Mga Serye ng Sermon: Paghahanap ng Tunay na Pananampalataya | Paano Inililigtas ng Tagapagligtas ang Sangkatauhan sa Kanyang Pagparito?

Oktubre 6, 2021

Ano ang naiisip ninyo kapag iniisip ninyo ang Tagapagligtas? Napakaraming tao ang naghihintay na bumaba ang Tagapagligtas sa mga huling araw para iligtas ang sangkatauhan, at napakaraming propeta ang nagsabi na ang Tagapagligtas ay paparito sa mga huling araw. Sino ba talaga ang Tagapagligtas? Bagama't may iba't ibang interpretasyon at paniniwala tungkol sa Tagapagligtas sa iba't ibang relihiyon at denominasyon, walang duda na mayroon lang iisang Tagapagligtas. Kung gayon, sino ang tunay na Tagapagligtas? Pagparito ng Tagapagligtas, paano Niya ililigtas ang sangkatauhan? Ang episode na ito ng Paghahanap ng Tunay na Pananampalataya ay makakatulong sa inyo na tuklasin ang mga misteryong ito, at nagbibigay ng tunay na patotoo kung paano tayo maililigtas ng Tagapagligtas na ito.

Tingnan ang iba pa

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin

Kontakin Kami Gamit ang Messnger