Nahayag na ang Misteryo ng Pagbabalik ng Panginoon

Abril 17, 2020

Maraming sipi sa Bibliya ang nagpropesiya kung paano babalik ang Panginoon. Mayroong dalawang pangunahing bahagi ang mga propesiya hinggil sa pagbabalik ng Panginoong Jesus sa mga huling araw. Ang isang bahagi ay naglalaman ng mga propesiyang nauugnay sa lihim na pagbaba ng Panginoon, at ang isa namang bahagi ay naglalaman ng mga propesiyang nauugnay sa pagbaba ng Panginoon nang nasa alapaap at hayagang isisiwalat ang Kanyang sarili.

Ang Lihim na Pagbaba ng Panginoon

Ang Aklat ng Pahayag 16:15 ay nagsabi: “Narito, ako’y pumaparitong gaya ng magnanakaw.” Sabi sa Pahayag 3:3: “Kaya’t kung hindi ka magpupuyat ay paririyan akong gaya ng magnanakaw, at hindi mo malalaman kung anong panahon paririyan ako sa iyo.” At naroon din ang Ebanghelyo ng Mateo, kapitulo 24, talata 44 na nagsasabing: “Kaya nga kayo’y magsihanda naman; sapagka’t paririto ang Anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip.” Ilang halimbawa lamang ang mga ito. Ang mga salitang “gaya ng magnanakaw” at “sa oras na hindi ninyo iniisip” na nakasulat sa mga siping ito ay katunayang nagsasabi na, kapag bumalik ang Panginoon, Siya ay lihim na bababa, at tahimik na darating. Tiyak na tumutukoy ang “Anak ng tao” sa isang isinilang na tao at laman na nagtataglay ng normal na pagkatao. Tiyak na hindi maaaring tawaging Anak ng tao ang Espiritu; tanging ang laman lamang ng Diyos na nagkatawang-tao ang maaaring tawaging Anak ng tao na, tulad ng Panginoong Jesus, ay isinilang sa laman ng tao, kapwa nahahawakan at nakikita. Mula sa mga propesiyang ito, magagawa nating matiyak sagayon, na bumalik ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng lihim na pagbaba tulad ng pagkatawang-tao ng Anak ng tao, upang isagawa ang Kanyang mga gawain at magpakita sa sangkatauhan.

Ang Hayag na Pagbaba ng Panginoon

Sabi sa Pahayag 1:7: “Narito, siya’y pumaparitong nasasa mga alapaap; at makikita siya ng bawa’t mata, at ng nangagsiulos sa kaniya; at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kaniya. Gayon din, Siya nawa.” At sa Mateo kapitulo 24, talata 30, isinasaad: “At kung magkagayo’y lilitaw ang tanda ng Anak ng tao sa langit: at kung magkagayo’y magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa, at mangakikita nila ang Anak ng tao na napaparitong sumasa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian.” Mula sa dalawang siping ito ng kasulatan, makikita nating kapag nakita ng lahat ang Panginoon na dumarating kasama ng alapaap, hindi sila magsasaya at magagalak, sa halip ay luluha ang lahat ng lipi. Lahat tayo ay umaasam sa pagbabalik ng Panginoong Jesus, ngunit bakit luluha ang mga tao kapag nakabalik na Siya? Dahil naipangaral na ang bagay na ito, may tiwala akong mauunawaan nating lahat ito. Sapagkat natapos na ng Diyos na nagkatawang-tao ang lihim na pagligtas sa tao, makikita ng lahat ng tumangging tanggapin ang gawain ng Diyos habang lihim na gumagawa ang Kanyang pagkakatawang-tao, at ng lahat ng humusga at lumaban sa Kanya, na ang kanilang tinuligsa at nilabanan ay siya ngang Panginoong Jesus na bumalik, at samakatuwid ay papaluin nila ang kanilang mga dibdib at lalatiguhin ang kanilang mga likod, at sila’y luluha at ngangalutin nila ang kanilang ngipin, at doon maipapamalas sa daigdig ang pangitain ng pagluha ng lahat ng kaanib. Samakatuwid, ang panahon kung kailan makikita natin ang Panginoon na hayag na magpapakita nang nasa alapaap ay ang panahon kung kailan gagantimpalaan ng Diyos ang mabuti at paparusahan ang balakyot.

Ang Dalawang Paraan ng Pagbabalik ng Panginoon ay Hindi Magkasalungat

Sa puntong ito, tiyak na mayroong ilang kapatid na magtatanong: “Ibig bang sabihin, ang mga propesiyang hinggil sa pagbabalik ng Panginoon ay kapwa tumutukoy sa pagkakatawan ng Diyos bilang Anak ng tao at lihim na pagdating, at sa Kanyang hayag na pagbabang nasa alapaap—ay hindi isang kontradiskyon? Paano maisasakatuparan ang mga propesiyang ito?” Totoong tila may pagsasalungatan ang mga propesiyang ito, ngunit hindi ganito ang sitwasyon, dahil umiiral dito ang karunungan ng Diyos. Mula sa dalawang uring ito ng propesiya, makikita nating mayroong mga plano at yugto sa gawain ng Diyos; nagkakatawang-tao muna ang Diyos at lihim na gumagawa upang iligtas ang sangkatauhan at, kapag tapos na ang gawain, saka hayag na isisiwalat ng Diyos ang Kanyang sarili sa lahat ng tao at lahat ng bansa, at doon Niya gagantimpalaan ang mabuti at paparusahan ang masasama. Sabi sa Lukas 17:26–30: “At kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng Anak ng tao. Sila’y nagsisikain, sila’y nagsisiinom, sila’y nangagaasawa, at sila’y pinapagaasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe, at dumating ang paggunaw, at nilipol silang lahat. Gayon din naman kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot; sila’y nagsisikain, sila’y nagsisiinom, sila’y nagsisibili, sila’y nangagbibili, sila’y nangagtatanim, sila’y nangagtatayo ng bahay. Datapuwa’t nang araw na umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre, at nilipol silang lahat: Gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang Anak ng tao ay mahayag.” Ang paglalarawan ng sipi na ito ng kalagayan ng sangkatauhan sa araw ng pagpapakita ng Anak ng tao ay eksaktong katulad ng kalagayan ng sangkatauhan noong nabubuhay pa sina Noah (Noe) at Lot. Tulad ng alam nating lahat, bago dumating ang pagbaha, lihim na sinabi ng Diyos kay Noah ang tungkol sa pagbahang wawasak sa mundo, at nagpagawa Siya kay Noah ng arko. Habang binubuo ni Noah ang arko, ipinakalat niya sa iba ang tungkol sa pagbahang wawasak sa mundo. Ngunit dahil hindi mismong nasaksihan ng mga tao noong panahong ito ang katotohanang ito, hindi nila pinaniwalaan si Noah, at tinuligsa at tinuya pa nila ito, at sinabing siya ay nababaliw. Ngunit noong nakita nilang dumarating ang pagbaha, na siyang araw ng pagpaparusa ng Diyos sa tao, sila ay nagulantang at kinamuhian nila ang kanilang mga sarili sa hindi paniniwala sa ebanghelyong ipinangaral ni Noah. Ngunit sa oras na ito, huli na ang lahat. Ang panahon kung kailan namuhay si Lot ay pareho din lamang. Bago mahulog mula sa langit ang apoy at asupre, lihim na sinabihan ng Diyos si Lot, sa pamamagitan ng dalawang anghel, tungkol sa napipintong pagkawasak ng Sodom at Gomorrah at, matapos mapagtanto ito ni Lot ay sinabi niya ang balita sa kanyang mga manugang na lalaki. Ngunit dahil hindi nila mismong nakita ang katotohanang ito, hindi nila pinaniwalaan si Lot. At noong nahulog ang apoy at asupre mula sa langit, pinagsisihan nila ang kanilang mga kilos at kinamuhian nila ang kanilang mga sarili sa hindi paniniwala sa sinabi sa kanila ni Lot. Makikita natin mula sa mga araw nina Noah at Lot na kapag lihim na kumilos ang Diyos, gingawa Niya ito upang iligtas ang sangkatauhan, at kapag nangyari ang kanyang mga babala, saka ipapataw sa sangkatauhan ang kaparusahan ng Diyos. Sa katulad na paraan, ganito rin ang mangyayari sa pagdating ng Anak ng tao.

Ang Panginoon ay Lihim na Bumaba

Sa huling mga araw, muling dadamitan ng Diyos ang Kanyang sarili ng laman at lihim Siyang darating, tangan ang likas na disposisyon at lahat ng katangian Niya, nagkatawang-tao Siya bilang Anak ng tao, at ipinahahayag Niya ang Kanyang mga salita upang pangibabawan, gawing perpekto, at makamit ang isang grupo ng tao, habang ginagamit ang grupong ito ng tao upang ipangaral ang Kanyang pagliligtas sa mga huling araw. Sa yugtong ito, hindi natin makikita ang eksena ng hayag na pagpapakita ng Panginoon nang nasa alapaap. Kapag nakumpleto na ng Diyos ang isang grupo ng mga nagtagumpay, at kapag natapos na ang gawain ng lihim na pagdating ng Diyos na nagkatawang-tao, agarang darating ang matitinding sakuna at hayag na magpapakita ang Diyos upang parusahan ang balakyot at gantimpalaan ang mabuti, at ihihiwalay Niya ang bawat tao ayon sa kanilang uri. Kung sasabihin sa ibang paraan, ang lihim na yugto ng gawain ng Makapangyarihang Diyos ay ang iligtas at gawing perpekto iyong mga tinatanggap ang katotohanan, at kapag Siya ay hayag na nagpakita, paparusahan Niya iyong mga hindi tinatanggap ang katotohan. Ang lahat ng mapagkumbabang naghahanap ng katotohanan at kayang tanggapin ang katotohanan ay tatanggap ng gawain ng pagliligtas ng mga huling araw ng Diyos sa panahon ng lihim na gawain ng Diyos, babalik sila sa trono ng Diyos, at gagawin silang mga nagtagumpay ng Diyos. Iyong mga hindi tinatanggap ang katotohanan, sa kabilang banda, at iyong, sa yugto ng lihim na gawain ng Diyos, ay nakakiling sa kanilang sariling hambog at mapagmataas na ugali at bulag na tumutuligsa at lumalaban sa gawain ng Diyos, sa punto ng pag-atake at blaspemya laban sa Diyos, ihahanay sila ng Diyos kasama ang mga balakyot, at ang karampatang kaparusahan ng Diyos ang sa kanila’y naghihintay.

Ang mga propesiya sa Bibliya hinggil sa pagbabalik ng Panginoon ay halos naisakatuparan na. Ang Makapangyarihang Diyos ay si Jesus na nagbalik; Siya ang Korderong nagbukas ng pergamino gaya ng nasa propesiya ng Pahayag, at Siya ang tunay na Kaisa-isang inaasam natin nang napakatagal. Matagal na Niyang binuksan ang pitong selyo, at isiniwalat Niya sa tao ang lahat ng misteryong walang sinuman sa lahat ng panahon ang nakaunawa. Malapit nang matapos ang gawain ng lihim na pagdating ng Makapangyarihang Diyos, at hayag na Siyang magpapakita sa lalong madaling panahon—malapit nang marating ng gawain ng Diyos ang maluwalhati nitong konklusyon. Kung magagawa nating hanapin, aralin, at tanggapin ang gawain ng mga huling araw ng Makapangyarihang Diyos sa paraang positibo at aktibo, at makasabay sa mga hakbang ng Kordero, mayroon pang pagkakataong tayo ay maligtas at magawang perpekto ng Diyos. Kung hindi natin magagawang tanggapin ang gawain ng pagliligtas ng Makapangyarihang Diyos, kapag nakita natin ang Panginoon na bumababang nasa puting alapaap, magiging huli na ang lahat para sa pagsisisi. Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Maaaring walang pakialam ang maraming tao sa sinasabi Ko, ngunit nais Ko pa ring sabihin sa bawat tinatawag na banal na sumusunod kay Jesus na, kapag nakita ninyo nang sarili ninyong mga mata si Jesus na bumababa mula sa langit sa ibabaw ng puting ulap, ito ang magiging pagpapakita sa publiko ng Araw ng katuwiran. Marahil ay magiging panahon iyan ng matinding katuwaan sa inyo, subalit dapat ninyong malaman na ang sandali kung kailan nasasaksihan ninyong bumababa si Jesus mula sa langit ay iyon din ang sandali ng pagbaba ninyo sa impiyerno para maparusahan. Sa panahong iyon magwawakas ang plano ng pamamahala ng Diyos, at mangyayari iyon kung kailan ginagantimpalaan ng Diyos ang mabubuti at pinarurusahan ang masasama. Sapagkat magwawakas na ang paghatol ng Diyos bago pa makakita ng mga palatandaan ang tao, kung kailan mayroon lamang pagpapahayag ng katotohanan. Yaong mga tumatanggap sa katotohanan at hindi naghahanap ng mga palatandaan, at sa gayon ay napadalisay na, ay makakabalik na sa harap ng luklukan ng Diyos at makakapasok na sa yakap ng Lumikha. Yaon lamang mga nagpupumilit sa paniniwala na ‘Ang Jesus na hindi nakasakay sa puting ulap ay isang huwad na Cristo’ ang sasailalim sa walang-katapusang kaparusahan, sapagkat naniniwala lamang sila sa Jesus na nagpapakita ng mga palatandaan, ngunit hindi kinikilala ang Jesus na nagpapahayag ng malupit na paghatol at nagpapakawala ng tunay na landas ng buhay. Kaya maaari lamang silang pakitunguhan ni Jesus kapag hayagan Siyang bumabalik sa ibabaw ng puting ulap. Masyado silang sutil, masyadong tiwala sa kanilang sarili, masyadong mayabang. Paano magagantimpalaan ni Jesus ang gayon kababang-uri? Ang pagbabalik ni Jesus ay isang dakilang kaligtasan para sa mga kayang tumanggap ng katotohanan, nguni’t para sa mga hindi kayang tumanggap ng katotohanan, ito’y tanda ng paghuhusga. Dapat ninyong piliin ang sarili ninyong landas, at hindi ninyo dapat lapastanganin ang Banal na Espiritu at itakwil ang katotohanan. Hindi kayo dapat maging isang mangmang at mapagmataas na tao, kundi isang taong sumusunod sa patnubay ng Banal na Espiritu at nananabik at naghahanap sa katotohanan; sa ganitong paraan lamang kayo makikinabang” (“Sa Sandaling Mamasdan Mo ang Espirituwal na Katawan ni Jesus, Napanibago na ng Diyos ang Langit at Lupa” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Naririnig ng mga tupa ng Diyos ang Kanyang tinig. Kung nakilala mo ang tinig ng Diyos at nais mong siyasatin ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, malugod ka naming inaanyayahan na makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng mga pindutan sa ibabang kanang sulok.

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

Kaugnay na Nilalaman