"Yaon Lamang mga Nakatuon sa Pagsasagawa ang Mapeperpekto" | Sipi 549

"Yaon Lamang mga Nakatuon sa Pagsasagawa ang Mapeperpekto" | Sipi 549

0 |Setyembre 14, 2020

Ano ang hinahangad ninyo ngayon? Para maperpekto ng Diyos, makilala ang Diyos, makamit ang Diyos—o marahil ay hangad ninyong dalhin ang inyong sarili sa paraan ng isang Pedro ng dekada 90, o magkaroon ng pananampalatayang higit pa kaysa kay Job, o siguro’y hangad ninyong matawag ng Diyos na matuwid at makarating sa harap ng luklukan ng Diyos, o maipakita ang Diyos sa lupa at malakas at matunog na magpatotoo para sa Diyos. Anuman ang inyong hinahangad, sa lahat ng ito, naghahangad kayo para mailigtas ng Diyos. Naghahangad ka man na maging isang taong matuwid, o hinahangad ang pamamaraan ni Pedro, o ang pananampalataya ni Job, o na maperpekto ng Diyos, lahat ay gawaing ginagawa ng Diyos sa tao. Sa madaling salita, anuman ang iyong hinahangad, ito ay lahat para maperpekto ng Diyos, lahat para maranasan ang salita ng Diyos, para bigyang-kasiyahan ang puso ng Diyos; anuman ang iyong hinahangad, ito ay lahat para matuklasan ang pagiging kaibig-ibig ng Diyos, para mahanap ang isang landas ng pagsasagawa sa tunay na karanasan na may layon na maiwaksi ang iyong sariling mapanghimagsik na disposisyon, matamo ang isang wastong kalagayan sa iyong kalooban, lubos na makaayon sa kalooban ng Diyos, maging isang tamang tao, at magkaroon ng tamang motibo sa lahat ng iyong ginagawa. Kaya mo dinaranas ang lahat ng ito ay upang makilala mo ang Diyos at lumago ang iyong buhay. Bagama’t ang nararanasan mo ay salita ng Diyos at totoong mga pangyayari, gayundin ang mga tao, mga usapin, at mga bagay sa iyong mga kapaligiran, sa huli ay nakikilala mo ang Diyos at napeperpekto ka ng Diyos. Upang hangaring tahakin ang landas ng isang taong matuwid o hangaring isagawa ang salita ng Diyos: ang mga ito ang daanan, samantalang ang makilala ang Diyos at maperpekto ng Diyos ang hantungan. Hinahangad mo man ngayong maperpekto ng Diyos, o magpatotoo para sa Diyos, lahat ng ito sa bandang huli ay para makilala ang Diyos; ito ay para hindi mawalan ng kabuluhan ang gawaing Kanyang ginagawa sa’yo, upang sa huli ay malaman mo ang realidad ng Diyos, malaman ang Kanyang kadakilaan, at higit pa roon ay malaman ang kababaang-loob at pagiging tago ng Diyos, at malaman ang malaking gawaing ginagawa ng Diyos sa iyo. Nagpakumbaba na ang Diyos Mismo sa antas na ginagawa Niya ang Kanyang gawain sa marurumi at tiwaling mga taong ito, at pineperpekto ang grupong ito ng mga tao. Hindi lamang naging tao ang Diyos upang mamuhay at kumain sa gitna ng mga tao, gabayan ang mga tao, at tustusan ang pangangailangan ng mga tao. Ang higit na mahalaga ay ginagawa Niya ang Kanyang dakilang gawaing iligtas at lupigin ang mga taong ito na lubhang tiwali. Dumating Siya sa puso ng malaking pulang dragon upang iligtas ang pinakatiwaling mga taong ito, para lahat ng tao ay mabago at magawang bago. Ang napakalaking hirap na tinitiis ng Diyos ay hindi lamang ang hirap na tinitiis ng Diyos na nagkatawang-tao, kundi higit sa lahat ay dumaranas ng malaking kahihiyan ang Espiritu ng Diyos—Siya ay nagpapakumbaba at itinatago nang husto ang Kanyang Sarili kaya Siya nagiging isang karaniwang tao. Ang Diyos ay nagkatawang-tao at nag-anyong tao upang makita ng mga tao na mayroon Siyang isang normal na buhay ng tao at normal na mga pangangailangan ng tao. Sapat na ito upang patunayan na nagpakumbaba ang Diyos Mismo nang labis. Ang Espiritu ng Diyos ay natatanto sa katawang-tao. Ang Kanyang Espiritu ay napakataas at dakila, subalit nag-aanyo Siyang isang karaniwang tao, isang balewalang tao, upang gawin ang gawain ng Kanyang Espiritu. Ang kakayahan, kabatiran, diwa, pagiging tao, at buhay ng bawat isa sa inyo ay nagpapakita na hindi talaga kayo karapat-dapat na tumanggap ng ganitong uri ng gawain ng Diyos. Hindi talaga kayo karapat-dapat na hayaang magtiis ang Diyos ng gayong hirap para sa inyong kapakanan. Ang Diyos ay napakadakila. Siya ay lubhang kataas-taasan, at ang mga tao ay napakaaba, ngunit gumagawa pa rin Siya sa kanila. Hindi lamang Siya nagkatawang-tao upang magtustos para sa mga tao, upang magsalita sa mga tao, kundi namumuhay pa Siyang kasama ng mga tao. Masyadong mapagkumbaba ang Diyos, masyadong kaibig-ibig. Kung ikaw, sa sandaling mabanggit ang pag-ibig ng Diyos, sa sandaling mabanggit ang biyaya ng Diyos, ay lumuluha habang bumibigkas ng malaking papuri, kung makarating ka sa kalagayang ito, mayroon kang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos.

Mula sa “Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao”

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos

Ang Paniniwala sa Diyos ay ang Hangaring Makilala ang Diyos

I

Anumang maaaring hangarin mo, lahat ay patungo sa mga ito: Ito'y maperpekto ng Diyos, danasin ang Kanyang salita. Magbigay-lugod sa puso Niya, tuklasin na kaibig-ibig Siya. Ito'y mahanap ang landas sa tunay na karanasan, na ang layunin ay itapon ang rebelde mong disposisyon.

Hangarin pagperpekto ng Diyos, o magpatotoo sa Kanya, sa gayo'y makilala Siya, na ginagawa Niya sa'yo'y may kabuluhan, sa huli, natututuhan mo ang realidad ng Diyos, nalalaman mo ang kadakilaan Niya, gayundin ang Kanyang pagpapakumbaba't pagiging tago, at ang gawa na ginagawa Niya sa'yo.

II

Anumang maaaring hangarin mo, lahat ay patungo sa mga ito: Ito'y upang iyong matamo kalagayang normal sa loob ng sarili mo. Umayong lubos sa kalooban Niya, upang maging taong tama, upang magkaroon ng tamang motibo sa lahat ng 'yong ginagawa. Ang dahilan sa lahat ng 'to: Pagkilala sa Diyos, pagtatamo ng paglago ng buhay.

Hangarin pagperpekto ng Diyos, o magpatotoo sa Kanya, sa gayo'y makilala Siya, na ginagawa Niya sa'yo'y may kabuluhan, sa huli, natututuhan mo ang realidad ng Diyos, nalalaman mo ang kadakilaan Niya, gayundin ang Kanyang pagpapakumbaba't pagiging tago, at ang gawa na ginagawa Niya sa'yo.

Kahit ang nararanasan mo'y salita ng Diyos, nararanasan mo'y aktwal na kaganapan, mga tao, usapin at bagay-bagay sa paligid mo, sa huli magagawa mong kilalanin Siya. Sa wakas, magagawa kang sakdal ng Diyos.

Hangarin pagperpekto ng Diyos, o magpatotoo sa Kanya, sa gayo'y makilala Siya, na ginagawa Niya sa'yo'y may kabuluhan, sa huli, natututuhan mo ang realidad ng Diyos, nalalaman mo ang kadakilaan Niya, gayundin ang Kanyang pagpapakumbaba't pagiging tago, at ang gawa na ginagawa Niya sa'yo.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Ipakita ang iba pa
Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger

I-share

Kanselahin