Christian Testimony Video "Natagpuan Ko Na ang Landas Tungo sa Kaharian ng Langit"

Christian Testimony Video "Natagpuan Ko Na ang Landas Tungo sa Kaharian ng Langit"

1423 |Hulyo 29, 2020

Sinunod ng pangunahing tauhan ang kanyang mga magulang sa kanilang Kristiyanong pananampalataya mula nang bata siya, at magkasama sila ng asawa niyang gumawa sa iglesia matapos silang ikasal. Sa mga nakaraang taon, natuklasan niyang palagi siyang nagdarasal para mangumpisal sa Panginoon, pero hindi niya mapigil ang sarili niya sa pagkakasala, at hindi siya makapanatili sa mga salita ng Panginoon. Wala rin siyang pagpaparaya o pasensya sa kanyang asawa. Naisip niya ito mula sa mga salita ng Diyos: "Kayo'y maging mga banal; sapagka't ako'y banal" (Levitico 11:44). Banal ang Diyos, at sinumang hindi banal ay hindi makakakita sa Panginoon, kaya naisip niya: Ang isang gaya niya kaya na nabubuhay sa kasalanan ay makapapasok sa kaharian ng langit? Masakit ito para sa kanya, at nagdasal siya sa Panginoon sa lahat ng oras. Sa huli, papa'no siya pinalaya sa kalituhang ito, at papa'no niya nakita ang landas para malinis at makapasok sa kaharian ng langit? Sabay nating pakinggan ang kanyang istorya.

Tingnan ang iba pa

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin