Araw-araw na mga Salita ng Diyos: Disposisyon ng Diyos at Kung Ano ang Mayroon Siya at Ano Siya | Sipi 261

Hunyo 19, 2022

Lahat ng bagay sa mundong ito ay mabilis na nagbabago kasabay ng mga iniisip ng Makapangyarihan sa lahat at habang Siya’y nakamasid. Biglang dumarating ang mga bagay na kailanma’y hindi pa naririnig ng sangkatauhan, samantalang hindi nila alam na ang mga bagay na matagal na nilang taglay ay unti-unting naglalaho. Walang nakakaarok sa kinaroroonan ng Makapangyarihan sa lahat, lalo nang walang nakakaramdam sa kahusayan at kadakilaan ng Kanyang puwersa ng buhay. Siya ay walang-katulad dahil nadarama Niya ang hindi nadarama ng mga tao. Siya ay dakila dahil Siya Yaong tinatalikuran ng sangkatauhan subalit inililigtas Niya sila. Alam Niya ang kahulugan ng buhay at kamatayan, at higit pa riyan, alam Niya ang mga kautusan sa pag-iral na dapat sundin ng sangkatauhan, na nilikha. Siya ang pundasyon ng pag-iral ng tao, at Siya ang Manunubos na muling binubuhay na mag-uli ang sangkatauhan. Pinalulumbay Niya ang masasayang puso gamit ang kalungkutan at pinasisigla ang malulungkot na puso gamit ang kaligayahan, lahat alang-alang sa Kanyang gawain, at alang-alang sa Kanyang plano.

Ang sangkatauhan, na lumayo mula sa panustos ng buhay ng Makapangyarihan sa lahat, ay hindi nakakaalam kung bakit sila nilikha, subalit takot pa rin sa kamatayan. Wala silang tulong o suporta, ngunit atubili pa ring ipikit ang kanilang mga mata, at determinadong mamuhay nang walang dangal sa mundong ito, mga sako ng laman na hindi nararamdaman ang kanilang sariling kaluluwa. Sa ganitong paraan ka namumuhay, walang pag-asa, walang layunin na tulad ng iba. Tanging ang Banal na Isa ng alamat ang magliligtas sa mga tao, na habang nananaghoy sa kanilang pagdurusa, ay lubhang umaasam sa Kanyang pagdating. Sa ngayon, ang gayong paniniwala ay hindi pa rin nagaganap sa mga yaong walang kamalayan. Gayunpaman, patuloy pa ring inaasam ito ng mga tao. Ang Makapangyarihan ay may habag sa mga taong ito na nagdurusa nang labis; kasabay nito, nanghihinawa na Siya sa mga taong ito na walang kamalayan, dahil kinailangan Niyang maghintay ng sagot sa napakatagal na panahon mula sa mga tao. Hangad Niyang maghanap, hanapin ang iyong puso at ang iyong espiritu, bigyan ka ng tubig at pagkain upang gisingin ka, upang hindi ka na mauhaw at magutom. Kapag pagod ka na at nararamdaman ang labis na kapanglawan ng mundong ito, huwag magulumihanan, huwag manangis. Tatanggapin ng Makapangyarihang Diyos, ang Tagapagbantay, ang iyong pagdating anumang oras. Siya ay lagi sa iyong tabi upang bantayan ka, naghihintay sa iyong pagbabalik. Hinihintay Niya ang araw na biglang babalik ang iyong alaala: na matatanto mo na ikaw ay nagmula sa Diyos, at minsa’y nawalan ka ng direksyon, at minsa’y nawalan ka ng malay sa daan at minsa’y nagkaroon ng “ama,” at na iyong matatanto, bukod pa riyan, na ang Makapangyarihan sa lahat ay laging nagbabantay, naghihintay nang napakatagal na panahon sa iyong pagbabalik. Noon pa man ay binabantayan ka at lubhang umaasam, naghihintay ng tugon na walang kasagutan. Ang Kanyang pagmamasid at paghihintay ay hindi matutumbasan, at ang mga ito ay para sa kapakanan ng puso at espiritu ng tao. Marahil ang pagmamasid at paghihintay na ito ay walang tiyak na katapusan, at marahil ang mga ito ay malapit nang magwakas. Ngunit dapat mong malaman kung saan talaga naroroon ang iyong puso at espiritu sa mismong sandaling ito.

—Ang Salita, Vol. I. Ang Pagpapakita at Gawain ng Diyos. Ang Hinagpis ng Makapangyarihan sa Lahat

Hinahanap ng Diyos ang Iyong Puso at Iyong Espiritu

Taong nilisan tustos-buhay mula sa Makapangyarihan 'di alam ba't umiiral, ngunit takot sa kamatayan. Walang suporta at tulong, ngunit nag-aatubili pa ring ipikit kanilang mga mata, sinusuong ang lahat, inilalantad walang dangal na buhay sa mundo sa katawang kaluluwa ay walang malay. Buhay nang walang pag-asa't layunin. Ang Tanging Banal lamang ang nasa alamat, ang Tanging Banal lamang ang nasa alamat na magliligtas sa nagdurusa at matinding naghahangad ng Kanyang pagdating. Sa taong walang-malay, paniwalang ito'y 'di pa matatanto hanggang ngayon. Gayunman, tao'y hangad pa rin ito, hangad ito.

Ang Makapangyarihan ay may awa sa malubhang nagdurusa. Kasabay nito, sawa na Siya sa walang malay, dahil kailangan Niyang maghintay ng kay tagal sa tugon mula sa tao, mula sa tao. Nais Niyang hanapin espiritu mo't puso. Nais N'yang dalhan ka ng pagkain at tubig. Nais N'yang gisingin ka. Upang ikaw ay 'di na uhaw, hindi na gutom. At kapag ikaw ay pagod, at kapag nararamdama'y kapanglawan, kapanglawan nitong mundo, huwag maguluhan, huwag umiyak. Makapangyarihang Diyos, ang Tagabantay, yayakapin iyong pagdating anumang oras.

S'ya'y nakabantay sa 'yong tabi, hinihintay kang bumalik. Hinihintay ang biglang pagbalik ng alaala mo, nalalaman na nagmula ka sa Diyos, ang katotohanan na nagmula ka sa Diyos. Minsan ka nang nawala sa landas, o, nawawalan ng malay sa daan, at 'di nalalaman na may ama. Lalo mong natatantong Makapangyariha'y naro'ng nakabantay. Naghihintay Siya, sa pagbabalik mo, sa buong panahon, sa buong panahon.

S'ya'y mapait na nananabik. Naghihintay Siya, naghihintay ng tugon na walang sagot. Pagbabantay Niya'y 'di matawaran at ito'y para sa puso, sa puso't espiritu ng tao. Pagbabantay na maaaring magpakailanman, o maaaring ito'y nagwakas na. Ngunit dapat mong malaman, nasaan puso't kaluluwa mo. Oh… Nasaan?

mula sa Sundan ang Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Tingnan ang iba pa

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin

Kontakin Kami Gamit ang Messnger