Pag-ibig ng Diyos

5 nauugnay na media

856 Awa ng Diyos sa Sangkatauhan

Ang mga sumusunod ay nakatalasa Aklat ni Jonas 4:10–11:"At sinabi ni Jehova,Ikaw ay nanghinayang sa kikayonna hindi mo pinagpagalan o pinatubo man;na sumampa sa isang gabi,at nawala sa isang gabi:At hindi baga ako manghi…

Pebrero 24, 2018