Tagalog Testimony Video | "Ayon Ba sa Katotohanan Ang Pananaw na 'Dapat Kilalanin ang Pagsisikap, Kahit Hindi ang Merito, ng Isang Tao'"?

Hulyo 2, 2024

Nang makita niya na ang isang taong maraming taon nang nanampalataya sa Diyos at palaging tinatalikuran at iginugugol ang sarili nito ay pinaalis sa iglesia, nahirapan siya na tanggapin ito. Inisip niya, "Dapat kilalanin ang isang tao dahil sa pagsisikap niya, kung hindi man dahil sa kanyang merito; paanong pinaalis siya?" Sa pagbabahagi at tulong ng kanyang lider, mabilis at ganap niyang napagtanto at nakilatis ang taong pinaalis. Sa pamamagitan ng paghahanap sa katotohanan, naunawaan na niya na kung maliligtas man o hindi ang mga tao ay hindi nakabatay sa kanilang panlabas na pagtalikod at paggugol sa kanilang sarili, sa halip ay sa kung hinahangad ba nila o hindi ang katotohanan at binabago ang kanilang buhay disposisyon.

Tingnan ang iba pa

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

Leave a Reply

I-share

Kanselahin

Kontakin Kami Gamit ang Messnger