Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Pagbigkas ng Makapangyarihang Diyos (Ang Paraan para Makilala ang Diyos)

Mga Pinakabagong Pagbabasa
Mga Pagbigkas ng Makapangyarihang Diyos (Ang Paraan para Makilala ang Diyos)

Mga Kategorya

Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw (Mga Seleksyon)
Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw (Mga Seleksyon)

Ang Kabanalan ng Diyos (II)

Pagpapatuloy ngIkaapat na bahagi

Anong dinadala sa sangkatauhan ng mga pamamaraang ginagamit ni Satanas upang itiwali ang mga tao? Mayroon bang anumang positibo rito? (Wala.) Una, kaya bang ipagkaiba ng tao ang mabuti sa masama? (Hindi.) Tingnan mo, sa mundong ito, ito man ay isang dakilang tao, o ilang dyaryo, o ilang mga estasyon ng radyo, sasabihin nilang ito o iyon ay mabuti o masama, iyon ba ay ganoon katumpak? (Hindi.) Tama ba iyon? (Hindi.) Ang kanila bang mga pagtataya ng mga pangyayari at mga tao ay patas? (Hindi.) Mayroon bang katotohanan rito? (Wala.) Ang mundo bang ito o sangkatauhan ay nagtataya ng mga positibo at mga negatibong bagay buhat sa pamantayan ng katotohanan? (Hindi.) Bakit walang ganoong abilidad ang mga tao? Pinag-aralan na ng mga tao ang napakaraming kaalaman at marami nang alam tungkol sa siyensiya, hindi pa ba sapat ang kanilang mga kakayahan? Bakit hindi nila kayang ipagkaiba ang mga positibo at mga negatibong mga bagay? Bakit ganoon? (Dahil walang taglay na katotohanan ang mga tao; ang siyensiya at kaalaman ay hindi mga katotohanan.) Ang lahat ng dinadala ni Satanas sa sangkatauhan ay kasamaan ay katiwalian at wala itong taglay na katotohanan, ang buhay, at ang daan. Sa kasamaan at katiwalian nadala ni Satanas sa mga tao, masasabi mo bang mayroong pag-ibig si Satanas? Masasabi mo bang may pag-ibig ang tao? Maaaring sabihin ng mga tao: “Mali ka, maraming mga tao sa buong mundo na tumutulong sa mga mahihirap o mga walang tirahan. Hindi ba mabubuting mga tao ang mga ito? Mayroong ring mga organisasyong mapagbigay sa kapwa na gumagawa ng mabubuting mga gawain, hindi ba ang lahat ng gawang kanilang gawa ay para sa kabutihan?” Kung gayon, ano ang ating masasabi tungkol doon? Gumagamit si Satanas ng maraming, iba’t ibang mga pamamaraan at teorya upang itiwali ang tao; ang katiwalian ba ng tao ay isang malabong konsepto? Hindi, ito ay hindi malabo. Gumagawa rin si Satanas ng iba’t ibang mga praktikal na bagay, na siyang nagsasama ng iba’t ibang uri ng mga huwad na bagay na nagbabalat-kayong mabubuting bagay, pati na rin ang mga mapanlinlang na kilos, na ginagawa ni Satanas kasama ang sarili nitong intensyon at layon. Ang mga tiwaling tao at si Satanas ay magkaparehas; sila ay nasa mundo ring ito at nasa lipunan, nagpapalaganap ng isang pananaw o teorya. Sa bawat dinastiya at sa bawat kapanahunan, sila ay nagpapalaganap ng isang teorya at nagtatanim ng ilang mga kaisipan sa mga tao. Ang mga kaisipan at teoryang ito ay unti-unting umuugat na sa mga puso ng tao, at kaya naman ang mga tao ay nagsisimula nang mamuhay sa mga teorya at kaisipang ito; hindi ba sila nagiging si Satanas nang hindi nila alam? Hindi ba ang mga tao ay kaisa ni Satanas? Kapag ang mga tao ay naging kaisa ni Satanas, ano ang kanilang ugali tungo sa Diyos sa katapusan? Hindi ba iyon kaparehas na ugali na mayroon si Satanas tungo sa Diyos? Walang sinuman ang nangangahas na aminin ito, tama? Nakakatakot ito! Ang mga tao ay Satanas, at ang kanilang kalikasan ay ang pinaka-kalikasan ni Satanas. Bakit ko nasabing ang kalikasan ni Satanas ay masama? Ito ay natutukoy at naaanalisa batay sa kung ano ang ginawa ni Satanas at ang mga bagay na kanyang ibinunyag; hindi ito walang-halaga na sabihing si Satanas ay masama. Kung sinabi ko lamang na si Satanas ay masama, ano ang inyong iisipin? Maaari ninyong isipin, “Halata naming si Satanas masama.” Kaya tatanungin ko kayo: “Anong aspeto ni Satanas ang masama?” Kung iyong sasabihing: “Ang pagtanggi ni Satanas sa Diyos ay masama,” hindi pa rin kayo nagsasalita ng may kalinawan. Ngayon nasabi na natin ang mga espesipikong bagay sa ganitong paraan; mayroon ba kayong pagkaunawa tungkol sa espesipikong nilalaman ng kalooban ng kasamaan ni Satanas? (Oo.) Ngayong mayroon na kayong ganitong pagkaunawa sa masamang kalikasan ni Satanas, gaano mahigit ang inyong pag-unawa tungkol sa inyong mga sarili? Ang mga ito ba ay magkaugnay? (Oo.) Ang ganitong ungnayan ba ay nakasasakit sa inyo? (Hindi.) Nakakatulong ba ito sa inyo? (Oo.) Gaano ito nakakatulong? (Isang napakamalaking tulong!) Pag-usapan natin ang mga katiyakan; hindi ako makakarinig ng mga salitang hindi malinaw. Gaano kalaki ang ibig sabihin ng “napakalaking” ito? (Alam natin ang mga bagay na ikinagagalit ng Diyos, aling mga bagay ang tumataliwas sa Diyos; ang ating mga puso ay may kalinawan tungkol sa mga bagay na ito.) Mm, mayroon bang iba pang maidadagdag? Kapag ako ay nakikisama tungkol sa kalooban ng kabanalan ng Diyos, kinakailangan ba na pagsamahan ko ang tungkol sa masamang kalooban ni Satanas, ano ang inyong opinyon? (Oo, ito ay kinakailangan.) Bakit? (Ang kasamaan ni Satanas ay naglalagay sa kabanalan ng Diyos sa kaginhawahan.) Ganito ba ito? Ito ay bahagyang tama dahil kung wala ang kasamaan ni Satanas, hindi malalaman ng mga tao ang kabanalan ng Diyos; tama ito. Gayunman, kung sasabihin ninyo na ang kabanalan ng Diyos ay umiiral lamang dahil kabaliktaran ito ng kasamaan ni Satanas, tama ba ito? Mali ang argumentong ito. Ang kabanalan ng Diyos ang likas na kalooban ng Diyos; kahit na ibinubunyag ito ng Diyos o inaakto ng Diyos, nagtataglay Siya ng likas na kaloobang ito at ito ay natural na nabubunyag, ito ay natural na nasa Diyos Mismo at ito ay lagi nang umiiral, ngunit hindi ito nakikita ng tao. Namumuhay ang tao sa masamang disposisyon ni Satanas at sa masamang kalooban nito, at hindi alam ng tao ang tungkol sa kanyang kabanalan o tungkol sa tiyak na nilalaman ng kabanalan ng Diyos. Hindi ba tama ito? Kaya naman, naiisip ba ninyo na kinakailangan nating pagsamahan muna ang tungkol sa masamang kalooban ni Satanas? (Oo, ito nga.) Tingnan mo, pinagsamahan natin ang tungkol sa maraming aspeto ng pagkakatangi ng Diyos at hindi natin nabanggit ang kalooban ni Satanas, tama? Maaaring ihayag ng ilan ang kanilang mga duda gaya ng, “Kayo ay nagsasama-sama tungkol sa Diyos Mismo, bakit lagi Kayong nag-uusap tungkol sa kung paaano ginagawang tiwali ni Satanas ang mga tao at gaano kasama ang kalikasan ni Satanas?” Nailagay mo na ba sa limot ang mga dudang ito? (Oo.) Paano mo ibinaon sa limot ang mga ito? (Sa pamamagitan ng pagsasamahan ng Diyos, naipagkaiba natin kung alin ang masama.) Kapag ang mga tao ay mayroong pagkilala ng kasamaan at kapag sila ay may tiyak na pakahulugan dito, kapag nakikita nang malinaw ng mga tao ang tiyak na nilalaman at pagpapakita ng kasamaan, ang pinagmumulan at ang kalooban ng kasamaan—kapag ang kabanalan ng Diyos ay tinalakay ngayon—saka malinaw na mapapagtanto ng mga tao, o malinaw na makikilala ito bilang kabanalan ng Diyos, bilang tunay na kabanalan. Kung hindi ko tinalakay ang kalikasan ni Satanas, magkakamali ang ilan sa paniniwalang ang isang bagay na ginagawa ng tao sa lipunan at sa mga tao—o isang bagay sa mundong ito—ay maaaring may kaugnayan sa kabanalan. Hindi ba ang pananaw na ito ay mali? (Oo.) Napagsamahan na natin nang mabuti ang tungkol sa kalooban ni Satanas. Anong uri ng pagkakaunawa ng kabanalan ng Diyos ang inyong natamo sa pamamagitan ng inyong mga karanasan noong mga nakalipas na taon, mula sa inyong pagkakakita ng salita ng Diyos at mula sa pagdanas sa Kanyang gawain? Humayo kayo at ipagkalat ang tungkol dito. Hindi mo kailangang gumamit ng mga salitang kaaya-aya sa tainga, magsalita lamang mula sa inyong sariling mga karanasan, ang kabanalan ba ng Diyos ay gaya ng Kanyang pag-ibig? Ang pag-ibig lamang ba ng Diyos ang ating inilalarawan bilang kabanalan? Iyon ay may pinapanigan, tama? Hindi ba iyon magiging hindi patas? (Oo.) Kaya maliban sa pag-ibig ng Diyos, mayroong iba pang mga aspeto ng kalooban ng Diyos na inyong nakita? (Oo.) Ano ang inyong nakita? (Kinapopootan ng Diyos ang mga pista at mga bakasyon, mga tradisyon, at mga pamahiin; ito ang kabanalan ng Diyos.) Sinabi lamang ninyo na kinapopootan ng Diyos ang ilang mga bagay; ang Diyos ay banal kaya naman kinapopootan Niya ang mga bagay, ito ba ang kahulugan nito? (Oo.) Sa ugat nito, ano ang kabanalan ng Diyos? Ang kabanalan ng Diyos ay walang matibay na nilalaman, iyon lamang ay kinapopootan Niya ang mga bagay? Sa inyong mga isip, iniisip ba ninyo na, “Dahil kinagagalitan ng Diyos ang mga masasamang bagay na ito, kung gayon maaaring sabihin ng isa na banal ang Diyos”? Hindi ba ang ispekulasyong ito ay narito? Hindi ba ito isang anyo ng pagbabawas at paghatol? Ano ang pinakamalaking kabawalan pagdating sa pag-unawa ng kalooban ng Diyos? (Ang pagkalimot sa realidad.) Ito ay kapag iniiwanan natin ang realidad kapag pinag-uusapan ang mga doktrina, ito ang pinakabawal na gawing bagay. Mayroon pa ba? (Ispekulasyon at imahinasyon.) Ang ispekulasyon at imahinasyon, ang mga ito ay mga napakalakas ring mga kabawalan. Bakit ang ispekulasyon at imahinasyon ay hindi kapaki-pakinabang? Ang mga bagay ba na iyong pinagbabakasakalian at ginuguni-guni ang tunay mong nakikita? (Hindi.) Ang mga ito ba ay tunay na kalooban ng Diyos? (Hindi.) Ano pa ang bawal? Bawal ba na mag-isa-isa lamang ng isang bungkos ng mga salitang magandang pakinggan tungkol sa kalooban ng Diyos? (Oo.) Hindi ba ito mayabang at walang kuwenta? Ang paghatol at pagbabaka-sakali ay walang kuwenta, kagaya rin lamang ng pagpili ng mga salitang magandang pakinggan. Mayroon pa bang iba? Ang papuring walang laman ay wala ring kuwenta, tama? (Oo.) Nasisiyahan ba ang Diyos sa pakikinig sa mga tao na nag-uusap tungkol sa ganitong uri ng kahangalan? (Hindi, hindi Siya nasisiyahan.) Ano ang isang kasingkahulugan ng “hindi nasisiyahan” mayroon ba? (Ang makaramdam ng pagiging hindi kumportable.) Hindi kumportable ang Kanyang pakiramdam sa pakikinig dito! Namumuno ang Diyos at nagliligtas ng isang grupo ng tao, at matapos ang grupong ito ay narinig ang Kanyang mga salita, hindi naman nila kailanman naunawaan ang Kanyang ibig sabihin. Maaaring sabihin ng isa: “Mabuti ba ang Diyos?” at sila’y tumugon, “Mabuti!” “Gaano kabuti?” “Napaka-, napakamabuti!” “Mahal ba ng Diyos ang tao?” “Oo!” “Gaano kalaki?” “Napaka-, napakalaki!” “Kaya mo bang ilarawan ang pag-ibig ng Diyos?” “Ito ay mas malalim kaysa dagat, mas mataas kaysa sa himapapawid!” Hindi ba ito kahangalan? Hindi ba ang kahangalang ito ay parehas ng kasasabi lamang ninyo tungkol sa, “Kinapopootan ng Diyos ang tiwaling disposisyon ni Satanas, kung gayon, banal ba ang Diyos”? (Oo.) Hindi ba ang inyong kasasabi lamang ay kahangalan? Saan nanggagaling ang karamihan ng mga hangal na bagay na nababanggit? (Si Satanas.) Nanggagaling ang mga ito kay Satanas. Ang mga bagay na hangal na nabanggit ay pangunahing nanggagaling sa iresponsibilidad ng mga tao at kawalan ng paggalang sa Diyos. Maaari ba nating sabihin iyon? (Oo.) Hindi kayo nagkaroon ng anumang pagkakaunawa ngunit nagsalita pa rin kayo ng kahangalan, hindi ba ito ay pagiging iresponsable? Hindi ba ito kabastusan sa Diyos? Nagkapag-aral ka ng kaunting kaalaman, nakaunawa ng kaunting pangangatuwiran at kaunting lohika, na siyang ginamit ninyo rito, higit pa rito, nakagawa ng mga ito sa pagkilala sa Diyos. Tingin ba ninyo, hindi ba kumportable ang Diyos na marinig ito? Paano ninyo makikilala ang Diyos sa paggamit ng mga pamamaraang ito? Hindi ba iyon ay nakakasaliwang pakinggan? Kung gayon, pagdating sa kaalaman ng Diyos, dapat maging maingat ang isang tao; kung saan kilala ninyo ang Diyos, magsalita lamang ng tungkol doon. Magsalita nang may katapatan at may praktikalidad at huwag palamutian ang inyong mga salita ng mga karaniwang papuri at huwag gumamit ng pambobola; Hindi iyon kailangan ng Diyos at ang ganitong uri ng bagay ay nanggagaling kay Satanas. Hambog ang disposisyon ni Satanas at gusto ni Satanas na bolahin at makarinig ng magagandang mga salita. Masisiyahan si Satanas at matutuwa kapag inilista ng mga tao ang lahat ng salitang magandang pakinggan na kanilang natutunan at gagamitin ang mga salitang ito para kay Satanas. Ngunit hindi ito kailangan ng Diyos; Hindi kailangan ng Diyos ng paglalangis o pambobola at hindi Niya hinihingi sa mga tao na magsalita ng kahangalan at purihin Siya nang walang taros. Napopoot ang Diyos at ni hindi makikinig sa papuri at pambobola na malayo sa realidad. Kaya naman, kapag ang ilang mga tao ay pinupuri nang walang taros ang Diyos at ang kanilang sinasabi ay hindi tugma sa kung ano ang nasa kanilang puso at kapag walang taros silang gumagawa ng mga panata sa Diyos at nagdadasal sa Kanya nang hindi isinasaloob ang ginagawa, hindi kailanman nakikinig ang Diyos. Dapat ninyong akuin ang responsibilidad para sa inyong sinasabi. Kung hindi mo alam ang isang bagay, sabihin mo lamang; kung alam mo naman ang isang bagay, ilahad mo ito sa isang praktikal na paraan. Ngayon, kaugnay ng aktuwal na nilalaman ng kabanalan ng Diyos, mayroon ba kayong tiyak na pagkakaunawa rito? Ngayon, hindi kayo mangangahas na magsabi ng mga hangal na bagay, tama? Hindi kayo nagsasalita ng kahangalan, ngunit hindi mapigilan ang pagsasalita, kaya kayo ay dapat nang magkaroon ng kaunting pang-unawa, tama? Iniisip ba ninyo ang tungkol dito? Maingat ninyong pinanghahawakan ito, tama? Maaari kayong magsabi ng ilang mga bagay ngayon. (Noong ibinunyag ko ang pagkasuwail, noong ako ay nagkaroon ng mga paglabag, natanggap ko ang paghatol at pagkastigo ng Diyos, at doon ko nakita ang kabanalan ng Diyos. At noong nahulog ako sa mga sitwasyon at mga kapaligiran na hindi tumatalima sa aking mga inaasahan, nagdasal ako tungkol sa mga bagay na ito at sinumpungan ko ang mga intensiyon ng Diyos at niliwanagan ako ng Diyos at ginabayan ako gamit ang Kanyang mga salita, nakita ko ang kabanalan ng Diyos.) Hmm, ito ay mula sa iyong sariling karanasan, tama? (Kapag inakay ng Diyos ang lahat ng mga tao patungo sa daan, at habang mayroon Siyang dominyon sa mga tao, doon ko nakikita ang kabanalan ng Diyos. Sa katunayan, sa kasasabi lamang ng Diyos tungkol sa kung paano itiwali ni Satanas ang tao at ang tao ay namumuhay sa ilalim ng katiwalian at pagdurusa ni Satanas, walang kontrol ang tao rito, tunay kong nakikita ang kabanalan ng Diyos sa pamamagitan ng gawa ng Diyos sa tao.) (Nakita ko na mula sa kung ano ang sinabi ng Diyos na ang tao ay masama at napinsalaan ni Satanas gaya nito. Gayunman, ibinigay ng Diyos ang lahat para iligtas tayo at mula rito nakikita ko ang kabanalan ng Diyos.) Ito ay isang makatotohanang paraan ng pagsasalita at ito ay isang totoong kaalaman. Mayroon bang ibang mga pag-intindi rito? (Hindi ko alam kung ang aking pagkakaintindi ay tama o mali. Sa pagsasama na nagkaroon lamang ang Diyos sa atin, nakikita ko ang kasamaan ni Satanas sa mga bagay na sinasabi at ginagawa ni Satanas. Sa unang pagsasamahan, nabanggit na sinabi ng Diyos sa tao ang pwede at hindi Niya pwedeng kainin, at ibinunyag ng mga salita ng Diyos ang kalinisan at katuwiranan; mula rito nakikita ko ang kabanalan ng Diyos. Iyan ang pwede kong idagdag.) Mm. Sa inyong narinig mula sa sinabi ng mga tao, kaninong mga salita ang madalas mong sabihan ng Amen? Kaninong mga salita, kaninong pagsasama-sama ang pinakamalapit sa ating paksa ngayon, kanino ang pinakamakatotohanan? Kamusta ba ang pagsasamahan ng huling kapatid na babae? (Mabuti.) Nagsasabi kayo ng Amen sa kanyang sinabi, ano ang kanyang sinabi na akma sa target? Maaari kayong maging direkta, magsabi ng inyong dapat sabihin at hindi mag-alala tungkol sa pagiging mali. (Sa mga salita na kasasabi lamang ng ating kapatid, narinig ko na ang salita ng Diyos ay direkta at klaro, ang lahat ng ito ay hindi katulad ng mga paligoy-ligoy na salita ni Satanas. Nakita ko rito ang kabanalan ng Diyos.) Hmm, bahagi ito nito. Narinig ba ninyong lahat ang kasasabi lamang? (Oo.) Tama ba iyon? (Oo.) Bigyan natin si sister ng isang masigabong palakpakan. Napakainam. Nakikita ko na mayroong kayong natutunan sa dalawang pinakabagong mga pagsasamahang ito, ngunit dapat kayong magpatuloy sa pagtatrabaho nang mabuti. Ang dahilan na kayo at dapat na magtrabaho nang mabuti ay dahil ang pag-unawa ng kalooban ng Diyos ay isang malalim na aralin; hindi ito isang bagay na nauunawaan ng isang tao sa isang gabi lamang o kayang sabihin nang malinaw sa kaunting mga salita.

Bawat aspeto ng tiwaling mala-Satanas na disposisyon ng tao, kaalaman, pilosopiya, mga kaisipan ng tao at mga pananaw, at mga personal na aspeto na humahadlang sa kanilang higit pang pagkilala sa kalooban ng Diyos; kaya kapag narinig ninyo ang mga paksang ito, ang ibang mga paksa ay maaaring maging malayo sa inyong kayang abutin, ang ilang mga paksa ay maaaring hindi ninyo maunawaan, habang ang ilang mga paksa na pangunahing alam ninyo ay hindi tumutugma sa realidad. Hindi alintana ito, narinig ko ang tungkol sa inyong pagkakaunawa ng kabanalan ng Diyos at alam ko na sa inyong mga puso kayo ay nagsisimula nang kilalanin ang kasasabi ko lamang at pinagsamahan tungkol sa kabanalan ng Diyos. Alam ko na sa inyong puso ninanais ninyo na ang maunawaan ang kalooban ng kabanalan ng Diyos ay nagsisimulang umusbong. Ngunit ano ang lalong nagpapasaya pa sa Akin? Ito ay ang ilan sa inyo ay marunong nang gumamit ng mga payak na salita upang ilarawan ang inyong kaalaman tungkol sa kabanalan ng Diyos. Kahit na ito ay isang simpleng bagay lamang para sabihin at nasabi ko na ito noon, sa mga puso ng karamihan sa inyo, ito ay dapat pang masangayunan o makagawa ng impresyon. Gayunman, ang ilan sa inyo ay isinapuso na ang mga salitang ito at ito ay mabuti at ito ay isa nang magandang simula. Umaasa ako na sa mga paksang iniisip ninyo na malalim—o sa mga paksa na higit pa sa inyong kayang abutin—magpapatuloy kayong makiisa sa pagsasamahan, at gumawa pa ng mas marami at marami pang pagsasamahan. Sa mga isyung ganoon na higit pa sa inyong kayang abutin, mayroong isang tao na magbibigay sa inyo ng higit pang gabay. Kung makikiisa kayo sa mas marami pang pagsasamahan kaugnay ng mga bahaging nasa inyong abot ngayon, ang Banal na Espiritu ay gagawa ng Kanyang gawa at kayo ay makakarating sa mas dakila pang pagkakaunawa. Ang pang-unawa ng kalooban ng Diyos at ang pagkilala sa kalooban ng Diyos ay nagbibigay ng hindi masukat na tulong sa pagpasok ng tao sa buhay. Umaasa ako na hindi ninyo isasawalang-bahala ito o makikita ito bilang isang laro; dahil ang pagkilala sa Diyos ay isang napakahalagang batayan at pundasyon para sa pananampalataya ng tao sa Diyos at ang paghahanap ng tao sa katotohanan at kaligtasan at isang bagay na hindi dapat ipagpamigay lamang. Kung naniniwala ang tao sa Diyos ngunit hindi pa kilala ang Diyos, at kapag namumuhay ang tao kasama ang ilang mga sulat at doktrina, hindi ninyo matatamo ang kaligtasan kahit pa kumilos kayo at mamuhay ayon sa mga mababaw na salita ng katotohanan. Ibig sabihin, kung ang inyong pananampalataya sa Diyos ay hindi batay sa pagkilala sa Kanya, kung gayon ang inyong pananampalataya ay walang kahulugan. Naiintindihan ninyo, tama? (Oo, naiintindihan namin.) Ang ating pagsasamahan ay magtatapos na rito sa ngayon.

Enero 04, 2014

00:00
00:00

0(Mga) Resulta ng Paghahanap