Tagalog Christian Testimony Video | "Nagsasabuhay na ng Kawangis ng Tao sa Wakas"

Agosto 26, 2021

Ang bida, isang lider sa iglesia, ay nag-alala na baka maapektuhan ang kanyang sariling gawain tuwing kailangang isagawa ng may talentong miyembro ng iglesia na responsibilidad niya ang kanilang mga tungkulin sa ibang lugar. Tuwing mangyayari iyon, nilalabanan at sinisikap niyang hadlangan iyon, na ginagawa ang lahat ng maisip niya para hindi malipat ang mga miyembro ng kanyang team. Nakakagambala ito sa gawain ng sambahayan ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagdanas ng paghatol at pagkastigo ng mga salita ng Diyos, nakita niya kung gaano siya naging makasarili at masama. Nagsikap siyang mapanatili ang mga tao sa ilalim ng kanyang kontrol alang-alang sa sarili niyang katanyagan at katayuan, sa gayon ay nagambala ang gawain ng sambahayan ng Diyos. Pagkatapos ay nagsimula siyang tunay na kamuhian ang kanyang sarili at ninais niyang magsisi. Sa kanyang tungkulin pagkatapos niyon, nagawa niyang talikuran ang kanyang sariling mga interes at isagawa ang katotohanan, at gumaan at napayapa ang kanyang puso.

Tingnan ang iba pa

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin