Christian Music|"Ang Diyos ay Nagpakita na sa Silangan ng Mundo Nang May Kaluwalhatian"|Gospel Choir

Marso 28, 2023

Gumagawa'ng Diyos ng gawain sa buong sansinukob.

Walang humpay ang mga dagundong ng kulog sa Silangan,

niyayanig ang lahat ng bansa at denominasyon.

Tinig ng Diyos ang nagdala sa lahat sa kasalukuyan.

Tinig Niya ang maglulupig sa lahat.

Sila'y madadala sa daloy na 'to, at mapapasakop sa Kanya.

Pagka't matagal nang binawi ng Diyos ang luwalhati sa lupa,

at muli Niya itong inilabas sa Silangan.

Sino'ng 'di sabik na makita'ng luwalhati ng Diyos?

Sino'ng 'di sabik na naghihintay sa pagbabalik Niya?

Sino'ng 'di uhaw sa muling pagpapakita Niya?

Sino'ng 'di sabik sa pagkakaibig-ibig Niya?

Sino'ng 'di lalapit sa liwanag?

Sino'ng 'di hahanga sa yaman ng Canaan?

Sino'ng 'di sabik sa pagbabalik ng Manunubos?

Sino'ng 'di humahanga sa Kanyang may kapangyarihan?

Tinig ng Diyos ay dapat lumaganap sa buong lupain.

Marami pa Siyang sasabihin sa mga hinirang Niya.

Tulad ng malakas na kulog na yumayanig sa mga bundok at ilog,

nagsasalita Siya sa buong sansinukob at mga tao.

Kaya't mga salita ng Diyos ay nagiging yaman ng tao,

mga ito'y itinatangi ng lahat.

Kumikidlat mula sa Silangan patungong Kanluran.

Mga salita ng Diyos ay ayaw isuko ng tao,

at mga ito'y 'di maarok ngunit dala'y galak.

Tao'y nagagalak at nagdiriwang sa pagdating ng Diyos,

na tila kasisilang lang ng isang sanggol.

Tinig ng Diyos ay umaakit sa tao sa harap Niya.

Diyos ay pormal na pumapasok sa mga tao mula roon,

Siya'y sinasamba ng mga tao dahil dito.

Dahil sa luwalhati't mga salitang bigay ng Diyos,

lahat ay humaharap sa Diyos at kita'ng kidlat mula sa Silangan.

Diyos ay bumaba na sa "Bundok ng mga Olibo" sa Silangan.

Matagal na Siyang nandito, 'di na bilang Anak ng Hudyo.

Siya'y Kidlat ng Silangan.

Nilisan Niya ang tao't ngayon ay nagpapakita,

puno ng Kanyang luwalhati.

Siya'ng Diyos na sinamba bago ang mga kapanahunan,

ang sanggol na iniwan ng mga Israelita sa mahabang panahon bago ngayon.

Siya'ng Makapangyarihang Diyos ng kasalukuyang panahon!

Ang nais Niyang makamit ay walang iba kundi ito:

Tao'y lumapit sa harap ng trono ng Diyos,

upang makita'ng mukha't mga gawa't marinig ang tinig Niya.

Ito ang wakas at sukdulan ng plano Niya,

at layunin ng pamamahala ng Diyos.

Upang lahat ng bansa'y sambahin at kilalanin Siya.

Lahat ng tao'y nagtitiwala't napapailalim sa Kanya!

Lahat ng tao'y nagtitiwala't napapailalim sa Kanya!

Lahat ng tao'y nagtitiwala't napapailalim sa Kanya!

mula sa Sundan ang Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Tingnan ang iba pa

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin

Kontakin Kami Gamit ang Messnger