Ang Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw ay May Mahalagang Kabuluhan sa Kaligtasan at Pagiging Perpekto ng Tao sa Pamamagitan ng Pagsampalataya sa Diyos

Mayo 21, 2019

Ang mga taong nakaranas ng gawain ng paghatol at pagkastigo ng Diyos ay nakita na itong malinaw: Yaong mga taong mapalad na naranasan ang paghatol at pagkastigo ng Diyos sa mga huling araw ay tunay na pinagpala sa lahat ng mga tao. Yaong lahat ng mga taong tunay na nakaranas ng paghatol at pagkastigo ng Diyos ay nagkamit ng mga sumusunod na sampung mga resulta:

1. Pinahihintulutan ng paghatol ng Diyos ang mga tao na maging taos-pusong mahikayat, malaman na tanging sa paghatol at pagkastigo lamang ng Diyos sa mga huling araw sila ay tunay na maililigtas at magiging perpekto.

2. Pinahihintulutan ng paghatol ng Diyos ang mga tao na malaman na ang tunay na kalagayan at ang mahalagang kalikasan ng tiwaling sangkatauhan ay tunay na mga inapo ni Satanas sa paglaban sa Diyos.

3. Pinahihintulutan ng paghatol ng Diyos na makita ng mga tao ng ganap na malinaw ang tunay na anyo ng malaking pulang dragon, ang demonyong si satanas, at upang kamuhian at talikuran ang malaking pulang dragon at tunay na lumapit sa Diyos.

4. Pinahihintulutan ng paghatol ng Diyos na makita ng mga tao ng may lubos na kalinawan ang ugat ng kadiliman at ng kasamaan sa mundo; ang katiwalian ng sangkatauhan ay napakalalim na sila’y naging mga demonyo, at may kakaunting pagkatao.

5. Ang paghatol ng Diyos ang nagpapaunawa sa mga tao ng maraming mga katotohanan at pinahihintulutan ang mga tao na magkaroon ng malaking pananampalataya, upang iwaksi ang lahat ng bagay at gumugol para sa Diyos ng kanilang buong puso, at gawin ang kanilang buong makakaya sa kanilang mga tungkulin.

6. Ang paghatol ng Diyos ang nagpapauhaw sa mga tao para sa paghahanap at pagtatamo ng katotohanan, at magpasya na hanapin ang katotohanan, kilalanin ang Diyos at isabuhay ang isang tunay na buhay.

7. Pinahihintulutan ng paghatol ng Diyos ang mga tao na makitang malinaw na iniibig ng Diyos ang mga tapat na tao, at ito ay ang mga tao lamang na iwinawaksi ang kabuktutan at ang panloloko at nagsisikap na maging tapat na may tunay na pagkakawangis ng tao.

8. Pinahihintulutan ng paghatol ng Diyos ang mga tao na malaman na tanging ang mapagmahal na Diyos lamang ang pinakamakabuluhan; sa pamamagitan ng mapagmahal na Diyos lamang maaaring maisakatuparan ng isang tao ang kanyang tungkulin at magiging tapat sa Diyos, at maging karapatdapat kay Cristo.

9. Ang paghatol ng Diyos ang gumagawa sa tao upang malaman na ang pagtatamo ng katotohanan ang pinakamahalaga; may buhay lamang ang tao kapag nagtatamo ito ng katotohanan, at makakamit lamang ng isang tao ang pagsang-ayon ng Diyos kapag nagtatamo ito ng katootohanan.

10. Ang paghatol ng Diyos ang dahilan para malaman ng lahat ng mga tao ang matuwid na disposisyon ng Diyos at ang karunungan ng Diyos at ang Kanyang pagkamakapangyarihan; maaari silang gumugol ng buong puso para sa Diyos at matamo ang kahabagan ng Diyos.

Malinaw na, ang dinadala ng paghatol at pagkastigo ng Diyos sa mga tao ay kaligtasan at pagka-perpekto. Ito ang mas tunay, at mas ganap na pag-ibig ng Diyos. Ang paghatol at pagkastigo ng Diyos sa mga huling araw ay tunay na may napakalaking kahulugan para sa kaligtasan at pagka-perpekto ng sangkatauhan. Tanging ang gawain ng paghatol at pagkastigo lamang ang tunay na makakapagpanumbalik ng tao tungo sa Diyos at sumunod sa gawain ng Diyos, at tunay na kamuhian at itakwil angmalaking pulang dragon at isabuhay ang tunay na wangis ng tao. Tanging ang isang tao lamang na nakaranas ng paghatol at pagkastigo ng Diyos sa mga huling araw ang maaaring tunay na makakilala sa Diyos, tunay na umibig sa Diyos, at magiging kasundo ng Diyos, at makakasunod at makakasamba sa Diyos magpakailanman, at hindi na muling lalabanan o pagtataksilan ang Diyos. Ito lamang ang kahulugan ng pagtatamo ng kaligtasan. Kung wala ang paghatol at pagkastigo ng Diyos sa mga huling araw, hindi tunay na makikilala ng sangkatauhan ang tunay na kalagayan at diwa ng pagtitiwali ni Satanas sa sangkatauhan. Hindi kailanman tunay na malalaman ng sangkatauhan ang ugat ng kadiliman at kasamaan sa mundo, at hindi kailanman kamumuhian o maghihimagsik ang sangkatauhan sa malaking pulang dragon; hindi kailanman makakalaya ang sangkatauhan sa madilim na impluwensya ni Satanas. Kung wala ang paghatol at pagkastigo ng Diyos sa mga huling araw, ang sangkatauhan ay hindi kailanman makikilala ang matuwid na disposisyon ng Diyos. Kung wala ang paghatol at pagkastigo ng Diyos sa mga huling araw, hindi kailanman makakamtan ng sangkatauhan ang katotohanan at magiging bagong mga tao, upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Tanging ang paghatol at pagkastigo lamang ng Diyos ang makakapagligtas sa sangkatauhan, at mangunguna sa sangkatauhan sa pagpasok sa kanilang tunay na hantungan. Dahil napakalalim ng katiwalian ng sangkatauhan, kahit na naniniwala ang isang tao kay Jesus, at mapatawad para sa kanilang mga kasalanan, at masiyahan sa labis na biyaya ng Diyos, dahil sa kanilang likas na paglaban sa Diyos, lalaban pa rin sila at magtataksil sa Diyos. Kaya hindi sila tunay na makakalaya sa impluwensya ni Satanas at magkakamit ng kaligtasan. Makikita nating lahat ng malinaw, sa loob ng relihiyon, bagama’t ang mga taong naniniwala kay Jesus ay may pagkasabik sa pagpapatotoo na si Jesus ang Tagapagligtas, hindi nila nalalaman ang matuwid na disposisyon ng Diyos. Maaari pa rin nilang, sa mga huling araw kung kailan muling paparito si Cristo, hatulan at pagbintangan ang tunay na daan ng gawain ng Diyos sa mga huling araw, tanggihan ang pagbabalik ng Diyos, at maging muling ipako si Cristo sa krus. Kaya, kung nararanasan lamang ng tao ang pagtubos ng Diyos sa Kapanahunan ng Biyaya ngunit hindi nararanasan ang paghatol at pagkastigo ng Diyos sa panahon ng muling pagparito ni Jesus, ang ganitong uri ng tao ay isang hindi sumusunod sa kalooban ng Ama sa langit, at hindi nararapat sa pagpasok sa makalangit na kaharian. Dahil hindi pa rin nalulutas ng tao ang kanilang likas na paglaban sa Diyos at nagkukulang pa rin ng napakaraming katotohanan, malayo pa rin sila sa pagkilala at pagsunod sa Diyos. Lalo na sa panahon ng pagdating ng Diyos at paggawa ng Kanyang gawain sa mga huling araw, hinuhusgahan at hinahatulan pa rin ang Kanyang gawain sa mga huling araw, at ginagampanan ang papel ni Satanas sa paglaban sa Diyos at nagiging isang kaaway ni Cristo. Malinaw, na yaong mga hindi tumatanggap sa gawain ni Jesus na muling paparito at hindi nakamit ang katotohanan bilang kanilang buhay ay hindi tunay na nailigtas. Kaya naman, nangangailangan ang tiwaling sangkatauhan ng kaligtasan ng nagkatawang-taong Diyos; iyon ay, kailangan nilang maranasan ang paghatol at pagkastigo ng Diyos sa mga huling araw upang makamit ang tunay na kaalaman at ang pagsunod sa Diyos. Tanging ang ganitong uri ng mga tao lamang ang sumusunod sa kalooban ng Ama sa langit at maaring magkamit ang papuri ng Diyos at pumasok sa kaharian sa langit; ito ay walang duda.

…………

Ang malaman ang paghatol at pagkastigo ng Diyos sa mga huling araw ay tunay na may malaking kahulugan para sa mga tao upang maniwala sa Diyos at matamo ang kaligtasan at maging perpekto. Kung ano ang paghatol at pagkastigo sa mundo, napakalinaw na itong ipinaliwanag ng mga salita ng Diyos. Ipinahayag ng Diyos ang katotohanan at pinapatupad ang paghatol at pagkastigo. Ayon sa diwa ng katiwalian ng sangkatauhan ay ginagamit Niya ang katotohanan upang ilantad, upang hatulan, at upang kondenahin ang mga tao, at upang ipaunawa sa mga tao ang katotohanan, makilala ang kanilang mga sarili at gumawa ng tunay na pagsisisi. Ito ang resulta ng paghatol at pagkastigo. Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay at naghahari sa lahat ng bagay; ito ang awtoridad ng Diyos. Dahil pinahihintulutan ng Diyos si Satanas na tiwaliin ang sangkatauhan, mayroon Siyang kapangyarihan upang hatulan at kastiguhin ang tiwaling sangkatauhan. Higit pa rito, may kakayahan ang Diyos na iligtas at dalhin pabalik ang sangkatauhan mula sa ilalim ng sakop ni Satanas. Dito tiyak na tatalunin ng karunungan at kapangyarihan ng Diyos ang kasinungalingan ni Satanas. Sa ganitong paraan lamang maaaring maligtas ang sangkatauhan, at ang tadhana ni Satanas ay mawawakasan, dahilan upang ang sangkatauhan ay manumbalik sa Diyos magpakailanman, at maging isang sangkatauhan na sumusunod at sumasamba sa Diyos, at nagtatamo ng isang tunay na hantungan. Ito ang tumutupad sa mga pananalita ng Makapangyarihang Diyos: "Ang mga taong makakatayo nang matatag sa panahon ng gawain ng paghatol ng Diyos at pagkastigo sa mga huling araw—iyon ay, sa panahon ng huling gawain ng paglilinis—ay mga tao na papasok sa pangwakas na kapahingahan kasama ang Diyos; samakatuwid, ang mga taong pumapasok sa kapahingahan ay ang lahat na nakawala sa impluwensya ni Satanas at natamo ng Diyos pagkatapos lang sumailalim sa Kanyang huling gawain ng paglilinis. Ang mga taong ito na lubusang natamo ng Diyos ay papasok sa huling kapahingahan. Ang kakanyahan ng gawain ng Diyos na pagkastigo at paghatol ay upang linisin ang sangkatauhan, at ito ay para sa araw ng huling kapahingahan. Kung hindi, ang buong sangkatauhan ay hindi makakasunod sa kanilang sariling uri o pumasok sa kapahingahan. Ang gawaing ito ay ang tanging landas ng sangkatauhan upang pumasok sa kapahingahan” (“Ang Diyos at ang Tao ay Magkasamang Papasok sa Kapahingahan”).

mula sa “Paano Malalaman ang Gawain ng Paghatol at Pagkastigo ng Diyos sa mga Huling Araw” sa Koleksyon ng mga Sermon—Panustos para sa Buhay

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

Kaugnay na Nilalaman