Tagalog Christian Testimony Video | "Makakamit Ba ng mga Nagpapalugod sa Tao ang Kaligtasan ng Diyos?"

Agosto 26, 2021

Natuto sa kanyang mga magulang at sa paaralan, ginagawang salawikain ng bida ang mga kasabihang tulad ng "Ang pagkakasundo ay yaman, ang pagtitimpi ay isang kabanalan" at "Tumatagal at gumaganda ang pagkakaibigan sa pananahimik sa mga kasalanan ng mabubuting kaibigan" bilang mga salawikaing dapat ipamuhay. Hindi niya kailanman sinasaktan ang damdamin ninuman sa salita o gawa, at sa gayon ay "mabuting tao" ang tingin sa kanya ng lahat ng nasa paligid niya. At patuloy niyang ginagawa ang mga bagay-bagay sa ganitong paraan matapos maniwala sa Makapangyarihang Diyos. Natutuklasan niya na ang brother na katuwang niya sa trabaho ay mapagmataas at pabaya sa kanyang tungkulin, ngunit hindi siya kailanman nangangahas na banggitin iyon, na sa huli ay nakakasira sa gawain ng iglesia. Sa isa pang pagkakataon, bagama't alam niya na hindi pinagmamalasakitan ng isang sister ang mga interes ng iglesia, wala siyang sinasabi tungkol doon at nabugbog tuloy siya ng isang pangkat ng masasamang-loob. Naharap sa realidad at nahatulan ng mga salita ng Diyos, natatanto niya kung gaano kamapanlinlang at kasuklam-suklam ang ugali niyang gamitin ang mga pilosopiyang ito sa pamumuhay, at nakikita niya na ang pagiging mapagpalugod ng tao ay nangangahulugan talaga na siya ay isang taong mapanlinlang, na kinasusuklaman ng Diyos. Sa gayon ay sinisimulan niyang kamuhian ang kanyang sarili at hanapin ang katotohanan para maging isang matapat na tao, at sa huli, nagagagawa niyang magsabuhay nang kaunting wangis ng tao.

Tingnan ang iba pa

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin