Nakita Ko na ang Tunay na Kulay ng Aking Pastor

Pebrero 4, 2021

Ni Nora, Pilipinas

Naaalala ko noong una akong maging Kristiyano Mataas ang pagtingin sa akin ni Pastor Chen, ang Pastor ng aming iglesia, at ng kanyang asawa. Ginawa nila akong lider ng Praise Team at isang guro sa Sunday School at palagi talaga silang maalaga sa akin. Sa tuwing nanghihina ako o mayroon akong problema, ipinagdarasal nila ako. Maalaga din sila sa ibang mga kasamahan sa iglesia. Kapag mayroong nasisiraan ng loob o nanghihina magbabahagi sila tungkol sa Biblia para matulungan sila. Naramdaman kong pareho talaga silang mapagmahal at mapalad kami sa kanila. Sa kaibuturan ng puso ko, pakiramdam ko, mga espirituwal na magulang ko sila sa pananampalataya.

Pagkatapos noong 2018, nakilala ko online ang ilang mga kapatid mula sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Pagkatapos marinig ang patotoo nila, nalaman kong nagbalik na ang Panginoong Jesus, na nagkatawang-tao bilang Makapangyarihang Diyos. Nagpapahayag Siya ng mga katotohanan para hatulan at linisin ang sangkatauhan sa mga huling araw, bilang pagtupad sa propesiya sa 1 Pedro 4:17 na nagsasabi: “Sapagka’t dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Dios.” Masayang-masaya ako, at pinag-aralan namin ng pamilya ko ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Sa pamamagitan ng pagbabasa sa mga salita ng Makapangyarihang Diyos natiyak naming lahat na ang mga ito’y tinig ng Diyos at ang Makapangyarihang Diyos ay ang nagbalik na Panginoong Jesus. Tinanggap naming lahat ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Pagkatapos no’n, naisip ko si Pastor Chen. Palagi niya kaming sinasabihan na magbantay para sa pagbabalik ng Panginoon, kaya’t naisip kong matutuwa talaga siyang marinig na nagbalik na ang Panginoon. Nagdesisyon akong sabihin sa kanya ang mabuting balita.

Minsan sa isang pagtitipon, sinabi ni Pastor Chen, “Nasa mga huling araw na tayo at maaaring magbalik ang Panginoon anumang sandali. Kailangan nating manalangin at magbantay.” Tuwang-tuwa akong marinig na sabihin niya ’to, kaya sumingit agad ako, at sabi ko, “May nakilala akong mga kapatid online kailan lang na nagpapatotoo na nagbalik na ang Panginoon. Dumadalo ako sa mga pagtitipon kasama nila, kung saan talagang naliliwanagan ako.” Ang sagot niya, “Maganda ang mga pagpupulong online at makakatulong ang mga ’yon na mas maunawaan natin ang mga salita ng Panginoon.” Pagkatapos, itinuloy lang niya ang sermon niya. Natuwa ako, at sa isip ko, “Naghahanap talaga ng katotohanan si Pastor Chen. Kailangan kong ibahagi agad ang ebanghelyo ng mga huling araw sa kanya.” Nakakagulat na dumalaw sa bahay ko sina Pastor Chen at ang asawa niya pagkalipas ng ilang araw. Pagkapasok pa lang nila, tinanong ako ni Pastor Chen nang may naiinis na tingin sa kanyang mukha, “May binanggit kang mga online na pagtitipon. Sumanib ka na ba sa ibang iglesia?” Dahil nakikita ko ang pagkainis sa mukha niya wala akong nasabi. Bago pa ako makasagot, masayang sinabi ng nanay ko, “Oo, Pastor. Pinag-aaralan namin ang Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ganoon namin nalaman na nagbalik na ang Panginoon. Nagpapahayag Siya ng maraming mga katotohanan at isinasagawa ang gawain ng paghuhukom na nagsisimula sa tahanan ng Diyos.” Matigas na sumagot si Pastor Chen, “Nagbalik na ang Panginoon? Imposible! Malinaw na ipinapahayag ng Biblia ang mensahe ng Diyos: ‘Narito, siya’y pumaparitong nasasa mga alapaap; at makikita siya ng bawa’t mata, at ng nangagsiulos sa kaniya; at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kaniya’ (Pahayag 1:7). Magbabalik ang Panginoon na nasa mga alapaap sa mga huling araw para makita ng lahat. Kung nagbalik na Siya, bakit hindi pa namin Siya nakikita?” Sabi ng nanay ko, “Maraming mga propesiya sa Biblia tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Bukod sa pagbabalik Niya nang hayagan sa mga alapaap, may mga berso rin tungkol sa pagbabalik Niya nang palihim, gaya ng Pahayag 16:15, ‘Narito, ako’y pumaparitong gaya ng magnanakaw,’ Pahayag 3:3, ‘Kaya’t kung hindi ka magpupuyat ay paririyan akong gaya ng magnanakaw,’ at Mateo 25:6, ‘Datapuwa’t pagkahating gabi ay may sumigaw, Narito, ang kasintahang lalake! Magsilabas kayo upang salubungin siya.’ Ang pagsasabi na dumarating Siyang parang isang magnanakaw ay nangangahulugang nagbabalik Siya nang tahimik na walang sinumang nakakaalam. Kung basta na lang nagbalik nang hayagan ang Panginoon na nasa mga alapaap, makikita Siya ng lahat. Paano naman iyon magiging katulad ng isang magnanakaw, at sino ang kakailanganing sumigaw na nagbalik na ang lalaking ikakasal?” Sa galit, sinabi ni Pastor Chen, “Hindi ba’t ang pagsasabi ninyo na darating ang Panginoon nang palihim ay sumasalungat sa mga propesiya ng pagbabalik niya na nasa mga alapaap? Hindi ito naaayon sa Biblia. Hindi pa namin nakikita na nagbalik ang Panginoon na nasa alapaap, na nagpapatunay na hindi pa Siya nagbabalik. Hindi kami maniniwala riyan!”

Mukhang hindi niya talaga nakuha, kaya sinabi ko, “Pastor Chen, ang mga propesiya ng Kanyang pagbabalik sa katawang-tao nang palihim at ng pagbabalik Niya nang hayagan na nasa alapaap ay hindi naman talaga magkasalungat. Nangyayari sa dalawang yugto ang pagbabalik Niya. Una, dumarating Siya nang palihim sa katawang-tao, nagpapahayag ng mga katotohanan para hatulan at linisin ang sangkatauhan, at bumubuo ng isang grupo ng mga mananagumpay bago ang mga sakuna. Kapag natapos na iyon, nagtatapos ang palihim na gawain Niys. at pagkatapos ay magpapadala Siya ng mga sakuna, gagantimpalaan ang mabuti at parurusahan ang masama. Wawasakin Niya ang lahat ng mga kaaway ng Diyos, lahat ng na kay Satanas. Magpapakita lang Siya sa lahat ng mga bansa at mga bayan pagkatapos ng mga malalagim na sakuna. Silang mga nakikinig sa tinig ng Diyos at pinag-aaralan ang Kanyang gawain habang naririto Siya’t gumagawa nang palihim ay humaharap sa trono ng Diyos, tumatanggap sa Kanyang paghuhukom sa mga huling araw, at nalilinis ang kanilang katiwalian. Sa huli’y dadalhin sila sa kaharian ng Diyos. Sila ang mga matatalinong dalaga na nasa ipinahayag na mensahe ng Diyos sa Biblia. Silang hindi nakikinig sa tinig ng Diyos samantalang narito Siya’t gumagawa nang palihim at kinukundina at tinatanggihan pa ang Makapangyarihang Diyos ay ang mga hangal na dalaga. Sila ang mga hindi mananampalataya, mga anticristo, at mga manggagawa ng kasamaan na nalantad sa pamamagitan ng gawain ng Diyos sa mga huling araw. Kapag dumating ang Diyos nang hayagan sa mga alapaap, makikita nila na ang Makapangyarihang Diyos na kanilang sinalungat ay Siya mismong nagbalik na Panginoong Jesus, ngunit magiging huli na ang kanilang pagsisisi. Kukunin sila ng mga sakuna, at parurusahan habang tumatangis. Tutuparin nito ang sinabi ng Panginoon: ‘Narito, siya’y pumaparitong nasasa mga alapaap; at makikita siya ng bawa’t mata, at ng nangagsiulos sa kaniya; at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kaniya’ (Pahayag 1:7). Ganito matutupad kapwa ang mga propesiya ng pagbabalik ng Panginoon nang palihim at pagbabalik nang hayagan.” Pagkatapos ay taimtim na sinabi ng nanay ko, “Pastor, tama siya. Ilang beses na binabanggit ng Biblia ang pagdating ng Anak ng tao. Halimbawa: ‘Sapagka’t gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan, at nakikita hanggang sa kalunuran; gayon din naman ang pagparito ng Anak ng tao’ (Mateo 24:27). ‘Sapagka’t gaya ng kidlat, na pagkislap buhat sa isang panig ng silong ng langit, ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit; gayon din naman ang Anak ng tao sa kaniyang kaarawan. Datapuwa’t kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itakuwil ng lahing ito’ (Lucas 17:24–25). Tumutukoy ang Anak ng tao sa Diyos na nagkatawang-tao, gaya din na ang Panginoong Jesus ay ang Anak ng tao. Ipinanganak Siya ng tao at nagtaglay ng pangkaraniwang pagkatao. Kung nagbalik ang Panginoon sa Kanyang anyong Espiritu, hindi Siya tatawaging Anak ng tao. At kung nagbalik ang Panginoon bilang Diyos sa Espiritu, sino ang maglalakas-loob na tanggihan o salungatin Siya? Papaanong ‘kailangan muna Siyang magbata ng maraming bagay at itakuwil ng lahing ito’? Nagbalik na ang Panginoong Jesus bilang Makapangyarihang Diyos sa katawang-tao. Dapat mong tingnan ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos.” Habang nagsasalita ang nanay ko, kumuha siya ng kopya ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos para sa pastor. Hindi lang siya tumangging tingnan ito, galit pa niya itong pinalo at sumigaw, “Siguradong hindi ito salita ng Diyos. Nasa Biblia ang lahat ng mga salita ng Diyos at walang nasa labas no’n!”

Nagulat akong makita na kumikilos si Pastor Chen nang wala sa kanyang karakter at kahit ang mukha niya ay pulang-pula sa galit. Lagi naman siyang mabait dati—bigla na lang siyang naging parang ibang-ibang tao. Para bang nahihiya na ako, kaya mabilis akong nanalangin sa Diyos nang tahimik at hiniling sa Kanya na bigyan ako ng pananampalataya at gabayan ako para magpatuloy sa pagbabahagi. Nagpakalma sa akin iyon nang kaunti. Marahan kong sinabi sa kanya, “Pastor Chen, wala pong basehan sa Biblia iyong sinasabi ninyo na lahat ng salita ng Diyos ay nasa Biblia at wala na sa iba pa. Hindi iyon naaayon sa mga katunayan. Sinasabi ho sa Ebanghelyo ni Juan, ‘At mayroon ding iba’t ibang mga bagay na ginawa si Jesus, na kung susulating isa-isa, ay inaakala ko na kahit sa sanglibutan ay hindi magkakasiya ang mga aklat na susulatin’ (Juan 21:25). Maraming sinabi ang Panginoong Jesus sa loob ng tatlo’t kalahating taon na gumawa at nangaral Siya sa lupa, pero iyong nakatala sa Apat na Ebanghelyo ay ilang oras mo lang na sasabihin. Ipinapakita nito na hindi maaaring lahat ng mga salita ng Panginoong Jesus ay nakatala sa Biblia. At saka, may mga bagay na hindi isinama ng mga bumuo sa Biblia, kaya may mga propesiya ang ilang mga propeta na hindi nakasama sa Biblia. Kasama riyan ang ilan sa mga salita ng Diyos na inihatid ni propeta Ezra na hindi naisama sa Biblia. Ibig sabihin nito ang pahayag na walang mga salita ng Diyos na nasa labas ng Biblia ay hindi makatatayo!”

Taimtim din na sinabi ng nanay ko, “Hindi lang hindi isinama sa Biblia ang ilang mga salita ng Diyos, pero mayroon pang mga salita ng Diyos sa mga huling araw! Ipinahayag ng Panginoong Jesus ang mensahe ng Diyos: ‘Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni’t ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Gayon ma’y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan’ (Juan 16:12–13). Ipinahayag din ang mensahe ng Diyos nang maraming beses sa Pahayag: Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia’ (Pahayag mga Kapitulo 2, 3). Binabanggit din nito ang pagbubukas ng Kordero ng isang balumbon. Ang lahat ng mga ito’y mga propesiya ng pagsasalita ng Panginoon ng higit pa kapag Siya’y nagbalik. Kung wala nang mga salita ng Diyos sa labas ng Biblia, papaano matutupad ang mga propesiyang ito? Ginagampanan ng Makapangyarihang Diyos ang gawain ng paghuhukom, nagpapahayag ng lahat ng mga katotohanan na naglilinis at ganap na nagliligtas sa sangkatauhan. Inihayag Niya ang lahat ng hiwaga ng plano ng pamamahala ng Diyos, inilantad at hinatulan ang katotohanan ng katiwalian ng tao at ng ugat ng paglaban ng tao sa Diyos. Ibinigay Niya sa atin ang landas ng tunay na pagsisisi at pagpasok sa kaharian. Ang ipinahayag na mensahe ng Diyos sa Pahayag tungkol sa Banal na Espiritu na nangungusap sa mga iglesia at sa pagbubukas ng Kordero sa balumbon ay tumutukoy sa mga salita ng Makapangyarihang Diyos. Paano mauunang maitala sa Biblia ang mga bagong salitang ito? Hindi ba’t ang pagsasabi na walang salita ng Diyos sa labas ng Biblia ay sobrang di-makatwiran? Ang Diyos ay ang Panginoon ng sangnilikha at ang patuloy na umaagos na bukal ng nabubuhay na tubig. Ngunit ang gawain at mga salita ng Diyos na nakatala sa Biblia ay tunay na limitado. Hindi natin maikukulong ang Diyos sa loob ng saklaw ng Biblia ayon sa sarili nating mga palagay. Pagtanggi iyon sa katotohanan, pagtanggi sa sariling gawain at mga salita ng Diyos!”

Talagang ikinagalit ito ni Pastor Chen, pero hindi niya ito mapabulaanan. Basta sinabi na lang niya, “Para sa sarili ninyong kabutihan ang pagbabawal sa inyo na pag-aralan ito. Immature pa kayo sa buhay at maaari kayong mailigaw. Mangumpisal at magsisi agad kayo sa Panginoon!” Mabilis akong sumagot, “Pastor Chen, napagtibay namin na ang Makapangyarihang Diyos ay ang nagbalik na Panginoong Jesus sa pamamagitan lang ng masikap na paghahanap at pagbabasa sa maraming mga salita ng Makapangyarihang Diyos. Hindi pa ho ninyo nababasa ang mga salita Niya, kaya’t normal lang na magkaroon ho kayo ng mga pag-aagam-agam at palagay. Sabi ng Panginoong Jesus, ‘Magsihingi kayo, at kayo’y bibigyan; magsihanap kayo, at kayo’y mangakasusumpong; magsituktok kayo, at kayo’y bubuksan’ (Mateo 7:7). Hangga’t nakahanda kang hanapin, at basahin ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, mawawala ang lahat ng kalituhan mo.” Pagkatapos na pagkatapos kong magsalita humingi ang asawa niya ng impormasyon kung paano matatawagan ang mga kapatid mula sa Iglesia at sinabi niyang pag-aaralan niya ito kalaunan. Tinanggap ko ang sinabi niya at ibinigay ko iyon sa kanila. Kinuha nila iyon at mabilis na lumabas.

Ilang sandali rin akong hindi mapakali pagkaalis nilang dalawa. Mabubuti at mga mapagpakumbabang tao ang tingin ko sa kanila noon. Madalas nilang sinasabi sa amin na magbantay para sa pagbabalik ng Panginoon, pero noong marinig nila ang balita ng pagbabalik ng Panginoon, hindi naman pala sila interesado. Nagmatigas lang silang kumapit sa mga salita ng Biblia. Bakit ayaw nilang kumilos ayon sa ipinapangaral nila? Nadismaya talaga ako at sumama ang loob, pero sa pag-asang sisiyasatin nila ang gawain ng Diyos sa mga huling araw, nanalangin ako nang tahimik para sa kanila. Pinadalhan ko rin sila ng isang link sa gospel movie na Ibunyag ang Misteryo Tungkol sa Biblia na umaasang makakatulong iyon na iwanan nila ang mga palagay nila at pag-aralan ang gawain ng Makapangyarihang Diyos at salubungin ang Panginoon sa lalong madaling panahon. Puno ako ng pag-asa, pero may nangyaring talagang hindi inaasahan. Pinadalhan nila ako ng kung ano-anong mga tsismis na sinisiraan ang Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos para lumayo ako rito. Dahil nakitang hindi ako naaapektuhan, nagpadala sila ng mga mensahe na nanggugulo sa mga kaanib ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Nag-Facebook din sila at nag-post ng maraming mga tsismis na sinisiraan at tinitira ang Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos para iligaw at pigilan ang iba na siyasatin ang tunay na daan. At hindi sila tumigil doon. Nagbahay-bahay sila na binabalaan ang mga kapatid na iwasan ako, hinuhusgahan at sinisiraan ako. Nagkaroon ng maling palagay tungkol sa akin ang maraming tao at iniwasan ako. May ilang nagpadala sa akin ng mga mensaheng nanunuligsa at may ilang ayaw akong kausapin kapag nagkakasalubong kami. Ayaw pa nga akong pagbuksan ng pinto ng ilan kapag dinadalaw ko sila. Ikinasama talaga iyon ng loob ko. Dati akong malapit sa mga kapatid na ito, pero ngayon iniwasan at itinakwil nila ako sa paniniwala sa mga kasinungalingan ng pastor. Hindi ako makapaniwalang nagawa itong lahat ng pastor na dati kong hinahangaan. Nagdurusa ako at nanghina ang kalooban. Hindi ko iyon maintindihan. Wala akong ginawang mali. Tinanggap ko lang ang gawain ng Diyos sa mga huling araw. Bakit ako tatratuhin ng pastor nang ganoon?

Noong malaman ito ng isang sister mula sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, nag-alok siya ng tulong at suporta sa akin at binasahan ako ng isang talata mula sa mga salita ng Diyos. “Sa bawat hakbang ng gawaing ginagawa ng Diyos sa gitna ng mga tao, sa panlabas ay mukha itong pag-uugnayan sa pagitan ng mga tao, na para bang mula sa pagsasaayos ng tao, o mula sa panghihimasok ng tao. Ngunit sa likod ng mga eksena, ang bawat hakbang ng gawain, at lahat ng nangyayari, ay isang pustahan na ginawa ni Satanas sa harap ng Diyos, at nangangailangan sa mga tao na manindigan sa kanilang patotoo sa Diyos. Gaya nang si Job ay sinubukan, halimbawa: Sa likod ng mga eksena, nakikipagpustahan si Satanas sa Diyos, at ang nangyari kay Job ay mga gawa ng tao, at panghihimasok ng mga tao. Sa likod ng bawat hakbang ng gawaing ginagawa ng Diyos sa inyo ay ang pakikipagpustahan ni Satanas sa Diyos—sa likod ng lahat ng ito ay isang labanan” (“Ang Pagmamahal Lamang sa Diyos ang Tunay na Pananampalataya sa Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). Pagkatapos ay naunawaan ko na ang panggugulo ng pastor at ang paghiwalay sa akin ng ibang mga kaanib sa iglesia ay isa sa mga panunukso ni Satanas. Gusto ni Satanas na isuko ko ang tunay na daan at pagtaksilan ang Diyos at mawala ang Kanyang pagliligtas sa mga huling araw. Napakasama ni Satanas! Naisip ko, “Dahil sigurado na ako na ang Makapangyarihang Diyos ay ang nagbalik na Panginoong Jesus, anuman ang mga hirap na maaari kong harapin kailangan kong matatag na sumunod sa Kanya hanggang sa wakas.”

Pagkatapos ay ibinahagi ito ng sister na iyon: “Ginagamit ng Diyos ang mga pagkakataong ito upang turuan tayo ng pagkakilala sa iba. Ipinapakita ng pagtingin ng mga tao sa pagbabalik ng Panginoon ang kanilang saloobin tungo sa katotohanan at sa Diyos, at nagpapahayag ng kanilang diwa.” Pagkatapos ay binasa niya ang isa pang bahagi ng mga salita ng Diyos. “Nais ba ninyong malaman ang pinag-ugatan ng pagkontra ng mga Fariseo kay Jesus? Nais ba ninyong malaman ang diwa ng mga Fariseo? Puno sila ng mga pantasya tungkol sa Mesiyas. Bukod pa riyan, naniwala lamang sila na darating ang Mesiyas, subalit hindi nila hinanap ang buhay katotohanan. Kaya nga, kahit ngayon ay hinihintay pa rin nila ang Mesiyas, sapagkat wala silang kaalaman tungkol sa landas ng buhay, at hindi nila alam kung ano ang landas ng katotohanan. Paano ninyo nasasabi na matatamo ng gayon kahangal, katigas ang ulo at kamangmang na mga tao ang pagpapala ng Diyos? Paano nila mamamasdan ang Mesiyas? Kinalaban nila si Jesus dahil hindi nila alam ang direksyon ng gawain ng Banal na Espiritu, dahil hindi nila alam ang landas ng katotohanang binanggit ni Jesus, at, bukod pa riyan, dahil hindi nila naunawaan ang Mesiyas. At dahil hindi pa nila nakita ang Mesiyas kailanman at hindi pa nila nakasama ang Mesiyas kailanman, nagkamali silang kumapit nang walang-saysay sa pangalan ng Mesiyas habang kinalaban ang diwa ng Mesiyas sa lahat ng posibleng paraan. Ang diwa ng mga Fariseong ito ay mga sutil, mayabang, at hindi sumunod sa katotohanan. Ang prinsipyo ng kanilang paniniwala sa Diyos ay: Gaano man kalalim ang pangangaral Mo, gaano man kataas ang Iyong awtoridad, hindi Ikaw si Cristo maliban kung Ikaw ang tinatawag na Mesiyas. Hindi ba katawa-tawa at kakatwa ang mga pananaw na ito?” (“Kapag Namasdan Mo na ang Espirituwal na Katawan ni Jesus, Napanibago na ng Diyos ang Langit at Lupa” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). Pagkatapos nito, nagbahagi pa siya mula sa mga salitang ito mula sa Diyos at nagbigay liwanag sa ikinilos ng mga pastor. Akala ko dati na dahil alam na alam nila ang Biblia at naglingkod sila nang maigi sa Panginoon sa loob ng maraming taon, mapagmahal sa kongregasyon, at palagi kaming sinasabihan na magbantay para sa pagbabalik ng Panginoon, na ibig sabihin no’n ay minamahal nila ang katotohanan at inaasam ang pagbabalik ng Panginoon. Pero ipinakita sa akin ng realidad na hindi iyon katulad ng mga inakala ko. Pakitang-tao lang ang kanilang mapagpakumbaba at mapagmahal na anyo para linlangin at dayain ang mga tao at wala silang pinagkaiba sa mga mapagpaimbabaw na mga Fariseo. Tila tunay na tapat din ang mga Fariseo. Araw-araw nilang ipinapaliwanag ang mga Kasulatan sa mga sinagoga, nananalangin sila sa mga lansangan para makita ng iba na ginagawa nila ito. Naghihintay silang lahat sa pagdating ng Mesias, pero noong dumating nga ang Panginoong Jesus at nagpahayag Siya ng mga katotohanan, at nagpakita ng napakaraming mga tanda at kababalaghan, na lahat ay malinaw na nagmula sa Diyos, ayaw iyong malaman ng mga Fariseo. Nagmatigas silang pinanindigan ang mga kautusan sa kasulatan at ginamit ang mga salita ng Kasulatan upang hatulan ang gawain ng Diyos. Tumulong sila na maipapako sa krus ang Panginoong Jesus at pinarusahan sila ng Diyos. Katulad lang nila ang pastor ko. Mukha siyang mapagpakumbabang naglilingkod sa Panginoon at naghihintay sa pagbabalik Niya, pero kahit na alam na alam niya na ipinahahayag ng Makapangyarihang Diyos ang katotohanan at isinasagawa ang gawain ng paghuhukom, hindi pa rin niya ito pinag-aralan. Pinanghawakan lang niya ang sarili niyang mga palagay at ang literal na mga salita ng Biblia, sinasalungat at hinahatulan ang bagong gawain ng Diyos. Sinabi niya na kung hindi Siya dumating na nasa alapaap, hindi Siya ang Panginoong Jesus at anumang hindi nakasulat sa Biblia ay hindi maaaring maging gawain ng Diyos, at kung ano-ano pa. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para pigilan ang iba na siyasatin ang tunay na daan. Siya at ang asawa niya ay hindi talaga tapat na inaasam ang pagdating ng Panginoon, sila ay mga makabagong Fariseo na namumuhi sa katotohanan, at hinahamak ang pagpapakita at gawain ng Diyos. Naalala ko ang paghatol ng Panginoong Jesus sa mga Fariseo, na nagsasabing, “Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw! sapagka’t tulad kayo sa mga libingang pinaputi, na may anyong maganda sa labas, datapuwa’t sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na tao, at ng lahat na karumaldumal. Gayon din naman kayo, sa labas ay nangagaanyong matuwid sa mga tao, datapuwa’t sa loob ay puno kayo ng pagpapaimbabaw at ng katampalasanan” (Mateo 23:27–28). Nagkaroon ako ng pagkakilala sa ikinikilos ng mga pastor noong maunawaan ko ang lahat ng ito. Pero ang sumunod na pangyayari ang talagang nagpakita sa akin ng tunay na kulay nila.

Isang hapon, dumaan sa bahay namin si Elder Wang at dalawa pang sister mula sa dati kong iglesia at basta na lang akong tinitigan nang malamig na hindi nagsasalita. Pagkatapos, inilabas ni Elder Wang ang phone niya, nag-dial ng isang numero, at iniabot iyon sa akin. Noong tanggapin ko iyon, narinig ko si Pastor Chen na galit na nagsasabi ng kung ano-anong mga masasamang bagay at pagkatapos ay binalaan niya ako, “Pinagbabawalan kang makipag-usap sa mga kaanib ng iglesia namin at ipalaganap ang ebanghelyo ng Makapangyarihang Diyos sa iglesia namin. Huwag mong nakawin ang aking mga tupa!” Nagalit ako at sinabi sa kanya, “Bakit hindi ko ibabahagi ang napakabuting balita ng pagbabalik ng Panginoon? Bakit pinipigilan mo ang mga tao na hanapin ang tunay na daan? Mga tupa sila ng Diyos. Bakit hindi mo sila hayaang mapakinggan ang tinig ng Diyos?” Pagkatapos na ibaba ang telepono, pinagsabihan ako ni Elder Wang at ng mga kasama niya at pagkatapos ay umalis na. Pagkatapos no’n, nagpatuloy sa panggugulo ang pastor sa pamilya ko at hayagan pang sinisiraan ang pangalan namin sa iglesia. Medyo nanghina at naging negatibo ang pamilya ko, hindi na matiis ang panggugulo. Sobra ang galit ko sa masasamang ginagawa ng pastor. Nagbasa pa ako ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos. “Mayroong mga nagbabasa ng Bibliya sa mga malalaking iglesya at nagsasalaysay nito nang buong araw, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakauunawa sa layunin ng gawain ng Diyos. Wala ni isa sa kanila ang nakakilala sa Diyos, lalong wala ni isa sa kanila ang nakaayon sa kalooban ng Diyos. Lahat sila ay walang halaga, masasamang tao, bawat isa ay nagpapakataas upang pangaralan ang Diyos. Sadya nilang sinasalungat ang Diyos kahit na dala-dala nila ang Kanyang bandila. Sinasabi nilang sila ay nananampalataya sa Diyos, subalit kumakain pa rin sila ng laman at umiinom ng dugo ng tao. Ang lahat ng ganitong tao ay mga diyablong lumalamon sa kaluluwa ng tao, mga pinunong demonyo na sadyang humahadlang sa mga sumusubok na tumapak sa tamang landas, at mga balakid na nakasasagabal sa mga naghahanap sa Diyos. Sila ay tila may ‘mahuhusay na konstitusyon,’ ngunit paano malalaman ng kanilang mga tagasunod na sila ay walang iba kundi mga anticristo na umaakay sa mga tao na manindigan laban sa Diyos? Paano malalaman ng kanilang mga tagasunod na sila ay mga nabubuhay na diyablo na nakatuon sa paglamon ng mga kaluluwa ng tao?” (“Lahat ng Taong Hindi Nakakakilala sa Diyos ay mga Taong Sumasalungat sa Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). Ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos ay nagbigay sa akin ng higit na linaw sa mga tunay na kulay ng mga pastor at sa kanilang paglaban sa Diyos. Kumikilos sila na para bang iniingatan nila ang kawan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpigil sa atin na ibahagi ang ebanghelyo ng Diyos, ngunit sa totoo lang, natatakot sila na lahat ay susunod sa Makapangyarihang Diyos at wala nang makikinig sa kanila. Mawawalan kasi sila ng katayuan. Iyon ang dahilan kung kaya nila ginagawa ang lahat ng makakaya nila para pigilan ang mga mananampalataya na siyasatin ang tunay na daan. Naisip ko tuloy ang mga salita ng Panginoong Jesus: “Datapuwa’t sa aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw! sapagka’t sinasarhan ninyo ang kaharian ng langit laban sa mga tao: sapagka’t kayo’y hindi na nagsisipasok, at ang nagsisipasok man ay ayaw ninyong bayaang mangakapasok” (Mateo 23:13). “Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw! sapagka’t inyong nililibot ang dagat at ang lupa sa paghanap ng isa ninyong makakampi; at kung siya’y magkagayon na, ay inyong ginagawa siyang makaibayo pang anak ng impierno kay sa inyong sarili” (Mateo 23:15). Hindi lang tumanggi ang mga pastor na sila mismo ang maghanap sa tunay na daan, ginawa pa nila ang lahat para siraan at hatulan ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at iligaw ang mga mananampalataya. Sumasama sa kanilang paghatol sa Makapangyarihang Diyos ang maraming tao na hindi nakakaalam sa mga katunayan. Hindi ba’t ginagawa nilang mga anak ng impyerno ang mga taong iyon na gaya nila, upang sama-sama silang maparusahan? Talagang napakasama nila hanggang sa kaibuturan. Namumuhi sa katotohanan ang mga pastor sa relihiyosong mundo. Sinasalungat at hinahatulan nila ang gawain ng Diyos sa mga huling araw at hindi nahihiyang ikulong ang mga tupa ng Diyos sa sarili nilang mga kural at nakikipag-agawan sa Diyos para sa Kanyang hinirang na bayan. Katulad lang sila ng mga Fariseo na isinumpa ng Panginoong Jesus 2,000 taon na ang nakararaan. Mga masasama silang mga lingkod, mga anticristo na inilantad ng Diyos sa Kanyang gawain sa mga huling araw! Ganap at malinaw kong nakita ang kanilang mala-demonyo, lumalaban sa Diyos na kalikasan at ang kanilang pagkamuhi sa katotohanan. Nagpasya akong may pagtitiwalang sumunod sa Makapangyarihang Diyos anuman ang gawin nilang paghadlang! Nagtamo rin ng pagkakilala ang lahat sa aking pamilya sa pamamagitan ng pagbabasa sa mga salita ng Makapangyarihang Diyos at hindi na sila nakadama na napipigilan sila.

Sa pag-alala sa panahong palagi nila akong ginugulo at sinisiraan, kahit na nahirapan din talaga ako nang kaunti, nagkaroon ako ng pagkakilala sa mga pastor. Nakita ko ang kanilang tunay na kulay—kinamumuhian nila ang katotohanan at sinasalungat ang Diyos. Hindi na nila ako maililigaw o mapipigilan. Natutunan ko rin na sa espirituwal na pakikipaglaban sa mga Fariseo at anticristo, kung mananalangin tayo at sasandal sa Diyos, gagamitin Niya ang Kanyang mga salita upang gabayan tayo na maunawaan ang katotohanan at mapagtagumpayan ang mga tukso ni Satanas. Lumago ang pananampalataya ko salamat sa karanasan na iyon. Salamat sa Makapangyarihang Diyos!

Sumunod: Ang Aking Pinili

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

Kaugnay na Nilalaman

Nasa Bingit ng Kapahamakan

Ni Zhang Hui, Tsina Noong 2005, kakatanggap ko pa lang no’n ng gawain ng Makapangyarihang Diyos, nag-ebanghelyo ako sa kapatid sa dati kong...