Tagalog Christian Movie Extract 4 From "Pananabik": Nasa Langit ba ang Kaharian ng Langit o nasa Lupa?

Hulyo 4, 2018

Maraming sumasampalataya sa Panginoon ang naniniwala na ang kaharian ng langit ay nasa langit. Totoo ba ito? Sabi sa Panalangin ng Panginoon: "Ama namin na nasa langit ka, Sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa" (Mateo 6:9-10). Sabi sa Aklat ng Pahayag, "Ang kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating Panginoon, at sa kaniyang Cristo" (Pahayag 11:15). "Ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Dios, … ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao" (Pahayag 21:2-3). Kaya, nasa langit ba ang kaharian ng langit o nasa lupa?

Tingnan ang iba pa

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin

Kontakin Kami Gamit ang Messnger