na ang Biblia ay maaaring mabahiran ng mga ideya ng tao at mga pagkaintindi ng tao, at walang sinuman ang nakakakita sa depektong ito. Ang ilang nasa Biblia ay mga karanasan ng tao at kaalaman, ilan sa mga ito ay ang pagliliwanag ng Banal na Espiritu, at mayroon ding nahaluan ng talino at kaisipan ng tao. Ang Diyos ay hindi kailanman nanghimasok sa mga bagay na ito, ngunit may limitasyon: Hindi sila maaaring lumampas sa kaisipan ng normal na mga tao, at kung gagawin nila, sila ay nanghihimasok at gumagambala sa gawain ng Diyos. Yaong lumalampas sa karaniwang kaisipan ng mga tao ay gawain ni Satanas, dahil inaalis nito sa mga tao ang kanilang tungkulin, ito ay gawain ni Satanas, at pinangungunahan ni Satanas, at sa sandaling ito hindi ka pahihintulutan ng Banal na Espiritu na kumilos sa ganoong paraan. Kung minsan, ilang mga kapatid na lalaki at babae ay nagtatanong: “Puwede ba akong gumawa sa ganito-at-ganoong paraan?” Tinitingnan Ko ang kanilang tayog at sinasabi: “Puwede!” May ilang tao rin na nagsasabi: Kung ako ay gumawa sa ganito-at-ganoong paraan, normal ba ang aking estado?” At sinasabi Ko: “Oo! Ito ay normal, lalo nang normal!” Sinasabi ng iba: “Puwede ba akong gumawa sa ganitong paraan?” At sinasabi Ko: “Hindi!” Sinasabi nila: Bakit puwede sa kanya at hindi para sa akin?” At sinasabi Ko: Dahil ang inyong ginagawa ay mula kay Satanas, ito ay nakakagambala, at ang pinagmulan ng inyong mga motibasyon ay lihis.” May mga panahon din na ang gawain ay hindi malayo ang narating, at hindi alam ng mga kapatid na lalaki at babae. Ang ilan ay nagtatanong sa Akin kung puwedeng gumawa sa ganoong paraan, at kapag nakita Ko na ang kanilang mga pagkilos ay hindi makakaabala sa gawain sa hinaharap, sinasabi Ko: “Ayos lang.” Ang gawain ng Banal na Espiritu ay nagbibigay sa mga tao ng isang saklaw; ang mga tao ay hindi kailangang sundin ang mga kagustuhan ng Banal na Espiritu nang eksakto, dahil ang mga tao ay nagmamay-ari ng normal na kaisipan at kahinaan, at mayroon silang ilang mga makalaman na mga pangangailangan, mayroon silang tunay na mga problema, at nasa kanilang mga utak ang mga kaisipan na sila ay talagang walang anumang paraan na kontrolin. Lahat ng Aking hinihingi sa mga tao ay may limitasyon. Ang ilan ay naniniwala na ang Aking mga salita ay malabo, na sinasabihan Ko sila na kumilos sa anumang paraan—iyon ay dahil hindi ninyo naunawaan na mayroong isang angkop na saklaw sa Aking mga kinakailangan. Kung ito ay tulad ng inyong iniisip—kung ginawa Ko ang parehong mga kahilingan sa lahat ng mga tao nang walang pasubali, at hiningi sa kanilang lahat na abutin ang parehong tayog—sa gayon ito ay hindi uubra. Ito ay paghingi ng imposible, at ito ay ang panuntunan ng gawain ng tao, hindi ang panuntunan ng gawain ng Diyos. Ang gawain ng Diyos ay isinasagawa ayon sa aktwal na mga pangyayari sa mga tao, at ito ay batay sa kanilang mga likas na kakayahan. Ito rin ang panuntunan ng pagpapalaganap ng ebanghelyo: Dapat kayong magpatuloy nang dahan-dahan, hayaang mangyari nang natural ang nararapat, hanggang malinaw mong masabi ang katotohanan sa isang tao. Saka lamang nila mauunawaan ito, at sa oras lamang na iyon magagawa nilang isantabi ang Biblia. Kung hindi ginawa ng Diyos ang yugto ng gawain na ito, sino ang makakagawa na humiwalay sa kaugalian? Sino ang maaaring gumawa ng bagong gawain? Sino ang maaaring maghanap ng isang bagong landas bukod sa nasa Biblia? Dahil ang tradisyunal na mga pagkaintindi ng mga tao at ang pyudal na asal ay nakakasuklam, wala silang kakayahang paalisin ang mga bagay na ito sa mga sarili nila, ni lakas ng loob na gawin nila ito. Iyon ay huwag nang banggitin kung paanong ang mga tao ngayon ay nahawakan ng ilang patay na mga salita sa Biblia, mga salitang inari na ang kanilang mga puso. Paano sila magiging handa na isuko ang Biblia? Paano nila madaling tatanggapin ang paraan bukod sa nasa Biblia? Iyon ay maliban kung malinaw ninyong maisasalaysay ang kuwentong napapaloob sa Biblia at ang mga panuntunan ng gawain ng Banal na Espiritu, upang ang lahat ng tao ay lubusang mahikayat—na sukdulang pangangailangan. Ito ay dahil ang lahat ng tao sa loob ng relihiyon ay nagpipitagan sa Biblia, at sinasamba ito bilang Diyos, sinusubukan din nila na pigilan ang Diyos sa loob ng Biblia, at ito pa nga ang kalagayang nakakamit lang nila ang kanilang mga layunin kapag muli nilang naipako sa krus ang Diyos.

Sinundan:Tungkol sa Biblia (1)

Sumunod:Tungkol sa Biblia (3)