Mga Madalas Itanong

6 artikulo

Ano ang mga Mithiin ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos?

Nilalayon ng iglesia na itatag ang isang iglesia na naaayon sa puso ng Diyos, upang ang mga mananampalataya ay makapaglingkod at makapaglaan para sa isa’t isa sa mga salita ng Diyos at pag-ibig ng Diyos, masunod at masamba ang Makapangyarihang Diyos, na Cristo ng mga huling araw, at maaaring maging isang tunay na patotoo sa Diyos at pagpapamalas ng kaluwalhatian ng Diyos.

Oktubre 11, 2017