Tagalog Christian Testimony Video | "Ang Nasa Likod ng Isang 'Magandang Imahe'"

Setyembre 6, 2021

Napapansin ng bida, ang diyakono ng ebanghelyo sa iglesia, ang mga problema kung paano ginagampanan ng mga kapatid ang kanilang mga tungkulin, ngunit hindi niya kailanman binabanggit ang mga ito sa takot na masaktan ang kanilang damdamin at masira ang positibong pagkakilala nila sa kanya. Binabanggit lamang niya ang mas kasiya-siyang mga bagay at pinapanatag ang iba. Nang matanto ito, inilantad ng isang sister ang kanyang pagpapaimbabaw, na iniwan siyang hiyang-hiya. Sa pamamagitan ng mga paghahayag ng mga salita ng Diyos, naiintindihan niya na ang diwa ng hilig niyang ito ay na inililigaw at binibitag niya ang iba, at hinihikayat ang mga kapatid na tingalain siya at sambahin sa kabila ng kasiraang dulot nito sa kanilang buhay. Nakikita niya kung gaano siya kasuklam-suklam at kasama at na siya ay nasa landas ng isang anticristo. Ang mga pagkatantong ito ay pinuspos siya ng pagsisisi—nagdarasal siya sa Diyos at nagsisisi. Kapag nakikita niyang muli ang kanyang sarili sa ganitong uri ng sitwasyon, tinatanggap niya ang masusing pagsisiyasat ng Diyos at isinasagawa ang katotohanan ng pagiging isang matapat na tao. Nagagawa niyang magbago.

Tingnan ang iba pa

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin