Ang Pagpapakita at Gawain ng Makapangyarihang Diyos: Isang Kasaysayan ng Pagsilang at Paglago ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos (Unang Bahagi)

Abril 22, 2020

Dalawang libong taon na ang nakararaan, sinabi ng Panginoong Jesus, "Mangagsisi kayo: sapagkat malapit na ang kaharian ng langit" (Mateo 4:17). at ipinangako, "Ako'y madaling pumaparito" (Pahayag 22:7). Sa dalawang libong taon ng pag-asam, at sa dalawang libong taon ng paghihintay…, sabik na inasam ng mga henerasyon ng mga Kristiyano ang pagbabalik ng Panginoong Jesus. Pinanabikan ng buong sangkatauhan ang pagdating at ganap na pagliligtas ng Tagapagligtas sa sangkatauhan. Sa rurok ng kadiliman sa mundo, kung kailan pinakamabagsik at pinakamabangis ang masasamang puwersa ni Satanas sa paglaban sa Diyos, nagbukang-liwayway sa Silangan—sa China. Noong 1991, sa di-pangkaraniwang taon na iyon, nagpakita ang Anak ng tao na nagkatawang-tao, ang Makapangyarihang Diyos, sa mga bahay-iglesia upang ipahayag ang katotohanan at gawin ang gawain. Doon ay sinimulan Niyang isagawa ang gawain ng paghatol simula sa bahay ng Diyos.

Pangunahing ipinapakita ng dokumentaryong ito ang tunay na kasaysayan kung paano nagpakita ang Makapangyarihang Diyos sa mga bahay-iglesia at nagsimulang gumawa ng Kanyang gawain at bumigkas ng Kanyang mga salita. Noong naibahagi na ng mga hinirang ang mga salitang ito ng Makapangyarihang Diyos sa kasalukuyang panahon, unti-unti nilang naunawaan ang katotohanan, natamo ang landas ng pagsasawa, at natamasa ang kaligayahan at kalayaang hatid ng Banal na Espiritu sa sangkatauhan.

Tingnan ang iba pa

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin

Kontakin Kami Gamit ang Messnger